Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tim kiem toan_van_trong_mysql_3973

419 views

Published on

tim kiem toan van

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tim kiem toan_van_trong_mysql_3973

 1. 1. Tìm kiếm toàn văn trong MySQLNguồn : quantrimang.com Khi dữ liệu ngày càng nhiều thì vấn đề tìm kiếm thông tin chính xác càng trở nênquan trọng. Với khối lượng dữ liệu lớn và có tổ chức phức tạp, vấn đề đặt ra làlàm thế nào để tìm nhanh và đúng thông tin cần. Người dùng không muốn tìmkiếm một từ mà lại có cả triệu câu trả lời, họ cần sự chính xác và loại bỏ các từgây nhiễu. Lúc đó, người dùng sẽ cần đến tính năng tìm kiếm toàn văn.Tìm kiếm toàn văn (TKTV) đã được hỗ trợ trong MySQL version 3.23.23. Các cộtVARCHAR và TEXT được đánh chỉ mục với FULLTEXT có thể dùng được vớicác câu lệnh SQL đặc biệt để thực hiện việc tìm kiếm toàn văn trong MySQL.Đến bản 4.1, tính năng này trở nên hoàn thiện với sự hỗ trợ đầy đủ tìm kiếmboolean.Tìm kiếm toàn văn trong MySQLTKTV là một chức năng có trong MySQL cho phép người dùng tìm kiếm cácmẩu thông tin khớp với một chuỗi trên một hay một số bảng nhất định, hơn là tìmsự so khớp dạng "SELECT LIKE" trên từng hàng của một trường nào đó.Một chỉ mục toàn văn trong MySQL là một chỉ mục có kiểu FULLTEXT. Các chỉmục FULLTEXT chỉ được dùng với các bảng MyISAM và có thể được tạo ra từcác cột CHAR, VARCHAR, hay TEXT vào lúc tạo bảng với CREATE TABLE haybổ sung sau với ALTER TABLE hoặc CREATE INDEX.Chỉ mục TKTV rất giống với các chỉ mục khác: nó là một danh sách các khóađược xếp theo trật tự. Các khóa này chỉ đến các bản ghi nằm trong file dữ liệu.Mỗi khóa gồm (định dạng của phiên bản 4.1):{Word -- VARCHAR. Một từ bên trong phần văn bản.Count -- LONG. Từ đó xuất hiện bao nhiều lần trong phần văn bản.}{Weight -- FLOAT. Đánh giá về tầm quan trọng của từ.
 2. 2. Rowid -- một con trỏ chỉ đến hàng cụ thể nằm trong file dữ liệu.}Một số đặc điểm chính của tính năng TKTV trong MySQL:• Tự loại bỏ các từ có ít hơn 4 chữ cái.• Các từ có gạch ngang nằm giữa được xem là 2 từ.• Các hàng được trả lại theo thứ tự thích hợp, từ cao xuống thấp• Các từ nằm trong danh sách từ phổ thông bằng tiếng Anh cũng bị loại bỏ khỏidanh sách kết quả tìm kiếm. Danh sách từ này nằm trong file myisam/ft_static.c.Khi bạn cần lọc các từ thông dụng cho một ngôn ngữ khác, ví dụ tiếng Việt thìbạn cần chỉnh lại file này, biên dịch lại MySQL, và xây dựng lại các chỉ mục!Chuẩn bị dữ liệuChúng ta thử triển khai một ví dụ đơn giản để hình dung rõ hơn về cơ chế hoạtđộng của TKTV.Đầu tiên, chúng ta tạo ra một CSDL tên goldenkey từ cửa sổ dòng lệnh (console)của MySQL:Tiếp theo, chúng ta tạo ra một bảng dùng mệnh đề FULLTEXT của MySQL đểchỉ định những trường mà chúng ta muốn đánh chỉ mục cho việc tìm kiếm:create table Staff
 3. 3. (pk_id int auto_increment not null,firstName varchar(20),lastName varchar(20),age int,details text,primary key(pk_id),unique id(pk_id),fulltext(firstName, lastName, details)) ENGINE=MyISAM;Sau khi thực hiện câu lệnh này, bạn được một bảng có cấu trúc như sau:Trường pk_id đầu tiên được dùng làm khóa chính. Chúng ta đã dùng mệnh đềFULLTEXT để đánh chỉ mục cho nhóm 3 trường là firstName, lastName vàdetails.Nếu đã lập bảng như trên và muốn thay đổi trường có chỉ mục, bạn dùng lệnhsau:ALTER TABLE Staff ADD FULLTEXT(field1, field2);Ở đây, bạn chú ý dòng fulltext(firstName, lastName, details). Dòng này thôngbáo cho MySQL thiết lập một chỉ mục lên các trường firstName, lastName vàdetails của bảng Staff. Các chỉ mục chỉ có thể được tạo ra trên các trường cókiểu là VARCHAR và TEXT. Khi các trường này đã có chỉ mục thì CSDL đã sẵnsàng cho việc khai thác tính năng TKTV để tìm các bản ghi phù hợp yêu cầu tìmkiếm dựa trên các giá trị có trong ba trường này.
 4. 4. Để thử nghiệm, chúng ta bổ sung dữ liệu vào bảng mới tạo bằng các câu lệnhsau:insert into Staff values(0, Jeff, Holmes, 52, Mr. Jeff Holmes is a senior teacher inGolden Key. He likes Business, Technology and Finance. He is responsible forEnglish for Information Technology course in Golden Key.);insert into Staff values(0, Beth, Adams, 29, Mrs. Beth Adams is the Director ofStudies of Golden Key Language Center. She was born in England. She is verynice and professional.);insert into Staff values(0, Jason, Bell, 33, Mr. Jason Bell is a business assistantin Golden Key. He graduated from London Business Management School. Hismajor is Law in Business.);Chú ý là TKTV được thiết kế cho các bảng dữ liệu lớn, khi dữ liệu càng lớn thìkết quả trả về càng đáng tin cậy.Thực hiện tìm kiếmSử dụng lệnh TKTV:select firstName from Staff where match(firstName, lastName, details)against(business);Kết quả trả lại như sau:Chúng ta sẽ phân tích để thấy được sự khác biệt. Đầu tiên, xem xét phầnSELECT và FROM trong câu truy vấn:select firstName from StaffỞ đây không có gì khác biệt so với các câu SELECT bình thường khác. Nhưngsự khác biệt nằm ở phần mệnh đề WHERE tiếp sau đó:where match(firstName, lastName, details) against(business);
 5. 5. Đây chính là chỗ phát huy sức mạnh của TKTV. Trong phần đầu của câu truyvấn này, bạn dùng câu lệnh MATCH. Lệnh này sẽ tiến hành so khớp yêu cầu tìmkiếm với các giá trị của các trường firstName, lastName và details.Khi câu lệnh MATCH được sử dụng trong mệnh đề SELECT nó sẽ trả lại mộtthứ tự sắp xếp theo mức độ thích hợp, được xác định bằng một con số thậpphân dương. Số này càng gần với 0 thì bản ghi càng kém thích hợp. Giá trị thíchhợp này được xác định dựa trên biểu thức tìm kiếm, số từ có trong các trườngđược đánh chỉ mục cũng như tổng số bản ghi được tìm kiếm.Câu lệnh AGAINST chỉ chấp nhận một tham số. Đó là chuỗi mà chúng ta cầntìm.Tuy nhiên, cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa thấy được sự khác biệt với cáchtìm kiếm truyền thống dựa trên câu lệnh LIKE:select firstName from Staff where details like business;Bạn hãy thực hiện câu lệnh trên để xem chúng có trả về cùng một tập kết quảkhông? Câu trả lời có thể là: có và không. Chính sự can thiệp của thứ tự sắp xếptheo mức độ thích hợp đã làm cho tập kết quả này có sự sai khác với tập kếtquả có từ TKTV.Sắp xếp theo độ thích hợpĐể kiểm tra con số đánh giá mức độ thích hợp, chúng thực hiện câu lệnh truyvấn sau:select concat(firstName, , lastName) as name, match(firstName, lastName,details) against(business) as relevance from Staff where match(firstName,lastName, details) against(business);Kết quả trả lại như sau:
 6. 6. Trong câu truy vấn này, chúng ta sử dụng lệnh MATCH trong mệnh đề SELECTđể gửi trả lại chỉ số đánh giá mức độ thích hợp cho mỗi bản ghi. Câu lệnh trênthực hiện việc TKTV trên các trường firstName, lastName và details để so khớpchuỗi "business":where match(firstName, lastName, details) against(business);Câu lệnh truy vấn này trả về hai bản ghi có chứa chuỗi "business" nằm ở mộttrong các trường firstName, lastName hay details. Bây giờ chúng ta sẽ xem lạicác bản ghi có chứa chuỗi "business":"Ms. Nguyen Hoang Ly is the Marketing and Business Development Manager InGolden Key Language Center. If you want to talk about business cooperation,please call her.""Mr. Jeff Holmes is a senior teacher in Golden Key. He likes Business,Technology and Finance. He is responsible for English for InformationTechnology course in Golden Key.""Mr. Jason Bell is a business assistant in Golden Key. He graduated fromLondon Business Management School. His major is Law in Business."Trường relevance trả lại từ câu truy vấn của chúng ta được tạo ra từ chuỗi lệnhsau:match(firstName, lastName, details) against(business) as relevanceBạn có thể thấy chuỗi lệnh này đã được dùng đến hai lần: một lần trong mệnh đềSELECT và một lần trong mệnh đề WHERE. MySQL chọn giải pháp này và chỉthực hiện một lần TKTV trên bảng chứ không phải hai lần. Điều đó có nghĩa là sẽkhông "tốn thêm sức" xử lý cho các câu truy vấn như thế này. Rõ ràng đây làmột lợi thế lớn giúp tiết kiệm tài nguyên và thời gian so với các câu truy vấn đơngiản thực hiện trên một CSDL lớn.Khi câu lệnh MATCH được dùng trong mệnh đề WHERE, MySQL tự động xếpcác hàng từ mức thích hợp cao nhất đến mức thấp nhất. Đây là câu truy vấn trả
 7. 7. lại chỉ số xếp hạng thích hợp cho tất cả các bản ghi:select concat(firstName, , lastName) as name, match(firstName, lastName,details) against(business) as relevance from Staff;Chúng ta đã bỏ mệnh đề WHERE ra ngoài, do vậy các bản ghi trả lại không xếptheo thứ tự.Ở phần đầu, khi liệt kê các điểm mạnh của TKTV tôi có chỉ ra rằng MySQL xóabỏ các từ gây nhiễu và các từ có ít hơn 4 kí tự. Chúng ta sẽ kiểm tra điểm mạnhnày bằng hai câu truy vấn TKTV sau:select firstName, match(firstName, lastName, details) against(he likes business)as relevance from Staff;Kết quả của câu truy vấn này như sau:Chú ý, câu truy vấn cuối cùng của chúng ta có hai từ có độ dài hơn 3 kí tự là,"business" và "likes". Nếu chúng ta xóa bỏ từ có dưới 3 kí tự kia đi thì chúng tasẽ có kết quả về chỉ số thích hợp tương tự như trên:select firstName, match(firstName, lastName, details) against(likes business) asrelevance from Staff;Kết quả trả lại như sau:
 8. 8. Như vậy, chúng ta vẫn có kết quả trả lại tương tự. Điều này chứng tỏ MySQL đãxóa bỏ các từ gây nhiễu và các từ có từ 3 kí tự trở xuống ra khỏi câu truy vấn.Chức năng TKTV của MySQL xếp hạng các từ dựa trên giá trị ngữ nghĩa củachúng – các từ thông dụng thì xếp hạng thấp hơn các từ không thông dụng. Điềunày có ý nghĩa, vì một từ tồn tại trong nhiều bản ghi sẽ có tính thích hợp ít hơnso với một từ chỉ xuất hiện trong một hay hai bản ghi. Việc xếp hạng thích hợptheo ý nghĩa được sử dụng ở phần lớn các thuật toán TKTV phổ biến.Giới hạn 50%MySQL loại bỏ các từ gây nhiễu và các từ ngắn nhưng nếu một từ không ngắnnhưng hiện diện ở hơn 50% số bản ghi được tìm kiếm thì các bản ghi đó sẽkhông được trả lại. MySQL gọi đó là "50% threshold". Ở một mức độ nào đó điềunày có ý nghĩa vì nó lọc ra tất cả các bản ghi có chỉ số thích hợp thấp.Tìm kiếm toàn văn với toán tử booleanBằng cách kết hợp nhiều toán tử bên trong chuỗi tìm kiếm, bạn có thể đưa vàohay loại trừ các từ khác, thay đổi các tổ hợp từ để thay đổi giá trị thích hợp...Sau đây là một số toán tử boolean thường dùng trong MySQL:• + Dấu cộng ở đầu chỉ ra rằng từ này phải xuất hiện ở tất cả các hàng trả lại.• - Dấu trừ ở đầu chỉ ra rằng từ này không được có mặt trong tất cả các hàng trảlại.• Mặc định (khi không có dấu trừ hoặc dấu cộng) từ tìm kiếm là tùy chọn, nhưnghàng nào chứa từ đó sẽ được đánh giá cao hơn.• < > Hai toán tử này được sử dụng để thay đổi phần đóng góp của từ vào giá trịthích hợp của một hàng. Toán tử < làm giảm, còn toán tử > làm tăng phần đónggóp.• ( ) Các dấu ngoặc đơn được sử dụng để nhóm các từ vào một biểu thức con.
 9. 9. • ~ Dấu ngã nằm ở đầu có chức năng toán tử phủ định, làm cho phần đóng gópcủa từ vào giá trị thích hợp của hàng bị phủ định. Kí hiệu này có ích khi dùng đểđánh giá các từ gây nhiễu. Một hàng có chứa một từ như vậy sẽ bị đánh giá thấphơn các hàng khác, nhưng không có nghĩa là nó bị loại trừ, như trường hợpdùng toán tử - .• * Một dấu hoa thị là toán tử cắt bỏ. Không giống như các toán tử khác, nó đượcnối vào từ chứ không phải đặt nó ở trước từ.• "Mệnh đề được đặt trong dấu nháy kép", sẽ chỉ so khớp với các hàng có chứamệnh đề đó.Một tìm kiếm boolean được thực hiện khá giống với TKTV bình thường. Tuynhiên, nó chứa từ khóa IN BOOLEAN MODE, như ví dụ dưới đây:select * from Staff where match(firstName, lastName, details) against (+business-English in boolean mode);Trong câu truy vấn trên, chúng ta đã ra lệnh rằng tất cả các hàng trả lại phảichứa từ "business" và không được chứa từ "English". Tương tự, chúng ta thửthực hiện câu truy vấn dưới đây:select firstName, match(firstName, lastName, details) against(+English -business>manager in boolean mode) as relevance from Staff where match(firstName,lastName, details) against(+ English - business > manager in boolean mode);Nhìn vào câu truy vấn ở trên ta thấy hàng trả lại sẽ được xếp ở vị trí cao hơnnếu:• Nó chứa từ "English"• Nó không chứa từ "business"• Từ "manager" sẽ xuất hiện trong hàng đó một hay nhiều lầnKết quả như sau:
 10. 10. Tất cả các bản ghi trả lại đều có giá trị xếp hạng thích hợp là 0 và do đó sẽkhông có mặt trong kết quả trả về.Bạn có thể kiểm chứng kết quả này bằng việc thực thi:select firstName from Staff where match(firstName, lastName, details)against(+English -business >manager in boolean mode);Bạn sẽ thấy:Kết luậnTKTV cho phép bạn tìm kiếm một cách thông minh, nhanh và giảm thiểu nhu cầuviết các câu truy vấn tìm kiếm phức tạp. Với TKTV, bạn sẽ tiết kiệm được tàinguyên, thời gian xử lý và giúp tăng độ thích hợp trong kết quả tìm kiếm với cácCSDL có lượng nội dung lớn, đem lại sự hài lòng cho người dùng. 

×