Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20120830 biblioteksvagten

506 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20120830 biblioteksvagten

 1. 1. Danskernes Digitale BibliotekBiblioteksvagten, bestyrelsesmøde, 30. august 12 v. Gitte Smed, gsm@kulturstyrelsen.dk Gitte Beha Smed
 2. 2. Program• Organisering• Økonomi• Hvad er der indeni?• Beslutninger• Status
 3. 3. • Beslutningsgrundlag eventuel etablering af en fæ lles løsning til digital formidling, der som udgangspunkt kan anvendes af alle kommunale biblioteker og biblioteker inden for andre sektorer liv er• Attraktive tilbud: Det er ø rn e b nskeligt, at borgerne i Danmark få r adgang til et tidssvarende digitalt bibliotekstilbud af rin tør ge re hø kvalitet. Der er hå rd konkurrence om brugernes opmæ j rksomhed på internettet, og det er rd vanskeligt for det enkelte bibliotek at skabe attraktive digitale tilbud på egen hånd.• u dfolicensbelagte s informationsressourcer: Bedre eksponering af k un digitale Det er ønskeligt med en bedre eksponering af de databaser, e-bø ger, netlydbø med videre, ger RE som bibliotekerne har kø adgang til bt GØ kan!blive en udfordring - især for UN ME• Konsolidering: Den tekniske kompleksitet i udviklingen af nye digitale tilbud N K mindre kommuner K AN AM• VI RS HE at optimere ressourceudnyttelsen og reducere ET for samarbejdet. Samarbejde: Dlles ramme Det er vanskeligt for det enkelte bibliotek dobbeltarbejde uden en fæ
 4. 4. DDB
 5. 5. Jeres vision!
 6. 6. Ejerskabpeasap / Paul Sapiano - Sleep like a baby (Flickr)
 7. 7. DDB i 2012?• Sammensætning og konstituering af styregruppe og koordinationsudvalg• Bemanding af sekretariat• Kommunikation og dialog• Udvikling af infrastrukturkomponenter• Samling af kontrakter og forberedelse af 2013
 8. 8. Organisatorisk løsning
 9. 9. Styregruppe•Formål:•Styregruppens formål er henblik på bedre formidling af digital infrastruktur for landetskommunebiblioteker med at sikre etablering af en fælles digitale materialer.•Styregruppens sammensætning:• Klitgaard. Repræsentant fra KLRalf•Lone Gladbo. Repræsentant fra det kommunale børne- og kulturområde•Steen Kyed. Repræsentant fra Kulturministeriets departement•Anne-Mette Rabæk. Repræsentant fra Kulturstyrelsen•Styregruppen har følgende opgaver:•-- Udpeger formandafog medlemmer af koordinationsgruppen•- Træffer beslutning om de overordnede økonomiske rammer for DDB (den samlede Udpeger lederen sekretariatet•budgetramme)•-- Godkender budget herunder finansieringen samt regnskab.•- Tager stillingstrategien/handlingsplan for DDB Godkender• til større strategiske spørgsmål (indgåelse af partnerskaber, kobling til
 10. 10. Koordinationsgruppen•Formål:•Koordinationsgruppens formål kommunaleimplementering ogmaterialer fælles digitalinfrastruktur til formidling af de er at sikre folkebibliotekers drift af en•Koordinationsgruppens sammensætningRolf Hapel. Repræsentant fra de større biblioteker. FormandAnnette Brøchner Lindgaard. Repræsentant fra de større bibliotekerBente Nielsen. Repræsentant fra de mindre bibliotekerJytte Bræmer. Repræsentant fra de mindre bibliotekerBodil Have. Repræsentant fra centralbibliotekerneFlemming Munch. Repræsentant fra et statsligt bibliotekJakob Lærkes. Repræsentant fra skolebibliotekerne• Jakob Heide Petersen. Repræsentant fra Kulturstyrelsen Helle Kolind Mikkelsen. Repræsentant fra KL. KL udpeger yderligere en repræsentantSekretariatsleder for DDB
 11. 11. Koordinationsgruppens opgaver• Udarbejder overordnet strategi for den fælles løsning til beslutning i styregruppen• Udarbejder delstrategier og handlingsplaner for DDB (it- strategi, kommunikationsstrategi, udviklingsplaner mv.)•• Udarbejder forslag til samlet budget til styregruppen• Træffe beslutninger om systemvalg, leverandørvalg, leverancer og daglig service til medlemmerne af DDB
 12. 12. Tre faggrupper• De tre faggrupper:• Indkøb, it-gruppe samt udvikling og formidling danner en rammen for opgaveløsningen samt interessentinvolvering. Faggrupperne vil således bestå af sekretariatets medarbejdere og repræsentanter biblioteker. De tre faggrupper vil forestå følgende opgaver:• - Indkøb og administration af digitale materialer til folkebibliotekerne• - Koordinering og administration en fælles digital infrastruktur for folkebibliotekerne• - Udvikling og fremme af de fælles formidlingstiltag.
 13. 13. Indkøbsgruppen•Indkøbsfunktionens væsentligste opgaver vil være atkoordinere og administrere alle faser af indkøbet afdigitale materialer:• Forarbejde/markedsundersøgelse• Interesseundersøgelse• Kontraktforhandling• Beslutning og kontraktindgåelse• Implementering• Markedsføring og undervisning• Support og statistik• Fornyelse af aftalen
 14. 14. IT-gruppen•It-gruppen kan bedst forstås som en bestillerfunktion i forhold tilde leverandører, der vil skulle bidrage til DDB.•It-gruppens opgaver vil omfatte:•Udarbejdelse af en it-strategi•Bestillerfunktion (herunder fastlæggelse af service levelagreements for elementer i infrastrukturen og udbud)•Kontraktstyring•Standardisering
 15. 15. Udvikling og formidling•Platforme og materialer (fx video på internettet, mobile enheder,storskærme, læringsplatforme)•Tematisk formidling (fx kulturarv, litteratursiden),•Målgruppespecifik formidling (fx Palles Gavebod),•Partnerskaber om formidling (fx DR, videnskab.dk)•Sociale netværk (fx læseklubber, filmklubber og ældrenetværk)•Gruppen kan udbyde udviklingsopgaver eller etablerelængerevarende aftaler med biblioteker om konkrete opgaver (sommed litteratursiden).
 16. 16. Udvikling og Indkøb IT-gruppe formidling Valg af Redaktion FRIB Licenser Kontrakter PG Redaktion Kilde.TING Integration BPIXXX Projekter XXX XXX YYY YYY
 17. 17. Økonomi
 18. 18. Økonomi - Drift ÅrligeOmrå de driftsomkostningerInfrastrukturDatabrø (databrø og webservices) nd nd 5.072.985cms 2.536.493Biblioteksintegration 4.500.000Adgangsstyring og ERMS (vedl.) 2.000.000Øvrige integrationer (vedl.) 862.500DDB 1st line support 2.100.000Drift af øvrige løsninger (fx DBC) 1.500.000Løbende udvikling 2.800.000Samlet drift, vedligehold og support 21.371.978OrganisationIndkøbsfunktion 2.800.000Sekretariat for styregruppe 1.700.000It-gruppe 2.400.000Udvikling og formidling–gruppe 2.150.000Samlet organisation 9.050.000Udvikling og formidling – 14.000.000puljemidlerDDB i alt 44.421.978
 19. 19. Økonomien stat og KL– 16.8 mio.  Fordeling  27.6 mio.Kommunernes andel er ca. 5,1 kr. pr. indbygger
 20. 20. Økonomi - EtableringFunktionalitet Estimat (kr.)Databrø (inkl. dataservices) nd 4.800.000Bibliotekssystemer (tilpasninger) 2.880.000cms 5.055.000Integrationer 3.450.000ESB-funktionalitet (routing, sikkerhed, logning mv.) 3.000.000Work flow til ESB 1.500.000Brugerfunktionalitet (use cases) -Indkøb -Rettighedsstyring (til materialer) 1.500.000Statistik (inkl. integration til datakilder) 1.500.000Brugerstyring (CULR) 3.000.000Forretningsregelhåndtering 1.000.000I ALT 27.685.000
 21. 21. Valgmuligheder• Basispakke• Pakke A (Indkøb)• Pakke B (Infrastruktur: data og services)• Pakke C (Præsentation)• Basispakken er obligatorisk•A• A+B• A+B+C
 22. 22. Indkøb
 23. 23. Licensbelagt materiale
 24. 24. bibzoom (97)• Faktalink (97)• Forfatterweb (97)• Futuriblerne (97)• Infomedia (97)• netlydbog.dk (93)• Litteraturfortolkninger (92)• filmstriben.dk - se film derhjemme (81)• Library PressDisplay (78)• Danske Dyr og Verdens Dyr (69)• Europa World Plus (69)• Verdens dyr (69)• Literature Ressource Center (64)• European Views of the Americas (54)• Greenfile (54)• Libray, Information Science (54)• MasterFile Premier (54)• Teacher Reference Center (54)• Gyldendals Onlineordbøger (52)•
 25. 25. 10.9% - 14.6% digitale ressourcers andel af materialeindkø i 2010 bet
 26. 26. 31.496.428Samlet pris for indkø af digitale b ressourcer i 2010
 27. 27. Pris på licenser i 2010 Faktalink og bibzoom ebib.dk ebogsbibliotek.dk Forfatterwebfilmstriben.dk Licensguiden netlydbog.dk spilogmedier.dk
 28. 28. Pris på licenser i 2010 bibzoom Faktalink og ebib.dk Forfatterweb ebogsbibliotek.dk 8.052.947 816.766 2.749.021filmstriben.dk Licensguiden netlydbog.dk spilogmedier.dk 2.085.998 10.699.234 6.877.327 107.612
 29. 29. Fordeling – pris 2010
 30. 30. Licensguiden - Antal licenser
 31. 31. Samlet udgift til digitale materialer pr. 1000 indbyggere
 32. 32. Prismodeller – netbaserede materialer1. Adgangsbaserede (ofte flat rate) Pris pr. bruger, historiske abonnementer, platform-fee, omfanget af adgangen, institutionstype2. Forbrugsbaserede vederlag Pay-per-view Faldende enhedspriser3. Eksemplarbaserede Et eksemplar pr. bruger (f.eks. Overdrive) Patron driven acquisition4. Kombinationer5. Vilkå r Streaming, print, udlå nsperiode, bundling, fjernadgang. 11
 33. 33. Særlige udfordringer• Mandater og forhandlingsstyrke - Man kan ikke forhandle pris med et monopol medmindre man er villig til at undlade at købe - Der er ofte ikke vilje til at sig nej• Stort fokus på den synlige udgift (prisen) - Begrænset fokus på daglige besparelser ved samarbejde - For lidt fokus på andre omkostninger (f.eks. hå ndtering af fysisk materiale) - For lidt fokus på formidling• Mange halve sandheder om licenser - F.eks. forsø på at underminere konsortier g• Rationering af udlå n  ulige adgang?• DRM og platforme 12
 34. 34. Indkøbfysisk <> digital Report of the DLF ERM Initiative / 2004 http://old.diglib.org/pubs/dlf102/
 35. 35. Fysiske materialerDigitale materialer
 36. 36. Bøger: fysiske og digitale
 37. 37. Antal titler hhv. fysiske bø og e- gerbø på folkebibliotekerne i 2010 ger
 38. 38. Udlå n - bø på folkebibliotekerne i 2010 ger
 39. 39. Samlet udlå n afdanske e-bø ger
 40. 40. eReolen – juli 2012• 80 forlag• Alle biblioteker tilmeldt• 87.972 ebøger downloadet i alt• 3374 titler (jan: 2071)• 71% kom i juli fra mobile platforme (jan: 58%) http://www.projekteboeger.dk
 41. 41. Bø 2010 ger eksemplarer og udlå n - http://www.statistikbanken.dk digitale udlå n - http://centralbibliotek.dk/licenser antal værker - http://dbc.dk
 42. 42. NETLYDBØGER
 43. 43. Titler - lydbø på folkebibliotekerne I 2010 ger
 44. 44. Udlå n - lydbø på folkebibliotekerne I 2010 ger
 45. 45. Netlydbø 2011 ger eksemplarer og udlå n - http://www.statistikbanken.dk antal værker - http://dbc.dk og http://netlydbog.dk/
 46. 46. UdviklingskraftDistributionskraftForhandlingskraft
 47. 47. Hvilke løsninger skal der så laves? Der kræves QuickTime™ og et Photo - JPEG-komprimeringsværktøj, for at man kan se dette billede.
 48. 48. 3 lagEksempel biblioteksvagten• Præsentation biblioteksvagten.dk Der kræves QuickTime™ og et Photo - JPEG-komprimeringsværktøj, for at man kan se dette billede. chat og mobil• Services integrerbar spørgetjeneste• Data linked data
 49. 49. PRÆSENTATION • Formidling • Tvær-medialitet
 50. 50. Open Source CMS Bibliotekernes softwarekerne bibliotek.dk community nationale sites (litteratursiden, Palles Gavebod mf.)ingen egenudvikling lidt egenudvikling megen egenudvikling Andre CMSer (ddb distribution) r r o teke teke r o teke 20 bibli bibli o 20 bibli ca. 50 ca. ca.
 51. 51. Easysite (Inlead) HTML Dynamicweb Sitecore Overgang Arena (Axiell) Drupal Skybrud Sitebuilder Plone Intranote Typo3 Synkron Via Udvikles selvSquarespace Inc. ooizz.dk Webpublisher Webtop Wordpress Ziteman CMS Lotus Notes Composite Seeems DirectEdit Biblioteksbarometer 2010
 52. 52. København, Århus og Helsingø og Rø r dovre - Besøg pr. 1000 indbyggere 2011 Danmarks Biblioteksindex - danmarksbiblioteksindex.dk/ 2010
 53. 53. Rødovre - Besøg pr. 1000 indbyggere I 2011 Danmarks Biblioteksindex - danmarksbiblioteksindex.dk/ 2010
 54. 54. Benyttelsen af allebibliotekstjenester og dr.dk i september 2011 www.fdim.dk og danmarksbiblioteksindex.dk
 55. 55. Gennemsnitligt tidsforbrug pr. må ned, timer. i 2010 danskernes brug af internettet – 2 0 1 1 - fdim.dk
 56. 56. Formidling Kanaler MålgrupTema pe
 57. 57. Besøg på bibliotekshjemmesider februar 2012 Danmarks Biblioteksindex - http://danmarksbiblioteksindex.dk/
 58. 58. Besøgende pr. 1000 indbyggere i målgruppen på bibliotekshjemmesider februar 2012 Danmarks Biblioteksindex - http://danmarksbiblioteksindex.dk/
 59. 59. De mange formater ændre sig
 60. 60. 30 år med musikformater
 61. 61. 30 år med musikformater
 62. 62. Viden =sand information + proces Hendriks; Oplysningens blinde vinkel, 2011

×