Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

سبك زندگي سالم در دوران بارداري

548 views

Published on

سبك زندگي سالم در دوران بارداري

Published in: Lifestyle
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

سبك زندگي سالم در دوران بارداري

 1. 1. ‫سالم‬ ‫ندگی‬‫ز‬ ‫سبک‬ ‫ی‬‫دار‬‫ر‬‫با‬‫ان‬‫ر‬‫دو‬ ‫در‬
 2. 2. 1 ‫غذاها‬ ‫این‬ ‫سراغ‬ ‫احتیاط‬ ‫با‬ ‫ید‬‫و‬‫بر‬
 3. 3. ‫طور‬‫به‬‫کلی‬‫پدر‬‫و‬،‫مادر‬‫خصوصا‬‫ان‬‫ر‬‫ماد‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ی‬‫دار‬‫ر‬‫با‬ ‫باید‬‫به‬‫وضعیت‬‫تغذیه‬‫خود‬‫توجه‬‫داشته‬‫باشند‬.‫ا‬‫ز‬‫جمله‬ ‫د‬‫ر‬‫موا‬‫مهمی‬‫که‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫داشتن‬‫یک‬‫ی‬‫دار‬‫ر‬‫با‬‫ایمن‬‫و‬‫داشت‬‫ن‬ ‫فرزندی‬‫سالم‬‫باید‬‫تاحد‬‫امکان‬‫از‬‫آن‬‫پرهیز‬‫شود‬‫مواد‬ ‫نده‬‫ر‬‫نگهدا‬‫است‬.
 4. 4. ‫تمام‬‫غذاهای‬،‫کنسروی‬‫های‬‫آبمیوه‬‫پاکتی‬‫و‬‫طور‬‫به‬‫ک‬‫لی‬ ‫مواد‬‫غذایی‬‫بندی‬‫بسته‬‫شده‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ی‬‫ماندگار‬‫بیشت‬‫ر‬‫ای‬‫ر‬‫دا‬ ‫مواد‬‫نده‬‫ر‬‫نگهدا‬،‫هستند‬‫این‬‫ر‬‫بناب‬‫تا‬‫حد‬‫امکان‬‫از‬‫خ‬‫وردن‬ ‫غذاهایی‬‫مثل‬‫تن‬،‫ماهی‬‫لوبیای‬‫کنسروی‬‫یا‬‫انواع‬ ‫ها‬‫خورش‬‫و‬‫غذاهای‬‫کنسروی‬‫پرهیز‬‫کنید‬.
 5. 5. 2 ‫فراموش‬ ‫ا‬‫ر‬ ‫ها‬‫ر‬‫دا‬‫نیترات‬ ‫کنید‬
 6. 6. ‫ات‬‫ر‬‫نیت‬‫و‬‫نیتریت‬‫هم‬‫جمله‬‫ز‬‫ا‬‫دی‬‫ر‬‫موا‬‫است‬‫که‬‫باید‬‫هرچ‬‫ه‬ ‫بیشتر‬‫از‬‫آن‬‫ی‬‫ر‬‫دو‬‫کنید‬.‫ات‬‫ر‬‫نیت‬‫و‬‫نیتریت‬‫بیشتر‬‫د‬‫ر‬‫سوسیس‬ ‫و‬‫کالباس‬‫و‬‫فودها‬‫فست‬‫وجود‬‫د‬‫ر‬‫دا‬‫که‬‫باعث‬‫نگ‬‫ر‬‫صورت‬‫ی‬‫این‬ ‫محصوالت‬‫شود‬‫می‬.‫ات‬‫ر‬‫نیت‬‫و‬‫نیتریت‬‫عالوه‬‫بر‬‫اینکه‬ ‫است‬‫ز‬‫سرطان‬‫و‬‫باعث‬‫چاقی‬‫و‬‫های‬‫ی‬‫بیمار‬‫قلبی‬‫عروقی‬ ،‫شود‬‫می‬‫تواند‬‫می‬‫روی‬‫نوزادان‬‫نیز‬‫تاثیر‬‫داشته‬‫باشد‬
 7. 7. ‫خوردن‬‫فودها‬‫فست‬‫تواند‬‫می‬‫باعث‬‫مشکالتی‬‫جمله‬‫ز‬‫ا‬ ،‫چاقی‬‫مشکالت‬‫ی‬‫مغز‬‫یا‬‫مستعد‬‫انواع‬‫ها‬‫ی‬‫بیمار‬‫در‬ ‫نوزادانی‬‫شود‬‫که‬‫ان‬‫ر‬‫ماد‬‫آنها‬‫بیش‬‫از‬‫ه‬‫ز‬‫اندا‬‫فود‬‫فست‬ ‫مصرف‬،‫اند‬‫کرده‬‫این‬‫ر‬‫بناب‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ی‬‫پیشگیر‬‫از‬‫بروز‬‫چ‬‫نین‬ ،‫مشکالتی‬‫تا‬‫حد‬‫امکان‬‫از‬‫مصرف‬‫انواع‬‫فودها‬‫فست‬ ‫سوسیس‬‫و‬‫کالباس‬‫و‬‫حتی‬‫مخلفات‬‫کنار‬‫این‬‫غذاها‬‫پ‬‫رهیز‬ ‫کنید‬.
 8. 8. 3 ‫کنید‬‫تحریم‬‫ا‬‫ر‬‫ها‬‫مونی‬‫ر‬‫هو‬
 9. 9. ‫معموال‬‫در‬‫ش‬‫ر‬‫پرو‬‫دام‬‫و‬‫طیور‬‫از‬‫ها‬‫ن‬‫هورمو‬‫و‬‫بیوتیک‬‫آنتی‬‫ها‬ ‫استفاده‬‫کنند‬‫می‬‫که‬‫این‬‫مورد‬‫هم‬‫تواند‬‫می‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫دار‬‫ر‬‫با‬‫ی‬ ‫مورد‬‫محدودیت‬‫باشد‬.‫طور‬‫به‬‫کلی‬‫توصیه‬‫کنیم‬‫می‬‫بر‬‫ای‬ ‫داشتن‬‫ی‬‫دار‬‫ر‬‫با‬‫و‬‫ایمان‬‫ز‬‫خطر‬‫بی‬‫و‬‫تولد‬‫فرزندان‬،‫نرمال‬‫تا‬ ‫حد‬‫امکان‬‫از‬‫مصرف‬‫انواع‬‫ها‬‫چربی‬‫پرهیز‬‫کنید‬.‫این‬‫چرب‬‫ها‬‫ی‬ ‫تواند‬‫می‬‫حاصل‬‫های‬‫ن‬‫هورمو‬‫استفاده‬‫شده‬‫در‬‫ش‬‫ر‬‫پرو‬‫دام‬‫و‬ ‫طیور‬‫یا‬‫چربی‬‫لبنیات‬‫باشد‬
 10. 10. ‫انواع‬‫موادغذایی‬‫پرچرب‬‫مثل‬‫لبنیات‬،‫پرچرب‬‫بال‬‫و‬‫ا‬‫ر‬‫ن‬ ‫مرغ‬(‫دلیل‬‫به‬‫تجمع‬‫ن‬‫هورمو‬‫و‬‫ها‬‫بیوتیک‬‫آنتی‬‫در‬‫این‬ ‫ها‬‫اندام‬)،‫گوشت‬‫گوسفند‬(‫دلیل‬‫به‬‫چربی‬‫باال‬)‫و‬‫موا‬‫دی‬‫ر‬‫از‬ ‫این‬‫دست‬‫باید‬‫محدود‬‫شود‬.‫توانید‬‫می‬‫لبنیات‬‫چرب‬‫کم‬، ‫سینه‬‫مرغ‬‫و‬‫گوشت‬‫گوساله‬‫ا‬‫ر‬‫جایگزین‬‫این‬‫د‬‫ر‬‫موا‬‫کن‬‫ید‬. ‫همچنین‬‫خوردن‬‫جگر‬(‫دلیل‬‫به‬‫تجمع‬‫مواد‬‫اید‬‫ز‬‫در‬‫این‬ ‫عضو‬‫و‬‫مسائل‬‫بهداشتی‬)،‫چای‬‫و‬‫قهوه‬‫ا‬‫ر‬‫هم‬‫محدود‬‫کن‬‫ید‬.
 11. 11. 4 ‫ترک‬‫مدتی‬ ‫برای‬ ‫ا‬‫ر‬‫باغبانی‬ ‫کنید‬
 12. 12. ‫انواع‬‫هایی‬‫کش‬‫آفت‬‫تواند‬‫می‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ی‬‫دار‬‫ر‬‫با‬‫مشکالتی‬‫ا‬‫ر‬‫ایجاد‬ ‫کند‬.‫طور‬‫به‬‫کلی‬‫توصیه‬‫کنیم‬‫می‬‫همه‬‫اد‬‫ر‬‫اف‬‫از‬‫تماس‬‫با‬ ‫ها‬‫کش‬‫آفت‬‫و‬‫ها‬‫کش‬‫حشره‬‫پرهیز‬‫کنند؛‬‫مسلما‬‫این‬‫پره‬‫یزها‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ی‬‫دار‬‫ر‬‫با‬‫تر‬‫جدی‬‫مطرح‬‫شود‬‫می‬.
 13. 13. ‫حتما‬‫محصوالت‬‫ی‬‫ز‬‫ر‬‫کشاو‬‫د‬‫ر‬‫استاندا‬‫بخرید‬‫و‬‫با‬ ‫های‬‫روش‬‫بهداشتی‬‫وشو‬‫شست‬‫دهید‬.‫استفاده‬‫از‬ ‫موادغذایی‬‫ارگانیک‬‫که‬‫در‬‫تولید‬‫آن‬‫کش‬‫آفت‬‫ی‬‫کمتر‬ ‫استفاده‬‫شود‬‫می‬‫و‬‫تر‬‫سالم‬،‫است‬‫تواند‬‫می‬‫پیشنه‬‫اد‬‫خوبی‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫قبل‬‫یا‬‫حین‬‫ان‬‫ر‬‫دو‬‫ی‬‫دار‬‫ر‬‫با‬‫باشد‬
 14. 14. 5 ‫کنید‬ ‫ار‬‫ر‬‫ف‬ ‫امواج‬ ‫از‬
 15. 15. ‫امواج‬،‫ی‬ ‫مغناطیس‬،‫ه‬‫ر‬‫ماهوا‬‫بیسیم‬‫و‬‫غیره‬‫جمله‬‫از‬ ‫دی‬‫ر‬‫موا‬‫است‬‫که‬‫بهتر‬‫است‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ی‬‫پیشگیر‬‫از‬‫بروز‬ ‫مشکالت‬‫در‬‫ی‬‫دار‬‫ر‬‫با‬‫تا‬‫حد‬‫امکان‬‫از‬‫آنها‬‫پرهیزکنید‬
 16. 16. 6 ‫موبایل‬‫تان‬‫کنید‬‫خاموش‬ ‫ا‬‫ر‬
 17. 17. ‫دانید‬‫می‬‫که‬‫امواج‬‫مختلف‬‫در‬‫اف‬‫ر‬‫اط‬‫ما‬‫یاد‬‫ز‬‫است‬‫و‬ ‫توان‬‫نمی‬‫طور‬‫به‬‫کامل‬‫از‬‫آن‬‫ی‬‫ر‬‫دو‬،‫کرد‬‫اما‬‫باید‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫ی‬‫دار‬‫ر‬‫با‬‫ایمن‬‫تا‬‫حد‬‫امکان‬‫خود‬‫ا‬‫ر‬‫از‬‫چنین‬‫امواجی‬‫ر‬‫دو‬ ‫کنید؛‬‫خصوصا‬‫کسانی‬‫که‬‫سابقه‬‫سقط‬‫جنین‬‫ر‬‫دا‬‫ند‬. ‫امواج‬‫موبایل‬‫ا‬‫ر‬‫توان‬‫می‬‫با‬‫خاموش‬‫کردن‬‫آن‬‫در‬‫مواقع‬ ‫ی‬‫ضرور‬‫غیر‬‫خصوصا‬‫هنگام‬،‫خواب‬‫تا‬‫حدی‬‫ل‬‫کنتر‬‫کر‬‫د‬.
 18. 18. ‫به‬‫عالوه‬‫توصیه‬‫کنیم‬‫می‬‫تا‬‫حد‬‫امکان‬‫از‬‫های‬‫تلفن‬‫ثابت‬ ‫جای‬‫به‬‫بیسیم‬‫استفاده‬‫کنید‬.‫در‬‫د‬‫ر‬‫موا‬‫تر‬‫ی‬‫ضرور‬ ‫کمربندهای‬‫ضداشعه‬‫ا‬‫ر‬‫در‬‫ان‬‫ر‬‫دو‬‫ی‬‫دار‬‫ر‬‫با‬‫توصیه‬ ‫کنیم‬‫می‬.‫این‬‫کمربندها‬‫از‬‫الیاف‬‫نقره‬‫ساخته‬‫شده‬‫و‬ ‫جنین‬‫ا‬‫ر‬‫از‬‫امواج‬‫مضر‬‫حفاظت‬‫کنند‬‫می‬
 19. 19. 7 ‫جایگزین‬ ‫ا‬‫ر‬‫ها‬‫چینی‬ ‫کنید‬‫ها‬‫پالستیکی‬
 20. 20. ‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫ی‬‫دار‬‫ر‬‫با‬‫م‬‫ز‬‫ال‬‫است‬‫که‬‫طور‬‫به‬‫اکید‬‫از‬‫تماس‬‫با‬‫م‬‫واد‬ ‫شیمیایی‬‫پرهیز‬‫کنید‬.‫مواد‬‫شیمیایی‬‫مثل‬‫اکسی‬‫دی‬‫ها‬‫ن‬‫یا‬ ‫ها‬‫فوران‬‫جمله‬‫ز‬‫ا‬‫مواد‬‫شیمیایی‬‫هستند‬‫که‬‫باید‬‫از‬‫آن‬‫ی‬‫ر‬‫دو‬ ‫کرد‬.
 21. 21. ‫ها‬‫فتاالت‬‫مواد‬‫شیمیایی‬‫ی‬‫دیگر‬‫هستند‬‫که‬‫بر‬‫اثر‬‫ن‬‫ی‬‫گهدار‬ ‫موادغذایی‬‫در‬‫ظروف‬‫پالستیکی‬‫ممکن‬‫است‬‫به‬‫بدن‬‫و‬‫د‬‫ر‬‫ا‬ ،‫شوند‬‫این‬‫ر‬‫بناب‬‫باید‬‫این‬‫فرهنگ‬‫در‬‫ها‬‫خانواده‬‫جا‬‫بی‬‫فتد‬ ‫که‬‫عنوان‬‫به‬‫یک‬‫روش‬‫بهداشتی‬‫موادغذایی‬‫ا‬‫ر‬‫در‬‫ظروف‬ ‫ای‬‫شیشه‬‫ی‬‫نگهدار‬‫کنند‬.‫عالوه‬‫به‬‫م‬‫ز‬‫لوا‬‫ی‬ ‫ایش‬‫ر‬‫آ‬‫هم‬‫ح‬‫ی‬‫او‬ ‫فتاالت‬‫هستند‬‫این‬‫ر‬‫بناب‬‫تا‬‫حد‬‫امکان‬‫در‬‫این‬،‫ان‬‫ر‬‫دو‬‫ب‬‫ه‬ ‫چنین‬‫مسائلی‬‫توجه‬‫داشته‬‫باشید‬.
 22. 22. 8 ‫شوید‬ ‫ها‬‫شوینده‬‫خیال‬‫بی‬
 23. 23. .‫تماس‬‫با‬‫ها‬‫سفیدکننده‬‫یا‬‫جرمگیرهای‬‫ی‬‫قو‬‫و‬‫استن‬‫شاق‬ ‫ات‬‫ر‬‫بخا‬‫آن‬‫تواند‬‫می‬‫بسیار‬‫خطرناک‬‫باشد‬.‫انواع‬ ‫ها‬‫خوشبوکننده‬‫ا‬‫ر‬‫هم‬‫توان‬‫می‬‫در‬‫همین‬‫گروه‬‫جا‬‫داد‬.‫عال‬‫وه‬ ‫بر‬‫تاثیر‬‫مدت‬‫طوالنی‬‫این‬‫مواد‬‫و‬‫بروز‬‫های‬‫ی‬‫بیمار‬‫یو‬‫ر‬‫ی‬‫و‬ ،‫سرطان‬‫تماس‬‫و‬‫استنشاق‬‫این‬‫مواد‬‫تواند‬‫می‬‫بر‬ ‫های‬‫ن‬‫هورمو‬‫مردانه‬‫و‬‫نانه‬‫ز‬‫تاثیر‬‫مخرب‬‫د‬‫ر‬‫بگذا‬
 24. 24. ‫به‬‫عالوه‬‫تماس‬‫با‬‫مواد‬‫شوینده‬‫ی‬‫قو‬‫حین‬‫ان‬‫ر‬‫دو‬‫د‬‫ر‬‫با‬‫ی‬‫ار‬ ‫ممکن‬‫است‬‫مشکالتی‬‫نظیر‬‫ی‬‫پذیر‬‫آسیب‬‫در‬‫ابر‬‫ر‬‫ب‬‫ی‬‫بیمار‬ ‫آسم‬‫در‬،‫نوزادان‬‫ایجاد‬‫ض‬‫ر‬‫عوا‬‫عصبی‬‫در‬،‫جنین‬‫تاثی‬‫ر‬‫بر‬ ‫شیردهی‬‫ا‬‫ر‬‫به‬‫اه‬‫ر‬‫هم‬‫داشته‬‫باشد‬.
 25. 25. ‫ديجيتال‬ ‫دانشسراي‬ ‫همان‬ ‫يا‬ ‫دانش‬ ‫ديجي‬ ‫محتواهاي‬‫انتشار‬ ‫و‬‫تهيه‬ ‫و‬ ‫توليد‬ ،‫هش‬‫و‬‫پژ‬ ،‫ساخت‬‫ير‬‫ز‬‫ايجاد‬ ‫با‬‫د‬‫ر‬‫دا‬ ‫قصد‬ ‫ه‬‫ز‬‫حو‬ ‫در‬‫ي‬ ‫تخصص‬،‫شناسان‬‫ر‬‫کا‬،‫متخصصان‬ ،‫مديران‬ ‫نياز‬‫علمي‬ ‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫دانش‬ ‫و‬‫دانشجويان‬‫تامين‬‫ي‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫محتواهاي‬‫خريد‬ ‫و‬‫تهيه‬ ‫مينه‬‫ز‬‫در‬‫ا‬‫ر‬‫ان‬‫ز‬‫آمو‬ ‫نمايد‬.‫طبقه‬‫ر‬‫منظو‬ ‫بدين‬‫تخصص‬ ‫و‬‫علم‬ ‫از‬ ‫کاملي‬ ‫بندي‬‫آينده‬ ‫در‬‫مختلف‬ ‫هاي‬ ‫مي‬ ‫مديريت‬ ‫و‬‫پشتيباني‬ ‫دانش‬ ‫ديجي‬ ‫توسط‬‫نزديک‬‫اي‬‫شود‬. www.digidanesh.ir

×