Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fábián László: Tapasztalatok a digitális nemzedék médiaoktaásával kapcsolatban

501 views

Published on

Digitális nemzedék konferencia 2015

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fábián László: Tapasztalatok a digitális nemzedék médiaoktaásával kapcsolatban

 1. 1. FÁBIÁN LÁSZLÓ:FÁBIÁN LÁSZLÓ: TAPASZTALATOK A DIGITÁLIS NEMZEDÉKTAPASZTALATOK A DIGITÁLIS NEMZEDÉK MÉDIAOKTATÁSÁVAL KAPCSOLATBANMÉDIAOKTATÁSÁVAL KAPCSOLATBAN Digitális Nemzedék KonferenciaDigitális Nemzedék Konferencia Budapest, 2015. március 21.Budapest, 2015. március 21.
 2. 2. 1. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS1. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET A KÖZÉPISKOLÁBANMÉDIAISMERET A KÖZÉPISKOLÁBAN
 3. 3. MARC PRENSKY: DIGITÁLIS BENNSZÜLÖTTEK,MARC PRENSKY: DIGITÁLIS BENNSZÜLÖTTEK, DIGITÁLIS BEVÁNDORLÓKDIGITÁLIS BEVÁNDORLÓK „Egész életüket úgy élték le, hogy számítógépek, videojátékok, digitális zenelejátszók, videokamerák, mobiltelefonok és más hasonló játékszerek, a digitális kor vívmányai, vették körül őket. Napjaink végzős egyetemistái életükből kevesebb mint 5 000 órát töltöttek olvasással, de több mint 10 000 órát játszottak videojátékokkal (hogy ne is említsük azt a 20 000 órát, amelyet TV- nézéssel töltöttek).”
 4. 4. PISA 2012PISA 2012 SzövegértésSzövegértés •kitűnő szövegértő: 5,6%kitűnő szövegértő: 5,6% •jó vagy kitűnő szövegértő: 23,5%jó vagy kitűnő szövegértő: 23,5% •nem megfelelő szövegértő: 19,7%nem megfelelő szövegértő: 19,7% forrás: Összefoglaló jelentés – 2012, Oktatási Hivatal, 2013.
 5. 5. PISA 2012 – DIGITÁLIS SZÖVEGÉRTÉSPISA 2012 – DIGITÁLIS SZÖVEGÉRTÉS „„Sajnos, hazánk eredménye a 2009-es adatfelvételhez képest mindenSajnos, hazánk eredménye a 2009-es adatfelvételhez képest minden tekintetben gyengült.”tekintetben gyengült.” „„Átlag pontszámunk szignifikánsan (18 képességponttal) csökkent, a legalább 2. szintet elérő tanulók arányaÁtlag pontszámunk szignifikánsan (18 képességponttal) csökkent, a legalább 2. szintet elérő tanulók aránya szintén csökkent 73%-ról 67,5%-ra, és a nyomtatott és digitális szövegértési teljesítmény közötti „szakadék” 26szintén csökkent 73%-ról 67,5%-ra, és a nyomtatott és digitális szövegértési teljesítmény közötti „szakadék” 26 képességpontról 38 képességpontra nőtt.”képességpontról 38 képességpontra nőtt.” • a leszakadók aránya magas: 32,5%a leszakadók aránya magas: 32,5% • a kiváló teljesítményűek aránya: 4%a kiváló teljesítményűek aránya: 4% forrás: Összefoglaló jelentés – 2012, Oktatási Hivatal, 2013.
 6. 6. NAT, KERETTANTERV – SZABÁLYOZÁSNAT, KERETTANTERV – SZABÁLYOZÁS 2012 előtt2012 előtt •NAT: a művészetekNAT: a művészetek műveltségi terület része aműveltségi terület része a mozgóképkultúra és mé-mozgóképkultúra és mé- diaismeretetdiaismeretet •nincs önálló tantárgy, denincs önálló tantárgy, de modul a 7. és 10.modul a 7. és 10. évfolyamon, 18-18 órásévfolyamon, 18-18 órás keretbenkeretben 2012 után2012 után •„„A gimnázium 9(–10). évfolyamán kötelezően választhatóA gimnázium 9(–10). évfolyamán kötelezően választható tantárgy.”tantárgy.” •„„11–12. évfolyamon a művészetek műveltségterület11–12. évfolyamon a művészetek műveltségterület tantárgyai közül (ének-zene, dráma és tánc, vizuális kultúra,tantárgyai közül (ének-zene, dráma és tánc, vizuális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret) az iskola döntheti el, melymozgóképkultúra és médiaismeret) az iskola döntheti el, mely tantárgyakat és milyen arányban fogja tanítani.”tantárgyakat és milyen arányban fogja tanítani.” (óraszámkeret heti 2 óra/évfolyam)(óraszámkeret heti 2 óra/évfolyam) •„„Egyes tartalmai az 5–8. évfolyamokon az anyanyelv, aEgyes tartalmai az 5–8. évfolyamokon az anyanyelv, a történelem, a vizuális kultúra és az informatika óráin jelennektörténelem, a vizuális kultúra és az informatika óráin jelennek meg.” (keresztkompetencia)meg.” (keresztkompetencia)
 7. 7. * A KÉT TANTÁRGY* A KÉT TANTÁRGY VALAMELYIKÉNEK VÁLASZTÁSAVALAMELYIKÉNEK VÁLASZTÁSA KÖTELEZŐ.KÖTELEZŐ. **11–12. ÉVFOLYAMON A NÉGY**11–12. ÉVFOLYAMON A NÉGY MŰVÉSZETI TÁRGY (ÉNEK-MŰVÉSZETI TÁRGY (ÉNEK- ZENE, VIZUÁLIS KULTÚRA,ZENE, VIZUÁLIS KULTÚRA, DRÁMA ÉS TÁNC,DRÁMA ÉS TÁNC, MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIA-MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIA- ISMERET)ISMERET) KERETTANTERVEIBŐLKERETTANTERVEIBŐL SZABADON VÁLASZTHATÓANSZABADON VÁLASZTHATÓAN TÖLTHETŐ FEL A MŰVÉSZETEKTÖLTHETŐ FEL A MŰVÉSZETEK ÓRAKERETE.ÓRAKERETE. Óraterv a kerettantervekhez – 9–12. évfolyam, gimnázium Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Magyar nyelv és irodalom 4 4 4 4 I. idegen nyelv 3 3 3 3 II. idegen nyelv 3 3 3 3 Matematika 3 3 3 3 Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 2 2 3 3 Etika     1   Biológia – egészségtan   2 2 2 Fizika 2 2 2   Kémia 2 2     Földrajz 2 2     Ének-zene 1 1     Vizuális kultúra 1 1     Dráma és tánc/Mozgóképkultúra és médiaismeret* 1       Művészetek**     2 2 Informatika 1 1     Technika, életvitel és gyakorlat       1 Testnevelés és sport 5 5 5 5 Osztályfőnöki 1 1 1 1 Szabadon tervezhető órakeret 4 4 6 8 Rendelkezésre álló órakeret 35 36 35 35
 8. 8. ELTE TREFORT ÁGOSTON GYAKORLÓ GIMNÁZIUMELTE TREFORT ÁGOSTON GYAKORLÓ GIMNÁZIUM • 2004/2005. tanév:2004/2005. tanév: • szakszerű moduláris oktatás (18 óra)szakszerű moduláris oktatás (18 óra) • 2007/2008. tanévtől:2007/2008. tanévtől: • fakultációs lehetőség is a modul mellettfakultációs lehetőség is a modul mellett • (11. évfolyam heti 2 óra, 12. évfolyam heti 2-4 óra)(11. évfolyam heti 2 óra, 12. évfolyam heti 2-4 óra) • 2012/2013. tanévtől:2012/2013. tanévtől: • heti 1 órás órarendi tantárgy a 10. évfolyamonheti 1 órás órarendi tantárgy a 10. évfolyamon • 2016/2017. tanév:2016/2017. tanév: • ??
 9. 9. 2. A MÉDIAOKTATÁS NÉHÁNY FONTOS2. A MÉDIAOKTATÁS NÉHÁNY FONTOS EREDMÉNYEEREDMÉNYE ELTE Trefort Ágoston GyakorlóiskolaELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
 10. 10. „„Az ELTE Trefort Ágoston GyakorlóiskolaAz ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola csapatának tagjai Bagdy Ábel, Mónus Gergelycsapatának tagjai Bagdy Ábel, Mónus Gergely és Fülöp Péter, a budapesti „mintagimnázium”és Fülöp Péter, a budapesti „mintagimnázium” végzős tanulói, felkészítő tanáruk, Fábiánvégzős tanulói, felkészítő tanáruk, Fábián László kíséretében utazhattak a nagy presztízsűLászló kíséretében utazhattak a nagy presztízsű Brüsszeli Gazdasági Fórum keretébenBrüsszeli Gazdasági Fórum keretében megrendezett díjátadó ünnepségre, ahol az EBmegrendezett díjátadó ünnepségre, ahol az EB Gazdasági és Pénzügyi Biztosa, a finn OlliGazdasági és Pénzügyi Biztosa, a finn Olli Rehn átadta a győzteseknek járó okleveleket. ARehn átadta a győzteseknek járó okleveleket. A Trefort csapata a harmadik helyet szerezteTrefort csapata a harmadik helyet szerezte meg.”meg.” EURÓPAI BIZOTTSÁG GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁGAEURÓPAI BIZOTTSÁG GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁGA MIT JELENT SZÁMUNKRA AZ EURÓ? – PÁLYÁZATMIT JELENT SZÁMUNKRA AZ EURÓ? – PÁLYÁZAT 2010
 11. 11. ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENYORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY • 2010/20112010/2011 • mozgóképkultúra és média-mozgóképkultúra és média- ismeretismeret • Trombitás PéterTrombitás Péter 11. osztályos,11. osztályos, média fakultációs tanulómédia fakultációs tanuló • 6. hely6. hely • 2013/20142013/2014 • mozgóképkultúra és média-mozgóképkultúra és média- ismeretismeret • Teplán DánielTeplán Dániel 11. osztályos,11. osztályos, média fakultációs tanulómédia fakultációs tanuló • 9. hely9. hely ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola
 12. 12. BUDAPESTI FESZTIVÁLZENEKAR FILMESBUDAPESTI FESZTIVÁLZENEKAR FILMES PÁLYÁZATAIPÁLYÁZATAI • 20132013 • „„Lásd, amit hallasz”Lásd, amit hallasz” • III. tétel legjobb film és Daazo különdíjIII. tétel legjobb film és Daazo különdíj • Birghoffer Péter, Szőnyi Mihály, Teplán DánielBirghoffer Péter, Szőnyi Mihály, Teplán Dániel • 20122012 • „„Imígyen szóla Zarathustra, ahogy Te látod…”,Imígyen szóla Zarathustra, ahogy Te látod…”, • II. helyII. hely • Békefi Balázs, Nagy-Czirok KálmánBékefi Balázs, Nagy-Czirok Kálmán
 13. 13. • I. suli.net.tan projekt – seniorI. suli.net.tan projekt – senior pályázat győztesepályázat győztese • Sulinet tábor 2010, Tiszafüred –Sulinet tábor 2010, Tiszafüred – EgerEger • IKT MűhelyIKT Műhely 20102010
 14. 14. EGYÉB SZÍNTEREKEGYÉB SZÍNTEREK • Középszintű érettségi projektekKözépszintű érettségi projektek • az elmúlt években közel 50az elmúlt években közel 50 érettségiző diákérettségiző diák • Mozi – filmvetítésekMozi – filmvetítések • szoros együttműködés azszoros együttműködés az Uránia Nemzeti FilmszínházzalUránia Nemzeti Filmszínházzal • pályázati források – BMK,pályázati források – BMK, NKA (ezek néhány éveNKA (ezek néhány éve megszűntek)megszűntek) • 20132013 • Infopark AlapítványInfopark Alapítvány – OTP Fáy Alapítvány– OTP Fáy Alapítvány kisfilmes pályázata, különdíjkisfilmes pályázata, különdíj • Bekker Balázs, Girke Benedikt, Mikus ÁronBekker Balázs, Girke Benedikt, Mikus Áron • 20122012 • Mérték Médiaelemző MűhelyMérték Médiaelemző Műhely „Média-„Média- szabadság, szeretem!” I. helyszabadság, szeretem!” I. hely • Bekker Balázs, Mikus ÁronBekker Balázs, Mikus Áron
 15. 15. 3. KUTATÁSI EREDMÉNYEK: MOZGÓKÉP- ÉS3. KUTATÁSI EREDMÉNYEK: MOZGÓKÉP- ÉS MÉDIABEFOGADÁSI SZOKÁSOK – 2009-2015MÉDIABEFOGADÁSI SZOKÁSOK – 2009-2015 RÖVID ÁTTEKINTÉS  filmes „műveltség” vizsgálatafilmes „műveltség” vizsgálata  mérés az első médiaórák alkalmával!mérés az első médiaórák alkalmával!  ELTE Trefort Ágoston Gyakorló GimnáziumELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium
 16. 16. A MEGNEVEZETT FILMEK KELETKEZÉSI IDŐA MEGNEVEZETT FILMEK KELETKEZÉSI IDŐ SZERINTI MEGOSZLÁSA – 2015SZERINTI MEGOSZLÁSA – 2015
 17. 17. A MEGNEVEZETT FILMEK KELETKEZÉS IDŐA MEGNEVEZETT FILMEK KELETKEZÉS IDŐ SZERINTI MEGOSZLÁSÁNAK VÁLTOZÁSASZERINTI MEGOSZLÁSÁNAK VÁLTOZÁSA 2009-2011-20152009-2011-2015
 18. 18. A KIVÁLASZTOTT FILMEK KELETKEZÉSIA KIVÁLASZTOTT FILMEK KELETKEZÉSI HELYÉNEK MEGOSZLÁSA – 2015HELYÉNEK MEGOSZLÁSA – 2015
 19. 19. A KIVÁLASZTOTT FILMEK KELETKEZÉSI HELYA KIVÁLASZTOTT FILMEK KELETKEZÉSI HELY SZERINTI MEGOSZLÁSÁNAK VÁLTOZÁSASZERINTI MEGOSZLÁSÁNAK VÁLTOZÁSA 2009-2011-20152009-2011-2015
 20. 20. JÁTÉKFILMEK ÉS ANIMÁCIÓS FILMEK ARÁNYA – 2015JÁTÉKFILMEK ÉS ANIMÁCIÓS FILMEK ARÁNYA – 2015
 21. 21. MINDEN IDŐK LEGJOBB 12 FILMJE – 2009MINDEN IDŐK LEGJOBB 12 FILMJE – 2009
 22. 22. MINDEN IDŐK LEGJOBB 12 FILMJE – 2011MINDEN IDŐK LEGJOBB 12 FILMJE – 2011
 23. 23. MINDEN IDŐK LEGJOBB 12 FILMJE – 201MINDEN IDŐK LEGJOBB 12 FILMJE – 20155
 24. 24. KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

×