Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Het Nieuwe Werken en de Nieuwe Generatie

1,491 views

Published on

Presentatie van Kees van Zijtveld ten behoeve van het congres van de Digital Groep op 23 september 2010 met als onderwerp 'Het Nieuwe Werken'.

 • Be the first to comment

Het Nieuwe Werken en de Nieuwe Generatie

 1. 1. Het verantwoord werken<br />Hoe stuurikeffectief op output alsleidinggevende ? <br />
 2. 2. Het NieuweWerken<br />Is het nieuwewerken, het werken ?<br />Het is er al? 800.000 doen het al in NL.<br />Is het nieuwewerkennieuw of anders ?<br />Watzijndan de succesfactoren ?<br />Wat is de grootsteverandering ?<br />Wat is ernodigommensen te bezielen?<br />
 3. 3. De succesfactoren van de 3 B’s<br />Bricks = besparingen op M2 en vraagtomherinrichtingt.b.v. inspirerendontmoeten.<br />Bytes = ondersteunendetechnologieomoveral en flexibel te kunnenwerken.<br />Behavior = het vereisteanderegedrag van de manager m.b.t. het leidinggeven.<br />
 4. 4. Japans tellen van 1 tot 10<br />6- ROCCO<br />1 - ICHI<br />7- NANA<br />2- NI<br />8- HATCHI<br />3- SUN<br />9- KU<br />4- SHE<br />10- DJU<br />5- GO<br />
 5. 5. De voordelen van het verantwoordwerken<br />Meer efficiency en meereffectiviteit<br />Hogereproductiviteit , output op jouwtijd<br />Minder reiskosten en verlorenreisuren<br />Minder kantoorkosten en arbokosten<br />Grote flexabiliteit in denken en gedrag<br />Tevredener en gezonderemedewerkers<br />
 6. 6. Nogmeervoordelen<br />Als 1 miljoenmensen 1 dag in de week thuiswerkendanscheeltdat 140.000 auto’s in de ochtend- en de avondspits.<br />Nu kan je jouwunieketijd en urenkiezen die passenbijjouwbioritme.<br />De gemetenproductiviteitsverbeteringlooptgemiddeld op tot 15 % en meer… mitsgoedgemanaged<br />
 7. 7. Het verantwoordwerken<br />Welkmiddel is HNW omwat te bereiken ?<br />Kennisintensieveproductiviteit ?Hoe organiseer je dat ?<br />Kennisdelen = protocollen en processenKennisscheppen/ bouwen = samenwerken<br />
 8. 8. Peter Drucker<br />De belangrijkste en echtuniekebijdrage van management in de 20 steeeuw was het vervijftigvoudigen van de productiviteit van de fabrieksarbeider. De belangrijkstebijdrage van het management in de 21 steeeuw is eenvergelijkbaretoename van de productiviteit van de” kenniswerker “<br />
 9. 9. Het NieuweWerken & Gedrag<br />Van vernieuwingnaarverbetering<br />Van op het werkzijnnaaraan het werkzijn<br />Ikhebgeenkantoormaarbeneenkantoor<br />Van revolutienaarevolutie<br />command & control connect & collaborate<br />Van interessantzijnnaargeinteresseerdzijn<br />Van legbatterijnaarvrijeuitloop<br />
 10. 10. HNW= flexibelwerken op plaats en in tijd<br />Drie basis voorwaarden<br />1) laptop, computer , Ipad<br />2) eenverbinding met de wereld en organisatie.<br />3) goedezin ( geenluxe, maarnoodzaak )<br />
 11. 11. Driezaken die in elkeorganisatiespelen<br />Frictie<br />Verwarring<br />Ondermaatseprestatie<br />Al het overigevereistleiderschap<br />stelt Peter Drucker<br />
 12. 12. Gewenst HNW type leiderschap<br />Dienendleiderschap<br />Verbindendleiderschap<br />Transformationeelleiderschap<br />Coachendleiderschap<br />Spiritueelleiderschap<br /> Van command & control <br />Naar connect & collaborate <br />
 13. 13. Veranderingsmanagement of transformationeel management ? <br />Verandering is meestaleentoevoegingaan het oudebestaandepatroon of aan de vertrouwdevorm en ietsefficienter. <br />Transformatiegaat over het loslaten en verlaten van de oudevorm.<br />Van rupsnaarvlinder<br />
 14. 14. Definitie van HNW transformatie<br />Transformatie is het bevrijden van potentieeldat je uitmoetdagen.<br />Zoietsals Michelangelo die de David al zag in het broksteen. Hijmoestalleennog de ballast weghakkenom de David uit het steen te bevrijdenalsbeeld.<br />
 15. 15. Wieheefterweleensgehoord van DEE HOCK ?<br />Department of Enabling<br />Department of Destruction<br /> Het moeilijkste is nietnieuweideeen te krijgen, maaromoudeideeen los te laten<br />
 16. 16. UniverseleStelling en Vraag:<br />De werkelijkheidgedraagtzichaltijdnaar het heersende model datwij in stand houden.<br />Waar en hoe maken we het verschil en waarhaal je de krachtuit ?<br />De mens, de organisatie,defysiekewerkplek of de technologie ?<br />
 17. 17. Zin en onzin van HNW aansturing<br />Output in heldere criteria vertaald en KPI’s<br />Beschreven met KGI’s beperktinitiatief<br />Resultaatsturing (luktookniet in topsport)<br />Samenkomen:eensynergetischevenement<br />Nietmotiveren, maarinspireren<br />Helderesocialeafspraken en emailverkeer<br />
 18. 18. Het belang van het leiden van team en groepsbijeenkomsten<br />Iederegrotemilitair van Napoleon tot Generaal Schwarzkopf bestudeerden de wijzekrijger Sun Tzu ( 490 voor Chr. )<br />Hijstelde : He will win whose army is animated by the same spirit throughout all his ranks. <br />Winnenzonderstrijd.<br />
 19. 19. En watlevertdat op ?<br />Je aanmaak van goedechemischestoffenals dopamine en serotoninewordtveroorzaakt door vrijgevigeLiefde……… <br />onvoorwaardelijkmededogen met anderen, datnietafhankelijk is van wederkerigheid.<br /> Prof. Dr. Stephen G. Post<br />
 20. 20. Van huidigepatronennaarHet VerantwoordeWerken<br />Mensvolgt Euro naar Euro volgtMens<br />Van operational excellence naargezamenlijkeketenverantwoordelijkheid.<br />Je baas is erom te helpen en geen last van te hebben.<br />Van Burn-out naar Bore-out voorkomen<br />Van werknemernaarwerkondernemer<br />
 21. 21. De generatie Y<br />Ikwilgeenvrijheid.<br />Ikwilnietnadenken.<br />Ikwilwetenwatikmoetdoen.<br />Vertel me hoe en waarop je mijzalbeoordelen en ikzalernaarhandelen.<br />
 22. 22. Financiele crisis ?<br />Er is overvloed en geenschaarste en genoeg geld en voedselvoor 6,8 miljardmensen en te weinigliefdeom te delen.<br />Er is genoegkapitaal en te weinigrenderendeinvesteringsmogelijkheden.<br />Watschaars is en gaatworden is TALENT die de nieuweinvesteringsmogelijkhedendienen te creëren.<br />
 23. 23. HNW Aansturing versus Dienen<br />Top-down = outside ►inside<br />Mensvolgt Euro<br />DienendMenscentraal = inside ► outside<br /> Euro volgtMens<br />
 24. 24. Inside ►verbinding ◄Outside <br />Enabling Top Down<br />PotentieCompetenties<br />SystemischProcessen<br />Ambitie support Salarisschalen<br />PersoonlijkebehoeftenOrganisatiebeh.<br />Talent ontwikkelingResultaatontw.<br />ProductiviteitKostenbesparen<br />Euro volgtMensMensvolgt Euro<br />
 25. 25. De verbinding van inside-outside?<br />Eentalenten platform en <br />toepassing van DienendLeiderschap.<br />Servant Leadership : Robert K. Greenleaf<br />
 26. 26. Winston Churchill :<br />Leiderschap is gaan van mislukkingnaarmislukkingzonder je enthousiasme te verliezen<br />
 27. 27. Nogeenpaardienendestellingen<br />Iedereenkangrootszijn, want iedereenkandienen. ( Marten Luther King )<br />Succes is krijgenwat je wilt en Geluk is willenwat je krijgt. ( Jagdish Parikh )<br />Ikgeloofnietzozeer in het “visible “maarmeer in het “invisible “ ( Albert Einstein )<br />
 28. 28. De Drama Driehoek :<br />Slachtoffer<br />Redder<br />Aanklager<br />
 29. 29. De oplossing ? Coachendleiden<br />Maar hoe doe je dat ?<br />De definitie van dienendcoachen:<br />Zorgendat de anderzichzelfbegrijpt.<br />Oefening in 5 minutennaar de kern<br />
 30. 30. Watkan je doen in dezetijd ?<br /> Van actievemenshouderij en mensverbruikendeorganisatie<br />naar<br />eenmensvormendeorganisatie<br />
 31. 31. Het verantwoordwerken ?<br />Service begins when <br /> the meeting is over !<br />
 32. 32. Meer info + boekjeontvangenDe zin en onzin van HNW ?<br />Transitie en Transformation Partners<br />Empowering Productivity, Designing Results <br />In November 3 dagenkennismaken met de allernieuwstetechnieken op het Seminar “minder is meer “ ?<br />

×