Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Leijonat vk2012 40s

505 views

Published on

Vuosikokous Jyvaskyla 2012

Published in: Services
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Leijonat vk2012 40s

 1. 1. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDDDDDDDDDDD111111111111111100000000000000077777777777777777FFFFFFFFFFFFFFFFFFIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDDDDDDMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD111111111111111111111000000000000000000000000777777777777777777777777FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD1111111111111111111111111111111111111000000000000000000000000000000000000000000000777777777777777777777777777777FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD1111111111111111111111111111111000000000000000000000000000000000077777777777777777777777777777777FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD JYVÄSKYLÄ BUSAN Suomen Lions-liitto r.y. Leijonako_2012e.indd 1 14.5.2012 16:54:24
 2. 2. 2 KÄSIOHJELMA – Sisällysluettelo HANDPROGRAM - Innehåll International presidents greetings.................................................4 Kansainvälisen presidentin tervehdys...........................................5 Internationella prsidents hälsning ................................................5 Puheenjohtajan tervehdys............................................................6 Ordförandes hälsning ..................................................................7 Päätoimikunna puheenjohtajan tervehdys ...................................8 Huvudkommitténs ordförandes hälsning......................................8 Kaupunginjohtajan tervehdys ......................................................9 Stadsdirektörens hälsning ............................................................9 Leojen tervehdys .......................................................................10 Leo hälsning..............................................................................10 Sääntömuutoskokouksen esityslista............................................12 Stadgeändringsmötets föredragningslista....................................13 Vuosikokousohjelma 2012 ........................................................14 Årsmöteprogram 2012...............................................................15 Oheisohjelma ...........................................................................16 Kringprogram ...........................................................................17 Hyvä tietää -ilmoittautuminen - Anmälan ..................................18 Päiväpassit, ruokailut ja pöytävaraukset - dagspass ....................19 Kokousmenut ......................................................................20–22 Laulujen sanoja - Sångtexter......................................................23 Juhlamarssi - Festmarsch............................................................24 Marssijärjestys - Marschordning.................................................24 Pukeutumisohjeet ja INFO-piste - Klädseldirektiv och info.........25 Päätoimikunta - Huvudkommittén.............................................26 Kuljetukset - Transport ...............................................................27 Yhteistyössä - I samarbete..........................................................30 Maksuvälineet - Betalningsmedel, Ensiapu - Första hjälpen .......31 Myyntipisteet - Försäljningspunkter ...........................................31 Muistiinpanoja - Anteckningar.............................................32–36 ..........................38–39 Leijonako_2012e.indd 2 14.5.2012 16:54:24
 3. 3. SYDÄMELLISESTI TERVETULOA JYVÄSKYLÄÄN HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL JYVÄSKYLÄ Vuosikokouksen Teille ovat järjestäneet päätoimikunta ja seuraavat lionsklubit: Årsmötet har organiserats för Er av huvudkommittén och följande lionsklubbar Leijonako_2012e.indd 3 14.5.2012 16:54:24
 4. 4. 4 International presidents greetings April 2012 Multiple District 107 Finland Dear Lions, Thank you for attending the Lions Multiple District 107 convention! many projects and programs, take advantage of this opportunity to discuss, share and learn from other Lions in your district. Like you, they believe in making a difference in the lives of others. - This convention is also a time for you to reflect upon your per- - - Your participation at this event demonstrates your commitment to others. Wing-Kun Tam INTERNATIONAL PRESIDENT Leijonako_2012e.indd 4 14.5.2012 16:54:25
 5. 5. 5 Kansainvälisen presidentin tervehdys Internationella presidents hälsning Hyvät lionit, Kiitos että osallistutte vuosikokoukseenne! Samalla kun juhlitte piirinne saavutuksia sen monissa projekteissa ja ohjelmissa, hyödyntäkää tämä tilaisuus keskustella, jakaa ja op- pia muilta piirinne lioneilta. Kuten sinä, hekin uskovat toisten elä- män parantamiseen. Se, että otat selvää, mitä muut lionit tekevät tehdäkseen yhteisöistään ja maailmasta paremman paikan, auttaa sinua saamaan uusia ideoita klubisi parantamiseen ja kasvuun. Tämä vuosikokous on myös aika pohtia henkilökohtaisia tavoit- teitasi samoin kuin klubisi, piirisi ja liiton tavoitteita. Uskon, että luovuus ja tuoreet uudet tavat auttaa muita kantavat pitkälle. Lio- neina olemme saavuttaneet niin paljon, mutta on vielä monia, jotka tarvitsevat apuamme. Osallistumisesi tähän tilaisuuteen osoittaa sitoutumisesi palvelemiseen ja näyttää, että uskot toisten auttamisen tärkeyteen. Toivotan teille kaikkea hyvää jatkuvissa ponnistuksissanne palvella yhteisöänne ja maailmaa. Bästa lions, Tack för att ni deltar i ert årsmöte! Medan ni firar vad ert distrikt åstadkommit via dess många projekt och program, utnyttja också detta tillfälle att diskutera, delge och lära av andra lions i ditt distrikt. Också de tror på att göra en skill- nad i andra människors liv. Att upptäcka vad andra lions gör för att förbättra sitt samfund och världen hjälper dig alstra nya idéer som hjälper din klubb bli bättre och växa. Detta årsmöte är också en tid för dig att reflektera över dina egna mål så väl som din klubbs, distriktets och förbundets mål. Jag tror att kreativitet och färska nya sätt att nå ut till andra kommer att gå en lång väg. Som lions har vi åstadkommit så mycket, men det finns fortfarande många som behöver vår hjälp. Att du deltar i detta tillfälle bevisar ditt engagemang till service och visar att du tror på vikten av att hjälpa andra. Jag önskar er allt gott i era fortsatta ansträngningar att tjäna ert samfund och världen. Leijonako_2012e.indd 5 14.5.2012 16:54:25
 6. 6. 6 Puheenjohtajan tervehdys Hyvä vuosikokousväki! Minulla on mitä suurin ilo toivottaa Teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi Suomen Lions-liiton 59. vuosikokoukseen Jyväskylään. Vuosikokousorganisaatio ja järjestelyistä vastaavat Jyväskylän alueen lionsklubit ovat tehneet lujasti töitä, jotta kokous onnistuisi ja saisimme täältä kotiin viemisiksi mukavia muistoja. Heimo Potinkara PUHEENJOHTAJA Lähes 62 vuotta sitten perustettiin maahamme ensimmäinen lionsklu- bi. Tunnen ylpeyttä voidessamme tänään todeta, että kuluneiden 62 vuoden aikana on maastamme kas- vanut yksi merkittävimmistä lions maista maailmassa. Lions aate on sopinut meille suomalaisille erin- omaisen hyvin. Nuoren kansakun- tamme itsenäisyyden ajan historia on sisältänyt monia raskaita vuosia. Niistä selviäminen ja nouseminen yhdeksi maailman moderneimmista ja vauraimmista maista on edellyt- tänyt yksituumaisuutta ja työtä yh- teisen hyväksi. Perinteinen talkoo- työ, yhdessä tekeminen ja vastuu kanssaihmisistä ovat olleet maam- me kehityksemme edellytysten yksi tärkeimmistä peruspilareista. Nämä samat elementit sisältyvät vahvasti myös lions aatteeseen. Kun aate ja toiminta ovat tuntuneet omalta, on se mahdollistanut klubien ja jäsen- määrämme kehittymisen sellaiseksi, että Suomi on tänään asukastihey- teen suhteutettuna toiseksi suurin lionsmaa maailmassa. Tunnuslauseemme ”Me palvelem- me” on edelleen ajankohtainen. Lio- nien tekemän vapaaehtoistyön tarve ei ole poistunut. Taloudellisen vau- rauden lisääntymisestä huolimatta eriarvoisuus ja syrjäytyneisyys ovat kasvussa. Lionien tekemää mittaa- mattoman arvokasta työtä tarvitaan. Huolehditaan tulevaisuudestamme ja klubien elinvoimaisuudesta. Vuosikokouksemme asialistalla on monia tärkeitä uudistushankkeita ja aloitteita. Esillä on myös muutoksia sääntöihin. Uudistusten tavoitteena on kehittää ja nykyaikaistaa toimin- tojamme. Kokousten lisäksi päiväm- me sisältävät paljon muuta mielen- kiintoista ohjelmaa, seminaarien, erilaisten tapahtumien ja mukavan yhdessäolon muodossa. Toivotan kaikille osallistujille antoisaa ja viihtyisää vuosikokousviikonloppua. Leijonako_2012e.indd 6 14.5.2012 16:54:25
 7. 7. 7 Bästa årsmötesdeltagare! Jag har det största nöjet att önska Er alla varmt välkomna till Finlands Lionsförbunds 59:e årsmöte i Jyväskylä. Årsmötesorganisationen och klubbarna i Jyväskylänejden, vilka ansvarar för årsmötesarrangemangen, har jobbat hårt för ett lyckat möte och för att vi ska få trevliga minnen att ta med oss hem. Heimo Potinkara ORDFÖRANDE Närmare 62 år sedan bildades den första klubben i vårt land. Det gör mig stolt att idag kunna säga, att un- der de gångna 62 åren har vårt land vuxit till ett av de mest betydande lionsländerna i världen. Lionsidén har lämpat sig väl för oss finländare. I vår unga nations självständighets- tids historia har ingått flera tunga år. Att vi hämtat oss från dem och bli- vit ett av världens modernaste och mest välmående länder har förutsatt samförstånd och arbete för det ge- mensamma bästa. Traditionellt tal- koarbete, att jobba tillsammans och ansvar för medmänniskor har varit en av de viktigaste byggstenarna för utvecklingen av vårt land. Dessa samma element ingår starkt också i lionsidén. Då idén och verksamhe- ten känns egna, har det möjliggjort växten av klubbarna och vårt med- lemsantal så att Finland idag är det näst största lionslandet i världen i förhållande till befolkningstätheten. Vårt valspråk ”Vi tjäna” är fortfa- rande tidsenligt. Behovet för det fri- villigarbete som lions gör kvarstår. Trots det ekonomiska välståndets ökning växer ojämlikheten och mar- ginaliseringen. Lions ovärderliga ar- bete behövs. Låt oss sköta om vår framtid och klubbarnas livskraft. Det finns många viktiga reformpro- jekt och motioner på årsmötets fö- redragningslista. Stadgeförändringar tas också upp. Reformernas mål är att utveckla och modernisera vå- ra funktioner. Utöver mötena in- nehåller våra dagar mycket annat intressant program så som semina- rier, olika evenemang och trevligt samvaro. Jag önskar alla deltagare ett givande och trivsamt årsmötesveckoslut. Ordförandes hälsning Leijonako_2012e.indd 7 14.5.2012 16:54:25
 8. 8. 8 Päätoimikunnan puheenjohtajan tervehdys Huvudkommitténs ordförandes hälsning Hyvät leijonaystävät, puolisot, leot ja kutsuvie- raat. Olemme rakenta- neet uudenlaisen leijonaviikonlopun vastaamaan Teiltä tulleita toivomuk- sia sekä kansainvälisiä vaatimuksia. Uskonkin, että perinteitä kunnioit- taen tehdyt muutokset ja Jyväskylä Paviljongin monipuoliset tilat luovat puitteet onnistuneelle leijonaviikon- lopulle. Tapahtumamme tärkeimpä- nä antina koen kuitenkin sen tun- teen, joka kumpuaa kun tapaamme tuttuja, ystävystymme uusien hen- kilöiden kanssa sekä huomaamme miten monimuotoista ja antoisaa toimintamme voikaan olla. Perinteisen kokouksen lisäksi oh- jelmasta löytyvät myös uusina ele- mentteinä järjestön ulkopuolisille sidosryhmille suunnatut tilaisuu- det. Tänä vuonna olemme saaneet myös nuorisojärjestömme leot mu- kaan osaksi tapahtumaamme ja toi- vonkin, että tutustutte myös heidän toimintaansa. Sopivana vastapainona kokouk- sille on tarjolla muutakin tekemistä, kuten monipuolista oheisohjelmaa, konsertti ja juhlia.Toivonkin, että tä- mä kesäinen viikonloppu jää mie- leenne iloisena ja virkistävänä. Toivotan antoisaa leijonatapahtu- maa ja samalla kiitän kaikkia vapaa- ehtoisia sekä yhteistyökumppanei- tammepanoksestaviikonloppumme onnistumiseksi. Heikki Pamilo päätoimikunnan pj Bästa lionsvänner, part- ners, leos och inbjudna gäster. Vi har byggt ett nytt slags lionsveckoslut för att svara på Era önskningar och på internatio- nella krav. Jag tror att förändringar- na som gjorts med respekt för tra- ditionen och Jyväskylä Paviljongens mångsidiga utrymmen ger ramarna för ett lyckat lionsveckoslut. Jag an- ser dock att det viktigaste utbytet av vårt evenemang är den känsla vi får när vi möter bekanta, blir vänner med nya personer samt inser hur mångfaldig och givande vår verk- samhet kan vara. Utöver det traditionella mötet innehåller programmet nya ele- ment; evenemang ämnade för in- tressentgrupper utanför organisatio- nen. I år har vi även fått med vår ungdomsorganisation Leos och jag önskar, att ni bekantar er också med deras verksamhet. Som en lämplig motvikt till möte- na erbjuds det också annan aktivitet, så som mångsidigt kringprogram, en konsert och fester. Ja önskar att detta somriga veckoslut fastnar i minnet som glatt och uppfriskande. Jag önskar Er ett givande lionseve- nemang och tackar samtidigt alla fri- villiga samt våra samarbetspartners för deras insatser i arrangemangen för ett lyckat veckoslut för oss. Heikki Pamilo huvudkommitténs ordf. Leijonat liikkeelle – tervetuloa Jyväskylään Heikki Pamilo Lions i rörelse – välkommen till Jyväskylä Leijonako_2012e.indd 8 14.5.2012 16:54:26
 9. 9. 9 Jyväskylän kaupunki täyttää tänä vuonna 175 vuotta. Pienestä kaup- papaikasta on kasvanut mainio lähes 133 000 asukkaan nuorekas kau- punki, yksi Suomen merkittävim- mistä kaupunkiseuduista. Jyväskylä on suosittu muuttokohde, jossa on maan viihtyisin asuinympäristö. Jyväskylä tunnetaan yliopistosta, korkeasta koulutuksesta ja teknolo- giaosaamisesta sekä moniulotteises- ta kulttuuri-, urheilu- ja tapahtuma- tarjonnasta. Kaupunki muodostaa toimivan kokonaisuuden, jossa työ- paikat, asuminen ja vapaa-ajan har- rastusmahdollisuudet ovat helposti saavutettavissa. Jyväskylä on Suo- men toiseksi merkittävin messukau- punki ja tunnettu kongressi- ja ko- kouskaupunki. Kunta- ja palvelurakenneuudistus haastaa koko Suomen. Tässä uudis- tustyössä myös Jyväskylä haluaa ol- la aktiivisesti kantamassa vastuuta. Näin turvaamme alueemme menes- tyksen myös tulevaisuudessa. Kaupunkikuvamme uudistuu vauh- dilla. Lutakon alue on erinomainen esimerkki toimivasta muutoksesta. Alue valmistuu lähivuosina, jolloin myös satama-alue on valmis. Terve- tuloa Jyväskylään myös asuntomes- suille vuonna 2014. Toivotan Suomen Lions-liitto ry:n vuosikokoukselle Paviljongissa me- nestystä. Viihtyisiä päiviä Jyväsky- lässä. Markku Andersson kaupunginjohtaja Jyväskylä stad fyller 175 år i år. Från en liten han- delsort har den vuxit upp till en ungdomlig stad med inemot 133 000 in- vånare och därigenom en av de viktigaste stadsregionerna i Finland. Jyväskylä är en populär in- flyttningsstad som erbjuder de triv- sammaste boendemiljöerna i hela landet. Jyväskylä är känt för sitt universitet, den höga utbildningsnivån och det tekniska kunnandet samt sitt breda utbud av kultur, sport och evene- mang. Staden bildar en fungerande helhet där arbetsplatser, bostäder och aktivitetsmöjligheter finns al- la nära till hands. Jyväskylä är den näst viktigaste mässtaden i Finland och känd som kongress- och kon- ferensstad. Kommun- och servicestrukturre- formen utgör en utmaning för hela Finland. Jyväskylä vill aktivt axla sin roll i reformarbetet och därigenom trygga regionens framgång även framöver. Stadsbilden i Jyväskylä förändras i en rasande takt. Ett utmärkt exempel på en fungerande förändring är Lu- takko. Om några år är området fär- digbyggt och då är också hamnom- rådet klart.Välkommen till Jyväskylä också på bostadsmässan 2014. Jag vill tillönska Finlands Lionsför- bund rf:s årsstämma ett lyckat möte i Paviljonki. Jag hoppas ni trivs i Jy- väskylä. Markku Andersson stadsdirektör Tervetuloa Jyväskylään Välkommen till Jyväskylä Markku Andersson Kaupunginjohtajan tervehdys Stadsdirektörens hälsning Leijonako_2012e.indd 9 14.5.2012 16:54:26
 10. 10. 10 Leojen tervehdys Leo hälsning Vuosikokous on iloinen, vaikka- kin työntäyteinen kokoontumi- nen, ja olen ylpeä, että saamme viettää sitä tänä vuonna koti- kaupungissani Jyväskylässä. Viime vuonna leojen ja leijo- nien vuosikokoukset järjestettiin ensimmäistä kertaa eri aikoihin ja eri kaupungeissa, mutta tänä vuonna olemme taas kaikki sa- man katon alla. Leoilla onkin tarkoitus olla näkyvästi paikal- la, ja olemme mukana myös iltajuhlassa – joskin anniskelu- alueesta erotettuna osittain ala- ikäisen jäsenistömme johdosta, mutta silti jututettavissa. Pitäkää siis silmänne au- ki vuosikokousalueella liikku- essanne myös leijonaperheen nuoremman väen varalta, ja tulkaa rohkeasti avaamaan kes- kustelua. Vastaamme mielel- lämme kysymyksiinne nuorison palvelutyöstä tai vaikkapa suu- resta Leo Europa Forum 2013 -projektistamme. Terveisin, Jukka Mäkitalo Suomen Leojen hallituksen presidentti Årsmötet är ett glatt men arbets- fullt möte, och jag är stolt över att vi i år får fira det i min hem- stad Jyväskylä. I fjol arrangerades leos och lions årsmöten för första gång- en under olika tidpunkter och i olika städer, men i år är vi åter under samma tak. Leos har ock- så för avsikt att vara synligt på plats och vi är närvarande även under galaaftonen – dock se- parerade från utskänkningsom- rådet på grund av våra delvis minderåriga medlemmar, men ända tillgängliga för samtal. Håll alltså ögonen öppna även för lionsfamiljens yngre medlemmar då ni rör er på års- mötesområdet och kom modigt och diskutera med oss. Vi sva- rar gärna på era frågor om ung- domens servicearbete eller till exempel om vårt stora Leo Eu- ropa Forum 2013-projekt. Hälsningar, Jukka Mäkitalo Leostyrelsens president Tervehdys koko leijona- perheelle! Jukka Mäkitalo Hälsningar till hela lionsfamiljen! Leijonako_2012e.indd 10 14.5.2012 16:54:28
 11. 11. MBA - www.jyu.fi/mba - www.facebook.com/avancembawwwww.w.fafacececceeebobooko .comom/a/ vavancncememmmmmmmmmmmmmmmmmmbababababbbaa Avance-johtamiskoulutus Leijonako_2012e.indd 11 14.5.2012 16:54:28
 12. 12. 12 Sääntömuutoskokouksen esityslista SUOMEN LIONS-LIITTO RY:N JA MONINKERTAISPIIRIN 107 VUOSIKOKOUS 8.6.2012 JA 9.6.2012 JYVÄSKYLÄN PAVILJONGISSA Osa 1: Perjantai 8.6.2012 klo 18.00 - 19.00 § Liite 01. Kokouksen avaaminen 02. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat 03. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 04. Työjärjestyksen hyväksyminen 05. Kokouskieli 06. Päätetään kokouksen menettelytavoista 07. Valtakirjojen tarkastus 08. Todetaan kolmen seuraavan vuoden vuosikokouspaikat 09. Vuoden 2016 vuosikokouspaikkakunnan esittely ja siitä päättäminen 1 10. Todetaan piirien piirikuvernööriehdokkaat kaudelle 2012 - 2013 11. Lions Quest, nuorisoleiri ja -vaihto 12. Loppuraportti Sri Lankan silmäsairaalahanke 2009 - 2011 13. Kokous keskeytetään Osa 2: Lauantai 9.6.2012 klo 13.30 - 17.30 14. Kokous jatkuu, kokouksen toisen osan avaus 15. Todetaan kokouksen menettelytavat 16. Valtakirjojen tarkastus todetaan päättyneeksi – puheenvuorojärjestyksen arvonta ja ehdokasesittelyt 20. Suomi johtoon -raportti ja kannatustodistus 4 kausille 2013 - 2014 ja 2014 - 2015 21. Käsitellään ja päätetään klubi- ja muista aloitteista 5 sekä teemasta kaudelle 2013 - 2014 22. Esitetään ja päätetään muutosehdotuksista 6 Suomen Lions-liitto ry:n sääntöihin 23. Päätetään liiton toiminta-ajatuksesta ja toiminnasta 7 2012 - 2013 sekä toimenpiteistä 2012 - 2017 24. Päätetään liittymis- ja jäsenmaksuista 2012 - 2013 8 ja liiton talousarviosta kaudelle 2012 - 2013 26. Käsitellään liiton kauden 2010 - 2011 9 - 10 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 27. Tilinpäätöksen vahvistaminen 28. Vastuuvapauden myöntäminen kaudelta 2010 - 2011 29. Arne Ritari–säätiön raportti 11 30. Muut asiat 31. Ilmoitusasiat 32. Huomionosoitukset jäsenet kaudelle 2012 - 2013 34. Kokouksen päättäminen Leijonako_2012e.indd 12 14.5.2012 16:54:28
 13. 13. 13 Stadgeändringsmötes föredragninslista ÅRSMÖTET FÖR FINLANDS LIONSFÖRBUND RF OCH MULTIPELDISTRIKT 107 8.6.2012 OCH 9.6.2012 I JYVÄSKYLÄ PAVILJONKI Del 1: Fredag 8.6.2012 kl 18.00-19.00 § Bil. 01. Mötet öppnas 02. Val av mötets ordförande, sekreterare, protokolljusterare samt rösträknare 03. Mötets stadgeenlighet och beslutförhet konstateras 04. Arbetsordningen fastställs 05. Mötesspråket 06. Mötets procedurer 07. Granskning av fullmakter 08. Orterna för de tre följande årsmötena konstateras 09. Presentation av och beslut om ort för årsmötet år 2016 1 10. Distriktens förslag till distriktsguvernörer för perioden 2012-2013 konstateras 11. Lions Quest, ungdomsläger och -utbyte 12. Slutrapport om ögonsjukhusprojektet 2009 - 2011 i Sri Lanka 13. Mötet avbryts Del 2: Lördag 9.6.2012 kl 13.30-17.30 14. Mötet fortsätter, mötets andra del öppnas 15. Mötets procedurer konstateras 16. Granskningen av fullmakter konstateras avslutad – lottdragning om i vilken ordning kandidaterna yttrar sig samt presentation av kandidaterna 19. Röstningar 20. Finland i toppen-rapport samt intyg om understöd 4 för perioderna 2013-2014 och 2014-2015 21. Klubb- och övriga motioner samt temat för perioden 5 2013-2014 behandlas och beslut fattas om dem 22. Förslag presenteras och beslut fattas om ändringar 6 i Finlands Lionsförbund rf:s stadgar 23. Beslut fattas om förbundets verksamhetsidé och verksam-heten 7 för 2012-2013 samt åtgärder för verksamheten 2012-2017 24. Beslut fattas om anslutnings- och medlemsavgifter 8 för 2012 - 2013 samt om förbundets budget för 2012-2013 26. Förbundets verksamhetsberättelse, bokslut och revisions- 9 - 10 berättelse för perioden 2010-2011 behandlas 27. Bokslutet fastställs 28. Beviljas ansvarsfrihet för perioden 2010-2011 29. Arne Ritari-stiftelsens rapport 11 30. Övriga ärenden 31. Anmälningsärenden 32. Utmärkelser konstateras och guvernörsrådets medlemmar väljs för 2012-2013 34. Mötet avslutas Leijonako_2012e.indd 13 14.5.2012 16:54:29
 14. 14. 14 Vuosikokousohjelma 2012 Perjantai 8.6.2012 10:00-20:00 Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus Paviljonki, aula 15:30-17:30 Kuvernöörineuvoston kokous Paviljonki, auditorio 18:00-21:00 Skeba-bändikisan loppukilpailu Tanssisali Lutakko Lauantai 9.6.2012 08:00-14:00 Ilmoittautuminen ja valtakirjojen tarkastus - Seppelpartion lähettäminen sankarihaudalle Sunnuntai 10.6.2012 10:00-11:30 Jussi & The Boys -konsertti Paviljonki, auditorio Leijonako_2012e.indd 14 14.5.2012 16:54:29
 15. 15. 15 Fredag 8.6.2012 10:00 - 20:00 Anmälan och granskning av fullmakter 11:00 - 14:00 Lunch fredag 12:00 - 15:00 Lions-seminarium 15:30 - 17:30 Guvernörsrådets möte 18:00 - 19:00 Årsmötets 1:a del 19:30 - 00:00 Lionsfest 18:00-21:00 Skeba - bandtävlingens final Tanssisali Lutakko Lördag 9.6.2012 08:00 - 14:00 Anmälan och granskning av fullmakter 08:30 - 10.15 Festmarsch 10:30 - 11:45 Årsmötets öppningsceremoni - Andakt och kransnedläggning 11:15 - 13:15 Lunch 11:45 - 13:15 ARS-lunch 12:30 - 16:30 Kringprogram 13:30 - 17:30 Årsmötets 2:a del 20:00 - 00:30 Galaafton 10.30 - 12.30 Barnens säkerhetsdag Söndag 10.6.2012 10:00 - 11:30 Jussi & The Boys -konsert 12:00 - 13:00 Avslutningsfest 12:30 - 14:00 Lunch Årsmöteprogram Leijonako_2012e.indd 15 14.5.2012 16:54:29
 16. 16. 16 Oheisohjelma Lauantai 9.6.2012 Sisältyy päiväpassin hintaan C- halli näytteilleasettajat klo 8:00 – 17:00 KKI Suomimiehen ja -naisen – kuntotesti + palaute testistä Auditorio – juontaja Vili Urpilainen, Leo klo 12:30 Teatteri Eurooppa Neljä - esittää musiikkia ja osia kesäteatteriesityksistään. Paavo Honkimäki , Tarja Matilainen, Jari Sil- ventoinen , Tiina Iisala, Toni Lepistö Ari Laaksonen, Jiri Halttunen, Antti Parviainen ja Ville-Matti Laine klo 12:45 Muistisairaudet – uusi kansantauti neurologian dosentti, ylilääkäri Jaana Suhonen, Suomen Terveystalo Oy klo 13:45 Tietoisku : IF vakuutusyhtiö klo 14:00 tauko klo 14:30 Helpoin tapa syödä hyvin Patrik Borg, ravitsemustutkija, HY Liikuntalääketieteen laitos klo 15:30 Liikunnan hyötyjä lääketieteen näkökulmasta LT Maarit Valtonen klo 16:00 Sosiaalisen median hyödyntäminen Lionstoiminnassa klo 16:15 Ota hyvinvointi haltuun Tuomas Liisanantti, personal trainer n . klo 17 Ohjelma päättyy Sunnuntai 10.6.2012 - Auditorio Lions liiton vuosikokousosanottajille lipun hinta 25€ paikan päällä ostettuna klo 10:00 Jussi & The Boys - konsertti Pojat asialla jo yli 40 vuotta Leijonako_2012e.indd 16 14.5.2012 16:54:29
 17. 17. 17 Lördag 9.6.2012 Inkluderat i dagspassets pris C- hallen utställare kl. 8:00 – 17:00 I form för livet -fitnesstest + feedback för testet Auditorium – programledare Vili Urpilainen, Leo kl. 12:30 Teatern Eurooppa Neljä - spelar musik och framför delar ur sina sommarteaterframställningar. Paavo Honkimäki , Tarja Matilainen, Jari Sil- ventoinen , Tiina Iisala, Toni Lepistö, Ari Laaksonen, Jiri Halttunen, Antti Parviainen och Ville-Matti Laine kl. 12:45 Minnessjukdomar – ny folksjukdom docent i neurologi, överläkare Jaana Suhonen, Suomen Terveystalo Ab kl. 13:45 Informationsinslag : IF Skadeförsäkringsbolag kl. 14:00 paus kl. 14:30 Det enklaste sättet att äta väl Patrik Borg, näringsforskare, HU Idrottsmedicinska enheten kl. 15:30 Motionens fördelar från medicinens synvinkel MD Maarit Valtonen kl. 16:00 Att utnyttja social media i lionsverksamheten, kl. 16:15 Ta besitting av ditt välmående Tuomas Liisanantti, personal trainer ca kl. 17 Programmet slutar Söndag 10.6.2012 - Auditorium För Lionsförbundets årsmötesdeltagare kostar biljetten 25eur på ort och ställe kl. 10:00 Jussi & The Boys - konsert Kringprogram Leijonako_2012e.indd 17 14.5.2012 16:54:29
 18. 18. 18 Hyvä tietää Ilmoittautuminen ja nimikortit Ennakkoon ilmoittautuneet saavat kokouskansion Paviljongin il- moittautumispisteessä. Kansiossa on kokousmateriaali ja kaula- nauhallinen nimikortti. Kaulanauhan väri on erilainen eri päivä- passeissa. On huomioitava, että nimikortti pitää olla näkyvillä kaikissa Paviljongin tilaisuuksissa. Älkää siis unohtako nimikorttia hotelli- huoneeseen! Leijonako_2012e.indd 18 14.5.2012 16:54:29
 19. 19. 19 Päiväpassit ja ruokailut Päiväpassit Kokousohjelman mukaiset ruokailut sisältyvät päiväpasseihin. Passeihin sisältyvät ilmoitetut menut juomineen sekä päiväkah- vit. Passeja on kuusi eri vaihtoehtoa. Passit erotetaan eri värillisil- lä kaulanauhoilla. Kunkin värinen kaulanauha ja passi oikeuttaa vain sen mukaisiin ruokailuihin. Ovimiehet suorittavat passien valvontaa. Passit sisältävät kuljetukset hotelleista kokouspaikalle sekä vuosi- kokouksen yhteydessä tarjottavat oheisohjelmat Paviljongissa. Pas- sit eivät sisällä majoitusta. Passit ostetaan ennakkoon internet-varauslomakkeella kunkin oman tarpeen mukaan. Päiväpassit luovutetaan infokansiossa il- moittautumisen yhteydessä Paviljongissa. Päiväpasseja voi vielä ostaa paikan päällä Lions-infopisteestä. Järjestäjä varaa kuitenkin oikeuden parhaisiin ravintolapaikkoihin ennakkoon ostetuilla passeilla. Ruokailut Kaikki ruokailut tapahtuvat Paviljongissa ja sen ravintoloissa tai hallitiloissa. Paviljongin ravintoloitsijana toimii Keskimaa Osk. Ravintoloitsijalla on vankka kokemus suurtilaisuuksien järjestämi- sestä. Ruokailupaikkojen tarkempi opastus on kokouspaikalla au- latiloissa. Kaikki ruokailut tarjoillaan joko kokonaan tai osaltaan buffet-tarjoiluna. Allergia-annoksen tilaaja ilmoittautuu buffet- pöydän hoitajalle ennen ruokailua. Kaikki ruokailut sisältävät sisältävät yhden lasillisen menuun valittua viiniä. Viineissä on saatavissa alkoholiton vaihtoehto. Pöytävaraukset Ravintoloitsija ei vastaa iltajuhlien pöytävarauksista. Pöytien mah- dollinen varaaminen on kokonaan varauksen tekijän omalla vas- tuulla. Ilman selkeää merkintää olevat paikat ovat kaikille vapaas- sa käytössä. Vajaita pöytiä ei voi varata koko seurueelle Leijonako_2012e.indd 19 14.5.2012 16:54:30
 20. 20. 20 Kokousmenut Perjantai 8.6.2012 Lounas klo 11.00 – 14.00 Pääravintola 2. kerros Oma palvelu: Linjastobuffet: Salaattivalikoima, leivät ja levitteet Burgundinpataa, kasvisriisiä, pyydettäessä kasvisratatouille, kasvisriisiä *** Kahvi / tee Päiväkahvi, klo 14.00 – 17.00 Pääravintola, 2. kerros Oma palvelu: kahvilalinjasto: kahvia / teetä ja pitkopullaa tarjoillaan kertakäyttöisin astioin Leijonajuhla klo 19.30 – 24.00 Pääravintola, 2. kerros Oma palvelu: Kevyt iltabuffet: Vihersalaattia ja talon kastiketta Paviljongin perunasalaattia Graavattua lohta Leipävalikoima ja levitettä *** Paahdettua broileria ja tomaatti-yrttikastiketta Kasvisvaihtoehtona gratinoituja vihanneksia tomaatti-yrttikastikkeella Paahdettuja peruna- ja juureslohkoja *** Kahvia / teetä ja Pandan suklaamakeisia Leijonako_2012e.indd 20 14.5.2012 16:54:30
 21. 21. 21 Kokousmenut Lauantai 9.6.2012 Vuosikokouslounas klo 11.15 – 13.15 Pääravintola, 2 . kerros ja B 1 halli Oma palvelu: Lounasbuffet: Vihersalaattia, talon kastiketta Maustekurkkuja ja säilöttyjä punajuuria Leivät ja levitteet *** Jauhelihapihvejä lisäkkeineen, Kasvisvaihtoehtona kasvispihvit Peruna-juurespaistosta. *** Kahvia / teetä Päiväkahvi klo 13.00 – 17.00 Oma palvelu: Kaikki ravintolat ja juomapisteet - kahvia / teetä ja pitkopullaa - tarjoillaan kertakäyttöisin astioin erillisistä kahvipisteistä - itsepalveluna vapaa haku Leijonako_2012e.indd 21 14.5.2012 16:54:30
 22. 22. 22 Kokousmenut Lauantai 9.6.2012 B1 + B2 hallit Alkumalja tarjoillaan sisääntulossa: Lasillinen kuohuviiniä *** Alkuruoka katettuna istumapöytiin: Kylmäsavustettua lohi- katkaraputartaria, hankasalmelaisen leijonaleivän kera *** Pääruoka buffet- tarjoiluna: Yrttijuustolla kuorrutettua porsaanfileetä, punaviinikastiketta sekä juuresperunapaistosta Kasvisvaihtoehtona vuohenjuustolla gratinoitu portobello, basilika-rucolakastiketta Kahvipöytiin katetaan: Kahvia ja teetä sekä Elosen leivos juhlistamaan iltajuhlaa Muita juomia voi ostaa palvelualueen juomapisteistä Sunnuntai 10.6.2012 Lounas klo 12.30 – 14.00 Pääravintola 2. kerros Oma palvelu: Linjastobuffet: Raastesalaattia Tillikurkkuja Leivät ja levitteet *** Paistettuja muikkuja ja ruohosipulikastiketta Kasvisvaihtoehto linssi-vihannesmuhennos, Perunasosetta *** Kahvia tai teetä Leijonako_2012e.indd 22 14.5.2012 16:54:30
 23. 23. 23 Laulujen sanoja Maamme Oi maamme, Suomi, synnyinmaa, soi, sana kultainen. ::Ei laaksoa, ei kukkulaa, ei vettä, rantaa rakkaampaa, kuin kotimaa tää pohjoinen, maa kallis isien:: Vårt land, vårt land, vårt fosterland, Ljud högt, o dyra ord! ::Ej lyfts en höjd mot himlens rand, Ej sänks en dal, ej sköljs en strand, Mer älskad än vår bygd i nord, Sun kukoistukses kuorestaan se kerran puhkeaa, ::viel lempemme saa nousemaan sun toivos, riemus loistossaan, ja kerran, laulus synnyinmaa korkeemman kaiun saa.:: Keski-Suomen Kotiseutulaulu Männikkömetsät ja rantojen raidat, laaksojen liepeillä koivikkohaat, ah, polut korpia kiertävät, kaidat, kukkivat kummut ja mansikkamaat! Keitele vehmas ja Päijänne jylhä, kirkkaus Keuruun ja Kuuhankaveen vuorien huippujen kauneus ylhä, ah, kotiseutua muistoineen. Syntymäpaikka kun on sydän Suo- men siis sitä suottako kiittelisin? Täällähän aukeni ens’ elon huomen, tänne ma toivon hautanikin. Täällä on naapuri heimoni verta, täällä on ystävä voittamaton, tänne, ah, tänne on kaipaus kerta, täällä on kaikki, mi kallista on! Leijonahenki Ne, joille leijonan osa on suotu, on jatkajia aatteen arvokkaan. Nuo sukupolvet, ennen meitä luotu, sen perinnöksi jätti aikoinaan. Ja henki, jonka saimme sydämeen, se vahvana on siellä edelleen. Leijonahenki! On meille tärkeää, Leijonahenki! Se meitä yhdistää. Saman hengen kun myös nuoret tuntee toimissaan, on tää aate voimissaan. On leijonia pohjantähden alla, me saimme kodiksemme hienon maan. Nuo leijonat, nuot toiset maailmalla, ei unohdu ne meiltä milloinkaan. Me yhteistyöllä voimme rakentaa nyt maailmasta vielä parempaa Leijonahenki! On meille tärkeää…. Leijonako_2012e.indd 23 14.5.2012 16:54:30
 24. 24. 24 Juhlamarssi ja marssijärjestys JUHLAMARSSI Marssiin järjestäytyminen tapahtuu Paviljongin koilliskulmalle Schaumannin puistotien puoleiselle Paviljongin pysäköintipaikalle. Järjestäytymiseen on varattu puoli tuntia, klo 8.30-9.00. Partiolaiset toimivat piirien kylttien kantajina. Marssin lähtö klo 9.00. Marssi tapahtuu Messuaukion ulkoreunaa pitkin Paviljongin Reitin pituus on n. 200 metriä. Vastaanotto tapahtuu ratapihan ylikulkusillalta tulevan järven puoleisen väylän päässä. Paviljongissa liput Sisääntulo ohjataan ja vain lippujen kantajat menevät sisälle. D-hallissa lippujen paikalleen sijoittaminen ohjataan. MARSSIJÄRJESTYS 1. Päätoimikunnan puheenjohtaja ja puoliso 2. Suomen lippu airueineen 3. Muiden maiden liput 4. Suomen Lions-lippu 5. Leo-moninkertaispiirin lippu 6. Päätoimikunta ja puolisot nelirivissä 7. G-piiri vastaavassa järjestyksessä 8. Muut piirit aakkosjärjestyksessä Leijonako_2012e.indd 24 14.5.2012 16:54:31
 25. 25. 25 Pukeutumisohjeet ja Info-piste Jyväskylän vuosikokouksessa noudatetaan seuraavia pukeutumisohjeita: Juhlavastaanotolla perjantaina asu on vapaa Kutsuvierastilaisuuksissa smokki tai tumma puku, Lions ansiomerkit Vuosikokouksessa Lions- tai muu kokousasu Vuosikokouksen iltajuhlassa lauantaina smokki naisilla juhlapuku, Lions ansiomerkit Oheisohjelmassa suositus: kokousasu INFO-PISTE p. 040 585 5215. Tietoa mm. kokouksesta, tapahtumista ja kuljetuksista. Lippuja vuosikokouksen tapahtumiin. Vain käteismyynti. Sijaitsee Paviljongin sisääntulon läheisyydessä. Würth Center Jyväskylä, Seppälä Alasinkatu 11 40320 Jyväskylä 010 308 3170 jyvaskyla@wurth.fi Würth Center Jyväskylä, Savela Onkapannu 8 40700 Jyväskylä 010 308 3160 jyvaskyla.savela@wurth.fi Leijonako_2012e.indd 25 14.5.2012 16:54:31
 26. 26. 26 Päätoimikunta Vuosikokous 2012 päätoimikunta etunimi.sukunimi@lions.fi Heikki Pamilo, pj., 040 585 5509 Väinö Tamminen, varapj. projektipäällikkö, 0400 877 310 Kansliatoimikunta, pj. Viljo Hokkanen, 050 353 4838 Liikenne- ja järjestelytoimikunta, pj. Mikko Näkkilä, 050 464 5430 Majoitus- ja ravitsemistoimikunta, pj. Keijo Valve, 0500 646 408 Markkinointi- ja myyntitoimikunta, pj. Heidi Neuvonen, 040 585 5402 Ohjelmatoimikunta, pj. Juhani Mansikkamäki, 0500 642480 Taloustoimikunta, pj. Tuomo Vartiainen, 050 303 1645 Suomen Lions-liitto ry, pääsihteeri Maarit Kuikka, 040 580 2494 Kuvassa vasemmalta Tuomo Vartiainen, Mikko Näkkilä, Keijo Valve, Heidi Neuvonen, Juhani Mansikkamäki, Viljo Hokkanen ja Maarit Kuikka. Edessä vas. Väinö Tamminen ja Heikki Pamilo Leijonako_2012e.indd 26 14.5.2012 16:54:31
 27. 27. 27 Kuljetukset Kuljetuksia tapahtuu kahdella reitillä. 1. Keskustan hotellien reitti lähtee hotelli Alexandran edestä siir- - majoittuvat tulevat Vapaudenkadun ja Kalevankadun risteyksen edessä olevalle pysäkille. Bussi kulkee Heikinkadun kautta Pa- viljongin Kongressi-sisäänkäynnin luo. 2. Laajavuoren reitti lähtee hotelli Laajavuoren edestä ja ottaa matkalta Laajiksen ja hotelli Albaan majoittuvat. Paviljongissa lähtöpaikkana on Kongressi-sisäänkäynnin edusta. Perjantaina 08.06.2012 Kuljetuksia keskustan hotelleista klo 17.00-19.00 välillä Laajavuoresta on lähtö klo 17.00. Paluukuljetukset Paviljongista klo 22.30-0.00 välisenä aikana keskustan hotelleihin. Lauantaina 09.06.2012 Kuljetukset keskustan hotelleista klo 7.45- 9.00 välisenä aikana Paviljonkiin. Laajavuoresta lähtee klo 7.30 bussi Paviljonkiin. Paviljongista bussit tuovat klo 16.00-18.00 välisenä aikana keskustan hotelleihin Laajavuoreen bussi lähtee Paviljongista klo 17.30 Iltajuhlaan bussit ajavat keskustasta Paviljonkiin klo 19.00-20.00 välisen ajan. Laajavuoresta iltajuhlaan bussi lähtee klo 19.15. Iltajuhlista keskustan hotelleille kulkee bussit klo 22.30-0.30 välisen ajan. Laajavuoreen bussi lähtee Paviljongista Sunnuntaina 10.06.2012 kuljetukset keskustan hotelleista klo 9.20-9.40 välisenä aikana paviljonkiin. Laajavuoresta bussi lähtee klo 9.20. Paluukuljetus klo 14.00 keskustan hotelleille ja Laajavuoreen. Leijonako_2012e.indd 27 14.5.2012 16:54:32
 28. 28. www.jyu.fi/hae Tule jA tiedä! Koulutusalojamme Haku myös syksyllä. Leijonako_2012e.indd 28 14.5.2012 16:54:32
 29. 29. Leijonako_2012e.indd 29 14.5.2012 16:54:32
 30. 30. 30 Yhteistyössä: Leijonako_2012e.indd 30 14.5.2012 16:54:34
 31. 31. 31 Myyntipisteet, maksuvälineet löytötavarat ja ensiapu Maksuvälineet Kokouspaikalla infon myyntipisteessä, liiton tarvikemyymälässä ja monissa muissa pisteissä käy vain käteinen raha maksuvälineenä. Ennen ostosten tekemistä, kannattaa kauppiaalta varmistaa mak- sutapa. Ennakkoon maksetut päiväpassit ovat vuosikokouskansi- ossa. Ravintolapalveluissa käyvät myös maksukortit. Löytötavarat Kokouksen aikana löytötavarapisteenä toimii INFOTISKI, kokouksen jälkeen Jyväskylän löytötavaratoimisto. LÖYTÖTAVARATOIMISTO: Avoinna ma-pe 8-16.15 Myyntipisteet sijaitsevat C-hallissa Kokouspaikalla päivystää punaisen ristin ensiapuryhmä En första hjälpen-grupp har jour på mötesplatsen Leijonako_2012e.indd 31 14.5.2012 16:54:34
 32. 32. Flamante - Jyväskylän Flamencoyhdistys Kuva: Jouni Kallio Leijonako_2012e.indd 32 14.5.2012 16:54:37
 33. 33. Mutkatonta mainontaa, vaivatonta viestintää. www.mediasepat.fi Leijonako_2012e.indd 33 14.5.2012 16:54:37
 34. 34. Muistiinpanoja Leijonako_2012e.indd 34 14.5.2012 16:54:48
 35. 35. Muistiinpanoja Leijonako_2012e.indd 35 14.5.2012 16:54:48
 36. 36. 36366633363666 Muistiinpanoja Leijonako_2012e.indd 36 14.5.2012 16:54:59
 37. 37. Liimattalantie 1265 44420 LIIMATTALA Puh. 0400 644 457 www.raitaniemi.com Leijonako_2012e.indd 37 14.5.2012 16:54:59
 38. 38. 38 Kartta / Karta / Map HOTELLI JYVÄS- HOVI HOTELL CUMUL HOTELLI YÖPUU HOTELL ALEXAN HOTELLI ALBA YLIKU LKU - SILTA P-TALOP-TALO P-TALO P-TALO Leijonako_2012e.indd 38 14.5.2012 16:55:00
 39. 39. 39 Paikoitus - Parkering Perjantaina on käytettävissä Paviljongin pysäköintitalo. osoite: Uno Savolankatu 6 Lauantaina ja sunnuntaina on käytettävissä Innovan pysäköintitalo. osoite: Piippukatu 4 Lisäksi on käytettävissä Paviljongin pysäköintitalo. Innovan pysäköintitalossa rahastetaan Paviljongin pysäköintitalossa on Läheisyydessä on käytettävissä: P-matkakeskus Hannikaisenkatu 22 P-asema Väinönkatu 8 Lisätietoja paikoituksesta: Jyväskylän Paviljonki/Jyväs-Parkki Oy SISÄÄN- KÄYNTI HOTELLI SCANDIC HOTELLI CUMULUS HOTELLI ALEXANDRA MATKA- KESKUS SISÄÄN- KÄYNTI SISÄÄN- KÄYNTI YLIKU LKU - SILTA Uno Savolan katuU - P-TALO P-TALO P-TALO P-TALO P-TALO P2 P3 P PYSÄKÖINTIMITTARI (maksa tullessa) Hotelleja: Ahlmaninkatu 4, 40100 Jyväskylä Hannikaisenkatu 35, 40100 Jyväskylä Väinönkatu 3, 40100 Jyväskylä Vapaudenkatu 73, 40100 Jyväskylä Kauppakatu 35, 40100 Jyväskylä Yliopistonkatu 23, 40100 Jyväskylä Spa Hotel Rantasipi Laajavuori Laajavuorentie 30, 40740 Jyväskylä Taksi Jyväskylä Leijonako_2012e.indd 39 14.5.2012 16:55:00
 40. 40. Leijonako_2012e.indd 40 14.5.2012 16:55:00

×