Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IT faggruppen - hvad sker der med folkebibliotekernes it

695 views

Published on

20120905

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

IT faggruppen - hvad sker der med folkebibliotekernes it

 1. 1. Hvad sker der med folkebibliotekernes IT?IT faggruppen, Odense Centralbibliotek - 5. september 2012 Michael Anker
 2. 2. Dagens program• Kort gennemgang af Danskernes Digitale Bibliotek – herunder baggrunden• Hvordan relaterer Danskernes Digitale Bibliotek sig til et evt. kommende fælles bibliotekssystem?• Hvor langt i processen er I (vi)?• Hvem træffer beslutningerne?• Økonomi• Hvordan vil det fremadrettet påvirke de medarbejdere, som arbejder med IT i folkebibliotekerne (systemadministratorer og webmasters)?
 3. 3. 10 Baggrund 20 tsarm • Udvalget anbefaler • At DDB hurtigst muligt etableres som en fælles organisation for alle nationale biblioteksservices med udgangspunkt i et tæt samarbejde om fælles data, fælles arkitektur og koordineret formidling • At de relevante interessenter aftaler de organisatoriske rammer for DDB • At folkebibliotekerne skaber en endnu tættere koordinering af indkøbet af digitale materialer • At formidling af digitaliseret kulturarv etableres som indsatsområde
 4. 4. DDB
 5. 5. Beslutningsgrundlag eventuel etablering af en fælles løsning til digital formidling, der som udgangspunkt kan anvendes af alle kommunale biblioteker og biblioteker inden for andre sektorer liv er• Attraktive tilbud: eb ern opmærksomhed på internettet, og det Det er ønskeligt, at borgerne i Danmark får adgang til et tidssvarende digitalt bibliotekstilbud af høj kvalitet. Der er hård konkurrenceg brugernes n om attraktive digitale tilbud på egen hånd. dri større for er vanskeligt for det enkelte bibliotek at skabe• ud licensbelagten informationsressourcer: Bedre eksponering af ku digitalede databaser, e-bøger, netlydbøger med Det er ønskeligt med en bedre eksponering af RE videre, som bibliotekerne har købt adgang til  GØ !• UN ME kan Konsolidering: Den tekniske kompleksitet i udviklingen af nye digitale tilbudN blive en udfordring - især for K mindre kommuner AN SAM I K ER V H• Samarbejde: T bibliotek at optimere ressourceudnyttelsen og reducere DE ramme for samarbejdet. Det er vanskeligt for det enkelte dobbeltarbejde uden en fælles
 6. 6. ERKENDELSE/ERFARING um r Læ ns tio rin gs a pir ru Ins m Litteratursiden.dk Bibliotek.dk Musikbibliotek.dk Biblioteksvagten Palles gavebod Online lektiehjælpINNOVATION EMPOWERMENT Silkeborg Wikilex Ageforce SMSnoveller Den hemmelige loge um Pe rfo rum r de rm Mø at iv t ENGAGEMENT Figuren er udviklet af Dorte Skot-Hansen, Casper Hvenegaard Rasmussen og Henrik Jochumsen, Center for Kulturpolitiske Studier, Danmarks Biblioteksskole.
 7. 7. Vidensamfundets bibliotek• Inspirationsrummet er baseret på oplevelser. Det vil typisk • Læringsrummet som er baseret på at opdage og lære nyt. Det indeholde adgang til materialer indeholder f.eks. Uformelle med litteratur, kunst, film, musik, læringskurser, e-læringsfaciliteter, underholdning og spil, til foredrag, adgang til arrangementer med kunstnere og videnressourcer og lignende. spørgetjenester.• Det performative rum er betegnelsen for kreativt • Møderummet er baseret på deltagelse. Det spænder fra at skabende aktiviteter, der udfoldes deltage i arrangementer om af brugerne. Det sigter således (lokal) politiske spørgsmål eller mod aktiv skabelse, men er også aktuelle problemer over læse- og et kreativt og æstetisk studiekredse til facilitering af læringsrum. Her er der tale om communities og netværk. workshops af forskellig art: skriveværksteder, aktiviteter med huskunstnere, innovationsworkshops, filmværksteder m.v.
 8. 8. Jeres vision!
 9. 9. Rettidig omhupeasap / Paul Sapiano - Sleep like a baby (Flickr)
 10. 10. DDB i 2012?• Sammensætning og konstituering af styregruppe og koordinationsudvalg• Bemanding af sekretariat• Kommunikation og dialog• Udvikling af infrastrukturkomponenter• Samling af kontrakter og forberedelse af 2013
 11. 11. Initiativer indtil videreaugmented reality, digital og mobil platform, fantastiske faktafinder, ageforce, Faglitteratur på Litteratursiden,ebogsprojektet, NOTA, digiform, forfatterskærme, bibos1,formidling på mobile platforme, forsider, bibliotek.dk til SOAog Drupal, WAYF integration, CULR, VoxB, personalisering,Biblioteks Produceret Indhold (BPI), Spørgetjenesten, Socialeplatforme, fælles lånerkort, mikrobetaling, Europeanaaggregator, Tekst og node på nettet, Søg forfattere efternationalitet, Danbib analyseprojekter (Linked data, RDA,autoritetsfiler) + SOA projekt, Digital borgerlicens, licens ogrettighedsstyring. Digital overbygning, ERMS analyser, ERMwhitepaper http://projekter.bibliotekogmedier.dk/tag/tags/danskernesdigitalebibliotek
 12. 12. Hvilke løsninger skal der så laves?
 13. 13. De 3 lag
 14. 14. PRÆSENTATION • Formidling • Tvær-medialitet
 15. 15. PRÆSENTATION - Status • Netbibliotekspuljen: augmented reality, digital og mobil platform, fantastiske fakta finder, ageforce, Faglitteratur på Litteratursiden • Udviklingspuljen: ebogsprojektet, NOTA, digiform, forfatterskærme, bibos1 • Overbygningsprojekter: formidling på mobile platforme • Andre: forsider, bibliotek.dk til SOA og Drupal projekter.bibliotekogmedier.dk/tag/tags/danskernesdigitalebibliotek
 16. 16. SERVICES • Personalisering (kontekst)
 17. 17. SERVICES - Status • Netbibliotekspuljen: WAYF integration, CULR, VoxB, personalisering, Biblioteks Produceret Indhold (BPI) • Udviklingspuljen: Spørgetjenesten • Overbygningsprojekter: Sociale platforme, fælles lånerkort, mikrobetaling, Europeana aggregator projekter.bibliotekogmedier.dk/tag/tags/danskernesdigitalebibliotek
 18. 18. DATA • Linked data (rå data) • Relationer og betydning • Indhold
 19. 19. DATA - Status • Netbibliotekspuljen: Tekst og node på nettet, Søg forfattere efter nationalitet • Andre: Danbib analyseprojekter (Linked data, RDA, autoritetsfiler) + SOA projekt projekter.bibliotekogmedier.dk/tag/tags/danskernesdigitalebibliotek
 20. 20. De 3 lag
 21. 21. Hvilke løsninger• Databrønd• Integration af services• ERMS (Electronic Resource Management System)• CULR (Core User Library Registry)• SAOU (Service for Authentication of Objects and Users)• LOGIN• CMS
 22. 22. Valgmuligheder• Basispakke• Pakke A (Indkøb)• Pakke B (Infrastruktur: data og services)• Pakke C (Præsentation)• Basispakken er obligatorisk• A• A+B• A+B+C
 23. 23. Organisation Styregruppe Koordinationsgruppe SekretariatIndkøb It-gruppe Udvikling og formidling
 24. 24. Status for organiseringen• Styregruppe - Ralf Klitgaard Jensen, afdelingschef. Repræsentant fra KL og formand for styregruppen - Lone Gladbo, kulturdirektør, Gentofte Kommune. Repræsentant fra det kommunale børne- og kulturområde - Steen Kyed, afdelingschef. Repræsentant fra Kulturministeriet - Anne Mette Rahbek Warburg, direktør. Repræsentant fra Kulturstyrelsen• Styregruppen konstitueres 10. september 2012• Koordinationsgruppen er udpeget af styregruppen
 25. 25. Koordinationsgruppen• Rolf Hapel, forvaltningschef, Aarhus Kommune. Repræsentant fra de større biblioteker. Formand• Annette Brøchner Lindgaard, bibliotekschef, Esbjerg Kommune. Repræsentant fra de større biblioteker• Bente Nielsen, bibliotekschef, Guldborgsund. Repræsentant fra de mindre biblioteker• Jytte Bræmer, bibliotekschef, Fredericia Kommune. Repræsentant fra de mindre biblioteker• Bodil Have, bibliotekschef, Aalborg Kommune. Repræsentant fra centralbibliotekerne• Flemming Munch, områdedirektør, Statsbiblioteket. Repræsentant fra et statsligt bibliotek• Jakob Lærkes, biblioteksleder, Ørestad bibliotek, Københavns Kommune. Repræsentant fra skolebibliotekerne• Jakob Heide Petersen, kontorchef. Repræsentant fra Kulturstyrelsen • Helle Kolind Mikkelsen, Chefkonsulent. Repræsentant fra KL.• KL udpeger yderligere en repræsentant• Glenn Leervad-Bjørn, Sekretariatsleder for DDB
 26. 26. Status for organiseringen - fortsat• Der er udarbejdet en samarbejdsaftale om organiseringen af DDB• Sekretariat - Sekretariatschefen ansat af styregruppen - Sekretariatschefen ansætter det øvrige sekretariat - Sekretariatet er en selvstændig enhed i styrelsen, men kan eventuelt købe ydelser af styrelsen - Frem til 1. oktober fungerer Kulturstyrelsen som sekretariat• Faggrupper sammensættes efterfølgende
 27. 27. Tre FaggrupperDe tre faggrupper:" Indkøb, it-gruppe samt udvikling og formidling danner en rammen for opgaveløsningen samt interessentinvolvering. Faggrupperne vil således bestå af sekretariatets medarbejdere og repræsentanter biblioteker. De tre faggrupper vil forestå følgende opgaver:• Indkøb og administration af digitale materialer til folkebibliotekerne• Koordinering og administration en fælles digital infrastruktur for folkebibliotekerne• Udvikling og fremme af de fælles formidlingstiltag.
 28. 28. IndkøbsgruppenIndkøbsfunktionens væsentligste opgaver vil være at koordinere og administrerealle faser af indkøbet af digitale materialer:• Forarbejde/markedsundersøgelse• Interesseundersøgelse• Kontraktforhandling• Beslutning og kontraktindgåelse• Implementering• Markedsføring og undervisning• Support og statistik• Fornyelse af aftalen
 29. 29. IT-gruppenIt-gruppen kan bedst forstås som en bestillerfunktion i forhold til de leverandører,der vil skulle bidrage til DDB.It-gruppens opgaver vil omfatte:• Udarbejdelse af en it-strategi• Bestillerfunktion (herunder fastlæggelse af service level agreements forelementer i infrastrukturen og udbud)• Kontraktstyring• Standardisering
 30. 30. Udvikling og formidlingGruppens arbejdsområder kunne bl.a. være:• Platforme og materialer (fx video på internettet, mobile enheder, storskærme,læringsplatforme)• Tematisk formidling (fx kulturarv, litteratursiden),• Målgruppespecifik formidling (fx Palles Gavebod),• Partnerskaber om formidling (fx DR, videnskab.dk)• Sociale netværk (fx læseklubber, filmklubber og ældrenetværk)Gruppen kan udbyde udviklingsopgaver eller etablere længerevarende aftaler medbiblioteker om konkrete opgaver (som med litteratursiden).
 31. 31. Udvikling  og   Indkøb IT-­‐gruppe formidling Valg  af   FRIB Redak4on  PG Licenser Kontrakter Redak4on  BPI Kilde.TING Integra0onXXX Projekter XXX XXX YYY YYY
 32. 32. Økonomi
 33. 33. Økonomi - Drift ÅrligeOmråde driftsomkostningerInfrastrukturDatabrønd (databrønd og webservices) 5.072.985cms 2.536.493Biblioteksintegration 4.500.000Adgangsstyring og ERMS (vedl.) 2.000.000Øvrige integrationer (vedl.) 862.500DDB 1st line support 2.100.000Drift af øvrige løsninger (fx DBC) 1.500.000Løbende udvikling 2.800.000Samlet drift, vedligehold og support 21.371.978OrganisationIndkøbsfunktion 2.800.000Sekretariat for styregruppe 1.700.000It-gruppe 2.400.000Udvikling og formidling–gruppe 2.150.000Samlet organisation 9.050.000Udvikling og formidling – puljemidler 14.000.000DDB i alt 44.421.978
 34. 34. Drift – Stat og KL16.8 mio. ß Fordeling à 27.6 mio. Kommunernes andel er ca. 5.1 kr. pr. indbygger
 35. 35. Økonomi - EtableringFunktionalitet Estimat (kr.)Databrønd (inkl. dataservices) 4.800.000Bibliotekssystemer (tilpasninger) 2.880.000cms 5.055.000Integrationer 3.450.000ESB-funktionalitet (routing, sikkerhed, logning mv.) 3.000.000Work flow til ESB 1.500.000Brugerfunktionalitet (use cases) -Indkøb -Rettighedsstyring (til materialer) 1.500.000Statistik (inkl. integration til datakilder) 1.500.000Brugerstyring (CULR) 3.000.000Forretningsregelhåndtering 1.000.000I ALT 27.685.000
 36. 36. Materialer
 37. 37. Licensbelagt materiale
 38. 38. bibzoom (97) Keesing (15)Faktalink (97) Global Issues in Context (12)Forfatterweb (97) Oxford English Dictionary (12)Futuriblerne (97) Safari tech Books Online (12)Infomedia (97) Kristendomskundskab (11)netlydbog.dk (93) Samfundsfaget.dk (11)Litteraturfortolkninger (92) Auto Repair Reference Center (10)filmstriben.dk - se film derhjemme (81) Klinisk Ordbog (10)Library PressDisplay (78) Oxford Reference Online (10)Danske Dyr og Verdens Dyr (69) Q Group (10)Europa World Plus (69) Ancestry Library Edition (9)Verdens dyr (69) Media Scandinavia (9)Literature Ressource Center (64) Student Resources in Context (8)European Views of the Americas (54) Hobbies & Craft (7)Greenfile (54) Ne.se (7)Libray, Information Science (54) Book Review Digest Plus (6)MasterFile Premier (54) Ebrary Public Library Edition (6)Teacher Reference Center (54) Altinget (5)Gyldendals Onlineordbøger (52) Ebrary Academic Edition (5)Science in Context (50) Magnus (4)spilogmedier.dk (45) Small Business (4)Danskhistorie.dk (44) American National Biography Online (2)filmstriben.dk - på biblioteket (41) BIQ.dk (2)Greens Online (41) Home Impprovement (2)Kompass (39) Jobspor (2)Britannica (33) Oxford Dic. Of National Biography (2)Biography in Context (30) Classical Music Library (1)Oxford Music Online (25) General Business File (1)WebDirect (24) Oxford Scholarship (1)AccessScience (18) Small Engine Repair (1)Current Biography (16) ebib.dk (?)Genline (16) ebogsbibliotek.dk (?)Oxford Art Online (16) Enc. of Popular Music (?)Credo Reference (15) Periodicals Index Online (?)
 39. 39. og så alt det andet materiale
 40. 40. 10.9% - 14.6% digitale ressourcers andel af materialeindkøbet i 2010
 41. 41. 31.496.428Samlet pris for indkøb af digitale ressourcer i 2010
 42. 42. 39.000.000Samlet pris for indkøb af digitale ressourcer i 2011 (estimeret)
 43. 43. 49.000.000Samlet pris for indkøb af digitale ressourcer i 2012 (estimeret)
 44. 44. Fordeling – pris 2012 estimeretLicensguiden (55 licenser) - Gentofte centralbibliotek bibzoom - Statsbiblioteket 27% 25% DBC - filmstriben, litteraturfortolkninger, spilogmedier, forfatterweb og faktalink 23% eReolen og netlydbog 25%
 45. 45. Licensguiden - Antal licenser
 46. 46. Samlet udgift til digitale materialer pr. 1000 indbyggere i 2010
 47. 47. Kilder i brønden oss.dbc.dk/wiki/bin/view/Databroend/OpenSearchKilder - 4. september 2011
 48. 48. Prismodeller – netbaserede materialer1. Adgangsbaserede (ofte flat rate) Pris pr. bruger, historiske abonnementer, platform-fee, omfanget af adgangen, institutionstype2. Forbrugsbaserede vederlag Pay-per-view Faldende enhedspriser3. Eksemplarbaserede Et eksemplar pr. bruger (f.eks. Overdrive) Patron driven acquisition4. Kombinationer• Vilkår Streaming, print, udlånsperiode, bundling, fjernadgang. 11
 49. 49. Særlige udfordringer• Mandater og forhandlingsstyrke - Man kan ikke forhandle pris med et monopol medmindre man er villig til at undlade at købe - Der er ofte ikke vilje til at sig nej• Stort fokus på den synlige udgift (prisen) - Begrænset fokus på daglige besparelser ved samarbejde - For lidt fokus på andre omkostninger (f.eks. håndtering af fysisk materiale) - For lidt fokus på formidling• Mange halve sandheder om licenser - F.eks. forsøg på at underminere konsortier• Rationering af udlån à ulige adgang?• DRM og platforme 12
 50. 50. Målgrupper
 51. 51. Funktionsområder
 52. 52. Forskellige behov
 53. 53. Arkitektur
 54. 54. Fysiske materialerDigitale materialer
 55. 55. bøger, film og musik
 56. 56. BØGER E-BØGER OG NETLYDBØGER
 57. 57. e-bøger David Goehring - http://www.flickr.com/photos/carbonnyc/3343210180/
 58. 58. Høj e-bogs læringskurve1. Opret Adobe ID2. Download og installer læseprogram3. Aktiver læseprogram med Adobe ID4. Download e-bog5. Læs
 59. 59. Antal titler hhv. fysiske bøger og e-bøger på folkebibliotekerne i 2010
 60. 60. Udlån - bøger på folkebibliotekerne i 2011
 61. 61. Samlet udlån afdanske e-bøger ebibnyt.dk
 62. 62. eReolen – juli 2012• 80 forlag• Alle biblioteker tilmeldt• 446.329 ebøger downloadet i alt• 3.374 titler• 71% af besøgende i juli kom fra mobile platforme http://www.projekteboeger.dk
 63. 63. Bøger 2011 eksemplarer og udlån - http://www.statistikbanken.dk digitale udlån - http://centralbibliotek.dk/licenser antal værker - http://dbc.dk
 64. 64. UdviklingskraftDistributionskraftForhandlingskraft
 65. 65. Open Source CMS Bibliotekernes softwarekerne bibliotek.dk community nationale sites (litteratursiden, Palles Gavebod mf.)ingen egenudvikling lidt egenudvikling megen egenudvikling Andre CMSer (ddb distribution) ke r r ke r liote ke liote b i b i b liote b i b ca . 20 . 50 b c a . 20 ca
 66. 66. søgning bibliotek.dk specifiklokal formidling funktionalitet nationale bibliotekstilbud f.eks. Litteratursiden, Palles gavebod mfl.
 67. 67. Benyttelse
 68. 68. Rødovre - Besøg pr. 1000 indbyggere I 2011 Danmarks Biblioteksindex - danmarksbiblioteksindex.dk/ 2010
 69. 69. Gennemsnitligt tidsforbrug pr. måned, timer. i 2010 danskernes brug af internettet – 2 0 1 1 - fdim.dk
 70. 70. Benyttelsen af allebibliotekstjenester og dr.dk i juli 2012 www.fdim.dk og danmarksbiblioteksindex.dk
 71. 71. Formidling Kanaler  og  formaterTema Målgruppe
 72. 72. Tema• Litteratursiden• eReolen• Bibzoom• Netlydbog• Filmstriben• Spil og Medier
 73. 73. Målgruppe• Palles Gavebod• Ageforce• Bibliotekernes hjemmesider
 74. 74. Besøg på bibliotekshjemmesider august 2012 Danmarks Biblioteksindex - http://danmarksbiblioteksindex.dk/
 75. 75. Besøgende pr. 1000 indbyggere i målgruppen på bibliotekshjemmesider august 2012 Danmarks Biblioteksindex - http://danmarksbiblioteksindex.dk/
 76. 76. Formidling Kanaler  og  formaterTema Målgruppe
 77. 77. Kanaler  og  formater • PC og Mac • Mobiltelefoner • Tablets / ebogslæsere • Andres platforme (Facebook, SkoleIntra etc.) • DRM, WMA, PDF og streaming
 78. 78. de mange formater
 79. 79. 30 år med musikformater
 80. 80. 30 år med musikformater
 81. 81. 30 år med musikformater
 82. 82. Viden = Sand information + Proces Pelle G. Hansen og Vincent F. Hendricks - Oplysningens blinde vinkler
 83. 83. Paradigmeskiftquinn.anya - Day 158: Diffusion of Knowledge (Flickr).

×