Γ. Ιατρού Οικοανάπτυξη - Γεωργία Ακριβείας στο Καλαμπόκι - Γιορτή Καλαμποκιού Μουριές Κιλκίς 29.07.2016

Tropos Branding
Tropos BrandingBranding Strategist
ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
Γεώργιος Ιατρού
PhD Βιολόγος
ΣΣ Μουριών Κιλκίς
29 Ιουλίου 2016
Υπηρεσίες
Εφαρµοσµένης
Τηλεπισκόπισης
Στην Γεωργία
Οικοανάπτυξη Α.Ε
Ελιά
Αµπέλι
www.ecodev.gr
Σιτηρά
Τηλεπισκόπηση στη Γεωργία:
Η μελέτη των φασματοσκοπικών χαρακτηριστικών των
καλλιεργειών με εναέρια και δορυφορικά μέσα.
Ένα αποτελεσµατικό εργαλείο στην υπηρεσία της
Γεωργίας Ακριβείας
Εφαρμοσμένη Γεωργία Ακριβείας;
Αποτελεσματική σύνδεση χαρτογραφημένων παραμέτρων παραγωγής
(strerss, ωρίμανση) με καλλιεργητικές πρακτικές άρδευσης, λίπανσης,
συγκομιδής, φυτοπροστασίας.
Τεχνολογίες αισθητήρων
(συλλογή δεδοµένων)
Χαρτογραφηµένες
καλλιεργητικές παράµετροι
(επεξεργασία, ερµηνεία δεδοµένων)
Χαρτογραφηµένες διαχειριστικές ζώνες
(µετάφραση δεδοµένων)
Χαρτογραφηµένες διαχειριστικές πρακτικές
(απόφαση – εφαρµογή)
Η κατάλληλη εφαρµογή …
Στον κατάλληλο χώρο……
Τον κατάλληλο χρόνο…..
?
!
•Συνδυάζουµε τις πλέον σύγχρονες
επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στην
Γεωργία και στην Γεωµατική
•∆ιαθέτουµε µία µοναδική για τα ελληνικά
δεδοµένα οµάδα από Γεωπόνους και
Βιολόγους πεδίου, ειδικούς Τηλεπισκόπησης,
Ανάλυσης Εικόνας και Γεωγραφικών
Πληροφοριακών Συστηµάτων
•Παρέχουµε προσιτές υπηρεσίες Γεωργίας
Ακριβείας απόλυτα προσαρµοσµένες στις
ανάγκες και τις δυνατότητες των πελατών µας
Υπηρεσίες Εφαρµοσµένης Τηλεπισκόπισης
•Σύγχρονα Μη Επανδρωµένα Πτητικά Μέσα (UAV)
•∆ορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης
•Αισθητήρες πολύ υψηλής χωρικής και φασµατικής ανάλυσης
•Γρήγορα, Επαναλαµβανόµενα, Σε πραγµατικό χρόνο
•Έγκαιρη διάγνωση – πρόβλεψη – διαχείριση
•Φυτοπροστασία, Ωρίµανση - Συγκοµιδή και Λίπανση.
Υπηρεσίες Εναέριας Σάρωσης & Ιχνηλάτησης
Καλλιεργειών
Υπηρεσίες Εναέριας Σάρωσης & Ιχνηλάτησης Καλλιεργειών
Σιτηρά και Ελαιούχα Φυτά
∆ιαχείριση
Λίπανσης
Σιτάρι
Καλαµπόκ
ι
Ελαιοκράµβ
η
Ηλίανθος
Ρύζι
Υπηρεσίες Εναέριας Σάρωσης & Ιχνηλάτησης Καλλιεργειών
Φυτοπροστασία:
∆ιαχείριση Βερτισιλλίωσης
Ωρίµανση:
∆ιαχείριση Συγκοµιδής
Ελιά Αµπέλι
•Καθορισµός ζωνών επέµβασης για λίπανση
•∆ιάγνωση προσβολών από Pyricularia oryzae
•Καθορισµός βέλτιστης δοσολογίας αζώτου
•Επιτυγχάνεται η µέγιστη απόδοση της
καλλιέργειας
•Περιοχή Έργου: 1000 στρ. σε 36 τηγάνια στην Χαλάστρα (Ποικιλίες:
Bonnet και Ronaldo)
•Χρήση πολυφασµατικών δορυφορικών εικόνων του προηγούµενου
έτους, από τρείς χαρακτηριστικές φάσεις της καλλιέργειας για την
ανίχνευση προκαταρκτικών ζωνών διαχείρισης
•Χρήση Μη Επανδρωµένου Αεροσκάφους µε πολυφασµατικό αισθητήρα
πολύ υψηλής ανάλυσης για την βελτίωση και οριστικοποίηση ζωνών.
•Εδαφικές αναλύσεις ανά ζώνη (70 δείγµατα, από 36 τηγάνια)
•Λιπαντική συµβουλή ανά ζώνη µε την χρήση ειδικού λογισµικού
•Εφαρµογή λίπανσης µε τεχνικές VRT
Στάδια Εργασίας
1. Μιλάμε με τον παραγωγό. Καταλαβαίνουμε και καταγράφουμε τις ανάγκες
και τις προσδοκίες του. Εντοπίζουμε τις κρίσιμες φάσεις ανάπτυξης της
καλλιέργειας του και πιθανά προβλήματα.
2. Χρησιμοποιούμε χρονοσειρές δορυφορικών εικόνων υψηλής ευκρίνειας
(τρέχουσας καλλιεργητικής περιόδου η/και προηγούμενων ετών). Επιλέγουμε
ημερομηνίες που να αντιστοιχούν στις κρίσιμες φάσεις ανάπτυξης της
καλλιέργειας.
3.Αποτυπώνουμε με ακρίβεια την εδαφική ετερογένεια και οριοθετούμε ζώνες
διαφοροποιημένης λίπανσης χρησιμοποιώντας έως και 12 δορυφορικά
φασματικά κανάλια και σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης και επεξεργασίας
εικόνας.
4. Παράγουμε ένα δειγματοληπτικό σχέδιο λήψης εδαφικών δειγμάτων η/και
φυλλοδιαγνωστικής με βάση τις ζώνες, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος των
αναλύσεων, ή άλλους πιθανούς περιοριστικούς παράγοντες.
Στάδια Εργασίας
5. Προσαρμόζουμε τις ζώνες λίπανσης στις τεχνικές και επιχειρησιακές δυνατότητες
του παραγωγού. Προτείνουμε ρεαλιστικές και αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις
για την εφαρμογή της λίπανσης, που να μπορεί να ακολουθήσει ο παραγωγός,
είτε με, είτε χωρίς ειδικό μηχανικό εξοπλισμό.
6. Παρέχουμε λιπαντική συμβουλή ανά ζώνη με βάση ενδελεχή στατιστική
ανάλυση για την αξιολόγηση των σημαντικών διαφορών των ευρημάτων και
την σημασία τους στην παραγωγή και την ποιότητα του προϊόντος.
7. Συντάσσουμε ένα λεπτομερές χρονοδιάγραμμα λίπανσης προσαρμοσμένο στις
ανάγκες της καλλιέργειας και τους περιορισμούς του παραγωγού.
• Οι ζώνες λίπανσης μπορούν επιπλεον να αποτελέσουν την βάση για την ανίχνευση, τον
χαρακτηρισμό και αποτύπωση επιπλέον καλλιεργητικών παραμέτρων όπως, ζωτικότητα, άρδευση,
απόδοση, hot spots, κλπ., ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της καλλιέργειας, τις δυνατότητες και τις
προσδοκίες του παραγωγού
• Στις παραπάνω εργασίες δεν περιλαμβάνονται:
– Η εκτέλεση των δειγματοληψιών.
– Οι εδαφολογικές και φυλλοδιαγνωστικές αναλύσεις σε εξειδικευμένο Εδαφολογικό εργαστήριο.
Λεπτοµερής
χαρτογράφηση
και
κωδικοποίηση
των ορυζώνων
(αγροτική
εκµετάλλευση
1000 στρ) µε
υπόβαθρο
υψηλής
ευκρίνειας
δορυφορικές
εικόνες
1
Οριοθέτηση ζωνών
διαχείρισης µε
ποσοτικοποίηση της
παράλλακτικότητας
βάσει χρονοσειράς
δορυφορικών
εικόνων, που
καλύπτουν όλες τις
φάσεις της
καλλιέργειας
2
Close view of
preliminary
management
zones as they
were defined in
paddies 1-17;
use of UAV
scanning
before planting
(2016) assisted
in refining
zoning; e.g.
paddies 6, 7, 8,
and 10)
3
Εδαφική
δειγµατοληψία
και πλήρης
εδαφολογική
ανάλυση ανά
ζώνη
διαχείρισης
4
Soil analysis
results per
preliminary
management
zone
5
GPS ID LONG (E) LAT (N) Άμμος % Άργιλος % Ιλύς %
Οξύτητα
Εδάφους pH
Αλατότητα
Εδάφους
mS/cm
Οργανική
Ουσία %
Ολικό
CaCO3 %
0101 649,924.31 4,498,857.43 42% 14% 44% 7.9 1.098 1.5% 6.5%
0102 649,827.08 4,498,766.80 32% 22% 46% 7.9 1.349 1.4% 7.2%
0201 649,727.40 4,498,809.05 32% 22% 46% 7.6 2.268 2.3% 7.7%
0202 649,706.93 4,498,681.33 28% 20% 52% 7.7 2.151 1.8% 5.9%
0301 649,483.13 4,498,667.90 28% 24% 48% 7.7 2.590 2.3% 7.7%
0302 649,514.49 4,498,588.54 32% 16% 52% 7.8 1.572 2.0% 5.6%
0401 649,330.21 4,498,428.74 18% 22% 60% 8.0 1.296 2.0% 7.2%
0501 649,180.00 4,498,425.00 22% 22% 56% 7.7 2.054 2.4% 7.4%
0502 649,179.89 4,498,326.67 24% 24% 52% 7.9 1.082 2.1% 7.7%
0503 649,071.95 4,498,369.12 28% 24% 48% 7.6 2.331 2.5% 7.7%
0601 650,164.59 4,498,777.04 30% 16% 54% 8.1 1.001 2.1% 7.9%
0602 650,060.58 4,498,797.71 30% 16% 54% 8.0 1.210 1.6% 5.0%
0603 650,039.73 4,498,703.70 28% 16% 56% 7.9 1.178 2.0% 6.3%
0701 649,922.86 4,498,702.75 30% 18% 52% 7.8 1.338 2.0% 7.2%
0702 649,921.98 4,498,524.05 20% 24% 56% 8.0 0.811 2.1% 6.5%
0703 649,882.82 4,498,584.66 26% 20% 54% 7.8 1.611 2.5% 7.0%
0801 649,831.24 4,498,445.90 16% 26% 58% 7.8 2.264 2.8% 6.8%
0802 649,750.57 4,498,470.54 26% 22% 52% 8.0 1.164 2.0% 5.4%
0803 649,741.25 4,498,567.50 18% 30% 52% 7.9 1.038 2.5% 7.0%
0901 649,584.26 4,498,433.66 14% 22% 64% 8.0 1.044 2.1% 6.5%
1001 649,709.39 4,498,326.39 12% 32% 56% 7.9 0.865 2.7% 7.4%
1002 649,633.43 4,498,353.84 22% 22% 56% 7.9 1.183 1.7% 6.1%
In all cases,
soil analysis
results verified
detection of the
preliminary
zones
6
Boron
Sample 0601: 1.02
Sample 0602: 0.17
Sample 0603: 0.85
Single soil sample of Field 6: 0.53
Critical threshold: 0.50 ppm
Soil analysis
data and
estimated
fertilizer
requirements
(zone 601)
7
Απλοποίηση
ζωνών και
στοχευµένη
λίπανση µε
βάση τα
εδαφολογικά
αποτελέσµατα
ανά ζώνη (οι
τιµές δείχνουν
τα σύνολα την
και στρεµµατική
δόση ανά ζώνη
για κάθε
σκεύασµα)
8
Η εφαρµογή άρχισε µε την αγορά των εξής
µηχανηµάτων:
• Τρακτέρ New Holland T7-260 εξοπλισµένο µε PLM.
• Τρακτέρ New Holland T4-115 εξοπλισµένο µε PLM.
• Λιπασµατοδιανοµέας Kverneland Exacta TL Geospread,
• Ψεκαστικό Kverneland iXterB και Ixtra
• εξοπλισµένα µε:
• IsoMatch Tellus
• IsoMatch Geocontrol
• IsoMatch InLine
• IsoMatch Global
• IsoMatch Wireless
• IsoMatch Eye
• Το τρακτέρ οδηγεί με ακρίβεια 2 εκατοστών…
• …ενώ ο λιπασματοδιανομέας διανέμει το
λίπασμα με βάση τους ζωνικούς χάρτες…
• Και όλα αρχειοθετούνται…
ΕΣΟ∆ΕΙΑ 2016
Τελικό
Ισοπέδωµα
Λίπανση Development
µε Rise UP
Λίπανση
Developme
nt µε
Novatec 40
Λίπανση Development P-K
Λίπανση
Developme
nt Σύνολο
Ν-P-K
Ράντισµα
Ιχνοστοιχ
είων
Developme
nt
Φρεζάρισ
µα
Σπορά Λίπανση Tillering N-P-K
Αριθµός
Ζώνης
Έκταση
Στρέµµα
τα βάση
δορυφό
ρου
Ηµεροµηνία
Ηµεροµηνί
α
Ποσότητα
(συνολικά
κιλά)
Ποσότητα
(συνολικά
κιλά)
Ηµεροµην
ία
Ποσότητα
Φωσφόρο
υ
(συνολικά
κιλά)
Ποσότητα
Καλίου
(συνολικά
κιλά)
Ποσότητα
Φωσφόρο
υ-Καλίου
(συνολικά
κιλά)
Ποσότητα
Ν-Ρ-Κ
(συνολικά
κιλά)
Ηµεροµην
ία
Ηµεροµην
ία
Ηµεροµην
ία
Ποικιλία
Ποσότητα
(συνολικά
κιλά)
Ηµεροµην
ία
Ποσότητα
Novatec 40
(συνολικά
κιλά)
Ποσότητα
Φωσφόρο
υ
(συνολικά
κιλά)
Ποσότητα
Καλίου
(συνολικά
κιλά)
1 42.5 16-Apr-16 5-May-16 440.0 0.0 11-May-16 670.0 900.0 1,570.0 1,570.0 --- 11-May-16 14-May-16 Cladio 976.6
2 41.8 17-Apr-16 --- 0.0 180.0 12-May-16 600.0 850.0 1,450.0 1,630.0 --- 12-May-16 14-May-16 Cladio 962.3
3 39.3 18-Apr-16 --- 0.0 340.0 12-May-16 400.0 850.0 1,250.0 1,590.0 --- 12-May-16 16-May-16 Cladio 904.4
4 39.1 18-Apr-16 14-May-16 1,750.0 0.0 --- 0.0 0.0 0.0 0.0 --- 13-May-16 18-May-16 Cladio 899.3
5 39.9 19-Apr-16 --- 0.0 500.0 14-May-16 160.0 800.0 960.0 1,460.0 --- 14-May-16 19-May-16 Cladio 917.5
6 41.1 13-Apr-16 5-May-16 420.0 0.0 11-May-16 640.0 840.0 1,480.0 1,480.0 --- 11-May-16 14-May-16 Ronaldo 1,027.3
7 39.9 13-Apr-16 --- 0.0 300.0 12-May-16 540.0 790.0 1,330.0 1,630.0 --- 12-May-16 14-May-16 Ronaldo 998.3
8 45.9 14-Apr-16 --- 0.0 370.0 13-May-16 640.0 880.0 1,520.0 1,890.0 --- 14-May-16 16-May-16 Ronaldo 1,147.0
9 21.9 15-Apr-16 --- 0.0 180.0 13-May-16 430.0 480.0 910.0 1,090.0 --- 13-May-16 16-May-16 Ronaldo 547.6
10 28.1 14-Apr-16 --- 0.0 240.0 13-May-16 470.0 570.0 1,040.0 1,280.0 --- 14-May-16 18-May-16 Ronaldo 703.7
11 14.8 22-Apr-16 --- 0.0 120.0 13-May-16 240.0 280.0 520.0 640.0 --- 15-May-16 18-May-16 Ronaldo 371.1
12 33.5 23-Apr-16 --- 0.0 250.0 13-May-16 320.0 640.0 960.0 1,210.0 --- 15-May-16 17-May-16 Ronaldo 837.4
13 35.0 23-Apr-16 --- 0.0 310.0 13-May-16 440.0 700.0 1,140.0 1,450.0 --- 16-May-16 19-May-16 Ronaldo 876.0
14 33.3 19-Apr-16 --- 0.0 250.0 13-May-16 320.0 620.0 940.0 1,190.0 --- 15-May-16 18-May-16 Ronaldo 833.5
15 34.7 19-Apr-16 --- 0.0 270.0 13-May-16 380.0 640.0 1,020.0 1,290.0 --- 16-May-16 19-May-16 Ronaldo 866.8
16 30.4 22-Apr-16 --- 0.0 250.0 14-May-16 500.0 550.0 1,050.0 1,300.0 --- 16-May-16 20-May-16 Ronaldo 759.5
• Ηµερολόγιο εργασιών.
• Οι εργασίες πλέον γίνονται ανά ΖΩΝΗ και όχι ανά αγροτεµάχιο.
Η προετοιµασία των Big Bags ανά ζώνη.
• Το ιδανικό «σιτηρέσιο» για τις ανάγκες κάθε
ζώνης…
• Η συγκεκριμένη «συνταγή» πάει να λιπάνει την
συγκεκριμένη ζώνη…
Με τα σωστά δεδομένα, οι αποφάσεις
είναι εύκολες…
• Περιμένουμε: ομοιόμορφη και αυξημένη παραγωγή,
βελτίωση ποιότητας.
• Ενώ ταυτόχρονα:
– Συμπληρώνουμε τα αποθέματα P και K τα οποία
μειώναμε συνεχώς.
– Μειώνουμε τις ποσότητες φαρμάκων που
ψεκάζονται.
– Μειώνουμε τις ποσότητες λιπασμάτων που
φεύγουν στο περιβάλλον
– Και επιτέλους, ξέρουμε ακριβώς τι κάνουμε…
Υβρίδιο 1 Υβρίδιο 2 Υβρίδιο 3 Υβρίδιο 4
Υβρίδιο 1 Υβρίδιο 2 Υβρίδιο 3 Υβρίδιο 4
Μάρτυρας
Εφαρµογή σκευάσµατος
Καλαµπόκι (Screening tests)
Ανίχνευση εφαρµογής πειραµατικών σκευασµάτων και στρεσόγονων παραγόντων σε
υβρίδια αραβόσιτου. Εκτίµηση ζωτικότητας µε την χρήση του δείκτη χλωροφύλλης
Σιτάρι (Screening tests)
Αξιολόγηση εφαρµογής σε πειραµατικό αγρό σίτου µε τη χρήση δείκτη χλωροφύλλης
Πειραµατική εφαρµογή
φυτοπροστατευτικού προϊόνοτος
ΑµπελουργίαΑµπελουργίαΑµπελουργία ΑκριβείαςΑκριβείαςΑκριβείας
ΧαρτογράφησηΧαρτογράφηση
ζωνώνζωνών ωρίµανσηςωρίµανσης
ΜαλαγουζιάςΜαλαγουζιάς
Περιγραφή
Λήψη τηλεπισκοπικών δεδομένων.
Δημιουργία Έγχρωμου Ορθοφωτοχάρτη ισοδιάστασης 2 m και παραγωγή
πολυφασματικών εικόνων (Κτήμα Γεροβασιλείου, Επανομή).
Ερµηνεία
Επεξεργασία δεδοµένων
Εκτίµηση του δείκτη
καροτενοείδων σε επίπεδο
πρέµνου
Υπόµνηµα
∆είκτης Καροτενοειδών
0,6 - 3,9
3,9 - 4,9
4,9 - 5,9
5,9 - 7,0
7,0 - 8,2
8,2 - 9,4
9,4 - 10,4
10,4 - 11,5
11,5 - 12,8
12,8 - 17,9
Γ. Ιατρού Οικοανάπτυξη - Γεωργία Ακριβείας στο Καλαμπόκι - Γιορτή Καλαμποκιού Μουριές Κιλκίς 29.07.2016
Γ. Ιατρού Οικοανάπτυξη - Γεωργία Ακριβείας στο Καλαμπόκι - Γιορτή Καλαμποκιού Μουριές Κιλκίς 29.07.2016
Γ. Ιατρού Οικοανάπτυξη - Γεωργία Ακριβείας στο Καλαμπόκι - Γιορτή Καλαμποκιού Μουριές Κιλκίς 29.07.2016
Φυτοπροστασία
Έγκαιρη διάγνωση της Βερτισιλλίωσης της Ελιάς
Προσβολές από Βερτισίλλιο σε Ελαιώνες στην Χαλκιδική
Εκτίμηση και αποτύπωση φασματικών δεικτών
∆είκτης
χλωροφύλλης
∆είκτης
καροτενοειδών
ΜέτρησηΜέτρηση δείκτηδείκτη χλωροφύλληςχλωροφύλλης
∆ηµιουργία περιγράµµατος κόµης
ελαιοδένδρων και κωδικοποίσηση δένδρων
ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ
ΠροσδιορισµόςΠροσδιορισµός επιπέδωνεπιπέδων
προσβολήςπροσβολής απόαπό Verticillium dahliaeVerticillium dahliae
ΜέτρησηΜέτρηση δείκτηδείκτη καροτενοειδώνκαροτενοειδών
Επίπεδα προσβολής ελαιοδένδρων από
Verticillium dahliae
Στάδια Εργασίας: Μετάφραση
Δημιουργία αλγορίθμου συσχέτισης πολυφασματικών δεικτών και δεδομένων πεδίου.
Xάρτης σταδίων προσβολής ανά αγροτεμάχιο και δένδρο
Στάδια
Προσβολής
Σύνολο αρχικής φύτευσης … 225
Αριθµός παρόντων δέντρων … 197
Απώλειες λόγω προσβολής … 28
Οικονομική αποτίμηση απώλειας εισοδήματος
αγροτεμαχίου
Στάδιο
Προσβολής
Αρ. ∆ένδρων Απώλεια
εισοδήµατος/
δένδρο/έτος (€)
Εισόδηµα/
δένδρο/
έτος (€)
Σύνολο
Εισοδήµατος
(€)
0 89 - 60.0 5.340
1-2 78 2.0 58.0 4.524
3-4 27 14.0 46.0 1.242
5-6 3 35.0 25.0 75.0
Απώλειες 28 60.0 - -
Σύνολο 225 11.181
Παραγωγικό δυναµικό υγιούς αγροτεµαχίου: 225 Χ 60= 13.500 €/έτος
Συνολική απώλεια εισοδήµατος: 13.500 - 11.181= 2.319 €/έτος
…
…Ευχαριστώ για την
προσοχή σας...
www.ecodev.gr
info@ecodev.gr
1 of 45

Recommended

хоккей by
хоккейхоккей
хоккейSergeyMV
239 views4 slides
PLAY..5.. by
PLAY..5..PLAY..5..
PLAY..5..creatio Bigas
153 views3 slides
Gli strumenti necessari per un controllo delle attività degli studi professio... by
Gli strumenti necessari per un controllo delle attività degli studi professio...Gli strumenti necessari per un controllo delle attività degli studi professio...
Gli strumenti necessari per un controllo delle attività degli studi professio...roberto spaggiari
1.2K views40 slides
Fdd by
FddFdd
FddAlejandro Mendoza Prado
169 views69 slides
Учебная презентация SmartArt by
Учебная презентация SmartArtУчебная презентация SmartArt
Учебная презентация SmartArtSergeyMV
569 views6 slides
Froutonea May 2016 Freskon Exhibition - 1o Διεθνές Συνέδριο Πράσινων Λαχανικώ... by
Froutonea May 2016 Freskon Exhibition - 1o Διεθνές Συνέδριο Πράσινων Λαχανικώ...Froutonea May 2016 Freskon Exhibition - 1o Διεθνές Συνέδριο Πράσινων Λαχανικώ...
Froutonea May 2016 Freskon Exhibition - 1o Διεθνές Συνέδριο Πράσινων Λαχανικώ...Tropos Branding
116 views3 slides

More Related Content

Viewers also liked

презентация1 by
презентация1презентация1
презентация1SergeyMV
240 views6 slides
Plain Pu Foam by Prime comfort-products-private-limited by
Plain Pu Foam by Prime comfort-products-private-limitedPlain Pu Foam by Prime comfort-products-private-limited
Plain Pu Foam by Prime comfort-products-private-limitedPrime Comfort Products Private Limited
450 views12 slides
презентация3 by
презентация3презентация3
презентация3SergeyMV
156 views8 slides
Tabel baja by
Tabel baja Tabel baja
Tabel baja bayu177
541 views65 slides
Patologie del bilancio di esercizio by
Patologie del bilancio di esercizioPatologie del bilancio di esercizio
Patologie del bilancio di esercizioroberto spaggiari
439 views21 slides
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ RODOPI ULTRA TRAIL by
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ RODOPI ULTRA TRAILΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ RODOPI ULTRA TRAIL
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ RODOPI ULTRA TRAILTropos Branding
1.5K views18 slides

Viewers also liked(9)

презентация1 by SergeyMV
презентация1презентация1
презентация1
SergeyMV240 views
презентация3 by SergeyMV
презентация3презентация3
презентация3
SergeyMV156 views
Tabel baja by bayu177
Tabel baja Tabel baja
Tabel baja
bayu177541 views
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ RODOPI ULTRA TRAIL by Tropos Branding
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ RODOPI ULTRA TRAILΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ RODOPI ULTRA TRAIL
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ RODOPI ULTRA TRAIL
Tropos Branding1.5K views
Innovazione e tecnologia nello studio professionale by roberto spaggiari
Innovazione e tecnologia nello studio professionaleInnovazione e tecnologia nello studio professionale
Innovazione e tecnologia nello studio professionale
roberto spaggiari125 views
160129 fondazione giustizia reggio bilanci intermedi by roberto spaggiari
160129 fondazione giustizia reggio bilanci intermedi160129 fondazione giustizia reggio bilanci intermedi
160129 fondazione giustizia reggio bilanci intermedi
roberto spaggiari466 views

More from Tropos Branding

«TO BRAND ΘΕΛΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΧΤΙΣΤΕΙ» TROPOS BRANDING - ΦΡΟΥΤΟΝΕ... by
«TO BRAND ΘΕΛΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΧΤΙΣΤΕΙ» TROPOS BRANDING - ΦΡΟΥΤΟΝΕ...«TO BRAND ΘΕΛΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΧΤΙΣΤΕΙ» TROPOS BRANDING - ΦΡΟΥΤΟΝΕ...
«TO BRAND ΘΕΛΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΧΤΙΣΤΕΙ» TROPOS BRANDING - ΦΡΟΥΤΟΝΕ...Tropos Branding
51 views2 slides
Agricola tropos branding 07 10 2018 by
Agricola tropos branding 07 10 2018Agricola tropos branding 07 10 2018
Agricola tropos branding 07 10 2018Tropos Branding
84 views5 slides
Tropos Branding - Froutonea - June 2017 by
Tropos Branding - Froutonea - June 2017Tropos Branding - Froutonea - June 2017
Tropos Branding - Froutonea - June 2017Tropos Branding
109 views4 slides
TROPOS Branding - Froutonea - May 2017 - Int'l Kiwi Congress_Freskon 2017 by
TROPOS Branding - Froutonea - May 2017 - Int'l Kiwi Congress_Freskon 2017TROPOS Branding - Froutonea - May 2017 - Int'l Kiwi Congress_Freskon 2017
TROPOS Branding - Froutonea - May 2017 - Int'l Kiwi Congress_Freskon 2017Tropos Branding
45 views2 slides
TROPOS BRANDING - Fruit Expo Special - Froutonea - April 2017 by
TROPOS BRANDING - Fruit Expo Special - Froutonea - April 2017TROPOS BRANDING - Fruit Expo Special - Froutonea - April 2017
TROPOS BRANDING - Fruit Expo Special - Froutonea - April 2017Tropos Branding
122 views3 slides
ROC 50 miles 2016 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ by
ROC 50 miles 2016 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗROC 50 miles 2016 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ROC 50 miles 2016 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗTropos Branding
845 views32 slides

More from Tropos Branding(8)

«TO BRAND ΘΕΛΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΧΤΙΣΤΕΙ» TROPOS BRANDING - ΦΡΟΥΤΟΝΕ... by Tropos Branding
«TO BRAND ΘΕΛΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΧΤΙΣΤΕΙ» TROPOS BRANDING - ΦΡΟΥΤΟΝΕ...«TO BRAND ΘΕΛΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΧΤΙΣΤΕΙ» TROPOS BRANDING - ΦΡΟΥΤΟΝΕ...
«TO BRAND ΘΕΛΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΧΤΙΣΤΕΙ» TROPOS BRANDING - ΦΡΟΥΤΟΝΕ...
Tropos Branding51 views
Agricola tropos branding 07 10 2018 by Tropos Branding
Agricola tropos branding 07 10 2018Agricola tropos branding 07 10 2018
Agricola tropos branding 07 10 2018
Tropos Branding84 views
Tropos Branding - Froutonea - June 2017 by Tropos Branding
Tropos Branding - Froutonea - June 2017Tropos Branding - Froutonea - June 2017
Tropos Branding - Froutonea - June 2017
Tropos Branding109 views
TROPOS Branding - Froutonea - May 2017 - Int'l Kiwi Congress_Freskon 2017 by Tropos Branding
TROPOS Branding - Froutonea - May 2017 - Int'l Kiwi Congress_Freskon 2017TROPOS Branding - Froutonea - May 2017 - Int'l Kiwi Congress_Freskon 2017
TROPOS Branding - Froutonea - May 2017 - Int'l Kiwi Congress_Freskon 2017
Tropos Branding45 views
TROPOS BRANDING - Fruit Expo Special - Froutonea - April 2017 by Tropos Branding
TROPOS BRANDING - Fruit Expo Special - Froutonea - April 2017TROPOS BRANDING - Fruit Expo Special - Froutonea - April 2017
TROPOS BRANDING - Fruit Expo Special - Froutonea - April 2017
Tropos Branding122 views
ROC 50 miles 2016 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ by Tropos Branding
ROC 50 miles 2016 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗROC 50 miles 2016 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ROC 50 miles 2016 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Tropos Branding845 views
Ο ΗΓΕΤΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ by Tropos Branding
Ο ΗΓΕΤΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟΟ ΗΓΕΤΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ
Ο ΗΓΕΤΗΣ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ
Tropos Branding659 views

Γ. Ιατρού Οικοανάπτυξη - Γεωργία Ακριβείας στο Καλαμπόκι - Γιορτή Καλαμποκιού Μουριές Κιλκίς 29.07.2016

 • 1. ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ Γεώργιος Ιατρού PhD Βιολόγος ΣΣ Μουριών Κιλκίς 29 Ιουλίου 2016
 • 3. Τηλεπισκόπηση στη Γεωργία: Η μελέτη των φασματοσκοπικών χαρακτηριστικών των καλλιεργειών με εναέρια και δορυφορικά μέσα. Ένα αποτελεσµατικό εργαλείο στην υπηρεσία της Γεωργίας Ακριβείας
 • 4. Εφαρμοσμένη Γεωργία Ακριβείας; Αποτελεσματική σύνδεση χαρτογραφημένων παραμέτρων παραγωγής (strerss, ωρίμανση) με καλλιεργητικές πρακτικές άρδευσης, λίπανσης, συγκομιδής, φυτοπροστασίας. Τεχνολογίες αισθητήρων (συλλογή δεδοµένων) Χαρτογραφηµένες καλλιεργητικές παράµετροι (επεξεργασία, ερµηνεία δεδοµένων) Χαρτογραφηµένες διαχειριστικές ζώνες (µετάφραση δεδοµένων) Χαρτογραφηµένες διαχειριστικές πρακτικές (απόφαση – εφαρµογή) Η κατάλληλη εφαρµογή … Στον κατάλληλο χώρο…… Τον κατάλληλο χρόνο…..
 • 5. ? !
 • 6. •Συνδυάζουµε τις πλέον σύγχρονες επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις στην Γεωργία και στην Γεωµατική •∆ιαθέτουµε µία µοναδική για τα ελληνικά δεδοµένα οµάδα από Γεωπόνους και Βιολόγους πεδίου, ειδικούς Τηλεπισκόπησης, Ανάλυσης Εικόνας και Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστηµάτων •Παρέχουµε προσιτές υπηρεσίες Γεωργίας Ακριβείας απόλυτα προσαρµοσµένες στις ανάγκες και τις δυνατότητες των πελατών µας Υπηρεσίες Εφαρµοσµένης Τηλεπισκόπισης
 • 7. •Σύγχρονα Μη Επανδρωµένα Πτητικά Μέσα (UAV) •∆ορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης •Αισθητήρες πολύ υψηλής χωρικής και φασµατικής ανάλυσης •Γρήγορα, Επαναλαµβανόµενα, Σε πραγµατικό χρόνο •Έγκαιρη διάγνωση – πρόβλεψη – διαχείριση •Φυτοπροστασία, Ωρίµανση - Συγκοµιδή και Λίπανση. Υπηρεσίες Εναέριας Σάρωσης & Ιχνηλάτησης Καλλιεργειών
 • 8. Υπηρεσίες Εναέριας Σάρωσης & Ιχνηλάτησης Καλλιεργειών Σιτηρά και Ελαιούχα Φυτά ∆ιαχείριση Λίπανσης Σιτάρι Καλαµπόκ ι Ελαιοκράµβ η Ηλίανθος Ρύζι
 • 9. Υπηρεσίες Εναέριας Σάρωσης & Ιχνηλάτησης Καλλιεργειών Φυτοπροστασία: ∆ιαχείριση Βερτισιλλίωσης Ωρίµανση: ∆ιαχείριση Συγκοµιδής Ελιά Αµπέλι
 • 10. •Καθορισµός ζωνών επέµβασης για λίπανση •∆ιάγνωση προσβολών από Pyricularia oryzae •Καθορισµός βέλτιστης δοσολογίας αζώτου •Επιτυγχάνεται η µέγιστη απόδοση της καλλιέργειας
 • 11. •Περιοχή Έργου: 1000 στρ. σε 36 τηγάνια στην Χαλάστρα (Ποικιλίες: Bonnet και Ronaldo) •Χρήση πολυφασµατικών δορυφορικών εικόνων του προηγούµενου έτους, από τρείς χαρακτηριστικές φάσεις της καλλιέργειας για την ανίχνευση προκαταρκτικών ζωνών διαχείρισης •Χρήση Μη Επανδρωµένου Αεροσκάφους µε πολυφασµατικό αισθητήρα πολύ υψηλής ανάλυσης για την βελτίωση και οριστικοποίηση ζωνών. •Εδαφικές αναλύσεις ανά ζώνη (70 δείγµατα, από 36 τηγάνια) •Λιπαντική συµβουλή ανά ζώνη µε την χρήση ειδικού λογισµικού •Εφαρµογή λίπανσης µε τεχνικές VRT
 • 12. Στάδια Εργασίας 1. Μιλάμε με τον παραγωγό. Καταλαβαίνουμε και καταγράφουμε τις ανάγκες και τις προσδοκίες του. Εντοπίζουμε τις κρίσιμες φάσεις ανάπτυξης της καλλιέργειας του και πιθανά προβλήματα. 2. Χρησιμοποιούμε χρονοσειρές δορυφορικών εικόνων υψηλής ευκρίνειας (τρέχουσας καλλιεργητικής περιόδου η/και προηγούμενων ετών). Επιλέγουμε ημερομηνίες που να αντιστοιχούν στις κρίσιμες φάσεις ανάπτυξης της καλλιέργειας. 3.Αποτυπώνουμε με ακρίβεια την εδαφική ετερογένεια και οριοθετούμε ζώνες διαφοροποιημένης λίπανσης χρησιμοποιώντας έως και 12 δορυφορικά φασματικά κανάλια και σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης και επεξεργασίας εικόνας. 4. Παράγουμε ένα δειγματοληπτικό σχέδιο λήψης εδαφικών δειγμάτων η/και φυλλοδιαγνωστικής με βάση τις ζώνες, λαμβάνοντας υπόψη το κόστος των αναλύσεων, ή άλλους πιθανούς περιοριστικούς παράγοντες.
 • 13. Στάδια Εργασίας 5. Προσαρμόζουμε τις ζώνες λίπανσης στις τεχνικές και επιχειρησιακές δυνατότητες του παραγωγού. Προτείνουμε ρεαλιστικές και αξιόπιστες εναλλακτικές λύσεις για την εφαρμογή της λίπανσης, που να μπορεί να ακολουθήσει ο παραγωγός, είτε με, είτε χωρίς ειδικό μηχανικό εξοπλισμό. 6. Παρέχουμε λιπαντική συμβουλή ανά ζώνη με βάση ενδελεχή στατιστική ανάλυση για την αξιολόγηση των σημαντικών διαφορών των ευρημάτων και την σημασία τους στην παραγωγή και την ποιότητα του προϊόντος. 7. Συντάσσουμε ένα λεπτομερές χρονοδιάγραμμα λίπανσης προσαρμοσμένο στις ανάγκες της καλλιέργειας και τους περιορισμούς του παραγωγού. • Οι ζώνες λίπανσης μπορούν επιπλεον να αποτελέσουν την βάση για την ανίχνευση, τον χαρακτηρισμό και αποτύπωση επιπλέον καλλιεργητικών παραμέτρων όπως, ζωτικότητα, άρδευση, απόδοση, hot spots, κλπ., ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της καλλιέργειας, τις δυνατότητες και τις προσδοκίες του παραγωγού • Στις παραπάνω εργασίες δεν περιλαμβάνονται: – Η εκτέλεση των δειγματοληψιών. – Οι εδαφολογικές και φυλλοδιαγνωστικές αναλύσεις σε εξειδικευμένο Εδαφολογικό εργαστήριο.
 • 15. Οριοθέτηση ζωνών διαχείρισης µε ποσοτικοποίηση της παράλλακτικότητας βάσει χρονοσειράς δορυφορικών εικόνων, που καλύπτουν όλες τις φάσεις της καλλιέργειας 2
 • 16. Close view of preliminary management zones as they were defined in paddies 1-17; use of UAV scanning before planting (2016) assisted in refining zoning; e.g. paddies 6, 7, 8, and 10) 3
 • 18. Soil analysis results per preliminary management zone 5 GPS ID LONG (E) LAT (N) Άμμος % Άργιλος % Ιλύς % Οξύτητα Εδάφους pH Αλατότητα Εδάφους mS/cm Οργανική Ουσία % Ολικό CaCO3 % 0101 649,924.31 4,498,857.43 42% 14% 44% 7.9 1.098 1.5% 6.5% 0102 649,827.08 4,498,766.80 32% 22% 46% 7.9 1.349 1.4% 7.2% 0201 649,727.40 4,498,809.05 32% 22% 46% 7.6 2.268 2.3% 7.7% 0202 649,706.93 4,498,681.33 28% 20% 52% 7.7 2.151 1.8% 5.9% 0301 649,483.13 4,498,667.90 28% 24% 48% 7.7 2.590 2.3% 7.7% 0302 649,514.49 4,498,588.54 32% 16% 52% 7.8 1.572 2.0% 5.6% 0401 649,330.21 4,498,428.74 18% 22% 60% 8.0 1.296 2.0% 7.2% 0501 649,180.00 4,498,425.00 22% 22% 56% 7.7 2.054 2.4% 7.4% 0502 649,179.89 4,498,326.67 24% 24% 52% 7.9 1.082 2.1% 7.7% 0503 649,071.95 4,498,369.12 28% 24% 48% 7.6 2.331 2.5% 7.7% 0601 650,164.59 4,498,777.04 30% 16% 54% 8.1 1.001 2.1% 7.9% 0602 650,060.58 4,498,797.71 30% 16% 54% 8.0 1.210 1.6% 5.0% 0603 650,039.73 4,498,703.70 28% 16% 56% 7.9 1.178 2.0% 6.3% 0701 649,922.86 4,498,702.75 30% 18% 52% 7.8 1.338 2.0% 7.2% 0702 649,921.98 4,498,524.05 20% 24% 56% 8.0 0.811 2.1% 6.5% 0703 649,882.82 4,498,584.66 26% 20% 54% 7.8 1.611 2.5% 7.0% 0801 649,831.24 4,498,445.90 16% 26% 58% 7.8 2.264 2.8% 6.8% 0802 649,750.57 4,498,470.54 26% 22% 52% 8.0 1.164 2.0% 5.4% 0803 649,741.25 4,498,567.50 18% 30% 52% 7.9 1.038 2.5% 7.0% 0901 649,584.26 4,498,433.66 14% 22% 64% 8.0 1.044 2.1% 6.5% 1001 649,709.39 4,498,326.39 12% 32% 56% 7.9 0.865 2.7% 7.4% 1002 649,633.43 4,498,353.84 22% 22% 56% 7.9 1.183 1.7% 6.1%
 • 19. In all cases, soil analysis results verified detection of the preliminary zones 6 Boron Sample 0601: 1.02 Sample 0602: 0.17 Sample 0603: 0.85 Single soil sample of Field 6: 0.53 Critical threshold: 0.50 ppm
 • 21. Απλοποίηση ζωνών και στοχευµένη λίπανση µε βάση τα εδαφολογικά αποτελέσµατα ανά ζώνη (οι τιµές δείχνουν τα σύνολα την και στρεµµατική δόση ανά ζώνη για κάθε σκεύασµα) 8
 • 22. Η εφαρµογή άρχισε µε την αγορά των εξής µηχανηµάτων: • Τρακτέρ New Holland T7-260 εξοπλισµένο µε PLM. • Τρακτέρ New Holland T4-115 εξοπλισµένο µε PLM. • Λιπασµατοδιανοµέας Kverneland Exacta TL Geospread, • Ψεκαστικό Kverneland iXterB και Ixtra • εξοπλισµένα µε: • IsoMatch Tellus • IsoMatch Geocontrol • IsoMatch InLine • IsoMatch Global • IsoMatch Wireless • IsoMatch Eye
 • 23. • Το τρακτέρ οδηγεί με ακρίβεια 2 εκατοστών…
 • 24. • …ενώ ο λιπασματοδιανομέας διανέμει το λίπασμα με βάση τους ζωνικούς χάρτες…
 • 25. • Και όλα αρχειοθετούνται…
 • 26. ΕΣΟ∆ΕΙΑ 2016 Τελικό Ισοπέδωµα Λίπανση Development µε Rise UP Λίπανση Developme nt µε Novatec 40 Λίπανση Development P-K Λίπανση Developme nt Σύνολο Ν-P-K Ράντισµα Ιχνοστοιχ είων Developme nt Φρεζάρισ µα Σπορά Λίπανση Tillering N-P-K Αριθµός Ζώνης Έκταση Στρέµµα τα βάση δορυφό ρου Ηµεροµηνία Ηµεροµηνί α Ποσότητα (συνολικά κιλά) Ποσότητα (συνολικά κιλά) Ηµεροµην ία Ποσότητα Φωσφόρο υ (συνολικά κιλά) Ποσότητα Καλίου (συνολικά κιλά) Ποσότητα Φωσφόρο υ-Καλίου (συνολικά κιλά) Ποσότητα Ν-Ρ-Κ (συνολικά κιλά) Ηµεροµην ία Ηµεροµην ία Ηµεροµην ία Ποικιλία Ποσότητα (συνολικά κιλά) Ηµεροµην ία Ποσότητα Novatec 40 (συνολικά κιλά) Ποσότητα Φωσφόρο υ (συνολικά κιλά) Ποσότητα Καλίου (συνολικά κιλά) 1 42.5 16-Apr-16 5-May-16 440.0 0.0 11-May-16 670.0 900.0 1,570.0 1,570.0 --- 11-May-16 14-May-16 Cladio 976.6 2 41.8 17-Apr-16 --- 0.0 180.0 12-May-16 600.0 850.0 1,450.0 1,630.0 --- 12-May-16 14-May-16 Cladio 962.3 3 39.3 18-Apr-16 --- 0.0 340.0 12-May-16 400.0 850.0 1,250.0 1,590.0 --- 12-May-16 16-May-16 Cladio 904.4 4 39.1 18-Apr-16 14-May-16 1,750.0 0.0 --- 0.0 0.0 0.0 0.0 --- 13-May-16 18-May-16 Cladio 899.3 5 39.9 19-Apr-16 --- 0.0 500.0 14-May-16 160.0 800.0 960.0 1,460.0 --- 14-May-16 19-May-16 Cladio 917.5 6 41.1 13-Apr-16 5-May-16 420.0 0.0 11-May-16 640.0 840.0 1,480.0 1,480.0 --- 11-May-16 14-May-16 Ronaldo 1,027.3 7 39.9 13-Apr-16 --- 0.0 300.0 12-May-16 540.0 790.0 1,330.0 1,630.0 --- 12-May-16 14-May-16 Ronaldo 998.3 8 45.9 14-Apr-16 --- 0.0 370.0 13-May-16 640.0 880.0 1,520.0 1,890.0 --- 14-May-16 16-May-16 Ronaldo 1,147.0 9 21.9 15-Apr-16 --- 0.0 180.0 13-May-16 430.0 480.0 910.0 1,090.0 --- 13-May-16 16-May-16 Ronaldo 547.6 10 28.1 14-Apr-16 --- 0.0 240.0 13-May-16 470.0 570.0 1,040.0 1,280.0 --- 14-May-16 18-May-16 Ronaldo 703.7 11 14.8 22-Apr-16 --- 0.0 120.0 13-May-16 240.0 280.0 520.0 640.0 --- 15-May-16 18-May-16 Ronaldo 371.1 12 33.5 23-Apr-16 --- 0.0 250.0 13-May-16 320.0 640.0 960.0 1,210.0 --- 15-May-16 17-May-16 Ronaldo 837.4 13 35.0 23-Apr-16 --- 0.0 310.0 13-May-16 440.0 700.0 1,140.0 1,450.0 --- 16-May-16 19-May-16 Ronaldo 876.0 14 33.3 19-Apr-16 --- 0.0 250.0 13-May-16 320.0 620.0 940.0 1,190.0 --- 15-May-16 18-May-16 Ronaldo 833.5 15 34.7 19-Apr-16 --- 0.0 270.0 13-May-16 380.0 640.0 1,020.0 1,290.0 --- 16-May-16 19-May-16 Ronaldo 866.8 16 30.4 22-Apr-16 --- 0.0 250.0 14-May-16 500.0 550.0 1,050.0 1,300.0 --- 16-May-16 20-May-16 Ronaldo 759.5 • Ηµερολόγιο εργασιών. • Οι εργασίες πλέον γίνονται ανά ΖΩΝΗ και όχι ανά αγροτεµάχιο.
 • 27. Η προετοιµασία των Big Bags ανά ζώνη.
 • 28. • Το ιδανικό «σιτηρέσιο» για τις ανάγκες κάθε ζώνης…
 • 29. • Η συγκεκριμένη «συνταγή» πάει να λιπάνει την συγκεκριμένη ζώνη…
 • 30. Με τα σωστά δεδομένα, οι αποφάσεις είναι εύκολες… • Περιμένουμε: ομοιόμορφη και αυξημένη παραγωγή, βελτίωση ποιότητας. • Ενώ ταυτόχρονα: – Συμπληρώνουμε τα αποθέματα P και K τα οποία μειώναμε συνεχώς. – Μειώνουμε τις ποσότητες φαρμάκων που ψεκάζονται. – Μειώνουμε τις ποσότητες λιπασμάτων που φεύγουν στο περιβάλλον – Και επιτέλους, ξέρουμε ακριβώς τι κάνουμε…
 • 31. Υβρίδιο 1 Υβρίδιο 2 Υβρίδιο 3 Υβρίδιο 4 Υβρίδιο 1 Υβρίδιο 2 Υβρίδιο 3 Υβρίδιο 4 Μάρτυρας Εφαρµογή σκευάσµατος Καλαµπόκι (Screening tests) Ανίχνευση εφαρµογής πειραµατικών σκευασµάτων και στρεσόγονων παραγόντων σε υβρίδια αραβόσιτου. Εκτίµηση ζωτικότητας µε την χρήση του δείκτη χλωροφύλλης
 • 32. Σιτάρι (Screening tests) Αξιολόγηση εφαρµογής σε πειραµατικό αγρό σίτου µε τη χρήση δείκτη χλωροφύλλης Πειραµατική εφαρµογή φυτοπροστατευτικού προϊόνοτος
 • 34. Περιγραφή Λήψη τηλεπισκοπικών δεδομένων. Δημιουργία Έγχρωμου Ορθοφωτοχάρτη ισοδιάστασης 2 m και παραγωγή πολυφασματικών εικόνων (Κτήμα Γεροβασιλείου, Επανομή).
 • 35. Ερµηνεία Επεξεργασία δεδοµένων Εκτίµηση του δείκτη καροτενοείδων σε επίπεδο πρέµνου Υπόµνηµα ∆είκτης Καροτενοειδών 0,6 - 3,9 3,9 - 4,9 4,9 - 5,9 5,9 - 7,0 7,0 - 8,2 8,2 - 9,4 9,4 - 10,4 10,4 - 11,5 11,5 - 12,8 12,8 - 17,9
 • 39. Φυτοπροστασία Έγκαιρη διάγνωση της Βερτισιλλίωσης της Ελιάς Προσβολές από Βερτισίλλιο σε Ελαιώνες στην Χαλκιδική
 • 40. Εκτίμηση και αποτύπωση φασματικών δεικτών ∆είκτης χλωροφύλλης ∆είκτης καροτενοειδών
 • 41. ΜέτρησηΜέτρηση δείκτηδείκτη χλωροφύλληςχλωροφύλλης ∆ηµιουργία περιγράµµατος κόµης ελαιοδένδρων και κωδικοποίσηση δένδρων ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣΑΛΓΟΡΙΘΜΟΣ ΠροσδιορισµόςΠροσδιορισµός επιπέδωνεπιπέδων προσβολήςπροσβολής απόαπό Verticillium dahliaeVerticillium dahliae ΜέτρησηΜέτρηση δείκτηδείκτη καροτενοειδώνκαροτενοειδών
 • 43. Στάδια Εργασίας: Μετάφραση Δημιουργία αλγορίθμου συσχέτισης πολυφασματικών δεικτών και δεδομένων πεδίου. Xάρτης σταδίων προσβολής ανά αγροτεμάχιο και δένδρο Στάδια Προσβολής Σύνολο αρχικής φύτευσης … 225 Αριθµός παρόντων δέντρων … 197 Απώλειες λόγω προσβολής … 28
 • 44. Οικονομική αποτίμηση απώλειας εισοδήματος αγροτεμαχίου Στάδιο Προσβολής Αρ. ∆ένδρων Απώλεια εισοδήµατος/ δένδρο/έτος (€) Εισόδηµα/ δένδρο/ έτος (€) Σύνολο Εισοδήµατος (€) 0 89 - 60.0 5.340 1-2 78 2.0 58.0 4.524 3-4 27 14.0 46.0 1.242 5-6 3 35.0 25.0 75.0 Απώλειες 28 60.0 - - Σύνολο 225 11.181 Παραγωγικό δυναµικό υγιούς αγροτεµαχίου: 225 Χ 60= 13.500 €/έτος Συνολική απώλεια εισοδήµατος: 13.500 - 11.181= 2.319 €/έτος
 • 45. … …Ευχαριστώ για την προσοχή σας... www.ecodev.gr info@ecodev.gr