DigiRedo New Media Wintercongres2

578 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
578
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

DigiRedo New Media Wintercongres2

 1. 1. !"#$
 2. 2. 3A:"&$ /012 3*4$&5#6 H"+&- 7"&4&#*48. 9A+"- 9@8&4&# >-=-?<"* F&*?E=*G&4 ;"&AC&(3&+"* B--#<--8 9$:-(;-<&= D&="E& %&#'()*#(+&#(,-.
 3. 3. 9+)"&.( &#( >-#@&E8-#8C"$$&="#6 ;"&AC& 3&+"* E4-+A@5& F4*"#"#6(&# I+A@*5&
 4. 4. ;"&AC&( J##-)*5& 3&+"* K8-4G8&=="#6 Drie belangrijke trends welke de basis vormen voor DigiRedo
 5. 5. 7&($4*@L8()*#(;"&AC&(3&+"* , of n li k e j m ee? oe t ik e r eig wat m
 6. 6. s te ll in g één 7&("#)=-&+()*#(+&(;"&AC&( 3&+"*(-E(L&8(6&+4*6()*#(+&( @-#.A?&#8(C-4+8(.@L4-?&="M$( -)&4.@L*8 5% Eens, 95% Oneens
 7. 7. s t e l lin g t w ee ;"&AC&(3&+"*(L&&N()--4(?"M#( <&4-&E.A"8-&O&#"#6(*=.( +"&4&#*48.(6&&#(8-&6&)-&6+&( C**4+& 2% Eens, 98% Oneens
 8. 8. v ra a gje B*8(".(?&+"*(&"6&#="M$P !"#$%%&#'(#)!*#+%"#%,%"-!.'/-0 Wat is media eigenlijk en bij welke gratie bestaat het?
 9. 9. QRSSS @-??&4@"*=.T+*6 Dit is de afgelopen decennia alleen maar gegroeid
 10. 10. U1V !"#$%%#&'()*+%,'"&'-./#*0%"&12'3#45*,6'57,58#*'9::; 86% van de consumenten gelooft niet in advertenties
 11. 11. WUV )&484-AC8(**#<&)&="#6&#( )*#(*#+&4&(@-#.A?&#8&# !"#$%%#&'()*+%,'"&'-./#*0%"&12'3#45*,6'57,58#*'9::; Maar men gelooft meer in de aanbevelingen van anderen
 12. 12. U2V LA".L-A+&#.("#(;! L&&N(<4&&+<*#+
 13. 13. Het internet: van eenrichtingsverkeer naar een tweerichtingssnelweg
 14. 14. J8X.(8L&(@-#)&4.*5-#Y(.8AE"+Z !"#$
 15. 15. WQV =&&.8(<=-6.
 16. 16. [2V L&&N(&&#(<=-6
 17. 17. 22V E=**8.8(O-8-X.
 18. 18. W2V $"M$8()"+&-
 19. 19. Revolutie!
 20. 20. 1 )#<=&5$51>'"%'%="?"&1'45@#*'A@A>'B*5C',=#' #.",5*%6',=#'4+8$"%=#*%6',=#'#%,A8$"%=C#&,D'EDDF'!5@' ",2%',=#'4#54$#'@=5'A*#',A7"&1'<5&,*5$D G
 21. 21. +"6"8*=(#*5)&. ). +"6"8*=("??"64*#8.
 22. 22. # ' 4'*%.! '(#6!*#7 !&"!*;# 4 &8!'7# !&(;#'"* '! #894! 869=* 5!6 %"7#7 ;#<8%.(#: :? 8 4'! . !&(#!* *! :)"8. 69 >#(9! +"6"8*=(#*5)& 2!%& RR 12 11 1W 1U 10 WS W/ W WQ W[ W2 W1 WW WU W0 US U/ U UQ U[ U2 U1 UW UU U0 0S 0/ 0 0Q 0[ 02 01 0W 0U 34! RR [[ [Q [ [/ [S Q0 QU QW Q1 Q2 Q[ QQ Q Q/ QS 0 U W 1 2 [ Q / S /0 /U /W /1 /2 /[ /Q / // +"6"8*=("??"64*#8
 23. 23. 3"==&#"*=.(.E&#+&4&#( ](/1(AA4TC&&$(-#="#&
 24. 24. 01V(".(="+()*#(&&#( .-@"**=(#&8C&4$
 25. 25. ^&?"++&=+(2Q(-#="#&( )4"&#+&# `&@L8&()4"&#+&# //V a#="#&()4"&#+&# QUV _&##"..&# 2/V
 26. 26. $$$?@':-&?:86A9)8*8(A6%&!!"ABCCBDECBBA
 27. 27. ,=-6. Ib?*"= D*@&<--$ 3A:"&$ K3K 3-<"&= d-AFA<& K$GE& J3 FC"c&4 ^*?"#6 B"$"E&+"* B"+6&8. $$$?@':-&?:86A9)8*8(A6%&!!"ABCCBDECBBA Hoe jonge vrouwen (15-35 jr) met elkaar communiceren en hun informatie vergaren...waar zijn de krant, TV, tijdschrift, radio?
 28. 28. e*5&#8&#(&#()&4C*#8&# F8=&:!G#H+*54#A&'I5&%+C#*%'J##7"&1'K#A$,='A&.'L=A*CA<#+0<A$'M&B5*CA05&6'H%")%I%"#J!(!%&:)#BCCD F8=&:!G#H+*54#A&'I5&%+C#*%'J##7"&1'K#A$,='A&.'L=A*CA<#+0<A$'M&B5*CA05&6'H%")%I%"#J!(!%&:)#BCCD
 29. 29. Q1V(IA4-E&.&(<&)-=$"#6 F8=&:!G#H+*54#A&'I5&%+C#*%'J##7"&1'K#A$,='A&.'L=A*CA<#+0<A$'M&B5*CA05&6'H%")%I%"#J!(!%&:)#BCCD F8=&:!G#H+*54#A&'I5&%+C#*%'J##7"&1'K#A$,='A&.'L=A*CA<#+0<A$'M&B5*CA05&6'H%")%I%"#J!(!%&:)#BCCD Wanneer het bv over iemands gezondheid gaat, zoekt iedereen het internet af naar informatie, niet enkel Generation Y
 30. 30. O'!=$!#H!7'%G#-!"6!&-!" / '")8=7 %=*)!"K!- Q L!"4%4'"4M [ 89!" 2 '"*!&%:K!N#L:8""!:*M 1 8"*$&':)*!"7 Kenmerken Nieuwe Media
 31. 31. -#="#&()"+&-
 32. 32. a#="#&()"+&-($"M$&4. 0SV 1SV QSV SV B*)&(/(K&E8(S1 B*)&((fA#"(SW( B*)&(Q(348(SU N&"/#*%A$'O<IA&&'I5C4A*"0/#'J,+.>'5&'J5<"A$'O#."A')*#&.%'9::P
 33. 33. !*@L&# !"#$ Een simpel filmpje...vrijwel kostenloos geproduceerd (maar wel kostelijk...)
 34. 34. ](/SSR/[RSU1 g+*8*(/[b/bS0Y(E-.8&+(;-)(XS1Y( Q(#*(<&.8(<&$&$&#()"+&-(-E(d-AFA<&h RQ(?=# RS(?=# SYU(?=# O'!.(!"#J%K"4#O8+#PQRB;#BCCP ...en vergelijk die kijkcijfers eens met de kanonnen op de Amerikaanse TV
 35. 35. Slimme Web 2.0/virale marketing van een producent van blenders...
 36. 36. !"#$ Het bedrijf Blendtec wilde graag hun consumentenlijn van blenders nieuw leven inblazen...maar hoe? Plots was daar een briljant idee...en de video-serie ‘Will it blend’ was geboren...
 37. 37. B"==("8(<=&#+P !"#$
 38. 38. Kijk, zo vermaken en betrekt Blendtech de klant bij hun product: - Suggereer wat ik moet blenden - Vind je dit leuk? Geef het dan door aan je vrienden - O, je vind het ook een mooie blender? Dan kun je ‘m hier bestellen.
 39. 39. F4*i@(@-?E*#G(C&<."8& 12SV a#="#&(.*=&. 2SSV @@@D45<7#,Q$"&,D<5D+7 En de resultaten liegen er niet om...
 40. 40. ;-6(#"&8("&+&4&&#(L&&N(L&8(+--4 !"#$ Toch heeft niet iedere marketeer het begrepen...
 41. 41. U1V !"#$%%#&'()*+%,'"&'-./#*0%"&12'3#45*,6'57,58#*'9::;
 42. 42. H--4<&&=+()*#()"4**= !"#$ Een ander voorbeeld van virale marketing...
 43. 43. 6'/"#<88"#S!.'9! Maar het liefst doen we zelf - persoonlijk - mee aan een commercial...
 44. 44. !"#$
 45. 45. ,&=&)"#6 e*45@"E*5& I#6*6&?&#8 9A8L&#5@"8&"8 Hier gaat het om..
 46. 46. P
 47. 47. <=-66"#6
 48. 48. USV T.84#.!<!&( T.84#(:)&'/+!&( 1SV [SV SV SV B*)&(/(K&E8(S1 B*)&((fA#"(SW( B*)&(Q(348(SU N&"/#*%A$'O<IA&&'I5C4A*"0/#'J,+.>'5&'J5<"A$'O#."A')*#&.%'9::P
 49. 49. SS SSS )#<=&5*A0 SSS <=-6.
 50. 50. j/S( ((SSS <=-6.(E&4(+*6 )#<=&5*A0
 51. 51. /W <=-6E-.8.(E&4(.&@-#+& )#<=&5*A0
 52. 52. Q[V 6&)&#(LA#(?&#"#6( -)&4(E4-+A@8&#(&#( ?&4$&#()"*(&&#(<=-6 @@@D%$".#%=A*#D&#,RCS7A1A&R@=A,Q,=#QTQ%5<"A$QC#."A
 53. 53. “ 5#/=(*#48*#%#"!$#U!..#.%9*89#%"7#9%'7#%# V8&*="!#V8&#*)!#V8=&#W!%&;#'"Q)86!# (!&+':!?#X)!#6%:)'"!#'(#%#.!68"#%"7#*)!# (!&+':!#'(#%#.'!? ?????? UYZZ#F[]F?#UYZZ#Z5YF?#^=*#*)%*#'"#W8=&# _884.!#%"7#(68-!#'*;#U!..? U#V'UA*/"%'Q'W+SSOA<="&#6'9X'Y+&"'9::X “ Je! Jarvis was het zat nadat Dell de belofte van aan huis service niet kon/wilde inlossen...en Je! deelde zijn ervaringen via zijn blog Buzzmachine
 54. 54. 7&==(`&== !"#$ De Dell Hell in anderhalve minuut...
 55. 55. f&k(f*4)".X(<=-6( C-4+8(E-EA=*4 7&==(.8-E8(?&8(-#="#&( @A.8-?&4(.AEE-48 C"#.8C**4.@LAC"#6( 7&== f&k(f*4)".(<&6"#8(8&( <=-66&#(-)&4(7&==
 56. 56. Na excuses van Dell.. en 1-op-1 klantenservice toonde de community zich vergevingsgezind en keerde terug bij Dell
 57. 57. 3"@4-<=-66"#6
 58. 58. De onstuitbare groei van Twitter in 2008
 59. 59. FC"c&4("#(E=*"#(I#6=".L !"#$
 60. 60. SSU FC"c&4 3GKE*@& %KK ,=-6. J3 J#8&4#&8 Ib?*"= 3-<"&= e"&E&4 /0US (AA4 S(.&@ O#',=#'O#."A6'ZM!)'9::P Twitter is het snelste medium op dit moment
 61. 61. ...en het eerste wat meldog maakte van een vliegtuigcrash in de Hudson...en ook van de crash van het Turkish Airlines vliegtuig bij Schiphol
 62. 62. P
 63. 63. .-@"*=&(#&8C&4$&#T@-??A#"5&.
 64. 64. L5 6Z -4 :"@ & &.()- B Wees voorzichtig met wat je op het internet plaatst!
 65. 65. En iedereen is te vinden...
 66. 66. Voor elk wat wils...er is voor iedereen een online community
 67. 67. BQ(3-+&= B**4-?(RRR(<&.8**8(+&(@-??A#"8GP B"&(RRR(6&<4A"$8(L&8P B*8(RR(C-4+8(6&+&&=+P W*5#7CA&'OA*7#0&1'-./"#% Drie kernvragen voor het bestaansrecht van een online community
 68. 68. +&)&=-E?&#8 @-#@&E8 ;e7 8&.8 "#84-+A@5& Voorbeelden van bedrijven die hun community gebruiken voor hun product ontwikkeling
 69. 69. !"#$
 70. 70. !"#$
 71. 71. !"#$
 72. 72. !"#$
 73. 73. !"#$
 74. 74. !"#$ Een van de mooiste voorbeelden van een community waarbij patienten elkaar helpen, gesteund door de farma industrie
 75. 75. J#8&4)"&C(?&8(f*?"&(`&GC--+(ge*5&#8.(="$&(?&h !"#$ Onlangs hadden we een interview met de oprichter van Patients Like me, Jamie Heywood.
 76. 76. P
 77. 77. ?-<"&=(RS
 78. 78. 3-<"=&(/RS
 79. 79. 3-<"=&(RS
 80. 80. Wie gebruikt er zijn telefoon nog om enkel te bellen?
 81. 81. Want je kan er veel meer mee...
 82. 82. 7&?-()*#(l"$(-E(+&("eL-#& !"#$ Live broadcasting
 83. 83. 9A6?&#8&+(%&*="8G(-E(+&(?-<"&= !"#$ Augmented reality
 84. 84. 3-<"&=&(9i="*8&(3*4$&5#6(g393h !"#$ Geld verdienen met je mobiel door je vrienden boeken aan te bevelen
 85. 85. ^-3&*=. ,=*@$,*6 Medische apps: GoMeals voor diabetici, BlackBag voor artsen met de laatste wetenschappelijke informatie
 86. 86. P
 87. 87. Ja en? Wt a m oe t ik e rm ee? Welke praktijken hebben een website? Waarom? Hoe wordt de site bezocht? Heeft de site Web 2.0 elementen?
 88. 88. Traditionele, Web 1.0 websites Wie heeft er en website? Hoe vaak wordt-ie bezocht? Meet men dat? En wie heeft er al Web 2.0 functionaliteiten geimplementeerd? Een forum, comments, blog oid?
 89. 89. Traditionele, Web 1.0 websites
 90. 90. Traditionele, Web 1.0 websites
 91. 91. !"#$ Wel Web 1.0, maar fris, anders en persoonlijk en toegankelijk
 92. 92. Voor volgende slide: Waar vind ik een dierenarts? Kent u www.uwhondenkat.nl
 93. 93. !"#$ Diereigenaren geven wel commentaar en scoren de kwaliteit van een dierenartsenpraktijk...
 94. 94. Er wordt wel over gepraat! En beoordeeld!
 95. 95. En hoe!
 96. 96. Als dit over je praktijk wordt gezegd - online, voor iedereen zichtbaar - dan moet je daar op zijn minst van op de hoogte zijn (en of het waar is doet er eigenlijk niet toe...het staat er wel)
 97. 97. !"#$ Invloed van weblogs
 98. 98. !"#$ Kattenblog...waar het over de dierenarts gaat
 99. 99. !"#$ nogmaals www.uwhondenkat.nl...met een vergelijkend onderzoek naar de prijs vn een cocktail in NL
 100. 100. Er waart heel wat angstaanjagende onzin over het internet...dat heeft een tegengeluid nodig
 101. 101. !"#$ KNMvD: dat is toch een prachtig platform voor een online community van dierenartsen...?
 102. 102. !"#$ En waarom niet? Kijk een naar Sermo (voor artsen, opgericht in de VS en binnenkort ook in Europa)
 103. 103. 3**8.@L*EE&="M$(H&4*#8C--4+(H&8&4"#*"4(a#+&4#&?&# !"#$ Video op de KNMvD site
 104. 104. !"#$ LICG, geweldig veel nuttige informatie, maar allemaal in lappen platte tekst...wie leest dit? Waarschijnlijk niemand...wat als hier nou video zou staan?
 105. 105. !"#$ Kijk hier eens naar en laat je inspireren
 106. 106. Internet 3.0 Een reis naar de toekomst van het internet
 107. 107. The semantic web is about making computers behave (or ‘think’) more like humans. The easiest way to understand what this means is to use a cooking analogy. Think of each website where you put your content as a big cookpot. You might throw a carrot into one pot and tag it ‘carrot’, and into another you might put some spaghetti and tag it ‘pasta’. Computers are fine with this kind of input. But what computers can’t do yet is understand that the thing you called ‘carrot’ is a root vegetable, is full of Vitamin A – and that you are making minestrone soup. It also doesn’t know that you have another pot simmering, and that there’s pasta in there. Or that you need to make a sauce for it. This kind of thinking requires context, and an ability to see the big picture – that is, to know what’s in each pot, and to understand that you’re making dinner. That’s all that data-meshing is; it’s about applying meaning to information from different sources. This is what the semantic web is all about; I call it the “web of meaning” or the “contextual web”. It means being able to ask your computer everything from “When did I last have Sally over?” to “Can I afford a new laptop this month?”.
 108. 108. The semantic web is about making computers behave (or ‘think’) more like humans. The easiest way to understand what this means is to use a cooking analogy. Think of each website where you put your content as a big cookpot. You might throw a carrot into one pot and tag it ‘carrot’, and into another you might put some spaghetti and tag it ‘pasta’. Computers are fine with this kind of input. But what computers can’t do yet is understand that the thing you called ‘carrot’ is a root vegetable, is full of Vitamin A – and that you are making minestrone soup. It also doesn’t know that you have another pot simmering, and that there’s pasta in there. Or that you need to make a sauce for it. This kind of thinking requires context, and an ability to see the big picture – that is, to know what’s in each pot, and to understand that you’re making dinner. That’s all that data-meshing is; it’s about applying meaning to information from different sources. This is what the semantic web is all about; I call it the “web of meaning” or the “contextual web”. It means being able to ask your computer everything from “When did I last have Sally over?” to “Can I afford a new laptop this month?”.
 109. 109. The semantic web is about making computers behave (or ‘think’) more like humans. The easiest way to understand what this means is to use a cooking analogy. Think of each website where you put your content as a big cookpot. You might throw a carrot into one pot and tag it ‘carrot’, and into another you might put some spaghetti and tag it ‘pasta’. Computers are fine with this kind of input. But what computers can’t do yet is understand that the thing you called ‘carrot’ is a root vegetable, is full of Vitamin A – and that you are making minestrone soup. It also doesn’t know that you have another pot simmering, and that there’s pasta in there. Or that you need to make a sauce for it. This kind of thinking requires context, and an ability to see the big picture – that is, to know what’s in each pot, and to understand that you’re making dinner. That’s all that data-meshing is; it’s about applying meaning to information from different sources. This is what the semantic web is all about; I call it the “web of meaning” or the “contextual web”. It means being able to ask your computer everything from “When did I last have Sally over?” to “Can I afford a new laptop this month?”.
 110. 110. Dit is Tim
 111. 111. En Tim zoekt een broek Jeans Ook cool
 112. 112. Dus Tim bestelt zijn favoriete merk jeans online
 113. 113. Helaas Tim OOS
 114. 114. Slim internet backorder
 115. 115. Tim wandelt in de stad
 116. 116. Met z’n iPhone
 117. 117. Tim’s iPhone is übercool Want Tim’s iPhone weet waar ‘ie is
 118. 118. Tim komt in de buurt van een Jeanstore
 119. 119. Met zijn favoriete jeans op voorraad Dat weet het internet Slim internet +
 120. 120. Aha! Denkt het internet Tim wil jeans en bestelt online wat niet lukt
 121. 121. Aha! Denkt het internet Nu is Tim op 300 m afstand van een Jeanstore met de jeans
 122. 122. ‘Hallo Tim!’ zegt z’n iPhone Hallo Tim!
 123. 123. ‘Zeg, die jeans die jij besteld had’ Zeg, die jeans die jij besteld had
 124. 124. ‘zijn verderop wel leverbaar’ zijn verderop wel lever- baar
 125. 125. ‘Wil je daar naar toe?’ Wil je daar naar toe? OK Cancel
 126. 126. ‘Kom, laat ik je de weg wijzen’ Na 100 meter rechts
 127. 127. Tim koopt z’n jeans Tim is blij
 128. 128. Het internet weet dat En cancelled zijn order online Jammer Amazon
 129. 129. 9A6?&#8&+(%&*="8G
 130. 130. @@@D7+$$"&D&#,
 131. 131. Augmented Reality. Toekomst, of...?
 132. 132. De toekomst van de gezondheidszorg? !"#$ voor pdf
 133. 133. Sensoring Biometrics Lifestreaming Image Recognition Augmented Reality Mobile Connected Games Location-based Social Media Retail Proximity Media Consumption
 134. 134. la a ts t e s t e l lin g J$(<&64"ME(<&8&4(C*8(;"&AC&( 3&+"*()--4(?"M(*=.(+"&4&#*48.( $*#(<&8&$&#&#R 82% Eens, 18% Oneens
 135. 135. K-@"*=(3&+"* (.8*GZ 4&(8- ( ".( L& &+ "* "* =(3 K -@
 136. 136. K-@"*=(3&+"* Z='(*!& (.8*GZ (8- 4& ".( L& & +"*( U8!#6!! "* 3 =(Y`9!&'6!"*!!&#'"*!&" K -@ a!!(#T!*&8--!" !"#%=*)!"K!-
 137. 137. d ia’s CCCR.="+&.L*4&R@-? u i ts la g +"6"4&+-RC-4+E4&..R@-? vid eo CCCR)"?&-R@-? :-&$(-E(+"6"4&+-(&#(C"#8&4@-#64&. Nieuwe Media kan heel veel gaan betekenen voor de Nederlandse (en daarbuiten) dierenarts...denk maar eens na over de mogelijkheden. Binnenkort worden presentatie, uitslag met verslag en video gepubliceerd. Houd bovenstaande sites in de gaten.
 138. 138. &!"!b7'4'&!78?". $$$?7'4'&!78?". X$'I!&G#&!"!7'4'&!78 7'4'&!78?$8&79&!((?:86

×