«TO BRAND ΘΕΛΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΧΤΙΣΤΕΙ» TROPOS BRANDING - ΦΡΟΥΤΟΝΕΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

Tropos Branding
Tropos BrandingBranding Strategist

Την πολυπλοκότητα της κατασκευής του marketing και του branding, τα οποία πρέπει να απευθύνονται και να πεί- θουν για ένα προϊόν σε όλους τους διαφορετικούς παράγο- ντες της εφοδιαστικής αλυσίδας φρούτων και λαχανικών, αναλύουν στα Φρουτονέα, οι κ.κ. Χρήστος Κατσάνος και Δημήτρης Γκαρτζονίκας, brand strategists στην Εταιρεία Tropos Branding (μέλος του DKG Group).

«TO BRAND ΘΕΛΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΧΤΙΣΤΕΙ» TROPOS BRANDING - ΦΡΟΥΤΟΝΕΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
12
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 ● ΤΕ Χ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 ● ΤΕ Χ
Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ
Κύριε Κατσάνο και κύριε Γκαρτζονίκα, πείτε
μαςτιείναιαυτόπουπρέπειναθέτεικανείςστο
επίκεντρο όταν σχεδιάζει το marketing ενός
προϊόντος;
Με απλά λόγια, Marketing σημαίνει ότι σε
μία Αγορά (Market-), ο τρόπος (-ing) του κά-
θε προϊόντος διαφοροποιείται από αυτόν
των ανταγωνιστών του. Συμπερασματικά,
κατά τη σύνταξη ενός Σχεδίου Μάρκετινγκ
(marketing plan) θα πρέπει να εντοπιστούν οι
τρόποι διαφοροποίησής του, τόσο όσον αφο-
ρά στο ίδιο το προϊόν (Product), όσο και στη
χωρoθέτησή του (Placement), την προβολή
του (Promotion) και φυσικά, την… τιμή του
(Price), σε σχέση με τα ανταγωνιστικά προϊό-
ντατηςίδιαςκατηγορίας.
Πώςκρίνετετοεπίπεδοτουmarketingστονελ-
ληνικόΚλάδοτωνφρούτωνκαιτωνλαχανικών
και την εξέλιξή του τα τελευταία χρόνια;
Η αλήθεια είναι ότι έχει εξελιχθεί από την
κατηγορία ανώνυμο προϊόν (commodity), σε
επώνυμο - είτε του ίδιου του προϊόντος είτε
της Επιχείρησης Εμπορίας είτε της Επιχείρη-
σης στο ράφι (private label). Αυτό επετεύχθη
κυρίως μέσω της συσκευασίας. Ουσιαστικά,
το επώνυμο φρούτο και λαχανικό κατάφε-
ραν να δείξουν το καθένα τη διαφορετικότη-
τάτου,επωφελούμενοαυτόπουηφερόμενη
μέχρι σήμερα ως βιομηχανία τροφίμων είχε
καταφέρει τα τελευταία 30 χρόνια μέσω συ-
σκευασίας, τυπογραφικών, αλλά και κάποιας
σχετικής προώθησης σε Μέσα Μαζικής Ενη-
μέρωσης.
Ποια είναι τα καινοτόμα εργαλεία που επιβάλ-
λεται να χρησιμοποιεί κανείς όταν ασχολείται
με το marketing;
Τα εργαλεία που έχουν να κάνουν με την
επαφή με όλους του εμπλεκόμενους στην
αλυσίδα αξίας. Τι είναι αυτό ακριβώς; Μα, για
ναφτάσειέναφρέσκοπροϊόνστοράφι,εκτός
από τη συγκομιδή απαιτεί μεταφορά, αποθή-
κευση σε κάποια κεντρική αποθήκη, τοποθέ-
τηση στο ράφι και, φυσικά, αγορά, διατήρηση
στο ψυγείο και κατανάλωση από τον τελικό
χρήστη.
Εύκολαγίνεταιαντιληπτόότιστηναλυσίδα
που προαναφέρθηκε, ο πελάτης έχει πολλά
πρόσωπα (αγοραστής, μεταφορέας, αποθη-
κάριος, υπάλληλος μαναβικής, τελικός χρή-
στης). Πόσο εύκολο είναι για ένα προϊόν να
εξηγήσει την αξία του σε όλες αυτές τις μορ-
φές πελάτη; Η απάντηση είναι δύσκολα, πο-
λύδύσκολα.
Άρα, χρειάζονται αρκετά εργαλεία για να
εξηγήσει κανείς τη διαφοροποίηση του προϊ-
όντοςτουσεσχέσημεταανταγωνιστικά.Επι-
σκέψεις με αγοραστές στο χωράφι, συζη-
τήσεις πάνω στη μεταφορά με μεταφορείς,
κατάδειξη βέλτιστων πρακτικών αποθήκευ-
σης με αποθηκάριους, εκπαιδευτικά σύντομα
σεμινάρια σε υπεύθυνους μαναβικής, δειγ-
ματοδιανομές σε τελικούς πελάτες-χρήστες,
αλλάκαισυνεχήςενημέρωσημέσωδιαδικτυ-
ακών πλατφορμών, είναι εργαλεία προς την
κατεύθυνση αυτή. Πάνω σε όλα αυτά δεν θα
πρέπειναυποτιμηθείηπαρουσίασεεκθέσεις,
μιας και οι άνθρωποι που τις επισκέπτονται
έχουνμεγάληαγοραστικήδύναμη.
Τοbrandαποτελείαποφασιστικόπαράγονταγια
την αγορά φρούτων και λαχανικών από τους
καταναλωτές στην Ελλάδα;
Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι. To Brand δεν είναι
τοΛογότυπο.Δενείναιηονομασίατουπροϊό-
ντος. Brand είναι μία υπόσχεση που την αντι-
λαμβάνεται ο πελάτης/καταναλωτής, την
αναγνωρίζειωςσημαντικήκαιέχειμίαθετική
προδιάθεσηωςπροςτηναγοράτου.
Αυτό χρειάζεται πάνω από μία γενιά (30
χρόνια)γιαναχτιστεί.Ελάχισταπροϊόντα(πό-
σο μάλλον φρούτα και λαχανικά) μπορούν
να υπερηφανευτούν ότι είναι brands. Τα πε-
ρισσότερα είναι απλά trade marks (εμπορι-
κές επωνυμίες). Σήμερα η κατεύθυνση προς
το brand μάλλον αφορά τις Επιχειρήσεις που
παράγουν ή διακινούν προϊόντα, παρά τα ίδια
ταπροϊόντα.
Μήπως το marketing και το branding είναι
τελικά περιττά, αφού ένα ποιοτικό φρούτο και
λαχανικό φαίνεται και από μόνο του;
Ο δυτικός άνθρωπος έχει κατακλυστεί τα
τελευταία60χρόνιαμεάπειρεςεπιλογέςπρο-
ϊόντων σε κάθε κατηγορία. Οι marketers όλα
αυτά τα χρόνια, στην προσπάθειά τους να δι-
αφοροποιήσουν ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ του ΚΑΤΑΝΑ-
ΛΩΤΗ όλα αυτά τα προϊόντα, έχουν καταφέ-
ρεινατον«εκπαιδεύσουν»νααναγνωρίζειτη
διαφορετικότητατουκάθεπροϊόντοςπουτον
ενδιαφέρει. Θα λέγαμε ότι όλοι μας αναγνω-
ρίζουμε τη γλώσσα του marketing σε κάθε
σημείοπώλησης.
Το ποιοτικό φρούτο και λαχανικό στο δυτι-
κόκόσμο,ακολουθείκιαυτόαναγκαστικάτην
ίδιαοδό,οπότε,όποιοςαρνείταιτησυμμετοχή
του marketing και του branding στη διαδικα-
σία πώλησης/αγοράς, μάλλον βρίσκεται πο-
λύμακριάαπότοδυτικότρόποζωής!!!
Την πολυπλοκότητα της κατασκευής του marketing και
του branding, τα οποία πρέπει να απευθύνονται και να πεί-
θουν για ένα προϊόν σε όλους τους διαφορετικούς παράγο-
ντες της εφοδιαστικής αλυσίδας φρούτων και λαχανικών,
αναλύουν στα Φρουτονέα, οι κ.κ. Χρήστος Κατσάνος και
Δημήτρης Γκαρτζονίκας, brand strategists στην Εταιρεία
Tropos Branding (μέλος του DKG Group).
ΧΡΗΣΤΟΣ ∆. ΚΑΤΣΑΝΟΣ
& ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ
BRAND STRATEGISTS
ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TROPOS
BRANDING
(ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ DKG GROUP)
«ΤΟBRANDΘΕΛΕΙΠΑΝΩ
ΑΠΟ30ΧΡΟΝΙΑΓΙΑΝΑΧΤΙΣΤΕΙ»
Who is who
O Χρήστος Δ. Κατσάνος είναι βραβευμένος Brand Strategist και Σύμβουλος Ολικής Δι-
αχείρισης Θερμοκηπίου και Φάρμας. Με σπουδές στη Γεωπονική Επιστήμη, τη Διοίκηση
Επιχειρήσεων και στις Διαπραγματεύσεις, έχει συμβάλλει στη δημιουργία πολλών επώ-
νυμων προϊόντων και διαδικασιών μέσω της TROPOS BRANDING Co. Από το 2001 κατέχει
τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή στο DKG GROUP και δραστηριοποιείται στις αγορές
των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία,
FYROM, Αλβανία, Κύπρος, Τουρκία, Αίγυπτος).
Ο Δημήτρης Γκαρτζονίκας τα τελευταία 12 χρόνια της επαγγελματικής του σταδιοδρομί-
ας, ασχολείται ως Σύμβουλος Περιφερειακής Ανάπτυξης κυρίως στους Τομείς των Υποδο-
μών, του Πολιτισμού, της Απασχόλησης και των Δικτύων, αποκομίζοντας μεγάλη εμπειρία
και γνώσεις στη χάραξη στρατηγικών και στην εξεύρεση πρωτοβουλιών και συνεργασι-
ών με τελικό στόχο την επίτευξη μετρήσιμων στόχων μέσω δυναμικά σχεδιασμένων δρα-
στηριοτήτων.
Όποιος αρνείται τη συμμε-
τοχή του marketing και του
branding στη διαδικασία πώ-
λησης/αγοράς φρούτων και
λαχανικών, μάλλον βρίσκε-
ται πολύ μακριά από το δυτικό
τρόπο ζωής!!!
ΣΑΚΟΥΛΑΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ & ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Η πατενταρισμένη τεχνολογία σακούλας Xtend που κατασκευάζεται
από τη Stepac/Ισραήλ γιαΤροποποιημένη Ατμόσφαιρα και Τροποποιημένη
Υγρασία (ΜΑ/ΜΗ) παρατείνει το χρόνο αποθήκευσης και ζωής των φρέσκων
φρούτων και λαχανικών.
v Διατηρεί την ποιότητα κατά την παρατεταμένη αποθήκευση
v Μειώνει τις απώλειες (φύρες) στην εφοδιαστική αλυσίδα
v Διευκολύνει τις μεταφορές από ξηρά και θάλασσα ως εναλλακτικές της εναέριας μεταφοράς
v Μπορεί να επιμηκύνει τη σεζόν ή να γεφυρώσει κενά στην ίδια σεζόν
v Διαφορετικό είδος σακούλας ανάλογα με το προϊόν
v Η μόνη που χρησιμοποιεί πολυαμίδιο
* Προσοχή στις απομιμήσεις από κοινές σακούλες πολυαιθυλενίου
14 χλμ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑ Ν 57011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Recommended

C.Katsanos - Thessaloniki 05.12.2015 - ΑMΑPs of Greece by
C.Katsanos - Thessaloniki 05.12.2015 - ΑMΑPs of GreeceC.Katsanos - Thessaloniki 05.12.2015 - ΑMΑPs of Greece
C.Katsanos - Thessaloniki 05.12.2015 - ΑMΑPs of GreeceASSOCIATION OF AROMATIC & MEDICINAL PLANTS of GREECE
398 views31 slides
Για να θερίσεις πρέπει να σπείρεις by
Για να θερίσεις πρέπει να σπείρεις Για να θερίσεις πρέπει να σπείρεις
Για να θερίσεις πρέπει να σπείρεις Eleni Roka
611 views34 slides
The importance of brand in international marketing-Dissertation (in greek) by
The importance of brand in international marketing-Dissertation (in greek)The importance of brand in international marketing-Dissertation (in greek)
The importance of brand in international marketing-Dissertation (in greek)Chrysopigi Vardikou
1.7K views87 slides
5sysk by
5sysk5sysk
5syskkiamis
77 views24 slides
Agricola tropos branding 07 10 2018 by
Agricola tropos branding 07 10 2018Agricola tropos branding 07 10 2018
Agricola tropos branding 07 10 2018Tropos Branding
84 views5 slides
BUSINESS COMMUNICATION SERIES: Promotion Marketing by
BUSINESS COMMUNICATION SERIES: Promotion MarketingBUSINESS COMMUNICATION SERIES: Promotion Marketing
BUSINESS COMMUNICATION SERIES: Promotion MarketingDirection Business Network
666 views20 slides

More Related Content

Similar to «TO BRAND ΘΕΛΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΧΤΙΣΤΕΙ» TROPOS BRANDING - ΦΡΟΥΤΟΝΕΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

DNA brief by
DNA briefDNA brief
DNA briefANDROS CHRISTODOULOU
19 views2 slides
Garmin campaign by
Garmin campaignGarmin campaign
Garmin campaignChristina Papasolomou
31 views31 slides
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ by
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣGeorge Athanasoulas
901 views30 slides
1st marketing barometer for digital- iMarketing Society Hub by
1st marketing barometer for digital- iMarketing Society Hub1st marketing barometer for digital- iMarketing Society Hub
1st marketing barometer for digital- iMarketing Society Hubimarketingsociety
409 views15 slides
Διευθυντής Μάρκετινγκ by
Διευθυντής Μάρκετινγκ Διευθυντής Μάρκετινγκ
Διευθυντής Μάρκετινγκ Angeliki Arvanta
5.3K views3 slides
DigiMA eProject (2017): www.advertising.gr digital marketing plan by
DigiMA eProject (2017): www.advertising.gr digital marketing planDigiMA eProject (2017): www.advertising.gr digital marketing plan
DigiMA eProject (2017): www.advertising.gr digital marketing planSpyros Langkos
505 views34 slides

Similar to «TO BRAND ΘΕΛΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΧΤΙΣΤΕΙ» TROPOS BRANDING - ΦΡΟΥΤΟΝΕΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019(20)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ by George Athanasoulas
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
1st marketing barometer for digital- iMarketing Society Hub by imarketingsociety
1st marketing barometer for digital- iMarketing Society Hub1st marketing barometer for digital- iMarketing Society Hub
1st marketing barometer for digital- iMarketing Society Hub
imarketingsociety409 views
Διευθυντής Μάρκετινγκ by Angeliki Arvanta
Διευθυντής Μάρκετινγκ Διευθυντής Μάρκετινγκ
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Angeliki Arvanta5.3K views
DigiMA eProject (2017): www.advertising.gr digital marketing plan by Spyros Langkos
DigiMA eProject (2017): www.advertising.gr digital marketing planDigiMA eProject (2017): www.advertising.gr digital marketing plan
DigiMA eProject (2017): www.advertising.gr digital marketing plan
Spyros Langkos505 views
Mezoura @ Opencoffee in Thessaloniki by John Stefanidis
Mezoura @ Opencoffee in ThessalonikiMezoura @ Opencoffee in Thessaloniki
Mezoura @ Opencoffee in Thessaloniki
John Stefanidis207 views
ΕΕΔΕΚΕ Γιάννης Αρζομανιδης Branding και Εξαγωγές by Tasos Gousios
ΕΕΔΕΚΕ Γιάννης Αρζομανιδης Branding και ΕξαγωγέςΕΕΔΕΚΕ Γιάννης Αρζομανιδης Branding και Εξαγωγές
ΕΕΔΕΚΕ Γιάννης Αρζομανιδης Branding και Εξαγωγές
Tasos Gousios473 views
BUSINESS COMMUNICATION SERIES: Παραγωγή Ταινιών & Post Production by Direction Business Network
BUSINESS COMMUNICATION SERIES: Παραγωγή Ταινιών & Post ProductionBUSINESS COMMUNICATION SERIES: Παραγωγή Ταινιών & Post Production
BUSINESS COMMUNICATION SERIES: Παραγωγή Ταινιών & Post Production
Διαφήμιση by efik18
ΔιαφήμισηΔιαφήμιση
Διαφήμιση
efik18552 views
Γιατί η επιχειρηματική πρόταση της Forever είναι η καλύτερη by Forever Living Products
Γιατί η επιχειρηματική πρόταση της Forever είναι η καλύτερηΓιατί η επιχειρηματική πρόταση της Forever είναι η καλύτερη
Γιατί η επιχειρηματική πρόταση της Forever είναι η καλύτερη

More from Tropos Branding

Tropos Branding - Froutonea - June 2017 by
Tropos Branding - Froutonea - June 2017Tropos Branding - Froutonea - June 2017
Tropos Branding - Froutonea - June 2017Tropos Branding
109 views4 slides
TROPOS Branding - Froutonea - May 2017 - Int'l Kiwi Congress_Freskon 2017 by
TROPOS Branding - Froutonea - May 2017 - Int'l Kiwi Congress_Freskon 2017TROPOS Branding - Froutonea - May 2017 - Int'l Kiwi Congress_Freskon 2017
TROPOS Branding - Froutonea - May 2017 - Int'l Kiwi Congress_Freskon 2017Tropos Branding
45 views2 slides
TROPOS BRANDING - Fruit Expo Special - Froutonea - April 2017 by
TROPOS BRANDING - Fruit Expo Special - Froutonea - April 2017TROPOS BRANDING - Fruit Expo Special - Froutonea - April 2017
TROPOS BRANDING - Fruit Expo Special - Froutonea - April 2017Tropos Branding
122 views3 slides
Froutonea May 2016 Freskon Exhibition - 1o Διεθνές Συνέδριο Πράσινων Λαχανικώ... by
Froutonea May 2016 Freskon Exhibition - 1o Διεθνές Συνέδριο Πράσινων Λαχανικώ...Froutonea May 2016 Freskon Exhibition - 1o Διεθνές Συνέδριο Πράσινων Λαχανικώ...
Froutonea May 2016 Freskon Exhibition - 1o Διεθνές Συνέδριο Πράσινων Λαχανικώ...Tropos Branding
116 views3 slides
Γ. Ιατρού Οικοανάπτυξη - Γεωργία Ακριβείας στο Καλαμπόκι - Γιορτή Καλαμποκιού... by
Γ. Ιατρού Οικοανάπτυξη - Γεωργία Ακριβείας στο Καλαμπόκι - Γιορτή Καλαμποκιού...Γ. Ιατρού Οικοανάπτυξη - Γεωργία Ακριβείας στο Καλαμπόκι - Γιορτή Καλαμποκιού...
Γ. Ιατρού Οικοανάπτυξη - Γεωργία Ακριβείας στο Καλαμπόκι - Γιορτή Καλαμποκιού...Tropos Branding
86 views45 slides
ROC 50 miles 2016 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ by
ROC 50 miles 2016 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗROC 50 miles 2016 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ROC 50 miles 2016 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗTropos Branding
845 views32 slides

More from Tropos Branding(10)

Tropos Branding - Froutonea - June 2017 by Tropos Branding
Tropos Branding - Froutonea - June 2017Tropos Branding - Froutonea - June 2017
Tropos Branding - Froutonea - June 2017
Tropos Branding109 views
TROPOS Branding - Froutonea - May 2017 - Int'l Kiwi Congress_Freskon 2017 by Tropos Branding
TROPOS Branding - Froutonea - May 2017 - Int'l Kiwi Congress_Freskon 2017TROPOS Branding - Froutonea - May 2017 - Int'l Kiwi Congress_Freskon 2017
TROPOS Branding - Froutonea - May 2017 - Int'l Kiwi Congress_Freskon 2017
Tropos Branding45 views
TROPOS BRANDING - Fruit Expo Special - Froutonea - April 2017 by Tropos Branding
TROPOS BRANDING - Fruit Expo Special - Froutonea - April 2017TROPOS BRANDING - Fruit Expo Special - Froutonea - April 2017
TROPOS BRANDING - Fruit Expo Special - Froutonea - April 2017
Tropos Branding122 views
Froutonea May 2016 Freskon Exhibition - 1o Διεθνές Συνέδριο Πράσινων Λαχανικώ... by Tropos Branding
Froutonea May 2016 Freskon Exhibition - 1o Διεθνές Συνέδριο Πράσινων Λαχανικώ...Froutonea May 2016 Freskon Exhibition - 1o Διεθνές Συνέδριο Πράσινων Λαχανικώ...
Froutonea May 2016 Freskon Exhibition - 1o Διεθνές Συνέδριο Πράσινων Λαχανικώ...
Tropos Branding116 views
Γ. Ιατρού Οικοανάπτυξη - Γεωργία Ακριβείας στο Καλαμπόκι - Γιορτή Καλαμποκιού... by Tropos Branding
Γ. Ιατρού Οικοανάπτυξη - Γεωργία Ακριβείας στο Καλαμπόκι - Γιορτή Καλαμποκιού...Γ. Ιατρού Οικοανάπτυξη - Γεωργία Ακριβείας στο Καλαμπόκι - Γιορτή Καλαμποκιού...
Γ. Ιατρού Οικοανάπτυξη - Γεωργία Ακριβείας στο Καλαμπόκι - Γιορτή Καλαμποκιού...
Tropos Branding86 views
ROC 50 miles 2016 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ by Tropos Branding
ROC 50 miles 2016 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗROC 50 miles 2016 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ROC 50 miles 2016 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Tropos Branding845 views
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ RODOPI ULTRA TRAIL by Tropos Branding
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ RODOPI ULTRA TRAILΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ RODOPI ULTRA TRAIL
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ RODOPI ULTRA TRAIL
Tropos Branding1.5K views
Ο ΗΓΕΤΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ by Tropos Branding
Ο ΗΓΕΤΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟΟ ΗΓΕΤΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ
Ο ΗΓΕΤΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ
Tropos Branding659 views

«TO BRAND ΘΕΛΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΧΤΙΣΤΕΙ» TROPOS BRANDING - ΦΡΟΥΤΟΝΕΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

  • 2. 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 ● ΤΕ Χ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019 ● ΤΕ Χ Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ Κύριε Κατσάνο και κύριε Γκαρτζονίκα, πείτε μαςτιείναιαυτόπουπρέπειναθέτεικανείςστο επίκεντρο όταν σχεδιάζει το marketing ενός προϊόντος; Με απλά λόγια, Marketing σημαίνει ότι σε μία Αγορά (Market-), ο τρόπος (-ing) του κά- θε προϊόντος διαφοροποιείται από αυτόν των ανταγωνιστών του. Συμπερασματικά, κατά τη σύνταξη ενός Σχεδίου Μάρκετινγκ (marketing plan) θα πρέπει να εντοπιστούν οι τρόποι διαφοροποίησής του, τόσο όσον αφο- ρά στο ίδιο το προϊόν (Product), όσο και στη χωρoθέτησή του (Placement), την προβολή του (Promotion) και φυσικά, την… τιμή του (Price), σε σχέση με τα ανταγωνιστικά προϊό- ντατηςίδιαςκατηγορίας. Πώςκρίνετετοεπίπεδοτουmarketingστονελ- ληνικόΚλάδοτωνφρούτωνκαιτωνλαχανικών και την εξέλιξή του τα τελευταία χρόνια; Η αλήθεια είναι ότι έχει εξελιχθεί από την κατηγορία ανώνυμο προϊόν (commodity), σε επώνυμο - είτε του ίδιου του προϊόντος είτε της Επιχείρησης Εμπορίας είτε της Επιχείρη- σης στο ράφι (private label). Αυτό επετεύχθη κυρίως μέσω της συσκευασίας. Ουσιαστικά, το επώνυμο φρούτο και λαχανικό κατάφε- ραν να δείξουν το καθένα τη διαφορετικότη- τάτου,επωφελούμενοαυτόπουηφερόμενη μέχρι σήμερα ως βιομηχανία τροφίμων είχε καταφέρει τα τελευταία 30 χρόνια μέσω συ- σκευασίας, τυπογραφικών, αλλά και κάποιας σχετικής προώθησης σε Μέσα Μαζικής Ενη- μέρωσης. Ποια είναι τα καινοτόμα εργαλεία που επιβάλ- λεται να χρησιμοποιεί κανείς όταν ασχολείται με το marketing; Τα εργαλεία που έχουν να κάνουν με την επαφή με όλους του εμπλεκόμενους στην αλυσίδα αξίας. Τι είναι αυτό ακριβώς; Μα, για ναφτάσειέναφρέσκοπροϊόνστοράφι,εκτός από τη συγκομιδή απαιτεί μεταφορά, αποθή- κευση σε κάποια κεντρική αποθήκη, τοποθέ- τηση στο ράφι και, φυσικά, αγορά, διατήρηση στο ψυγείο και κατανάλωση από τον τελικό χρήστη. Εύκολαγίνεταιαντιληπτόότιστηναλυσίδα που προαναφέρθηκε, ο πελάτης έχει πολλά πρόσωπα (αγοραστής, μεταφορέας, αποθη- κάριος, υπάλληλος μαναβικής, τελικός χρή- στης). Πόσο εύκολο είναι για ένα προϊόν να εξηγήσει την αξία του σε όλες αυτές τις μορ- φές πελάτη; Η απάντηση είναι δύσκολα, πο- λύδύσκολα. Άρα, χρειάζονται αρκετά εργαλεία για να εξηγήσει κανείς τη διαφοροποίηση του προϊ- όντοςτουσεσχέσημεταανταγωνιστικά.Επι- σκέψεις με αγοραστές στο χωράφι, συζη- τήσεις πάνω στη μεταφορά με μεταφορείς, κατάδειξη βέλτιστων πρακτικών αποθήκευ- σης με αποθηκάριους, εκπαιδευτικά σύντομα σεμινάρια σε υπεύθυνους μαναβικής, δειγ- ματοδιανομές σε τελικούς πελάτες-χρήστες, αλλάκαισυνεχήςενημέρωσημέσωδιαδικτυ- ακών πλατφορμών, είναι εργαλεία προς την κατεύθυνση αυτή. Πάνω σε όλα αυτά δεν θα πρέπειναυποτιμηθείηπαρουσίασεεκθέσεις, μιας και οι άνθρωποι που τις επισκέπτονται έχουνμεγάληαγοραστικήδύναμη. Τοbrandαποτελείαποφασιστικόπαράγονταγια την αγορά φρούτων και λαχανικών από τους καταναλωτές στην Ελλάδα; Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι. To Brand δεν είναι τοΛογότυπο.Δενείναιηονομασίατουπροϊό- ντος. Brand είναι μία υπόσχεση που την αντι- λαμβάνεται ο πελάτης/καταναλωτής, την αναγνωρίζειωςσημαντικήκαιέχειμίαθετική προδιάθεσηωςπροςτηναγοράτου. Αυτό χρειάζεται πάνω από μία γενιά (30 χρόνια)γιαναχτιστεί.Ελάχισταπροϊόντα(πό- σο μάλλον φρούτα και λαχανικά) μπορούν να υπερηφανευτούν ότι είναι brands. Τα πε- ρισσότερα είναι απλά trade marks (εμπορι- κές επωνυμίες). Σήμερα η κατεύθυνση προς το brand μάλλον αφορά τις Επιχειρήσεις που παράγουν ή διακινούν προϊόντα, παρά τα ίδια ταπροϊόντα. Μήπως το marketing και το branding είναι τελικά περιττά, αφού ένα ποιοτικό φρούτο και λαχανικό φαίνεται και από μόνο του; Ο δυτικός άνθρωπος έχει κατακλυστεί τα τελευταία60χρόνιαμεάπειρεςεπιλογέςπρο- ϊόντων σε κάθε κατηγορία. Οι marketers όλα αυτά τα χρόνια, στην προσπάθειά τους να δι- αφοροποιήσουν ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ του ΚΑΤΑΝΑ- ΛΩΤΗ όλα αυτά τα προϊόντα, έχουν καταφέ- ρεινατον«εκπαιδεύσουν»νααναγνωρίζειτη διαφορετικότητατουκάθεπροϊόντοςπουτον ενδιαφέρει. Θα λέγαμε ότι όλοι μας αναγνω- ρίζουμε τη γλώσσα του marketing σε κάθε σημείοπώλησης. Το ποιοτικό φρούτο και λαχανικό στο δυτι- κόκόσμο,ακολουθείκιαυτόαναγκαστικάτην ίδιαοδό,οπότε,όποιοςαρνείταιτησυμμετοχή του marketing και του branding στη διαδικα- σία πώλησης/αγοράς, μάλλον βρίσκεται πο- λύμακριάαπότοδυτικότρόποζωής!!! Την πολυπλοκότητα της κατασκευής του marketing και του branding, τα οποία πρέπει να απευθύνονται και να πεί- θουν για ένα προϊόν σε όλους τους διαφορετικούς παράγο- ντες της εφοδιαστικής αλυσίδας φρούτων και λαχανικών, αναλύουν στα Φρουτονέα, οι κ.κ. Χρήστος Κατσάνος και Δημήτρης Γκαρτζονίκας, brand strategists στην Εταιρεία Tropos Branding (μέλος του DKG Group). ΧΡΗΣΤΟΣ ∆. ΚΑΤΣΑΝΟΣ & ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΡΤΖΟΝΙΚΑΣ BRAND STRATEGISTS ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ TROPOS BRANDING (ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ DKG GROUP) «ΤΟBRANDΘΕΛΕΙΠΑΝΩ ΑΠΟ30ΧΡΟΝΙΑΓΙΑΝΑΧΤΙΣΤΕΙ» Who is who O Χρήστος Δ. Κατσάνος είναι βραβευμένος Brand Strategist και Σύμβουλος Ολικής Δι- αχείρισης Θερμοκηπίου και Φάρμας. Με σπουδές στη Γεωπονική Επιστήμη, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και στις Διαπραγματεύσεις, έχει συμβάλλει στη δημιουργία πολλών επώ- νυμων προϊόντων και διαδικασιών μέσω της TROPOS BRANDING Co. Από το 2001 κατέχει τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή στο DKG GROUP και δραστηριοποιείται στις αγορές των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, FYROM, Αλβανία, Κύπρος, Τουρκία, Αίγυπτος). Ο Δημήτρης Γκαρτζονίκας τα τελευταία 12 χρόνια της επαγγελματικής του σταδιοδρομί- ας, ασχολείται ως Σύμβουλος Περιφερειακής Ανάπτυξης κυρίως στους Τομείς των Υποδο- μών, του Πολιτισμού, της Απασχόλησης και των Δικτύων, αποκομίζοντας μεγάλη εμπειρία και γνώσεις στη χάραξη στρατηγικών και στην εξεύρεση πρωτοβουλιών και συνεργασι- ών με τελικό στόχο την επίτευξη μετρήσιμων στόχων μέσω δυναμικά σχεδιασμένων δρα- στηριοτήτων. Όποιος αρνείται τη συμμε- τοχή του marketing και του branding στη διαδικασία πώ- λησης/αγοράς φρούτων και λαχανικών, μάλλον βρίσκε- ται πολύ μακριά από το δυτικό τρόπο ζωής!!! ΣΑΚΟΥΛΑΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ & ΥΓΡΑΣΙΑΣ Η πατενταρισμένη τεχνολογία σακούλας Xtend που κατασκευάζεται από τη Stepac/Ισραήλ γιαΤροποποιημένη Ατμόσφαιρα και Τροποποιημένη Υγρασία (ΜΑ/ΜΗ) παρατείνει το χρόνο αποθήκευσης και ζωής των φρέσκων φρούτων και λαχανικών. v Διατηρεί την ποιότητα κατά την παρατεταμένη αποθήκευση v Μειώνει τις απώλειες (φύρες) στην εφοδιαστική αλυσίδα v Διευκολύνει τις μεταφορές από ξηρά και θάλασσα ως εναλλακτικές της εναέριας μεταφοράς v Μπορεί να επιμηκύνει τη σεζόν ή να γεφυρώσει κενά στην ίδια σεζόν v Διαφορετικό είδος σακούλας ανάλογα με το προϊόν v Η μόνη που χρησιμοποιεί πολυαμίδιο * Προσοχή στις απομιμήσεις από κοινές σακούλες πολυαιθυλενίου 14 χλμ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ - ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑ Ν 57011 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ