CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
CHÖÔNG I
CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN
I. KHAÙI QUAÙT VEÀ MARKETING
1. MARKETING...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
vaø trao ñoåi caùc saûn phaåm hay dòch vuï coù giaù trò ñoái vôùi n...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
Trong thôøi ñaïi ngaøy nay, khi kinh teá thò tröôøng caøng phaùt tr...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
Chöùc naêng cuûa Marketing laø nhöõng taùc ñoäng voán coù töø baûn ...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
4.2 Phaân tích cô may thò tröôøng:
Moät coâng ty nhaát thieát phaûi...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN
TRANG: 6
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
4.3 Löïa choïn thò tröôøng troïng ñieåm:
Veà nguoàn taøi löïc coù h...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
Phaân phoái: Toå chöùc heä thoáng tieâu thuï ñeå baùn ñöôïc saûn
ph...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
Nguyeân taéc thöù hai: Baûo ñaûm moät söï coá keát gaén boù caàn th...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
kieän cuï theå maø chieán löôïc Marketing ñöôïc xaây döïng vaøo nhö...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
n söï
nhöõng ngöôøi trong coâng ty hay phaûi thueâ xí nghieäp khaùc...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
Chieán löôïc Marketing mix
2.1 Chieán löôïc saûn phaåm:
2.1.1 Khaùi...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
Hình veõ bieåu thò naêm möùc ñoä thoaû maõn cuûa saûn phaåm
- Möùc ...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
phaåm cuûa mình ñaùp öùng khaùch haøng taïi phaân khuùc ñoù. Do ñoù...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
taïi thôøi ñieåm naøy baét ñaàu öù ñoïng ôû caùc keânh löu thoâng, ...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
Chieán löôïc chuûng loaïi:
Trong kinh doanh hieän ñaïi, raát hieám ...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
trang trí beân ngoaøi. Trong nhieàu tröôøng hôïp, caùc ñaëc tính ky...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
tröôøng khaùc. Khoâng neân giôùi haïn saûn phaåm môùi trong vieäc t...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
+ Thaåm tra: khi coù yù töôûng caàn phaûi thaåm tra. Muïc ñích cuûa...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
khaùch haøng coù chaáp nhaän saûn phaåm hay khoâng? Heä thoáng phaâ...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
+ Xaùc ñònh nhu caàu :
Moãi giaù maø coâng ty ñaët ra coù theå daãn...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
Hình: Sô ñoà hoaø voán cho vieäc ñònh giaù theo lôïi nhuaän.
Trong ...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
Trong ñoù
P: giaù baùn sæ (giaù ñaõ coäng vaøo phuï giaù)
Z: chi ph...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
giaù hôïp lyù, ñeå khoâng aûnh höôûng vò trí cuûa mình treân thöông...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
Caùc muïc tieâu Marketing : coâng ty phaûi quyeát ñònh vôùi saûn ph...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
Vieäc hoaïch ñònh phí toån coù lieân quan ñeán khoái löôïng baùn ra...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
yeáu toá cuûa hieän traïng thò tröôøng. Giaù caû bieán ñoåi linh ho...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
Keânh hai caáp: coù hai trung gian tieáp thò. Trong thò tröôøng haø...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
chi phí cho caû khaùch haøng laãn nhaø saûn xuaát. Maët khaùc, khi ...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
caùc chöùc naêng cho nhaø trung trung gian chi phí seõ giaûm, nhöng...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
tieâu gì? Caùc muïc tieâu ñoù coù theå laø möùc phuïc vuï khaùch ha...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
- Theo maët haøng kinh doanh: cöûa haøng chuyeân doanh, cöûa
haøng ...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
Chieâu thò bao goàm caùc noäi dung chuû yeáu nhö: quaûng caùo,
khuy...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
Tuyeân truyeàn laø nhöõng moái quan heä giöõa quaàn chuùng vaø
doan...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
CHÖÔNG II :
PHAÂN TÍCH
THÖÏC TRAÏNG MARKETING-MIX TAÏI XÍ
NGHIEÄP C...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
ñaàu vôùi coâng suaát 1.800.000 boä voû xe ñaïp trong naêm. Nguyeân...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
loáp xe gaén maùy, ñaëc bieät laø söï noã löïc cuûa caùc kyõ sö vaø...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
- Kinh doanh cung öùng saûn phaåm cho thò tröôøng trong nöôùc vaø
x...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
quyeàn yù kieán hoaëc tham möu vôùi coâng ty ñeà nghò nhöõng yù töô...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
Chaát löôïng saûn phaåm: Chaát löôïng saûn phaåm ôû xí nghieäp cao ...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
- Nghieân cöùu, xaây döïng hoaøn thieän döï aùn môû roäng saûn
xuaá...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
Boä maùy cuûa coâng ty cao su hoocmon
2. Chöùc naêng nhieäm vuï cuû...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
veà ñaàu tö vaø phaùt trieån cuûa coâng ty trieån khai ôû caáp xí n...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
Phoøng keá hoaïch - Saûn xuaát: ñieàu ñoä keá hoaïch saûn xuaát trö...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
söû duïng caùc quyõ cuûa xí nghieäp nhö: quyõ tieàn löông, khen thö...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
Sô ñoà “Cô caáu toå chöùc saûn xuaát”
Trong moät quy trình saûn xua...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
- Khu vöïc luyeän caùn traùng : laø phaân xöôûng saûn xuaát vaø
cun...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
- Y teá ñôøi soáng: chaêm soùc söùc khoûe cho ñôøi soáng caùn
boä c...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
Saêm goám hai loaïi: oáng saêm vaø van.
Töø cao su thoâ nhö cao su ...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
Saûn xuaát maët loáp goàm ba thaønh phaàn chính; maët loáp, thaân l...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
maët loáp, keát hôïp cuûa coâng ñoaïn naøy laø loáp baùn thaønh pha...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
(Nguoàn taïi coâng ty)
Qua baûng soá lieäu cho thaáy: coâng nhaân t...
CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM
TÖÔØNG THOAÏI
Nhaän xeùt: Nhìn chung tình hình saûn xaát kinh doanh taïi xí nghie...
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN

434 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
434
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

CHIẾN LƯỢC MAKETING-MIX CÔNG TY CAO SU HOC MÔN

 1. 1. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI CHÖÔNG I CÔ SÔÛ LYÙ LUAÄN I. KHAÙI QUAÙT VEÀ MARKETING 1. MARKETING LAØ GÌ ? - Marketing laø moät khaùi nieäm maø raát nhieàu ngöôøi trong chuùng ta cho raèng ñoù laø coâng vieäc tieâu thuï vaø kích thích tieâu thuï haøng hoaù. Ñieàu naøy cuõng khoâng coù gì ñaùng ngaïc nhieân khi ngaøy nay chuùng ta luoân bò quaáy raày bôûi nhöõng nhaân vieân chaøo haøng, nhöõng tôø rôi, nhöõng cuù ñieän thoaïi, nhöõng maãu quaûng caùo vaø nhöõng banner quaûng caùo xuaát hieän khaép moïi nôi. Toùm laïi chuùng ta thaáy raèng luoân coù ngöôøi tìm moïi caùch baùn moät caùi gì ñoù. - Chính vì theá coù leõ ai trong chuùng ta cuõng khoâng khoûi ngaïc nhieân khi bieát raèng Marketing khoâng phaûi laø tieâu thuï. Tieâu thuï chæ laø moät phaàn cuûa Maketing, chæ laø moät trong nhieàu chöùc naêng cuûa Marketing vaø hôn nöõa noù khoâng phaûi laø chöùc naêng chuû yeáu nhaát. Vì neáu chuùng ta saûn xuaát ñöôïc moät saûn phaåm phuø hôïp vôùi nhu caàu cuûa khaùch haøng vaø ñeà ra möùc giaù caû phuø hôïp cho saûn phaåm ñoù, cuøng vôùi vieäc saép xeáp heä thoáng tieâu thuï haøng hoaù vaø kích thích coù hieäu quaû thì chaéc chaén soá haøng hoaù ñoù seõ ñöôïc tieâu thuï deã daøng. Nhö vaäy Marketing laø gì? Cho ñeán nay, treân theá giôùi coù raát nhieàu khaùi nieäm veà Marketing coù theå keå ñeán moät vaøi khaùi nieäm sau: - Marketing laø moät heä thoáng ñoàng boä caùc hoaït ñoäng veà hoaïch ñònh, phaân phoái, ñaùnh giaù vaø chieâu thò caùc saûn phaåm hay dòch vuï nhaèm thoaû maõn nhu caàu khaùch haøng toát hôn ñoái thuû caïnh tranh, qua ñoù ñaït ñöôïc muïc tieâu cuûa doanh nghieäp. (theo Stantion). - Marketing laø moät quaù trình xaõ hoäi vaø quaûn lyù, trong ñoù caùc toå chöùc vaø caù nhaân thoaû maõn nhu caàu thoâng qua vieäc taïo ra SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 1
 2. 2. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI vaø trao ñoåi caùc saûn phaåm hay dòch vuï coù giaù trò ñoái vôùi ngöôøi khaùc. (theo Kotler). - Marketing laø moät quaù trình kinh teá xaõ hoäi nhaèm chuyeån dòch coù ñònh höôùng caùc saûn phaåm hay dòch vuï coù giaù trò kinh teá töø ngöôøi saûn xuaát ñeán ngöôøi söû duïng sao cho thoaû maõn toát nhaát söï caân baèng cung - caàu vaø ñaït muïc tieâu cuûa toaøn xaõ hoäi. - Marketing ñaùp öùng nhöõng mong muoán cuûa caû ngöôøi baùn laãn ngöôøi mua. - Baûn chaát cuûa Marketing laø söï trao ñoåi. - xHoaït ñoäng Marketing trong doanh nghieäp caàn höôùng ñeán thoaû maõn cao nhaát cuûa khaùch haøng. Nhaèm duy trì moái lieân heä coù lôïi laâu daøi ñoái vôùi khaùch haøng. Do vaäy, noù khoâng chæ boù goïn trong vieäc xuùc tieán ñeán khaùch haøng hieän höõu cuûa doanh nghieäp maø coøn bao goàm caû vieäc nhaän daïng vaø döï baùo nhöõng mong muoán cuûa hoï ñeå tìm caùch ñaùp öùng. - Caùc hoaït ñoäng Marketing trong doanh nghieäp bao goàm hoaït ñoäng veà caùc thaønh phaàn khaùc nhau nhö: saûn phaåm, giaù baùn, phaân phoái, xuùc tieán vaø phaûi ñöôïc phoái hôïp ñoàng boä taïo thaønh moät chænh theå ñeå taïo ñöôïc hieäu quaû cao nhaát. Maëc khaùc, caùc hoaït ñoäng Marketing cuõng khoâng phaûi chæ daønh rieâng cho boä phaän Marketing maø noù coøn ñöôïc phoái hôïp vaø thaáu ñaùo trong caùc boä phaän chöùc naêng khaùc trong doanh nghieäp trong ñoù coù kyõ thuaät, keá toaùn, nhaân söï… - Veà maët baûn chaát xaõ hoäi cuûa “hieän töôïng” Marketing, nhieàu nhaø nghieân cöùu thoáng nhaát nhau raèng khaùi nieäm coát loõi nhaát cuûa Marketing laø khaùi nieäm trao ñoåi. Trao ñoåi laø haønh vi thu nhaän moät vaät mong muoán töø ngöôøi khaùc baèng caùch ñöa laïi cho hoï thöù maø hoï muoán. 2. VAI TROØ CUÛA MARKETING DOÁI VÔÙI DOANH NGHIEÄP. SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 2
 3. 3. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI Trong thôøi ñaïi ngaøy nay, khi kinh teá thò tröôøng caøng phaùt trieån thì caïnh tranh caøng gay gaét. Caøng ngaøy caøng coù nhieàu coâng ty tham gia vaøo thò tröôøng vôùi voâ vaøn saûn phaåm vôùi chuûng loaïi vaø maãu maõ khaùc nhau. Do ñoù, moät doanh nghieäp muoán thaønh coâng trong thôøi ñaïi ngaøy nay khoâng theå thieáu Marketing trong hoaït ñoäng cuûa mình. Khoa hoïc veà Marketing ñaõ chöùng minh raèng kinh doanh khoâng phaûi laø chuyeän may ruûi hoaëc coù theå thaønh ñaït nhôø vaøo nhöõng maùnh khoeù cuûa nhöõng boä oùc tinh ranh, maø phuï thuoäc vaøo naêng löïc toå chöùc cuûa nhaø quaûn trò treân cô sôû am hieåu veà caùc tieán trình cuûa söï trao ñoåi giöõa ngöôøi baùn vôùi ngöôøi mua vaø ngöôïc laïi nhaèm taïo ra moät söï thoûa maõn toát hôn ñoái vôùi caû hai beân. Chính vì vaäy chuùng ta coù theå noùi raèng Marketing coù vai troø voâ cuøng quan troïng ñoái vôùi doanh nghieäp. Ñieàu naøy theå hieän ôû nhöõng ñieåm sau : - Tröôùc heát Marketing giuùp cho doanh nghieäp hieåu roõ nhu caàu phong phuù, phöùc taïp vaø hay thay ñoåi cuûa nhu caàu, thò hieáu khaùch haøng. Töø nhaän thöùc ñöôïc vaán ñeà naøy doanh nghieäp môùi coù cô sôû ñeà ra nhöõng bieän phaùp thoaû maõn nhu caàu toát nhaát. - Thöù hai, Marketing giuùp cho doanh nghieäp tìm ra ñuùng nhöõng bieän phaùp ñeå thoaû maõn nhu caàu thò hieáu cuûa khaùch haøng moät caùch toát nhaát. Nhôø vaäy, doanh nghieäp seõ ñaït ñöôïc muïc tieâu ñeà ra. Toùm laïi: Marketing ñoùng vai troø quan troïng trong hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp vaø noù mang laïi nhöõng thaéng lôïi huy hoaøng. Chính vì vaäy ngöôøi ta goïi Marketing laø hoïc thuyeát chieám lónh thò tröôøng, laø ngheä thuaät öùng xöû trong kinh doanh hieän ñaïi, laø chìa khoaù vaøng, bí quyeát taïo thaéng lôïi trong kinh doanh. 3. CHÖÙC NAÊNG CUÛA MARKETING. SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 3
 4. 4. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI Chöùc naêng cuûa Marketing laø nhöõng taùc ñoäng voán coù töø baûn chaát khaùch quan ñoái vôùi quaù trình taùi saûn xuaát haøng hoaù. Marketing coù caùc chöùc naêng sau: - Laøm thích öùng saûn phaåm vôùi nhu caàu thò tröôøng. Vôùi chöùc naêng naøy Marketing laøm nhieäm vuï thaêm doø thò tröôøng vaø döï baùo söï phaùt trieån cuûa thò tröôøng trong töông lai, saûn phaåm phaûi luoân caûi tieán ñeå naâng cao hieäu quaû, kieåu caùch, maãu maõ, voùc daùng cuûa saûn phaåm hay dòch vuï luoân ñoåi môùi cho phuø hôïp vôùi nhu caàu ña daïng vaø phong phuù cuûa ngöôøi tieâu duøng . - Marketing coù theå thaâu toùm, phoái hôïp caùc hoaït ñoäng vôùi boä phaän khaùc, tieâu chuaån hoaù saûn phaåm, saûn xuaát, nghieân cöùu thò tröôøng, caùc xí nghieäp saûn xuaát haøng hoaù vaø bao goùi, nhaõn hieäu haøng hoaù. Nhaèm muïc tieâu taêng söùc haáp daãn cuûa haøng hoaù treân thò tröôøng, thoaû maõn toát nhaát ñeán nhu caàu cuûa ngöôøi tieâu duøng. - Taïo theá chuû ñoäng cho coâng ty, xí nghieäp trong saûn xuaát kinh doanh, kòp thôøi naém baét söï thích öùng tröôùc söï bieán ñoäng cuûa thò tröôøng. - Khoâng ngöøng caûi thieän, bieán ñoåi heä thoáng phaân phoái saûn phaåm vaø ngay caû trong quaù trình phaân phoái tieâu thuï saûn phaåm. Taêng cöôøng hieäu quaû kinh teá. 4. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG CHÍNH CUÛA MARKETING 4.1 Toå chöùc tieán trình hoaïch ñònh tieáp thò: Moät coâng ty phaûi xaùc ñònh xem mình muoán ñi ñaâu vaø laøm theá naøo ñeå ñaït ñöôïc ñieàu ñoù. Töông lai khoâng theå phoù maëc cho söï may ruûi. Ñeå giaûi quyeâùt vaán ñeà naøy caùc coâng ty phaûi thöïc hieän vieäc hoaïch ñònh chieán löôïc vaø hoaïch ñònh tieáp thò. Ñeå laøm ñöôïc ñieàu naøy thì caùc nhaø ñieàu haønh phaûi coù moät nguoàn cung caáp thoâng tin thaät ñaày ñuû, chính xaùc vaø kòp thôøi veà moâi tröôøng, giôùi tieâu thuï troïng ñieåm, caùc ñoái thuû caïnh tranh, nhöõng nhaø cung caáp vaø giôùi trung gian. SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 4
 5. 5. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI 4.2 Phaân tích cô may thò tröôøng: Moät coâng ty nhaát thieát phaûi tìm ñöôïc nhöõng cô may thò tröôøng môùi. Khoâng moät coâng ty naøo coù theå troâng döïa vaøo nhöõng saûn phaåm vaø thò tröôøng hieän coù cuûa mình maõi ñöôïc. Do ñoù caùc coâng ty caàn phaûi thöôøng xuyeân tieán haønh phaân tích caùc cô may thò tröôøng ñeå tìm nhöõng cô hoäi laøm aên môùi. Moãi coâng ty ñeàu coù voâ soá cô may thò tröôøng môùi. Chuùng ta coù theå nhaän ra chuùng thoâng qua vieäc xem xeùt söï ñoåi thay cuûa thöông tröôøng baèng vieäc baùo, theo doõi chöông trình thöông maïi, khaûo saùt saûn phaåm cuûa nhöõng nhaø caïnh tranh hoaëc thoâng qua maïng môû roäng saûn phaåm/thò tröôøng. Ñònh daïng cô may thò tröôøng thoâng qua maïng môû roäng saûn phaåm/thò tröôøng Saûn phaåm hieän coù Saûn phaåm môùi Thò tröôøng hieän coù Thaâm nhaäp thò tröôøng Phaùt trieån saûn phaåm Thò tröôøng môùi Môû roäng thò tröôøng Söï ña daïng hoùa Tröôùc voâ soá caùc cô may thò tröôøng thì coâng ty caàn phaûi xaùc ñònh cô may naøo laø phuø hôïp vôùi caùc muïc tieâu cuûa coâng ty, vì coâng ty khoâng theå thöïc hieän caùc cô may thò tröôøng vôùi nguoàn taøi löïc giôùi haïn cuûa mình. Vieäc löïa choïn cô may naøo laø phuø hôïp ñöôïc theå hieän qua tieán trình sau: SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 5 Cô may thò tröôøng coù xöùng hôïp vôùi caùc muïc tieâu cuûa coâng ty Muïc tieâu lôïïi nhuaän Muïc tieâu doanh soá Muïc tieâu phaùt trieån kinh doanh Muïc tieâu tín nhieäm cuûa khaùch haøng Coâng ty coù ñuû voán caàn thieát khoâng? Coâng ty coù ñöôïc bí quyeát tieáp thò caàn thieát khoâng? Coâng ty coù ñöôïc khaû naêng phaân phoái caàn thieát khoâng? Böôùc sang giai ñoaïn Coù theå ñaït ñöôïc baèng moät phí toån hôïïp lyù khoâng? Coù theå ñaït ñöôïc baèng moät phí toån hôïp lyù khoâng? Coù theå ñaït ñöôïc baèng moät phí toån hôïp lyù khoâng? Töø choái cô may thò Cô may thò tröôøng coù xöùng hôïp vôùi taøi löïc cuûa coâng ty Khoân g Coù Coù Coù Coù Coù Coù Coù Coù Khoân g Khoân g Coù Coù Khoân g Khoân g Khoân g Coù
 6. 6. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 6
 7. 7. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI 4.3 Löïa choïn thò tröôøng troïng ñieåm: Veà nguoàn taøi löïc coù haïn thì vieäc löïa choïn thò tröôøng troïng ñieåm laø heát söùc caàn thieát vì noù giuùp cho coâng ty bieát ñöôïc ñaâu laø thò tröôøng tieàm naêng nhaát ñeå taäp trung nguoàn löïc vaøo thò tröôøng ñoù. Coâng vieäc naøy ñöôïc tieán haønh theo 4 böôùc: ño löôøng vaø tieân lieäu nhu caàu, phaân khuùc thò tröôøng, choïn thò tröôøng muïc tieâu vaø ñònh vò thò tröôøng. 4.4 Marketing mix: Moät khi coâng ty ñaõ quyeát ñònh xong coâng taùc ñònh vò, thì coâng ty caàn phaûi phaùt thaûo ra moät phoái thöùc tieáp thò ñeå taùc ñoäng ñeán söùc caàu cuûa saûn phaåm mình. Moät phoái thöùc tieáp thò ñaày ñuû bao goàm: Saûn phaåm, giaù caû, phaân phoái vaø xuùc tieán 4.5 Trieån khai vaø kieåm soaùt chöông trình tieáp thò: Moät chöông trình tieáp thò thaønh coâng hay thaát baïi laø do quaù trình thöïc hieän noù dieãn ra nhö theá naøo, ñöôïc kieåm tra vaø ñieàu haønh ra sao. Do ñoù, hoaït ñoäng trieån khai vaø kieåm soaùt laø moät hoaït ñoäng khoâng theå thieáu trong hoaït ñoäng Marketing cuûa doanh nghieäp. II. CAÙC CHIEÁN LÖÔÏC MARKETING MIX 1. TÌM HIEÅU VEÀ MARKETING-MIX 1.1 Ñònh nghóa: Laø vieäc phoái hôïp moät caùch linh hoaït vaø ñoàng boä caùc coâng cuï Marketing taïo ra moät söï ñaùp öùng caàn thieát trong thò tröôøng muïc tieâu. 1.2 Caùc thaønh phaàn cuûa Marketing mix: Saûn phaåm: Doanh nghieäp phaûi taïo ra saûn phaåm ñuùng theo yeâu caàu cuûa thò tröôøng. Saûn phaåm phaûi haáp daãn, thu huùt vaø ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu cuûa ngöôøi tieâu duøng. Giaù: Khi xaây döïng giaù baùn cuûa saûn phaåm, doanh nghieäp phaûi linh hoaït tính toaùn ñeå vöøa mang laïi lôïi nhuaän cho mình vöøa hôïp tuùi tieàn cuûa ngöôøi tieâu duøng. SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 7
 8. 8. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI Phaân phoái: Toå chöùc heä thoáng tieâu thuï ñeå baùn ñöôïc saûn phaåm cuûa doanh nghieäp nhanh, nhieàu, tieát kieäm chi phí vaø thuaän tieän cho ngöôøi mua. Xuùc tieán: Toå chöùc quaûng caùo thoâng tin, caùc hoaït ñoäng khuyeán maõi vaø taïo uy tín saûn phaåm ñeå loâi keùo, thu huùt ñöôïc nhieàu ngöôøi mua. Ñoù chính laø thaønh phaàn 4P cuûa Marketing mix, phaûi bieát keát hôïp 4P naøy vôùi nhau moät caùch linh hoaït vaø ñoàng boä ñeå phuø hôïp vôùi thò tröôøng muïc tieâu maø coâng ty ñaõ löïa choïn. Boán thaønh phaàn cuûa Marketing mix Nhöõng nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa Marketing mix. Nguyeân taéc thöù nhaát: Baûo ñaûm moät söï coá keát gaén boù caàn thieát giöõa caùc hoaït ñoäng Marketing vaø moâi tröôøng cuûa doanh nghieäp. SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 8 Chuûng loaïi Chaát löôïng Maãu maõ Tính naêng Nhaõn, bao bì Dòch vuï Baûo haønh Marketing mix Thò tröôøng muïc tieâu Keânh Phaïm vi Danh muïc Haøng hoaù Ñòa ñieåm Döï tröû Vaän chuyeån Giaù quy ñònh Chieát khaáu Bôùt giaù Kyø haïn thanh toaùn Ñieàu kieän traû chaäm Giaù quy ñònh Chieát khaáu Bôùt giaù Kyø haïn thanh toaùn Ñieàu kieän traû chaäm Giaù caû Xuùc tieán Saûn phaå m Phaâ n phoá i
 9. 9. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI Nguyeân taéc thöù hai: Baûo ñaûm moät söï coá keát gaén boù caàn thieát giöõa caùc hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp vaø tieàm naêng nhaân söï, kyõ thuaät, taøi chính, thöông nghieäp, haäu caàn cuûa doanh nghieäp. Nguyeân taéc thöù ba: Baûo ñaûm caân ñoái lieàu löôïng vaø coá keát gaén boù giöõa caùc hoaït ñoäng Marketing mix vôùi nhau Nguyeân taéc thöù tö: Baûo ñaûm coá keát gaén boù giöõa caùc hoaït ñoäng Marketing trong thôøi gian Nhöõng nguyeân taéc naøy coâng ty phaûi toân troïng trong ñieàu kieän vaän haønh chính xaùc: - Hieåu bieát veà moâi tröôøng: Nghieân cöùu thò tröôøng, laäp hoà sô vaø caäp nhaät caùc hoà sô veà caùc ñoái thuû caïnh tranh, phaân phoái, luaät leä, kyõ thuaät mua… - Hieåu bieát veà tieàm naêng cuûa mình: Ñaøo taïo, naêng khieáu vaø naêng löïc cuûa nhaân vieân, phöông tieän taøi chính, phöông tieän haäu caàn… - Hieåu bieát veà kyõ thuaät saûn xuaát, ñaëc bieät laø kyõ thuaät Marketing vaø kieåm tra quaûn lyù. - Moät soá toå chöùc thích hôïp cho pheùp moät ngöôøi coù theå giaùm saùt vaø baûo ñaûm söï keát coá caùc ngöôøi coäng söï beân trong vaø ngoaøi coâng ty. 1.3 Choïn thò tröôøng muïc tieâu: Vieäc choïn thò tröôøng muïc tieâu coù lieân quan ñeán vieäc xaây döïng chieán löôïc Marketing cuûa coâng ty, giuùp coâng ty bieát roõ neân kinh doanh ngaønh saûn xuaát naøo? Vaø nhöõng nhieäm vuï cuûa ngaønh saûn xuaát ñoù. Keá hoaïch haøng naêm bao goàm nhöõng noäi dung chính sau: Chieán löôïc Marketing chung trong chieán löôïc coâng ty. Vai troø cuûa Marketing trong coâng ty quyeát ñònh vai troø trong chieán löôïc chung Marketing trong chieán löôïc coâng ty. Tuøy theo nhöõng ñieàu SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 9
 10. 10. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI kieän cuï theå maø chieán löôïc Marketing ñöôïc xaây döïng vaøo nhöõng thôøi ñieåm khaùc nhau. Nhöõng thôøi ñieåm ñeå xaây döïng chieán löôïc Marketing laø: Coâng ty ñöa ra maët haøng môùi hoaëc tham gia vaøo thò tröôøng môùi. Khi coù cheânh leäch ñaùng keå giöõa thöïc hieän vaø döï ñoaùn trong naêm keá hoaïch vaø nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán moät hoaëc nhieàu saûn phaåm cuûa coâng ty. Nhöõng muïc tieâu cuûa chieán löôïc Marketing : 3 muïc tieâu - Khaû naêng sinh lôøi - Theá löïc trong kinh doanh - An toaøn trong kinh doanh Choïn thò tröôøng muïc tieâu. Phaûi tieán haønh phaân khuùc thò tröôøng muïc tieâu ñeå laáy ñöôïc ñaëc ñieåm vaø nhöõng cô may coù ôû töøng thò tröôøng, sau ñoù coâng ty phaûi xaùc ñònh nhöõng phaân khuùc haáp daãn nhaát maø coâng ty coù theå ñaït ñöôïc. Caàn phaûi xem xeùt phaân khuùc naøo phuø hôïp vôùi sôû tröôøng vaø khaû naêng cuûa mình nhaát ñeå khai thaùc thaønh coâng caùc phaân khuùc ñoù. Ñaáy laø nhöõng thò tröôøng muïc tieâu maø coâng ty phaûi höôùng ñeán. Sau ñaây laø nhöõng caên cöù ñeå löïa choïn thò tröôøng muïc tieâu toát nhaát. Con ngöôøi Thò tröôøng muïc tieâu cho saûn phaåm laø ai? Quy moâ vaø tieàm naêng taêng tröôûng cuûa noù. Lôïi nhuaän Lôïi nhuaän töø döï kieán thöïc hieän keá hoaïch Marketing laø bao nhieâu? Caùc muïc tieâu khaùc cuûa keá hoaïch Marketing laø gì? Vaø chuùng ñöôïc ñaùnh giaù nhö theá naøo? Nhaâ Ai lieân quan ñeán vieäc thöïc hieän Marketing? Chæ SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 10
 11. 11. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI n söï nhöõng ngöôøi trong coâng ty hay phaûi thueâ xí nghieäp khaùc thöïc hieän vieäc nghieân cöùu thò tröôøng vaø tìm hieåu thò tröôøng muïc tieâu. Saûn phaåm Saûn phaåm saûn xuaát hay saûn phaåm kinh doanh Giaù caû Saûn phaåm ñöôïc baùn theo möùc giaù naøo? Phaâ n phoái Xí nghieäp seõ phaân boå saûn phaåm cho thò tröôøng muïc tieâu ôû ñaâu? Khi naøo? Vaø nhö theá naøo? Xuùc tieán Tieáp thò veà saûn phaåm cuûa Xí nghieäp seõ chuyeån taûi ñeán thò tröôøng muïc tieâu nhö theá naøo? 2. Caùc chieán löôïc Marketing mix Chieán löôïc Marketing mix ñöôïc toùm taét bôûi moâ hình sau: SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 11 Coâng ty Saûn phaåm Dòch vuï Giaù caû Kích thích tieâu thuï Quaûng caùo Löïc löôïng baùn haøng Quan heä vôùi coâng chuùng Gôûi thö tröïc tieáp. Keânh phaân phoái Khaùch haøng muïc tieâu Danh muïc chaøo haøng
 12. 12. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI Chieán löôïc Marketing mix 2.1 Chieán löôïc saûn phaåm: 2.1.1 Khaùi nieäm veà saûn phaåm: - Saûn phaåm laø nhöõng haøng hoaù, nhöõng dòch vuï vôùi nhöõng thuoäc tính nhaát ñònh, vôùi nhöõng lôïi ích cuï theå ñeå nhaèm thoaû maõn nhu caàu, ñoøi hoûi cuûa khaùch haøng, saûn phaåm coù giaù trò söû duïng vaø coù giaù trò. Noù coù theå höõu hình hay voâ hình - Trong vieäc trieån khai saûn phaåm, ngöôøi laäp saûn phaåm caàn suy nghó saûn phaåm ôû ba möùc ñoä :  Phaàn coát loõi saûn phaåm: nhaø tieáp thò phaûi khaùm phaù ra nhöõng nhu caàu tieàm aån ñaèng sau moãi saûn phaåm vaø ñem baùn nhöõng lôïi ích chöù khoâng chæ baùn nhöõng ñaëc ñieåm cuûa saûn phaåm.  Phaàn cuï theå: goàm chaát löôïng, ñaëc ñieåm, kieåu daùng, teân hieäu, bao bì.  Phaàn phuï theâm: ngöôøi thieát keá saûn phaåm phaûi ñöa ra theâm nhöõng dòch vuï vaø lôïi ích boå sung cho saûn phaåm. Toùm laïi: Khi trieån khai saûn phaåm, caùc nhaø tieáp thò tröôùc heát phaûi xaùc ñònh nhöõng nhu caàu coát loõi cuûa khaùch haøng maø saûn phaåm seõ thoaû maõn. Sau ñoù, hoï phaûi thieát keá nhöõng saûn phaåm cuï theå vaø tìm caùch gia taêng chuùng ñeå taïo ra moät phöùc hôïp nhöõng lôïi ích thoaû maõn nhu caàu, öôùc muoán cuûa khaùch haøng moät caùch toát nhaát. 2.1.2. Caùc möùc ñoä thoûa maõn cuûa saûn phaåm: SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 12 qua ñieän thoaïi Saûn phaåm hoaøn thieän Saûn phaåm chung Ích lôïi coát loõi cuûa saûn phaåm Saûn phaåm mong ñôïi Saûn phaåm tieàm aån
 13. 13. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI Hình veõ bieåu thò naêm möùc ñoä thoaû maõn cuûa saûn phaåm - Möùc ñoä 1 : möùc ñoä cô baûn nhaát cuûa saûn phaåm laø ích lôïi coát loõi, chính laø saûn phaåm, dòch vuï maø ngöôøi khaùch haøng thöïc söï tieâu duøng. Ví duï tröôøng hôïp taïi moät khaùch saïn, ngöôøi khaùch haøng ñeán thueâ phoøng, khaùch haøng ñöôïc thoaû maõn chính laø coù nôi nghó ngôi. - Möùc ñoä 2 : saûn phaåm chung, töùc ngöôøi kinh doanh bieán lôïi ích coát loõi thaønh saûn phaåm chung. Ví duï loø nöôùng baùnh, buoåi hoaø nhaïc…. - Möùc ñoä 3 : saûn phaåm mong ñôïi. Taïi möùc ñoä naøy ngöôøi kinh doanh chuaån bò moät saûn phaåm mong ñôïi, vaø saún saøng ñaùp öùng thoaû maõn khi khaùch haøng. Ví duï khi ñeán khaùch saïn, ngöôøi khaùch mong ñôïi coù giöôøng saïch seõ, xaø boâng, khaên taém, ñieän thoaïi… - Möùc ñoä 4 : saûn phaåm hoaøn thieän. Ngöôøi kinh doanh ôû möùc ñoäï naøy, ñöa ra saûn phaåm hoaøn thieän hôn so vôùi möùc ñoä 3. Töùc laø saûn phaåm bao goàm nhöõng dòch vuï, lôïi ích phuï theâm laøm cho saûn cho saûn phaåm coâng ty khaùc vôùi saûn phaåm cuûa ñoái thuû caïnh tranh. - Möùc ñoä 5 : saûn phaåm tieàm aån. ÔÛ möùc ñoä naøy, nhöõng saûn phaåm ngaøy caøng hoaøn thieän theâm, bieán ñoái nhaèm phuïc vuï cho muïc ñích phaùt trieån ôû töông lai. Nhö vaäy, saûn phaåm hoaøn thieän chæ theå hieän saûn phaåm ôû hieän taïi, trong khi ñoù saûn phaåm tieàm aån laïi neâu höôùng phaùt trieån cuûa töông lai. Vì vaäy, caùc coâng ty phaûi nghieân cöùu chi tieát ñaëc ñieåm phaân khuùc nhö söùc mua, thu nhaäp….., ñeå choïn saûn SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 13
 14. 14. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI phaåm cuûa mình ñaùp öùng khaùch haøng taïi phaân khuùc ñoù. Do ñoù, saûn phaåm tieàm aån khoâng phaûi luoân laø saûn phaåm toát, neáu haàu heát ngöôøi tieâu duøng coù thu nhaäp khaù thaáp. 2.1.3. Chu kyø soáng saûn phaåm: Moãi saûn phaåm toàn taïi trong thôøi gian nhaát ñònh. Nhöõng nhaø saûn xuaát luoân mong ñôïi saûn phaåm cuûa coâng ty seõ toàn taïi laâu, nhöng chuùng ta phaûi xem xeùt lieäu thò tröôøng coù chaáp nhaän saûn phaåm trong moät khoaûng thôøi gian daøi hay khoâng? Caùch toái öu nhaát coâng ty neân nghieân cöùu hieän nay saûn phaåm mình ôû giai ñoaïn naøo, ñeå maø coù phöông aùn môùi cho saûn phaåm cuûa mình. Moãi loaïi saûn phaåm trong quaù trình phaùt trieån coù theå traûi qua nhöõng giai ñoaïn sau: - Giai ñoaïn 1: thaâm nhaäp thò tröôøng. Ñaëc ñieåm cuûa giai ñoaïn naøy laø saûn phaåm môùi ñöa ra thò tröôøng, neân khoái löôïng tieâu thuï chaäm, saûn phaåm chöa ñöôïc nhieàu ngöôøi bieát ñeán. Traïng thaùi khaùch haøng luùc naøy coøn ñang luôõng löï, vì chöa nhaän thöùc ñöôïc saûn phaåm ñoù nhö theá naøo, lieäu saûn phaåm ñoù coù mang lôïi ích nhö mong ñôïi hay khoâng…..Vì theá, nhaø saûn xuaát neân tìm hieåu saûn phaåm cuûa coâng ty coù thoaû maõn vôùi khaùch haøng hay khoâng, ñeå ngaøy caøng hoaøn thieän saûn phaåm cuûa mình hôn. - Giai ñoaïn 2: giai ñoaïn taêng tröôûng. Ñoái vôùi giai ñoaïn naøy, khoái löôïng haøng hoùa tieâu thuï maïnh do thò tröôøng ñaõ chaáp nhaän saûn phaåm môùi. Maët khaùc, chi phí saûn xuaát vaø giaù thaønh saûn phaåm giaûm xuoáng ñaùng keå. Ñaây laø lôïi theá maø saûn phaåm ñaõ daønh ñöôïc. Chính vì vaäy, lôïi nhuaän saûn phaåm luùc naøy raát cao, vieäc môû roäng thò tröôøng hay thaâm nhaäp moät soá thò tröôøng môùi laø töông ñoái thuaän lôïi. Ñoàng thôøi, giai ñoaïn naøy coù raát nhieàu ñoái thuû caïnh tranh. - Giai ñoaïn 3: baõo hoaø hay oån ñònh. Ñaëc ñieåm cuûa giai ñoaïn naøy, khoái löôïng tieâu thuï ñaït tôùi ñænh cao, sau ñoù coù xu höôùng giaûm xuoáng cuøng vôùi lôïi nhuaän. Haøng hoaù SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 14
 15. 15. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI taïi thôøi ñieåm naøy baét ñaàu öù ñoïng ôû caùc keânh löu thoâng, caïnh tranh raát gay gaét, nhu caàu ngöôøi tieâu duøng ôû traïng thaùi baõo hoøa. - Giai ñoaïn 4: giai ñoaïn suy thoaùi. Giai ñoaïn naøy ñöôïc ñaùnh daáu bôûi söï giaûm suùt nghieâm troïng khoái löôïng tieâu thuï vaø lôïi nhuaän thu ñöôïc. Neáu xí nghieäp khoâng quaûn lyù chaët danh muïc caùc saûn phaåm coù theå daãn ñeán aûnh höôûng caùc saûn phaåm khaùc. Vì vaäy , phaûi thöôøng xuyeân kieåm tra caùc keânh tieâu thuï, tìm hieåu nguyeân nhaân soá löôïng tieâu thuï giaûm, coù theå ra quyeát ñònh ngöøng saûn xuaát saûn phaåm ñeå tung ra saûn phaåm môùi hoaëc do nhöõng yeáu toá khaùc trong khaâu phaân phoái caàn giaûi quyeát. Caàn chuù yù, moät chu kyø soáng cuûa saûn phaåm tröôùc heát phaûi gaén lieàn vôùi moät thò tröôøng nhaát ñònh. Moät saûn phaåm coù theå môùi ôû thò tröôøng naøy, nhöng ñaõ coù maët ôû thò tröôøng khaùc vaø ngöôïc laïi. Vì vaäy, khi nghieân cöùu chu kyø soáng cuûa saûn phaåm, giuùp ta yù töôûng luùc naøo taïo ra saûn phaåm môùi, luùc naøo ruùt lui nhöõng thò tröôøng khoâng taïo ra lôïi nhuaän cao. Ñoàng thôøi, giuùp coâng ty chuû ñoäng kieåm soaùt ñöôïc keânh tieâu thuï caùc loaïi saûn phaåm hieän coù treân thò tröôøng . 2.1.4. Vai troø cuûa chieán löôïc saûn phaåm: Chieán löôïc saûn phaåm coù moät vai troø, moät vò trí cöïc kyø quan troïng. Noù laø neàn taûng, laø xöông soáng cuûa chieán löôïc chung Marketing, chieán löôïc saûn phaåm laø vuõ khí saéc beùn trong vieäc caïnh tranh treân thò tröôøng. Khi hình thaønh ñöôïc chieán löôïc saûn phaåm, coâng ty môùi coù phöông aùn ñeå ñaàu tö, nghieân cöùu thieát keá saûn phaåm haøng loaït. Neáu chieán löôïc saûn phaåm cuûa coâng ty yeáu keùm, coâng ty khoâng coù thò tröôøng tieâu thuï saûn phaåm thì nhöõng hoaït ñoäng noùi treân seõ voâ cuøng maïo hieåm, seõ daãn ñeán thaát baïi. Khi thöïc hieän toát chieán löôïc saûn phaåm, caùc chieán löôïc giaù caû, phaân phoái vaø coå ñoäng môùi coù ñieàu kieän trieån khai moät caùch coù hieäâu quaû. 2.1.5. Noäi dung cuûa chieán löôïc saûn phaåm: SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 15
 16. 16. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI Chieán löôïc chuûng loaïi: Trong kinh doanh hieän ñaïi, raát hieám coâng ty naøo chæ coù moät saûn phaåm duy nhaát. Duy nhaát moät saûn phaåm seõ raát maïo hieåm ñoái vôùi coâng ty trong ñieàu kieän thò tröôøng luoân luoân thay ñoåi theo thôøi gian, giôùi tính, tuoåi taùc, ngheà nghieäp… vôùi ñoäc nhaát moät saûn phaåm coâng ty seõ khoâng traùnh ñöôïc ruûi ro vaø khoâng theå thöïc hieän ñöôïc muïc tieâu an toaøn, do ñoù coâng ty caàn coù moät chieán löôïc chuûng loaïi hôïp lyù bao goàm: - Chieán löôïc thieát laäp chuûng loaïi: coâng ty tieáp tuïc giöõ vöõng vò trí ñaõ coù treân thò tröôøng. Thieát keá vaø giöõ vöõng chuûng loaïi caùc maët cuûa coâng ty. Vôùi nhöõng loaïi saûn phaåm coù chaát löôïng cao, coâng ty chieám ñöôïc tình caûm vaø ñöôïc söï uûng hoä cuûa khaùch haøng. Coâng ty caàn tieán haønh nhöõng bieän phaùp cuõng coá, naâng cao uy tín saûn phaåm, vì ñoù cuõng laø uy tín cuûa coâng ty ñoái vôùi khaùch haøng. Treân cô sôû ñoù, duy trì vaø phaùt trieån phaàn thò tröôøng ñaõ chieám ñöôïc. - Chieán löôïc haïn cheá chuûng loaïi: trong quaù trình kinh doanh, coâng ty nhaän ñöôïc caùc thoâng tin phaûn hoài töø thò tröôøng giuùp nhaän bieát ñöôïc saûn phaåm naøo ñang ñöôïc öa chuoäng, saûn phaåm naøo coù hieäu quaû nhaát, töø ñoù coâng ty coù theå haïn cheá bôûi chuûng loaïi saûn phaåm khoâng hieäu quaû. Coâng ty löïa choïn nhöõng saûn phaåm coù öu theá cuûa mình treân thò tröôøng ñeå phaùt trieån vaø ñaàu tö. - Chieán löôïc bieán ñoåi chuûng loaïi: coâng ty thay ñoåi theå thöùc thoaû maõn nhu caàu, nhôø ñoù coâng ty coù theå naâng cao soá löôïng ngöôøi tieâu duøng. Söï bieán ñoåi chuûng loaïi khoâng nhaát thieát phaûi ñoøi hoûi coâng ty phaûi coù nhöõng saûn phaåm hoaøn thieän môùi. Coâng ty coù theå taïo ra moät saûn phaåm môùi treân cô sôû laøm khaùc ñi nhieàu so vôùi saûn phaåm hieän ñang coù. Chieán löôïc bieán ñoåi chuûng loaïi bao goàm caû veà vieäc caûi tieán hình daïng, vaät lieäu vaø caùch SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 16
 17. 17. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI trang trí beân ngoaøi. Trong nhieàu tröôøng hôïp, caùc ñaëc tính kyõ thuaät vaø söû duïng cuûa coâng ty vaãn giöõ nguyeân nhö cuõ, song vieäc thay ñoåi hình thöùc beân ngoaøi cuõng coù theå mang laïi cho coâng ty nhöõng cô hoäi tieâu thuï lôùn. - Chieán löôïc hoaøn thieän saûn phaåm: ngöôøi saûn xuaát ñoâi khi chæ thieân veà khía caïnh kyõ thuaät cuûa saûn phaåm nhöng ít khi chuù yù ñeán chi phí phaûi boû ra ñeå naâng cao chaát löôïng. Trong nghieân cöùu Marketing, chaát löôïng saûn phaåm ñöôïc nghieân cöùu döïa treân caùc thoâng soá kyõ thuaät, caùc ñaëc tính söû duïng phuø hôïp vôùi nhu caàu ngöôøi tieâu duøng thoâng qua vieäc hoï chaáp nhaän mua noù vaø ngöôøi saûn xuaát seõ thu ñöôïc lôïi nhuaän khi baùn haøng. Chieán löôïc hoaøn thieän saûn phaåm ñöôïc trieån khai theo moät soá maët sau: + Hoaøn thieän veà caáu truùc kyõ thuaät cuûa saûn phaåm. + Naâng cao caùc thoâng soá veà ñoä beàn, ñoä an toaøn. + Thay ñoåi kieåu daùng, kích côû. + Quan taâm ñaëc bieät ñeán maøu saéc, muøi vò saûn phaåm. + Thay ñoåi caùc vaät lieäu cheá taïo. + Taêng cöôøng tính naêng söû duïng cuûa haøng hoaù (deã söû duïng, deã baûo quaûn, deã thay theá phuï tuøng…). - Chieán löôïc phaùt trieån saûn phaåm môùi: + Caùc saûn phaåm môùi veà nguyeân taéc laø nhöõng saûn phaåm laàn ñaàu tieân ñöôïc saûn xuaát taïi coâng ty vaø so vôùi nhöõng saûn phaåm ñaõ ñöôïc saûn xuaát thì cho tôùi luùc thaâm nhaäp thò tröôøng chöa coù loaïi töông töï. + Caùc saûn phaåm caûi tieán: laø nhöõng saûn phaåm ñöôïc phaùt trieån treân cô sôû nhöõng saûn phaåm tröôùc ñaây. + Saûn phaåm môùi: laø moät khaùi nieäm töông ñoái. Moät saûn phaåm coù theå laø môùi ôû thò tröôøng naøy nhöng khoâng môùi ôû thò SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 17
 18. 18. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI tröôøng khaùc. Khoâng neân giôùi haïn saûn phaåm môùi trong vieäc thoaû maõn nhu caàu hieän taïi maø caàn thieát phaûi höôùng ñeán nhöõng nhu caàu töông lai baèng caùch hoaøn thaønh tröôùc thôøi haïn vieäc cheá taïo saûn phaåm môùi ñeå höôùng daãn cô caáu saûn phaåm, ñoàng thôøi khaùm phaù, tìm kieám nhu caàu môùi. Coâng vieäc khaùm phaù khoâng chæ laø coâng vieäc thích öùng thuï ñoäng vôùi nhu caàu maø quan troïng hôn laø vieäc thay ñoåi nhu caàu, taïo ra nhu caàu môùi. - Moâ phoûng: töùc laø döïa vaøo saûn phaåm cuû nhaø saûn xuaát seõ caûi thieän saûn phaåm cho phuø hôïp vôùi nhu caàu cuûa khaùch haøng. - Môùi hoaøn toaøn: Hình veõ veà quaù trình hình thaønh phaùt trieån saûn phaåm môùi: Moät saûn phaåm môùi thöôøng ra ñôøi qua caùc giai ñoaïn sau : + Taäp trung yù töôûng: ñaây laø böôùc quan troïng nhaát. Ñeå coù saûn phaåm tung ra thò tröôøng thì nhaø saûn xuaát phaûi taäp trung yù töôûng. Coù theå laáy yù töôûng töø : ngöôøi tieâu duøng, nhöõng thaønh vieân trong coâng ty, ñoái thuû caïnh tranh, caùc phöông tieän truyeàn thoâng SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 18 Taäp trung yù töôûng Thaåm tra Trieån khai vaø thöû nghieäm Caùc chieán löôïc tieáp thò Phaân tích kinh doanh Trieån khai saûn phaåm Thöû nghieäm thò tröôøng Thöông maïi hoùa
 19. 19. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI + Thaåm tra: khi coù yù töôûng caàn phaûi thaåm tra. Muïc ñích cuûa böôùc naøy laø choïn loïc moät soá yù töôûng haáp daãn, coù tính thöïc teá. Trong vieäc saøn loïc yù töôûng coâng ty thöôøng maéc phaûi hai ñieåm sai laàm sau: - Sai laàm boû yù töôûng hay. - Sai laàm veà vieäc ñöa yù töôûng ngheøo naøn trong vieäc phaùt trieån vaø thöông maïi hoùa saûn phaåm. + Trieån khai vaø thöû nghieäm yù töôûng. - YÙ töôûng veà saûn phaåm: laø yù töôûng veà saûn phaåm trong töông lai baèng caùch dieãn ñaït kheùo leùo yù töôûng ñeå ngöôøi khaùc hieåu ñöôïc; coù theå dieãn ñaït baèng moâ hình, hình aûnh, ngoân ngöõ… - Hình aûnh saûn phaåm laø böùc tranh trong ñaàu cuûa khaùch haøng veà saûn phaåm hieän taïi, nhöõng saûn phaåm trong töông lai. + Caùc chieán löôïc chieâu thò: chieán löôïc saûn phaåm, chieán löôïc giaù, chieán löôïc phaân phoái, chieán löôïc xuùc tieán. + Phaân tích kinh doanh: döï ñoaùn doanh thu, chi phí. Coâng ty caàn phaân tích ñieåm hoaø voán, ñeå tính xem coâng ty caàn baùn ra bao nhieâu saûn phaåm ñeå hoaø voán vôùi giaù caû vaø cô caáu voán cho tröôùc. Neáu nhaø quaûn trò coâng ty sau khi xem xeùt nguoàn löïc giôùi haïn cuûa coâng ty, lieäu ñieåm hoaø voán coù ñaït ñöôïc hay khoâng. Giai ñoaïn naøy saûn phaåm môùi cô baûn ñöôïc hình thaønh.  Muïc tieâu cuûa giai ñoaïn naøy: xaùc ñònh nhöõng soá lieäu veà doanh soá, chi phí, lôïi nhuaän...xaây döïng chieán löôïc tieáp thò vaø laøm döï phoøng taøi chính. + Trieån khai saûn phaåm: töùc laø bieán saûn phaåm töø yù töôûng thaønh hieän thöïc. Ñaây laø giai ñoaïn daøi nhaát, chi phí cao, noù quyeát ñònh söï thaønh baïi cuûa doanh nghieäp + Thöû nghieäm thò tröôøng: muïc ñích ñeå naém baét ñöôïc taâm lyù khaùch haøng vaø heä thoáng phaân phoái saûn phaåm nhö theá naøo, SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 19
 20. 20. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI khaùch haøng coù chaáp nhaän saûn phaåm hay khoâng? Heä thoáng phaân phoái coù ñöôïc thieát keá theo ñaëc tính cuûa saûn phaåm, ñaëc tính khaùch haøng… nhöng ñeå thöû nghieäm chính xaùc, phaûi ñöa saûn phaåm ñuùng ñoái töôïng, neáu khoâng choïn ñuùng thì cuoäc thöû nghieäâm seõ trôû thaønh cuoäc thöû nghieäm aûo. + Thöông maïi hoùa: Sau khi thöû nghieäm thò tröôøng neáu thaønh coâng, hoï seõ tung saûn phaåm ra thò tröôøng. Giai ñoaïn naøy coù ba vaán ñeà caàn xem xeùt: - Baùn luùc naøo? - Baùn cho ai? - Baùn nhö theá naøo? 2.2. Chieán löôïc giaù: 2.2.1. Khaùi nieäm veà giaù: Giaù caû laø giaù trò trao ñoåi maø khaùch haøng saün saøng traû ñeå ñoåi laáy nhöõng lôïi ích töø moät saûn phaåm hay töø moät dòch vuï naøo ñoù. 2.2.2. Vai troø: Giaù ñoùng vai troø quyeát ñònh trong vieäc mua haøng naøy hay haøng khaùc ñoái vôùi ngöôøi tieâu duøng. Ñoái vôùi coâng ty, giaù coù vò trí quyeát ñònh trong caïnh tranh treân thò tröôøng. Vieäc ñònh giaù saûn phaåm coù yù nghóa quan troïng ñoái vôùi doanh nghieäp, noù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán doanh soá vaø lôïi nhuaän. Caùc böôùc ñònh giaù : Khi xaây döïng chính saùch ñònh giaù cuûa mình, coâng ty caàn phaûi xem xeùt raát nhieàu yeáu toá aûnh höôûng ñeán vieäc ñònh giaù. + Löïa choïn muïc tieâu ñònh giaù : Khi coâng ty quyeát ñònh xem mình muoán ñaït ñöôïc gì vôùi moät saûn phaåm cuï theå thì coâng ty seõ ñònh giaù döïa treân muïc tieâu ñoù laø: lôïi nhuaän, doanh soá, thaâm nhaäp thò tröôøng => muïc tieâu cuûa coâng ty caøng roõ raøng thì caøng deã aán ñònh giaù. SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 20
 21. 21. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI + Xaùc ñònh nhu caàu : Moãi giaù maø coâng ty ñaët ra coù theå daãn deán nhöõng nhu caàu khaùc nhau vaø vì theá seõ taùc ñoäng khaùc nhau ñeán nhöõng muïc tieâu Marketing cuûa noù. Trong tröôøng hôïp bình thöôøng, nhu caàu vaø giaù caû coù moái quan heä tyû leä nghòch vôùi nhau, nghóa laø giaù caøng cao thì nhu caàu caøng thaáp. + Xaùc ñònh chi phí: Khi coâng ty muoán ñöa ra moät möùc giaù naøo ñoù thì phaûi xaùc ñònh roõ chi phí mình ñaõ boû ra vaø lôïi nhuaän mình ñaït ñöôïc. Caùc daïng chi phí: chi phí coá ñònh vaø chi phí bieán ñoåi : + Vieäc phaân tích giaù thaønh, giaù caû vaø haøng hoaù cuûa ñoái thuû caïnh tranh seõ giuùp cho coâng ty xaùc ñònh xem giaù caû cuûa mình coù theå quy ñònh ôû möùc naøo? Coù lôïi hay baát lôïi veà chi phí cuûa coâng ty hay khoâng? Sau khi phaân tích ñaày ñuû caùc yeáu toá aûnh höôûng, coâng ty seõ löïa choïn giaù cho saûn phaåm cuûa mình.  Caùc phöông phaùp ñònh giaù P = Z / (1-LN) P: giaù ñaõ coäng phuï giaù (giaù baùn sæ) Z: chi phí cho moät ñôn vò saûn phaåm LN: tyû suaát lôïi nhuaän  Ñònh giaù theo lôïi nhuaän muïc tieâu Coâng ty xaùc ñònh giaù treân cô sôû ñaûm baûo tyû suaát lôïi nhuaän muïc tieâu treân voán ñaàu tö (ROI) P = Z + LN/Q P: giaù theo lôïi nhuaän muïc tieâu Z: chi phí ñôn vò LN: lôïi nhuaän mong muoán treân voán ñaàu tö Q: soá löôïng tieâu thuï döï kieán Caùch ñònh giaù naøy döïa vaøo vieäc phaân tích ñieåm hoaø voán: SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 21
 22. 22. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI Hình: Sô ñoà hoaø voán cho vieäc ñònh giaù theo lôïi nhuaän. Trong phöông phaùp naøy, nhaø saûn xuaát xeùt xem caùc möùc giaù khaùc nhau vaø öôùc ñoaùn saûn löôïng hoøa voán, khaû naêng veà löôïng caàu vaø lôïi nhuaän ñôn vò saûn phaåm ñeå xaùc ñònh tính khaû thi cuûa lôïi nhuaän muïc tieâu.  Ñònh giaù theo nhaän thöùc ñöôïc: Ngaøy caøng coù nhieàu doanh nghieäp xaùc ñònh giaù cuûa mình treân cô sôû giaù trò nhaän ñöôïc cuûa saûn phaåm. Hoï xem nhaän thöùc cuûa ngöôøi mua veà giaù trò, chöù khoâng phaûi chi phí cuûa ngöôøi baùn ñeå ñònh giaù laø quan troïng. Hoï söû duïng nhöõng bieán phí giaù caû trong Marketing ñeå taïo neân giaù trò nhaän thöùc trong suy nghó cuûa ngöôøi mua.  Ñònh giaù döïa vaøo chi phí: Ñònh giaù coäng chi phí: ñaây laø phöông phaùp ñôn giaûn nhaát. Phöông phaùp ñònh giaù naøy coäng theâm moät phaàn lôïi nhuaän tieâu chuaån vaøo chi phí saûn phaåm. Phaàn lôïi nhuaän naøy, thay ñoåi tuøy theo loaïi saûn phaåm. Theo caùch tính naøy ta xaùc ñònh coâng thöùc sau: SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 22 P=Z/1 –LNm/d Saûn löôïng hoøa voán Saûn löôïng Toång doanh thu Toång chi phí Lôïi nhuaän muïc tieâu. Doanh thu Chi phí
 23. 23. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI Trong ñoù P: giaù baùn sæ (giaù ñaõ coäng vaøo phuï giaù) Z: chi phí cho moät ñôn vò saûn phaåm. LNm/ñoàng hoà: lôïi nhuaän mong muoán treân giaù baùn leû.  Ñònh giaù theo ngöôøi mua: Ñaây laø phöông phaùp ñònh giaù theo söï nhaän thöùc cuûa khaùch haøng veà saûn phaåm, chöù khoâng theo chi phí cuûa nhaø saûn xuaát. Nhaän thöùc cuûa khaùch haøng veà giaù trò laø yeáu toá chuû yeáu cho phöông phaùp ñònh giaù naøy. Ñeå ñaùnh giaù nhaän thöùc giaù trò cuûa khaùch haøng, coâng ty neân söû duïng caùc bieán trong hoãn hôïp Marketing xaây döïng giaù trò trong taâm trí ngöôøi tieâu duøng.  Ñònh giaù döïa vaøo caïnh tranh: - Ñònh giaù döïa theo thôøi giaù : Caùch ñònh giaù naøy döïa vaøo giaù cuûa ñoái thuû caïnh tranh, vaø ít chuù yù vaøo chi phí cuõng nhö nhu caàu treân thò tröôøng. Coâng ty coù theå ñònh giaù baèng, cao hôn, thaáp hôn, so vôùi ñoái thuû caïnh tranh. Phöông phaùp ñònh giaù naøy raát phoå bieán, nhaát ñoái vôùi thò tröôøng maø ñoä co giaõn giaù raát khoù ño löôøng. - Ñònh giaù döïa vaøo ñaáu thaàu: Ñònh giaù döïa treân söï caïnh tranh cuõng nhö söï chi phoái caùc xí nghieäp ñaáu thaàu ñeå nhaän thaàu giaù. Coâng ty ñònh giaù döïa treân döï ñoaùn cuûa ñoái thuû caïnh tranh. Do ñoù muoán daønh ñöôïc hôïp ñoàng phaûi tính sao cho giaù thaáp hôn ñoái thuû maø coøn thu ñöôïc lôïi nhuaän cho coâng ty. Vieäc naøy coâng ty neân nghieân cöùu ñöa ra moät SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 23
 24. 24. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI giaù hôïp lyù, ñeå khoâng aûnh höôûng vò trí cuûa mình treân thöông tröôøng. Nhö vaäy, moãi phöông phaùp giaù ñeàu coù öu ñieåm vaø nhöôïc ñieåm, cho neân ñeå tính chính xaùc giaù saûn phaåm, coâng ty neân aùp duïng nhieàu phöông phaùp, khoâng neân aùp duïng moät phöông phaùp duy nhaát.  Löïa choïn cuoái cuøng: - Caùc phöông phaùp ñònh giaù neâu treân ñeàu thu heïp baûng giaù ñeå töø ñoù löïa choïn laáy moät caùi giaù cuoái cuøng cho coâng ty. - Khi löïa choïn giaù, coâng ty caàn xem xeùt theâm nhöõng yeáu toá phuï khaùc nhö: + Yeáu toá taâm lyù trong vieäc ñònh giaù. + AÛnh höôûng cuûa caùc yeáu toá khaùc trong Marketing ñeán giaù caû. + Chính saùch ñònh giaù cuûa coâng ty vaø xí nghieäp.  Ñieàu chænh giaù: Caùc doanh nghieäp khoâng chæ xaây döïng moät giaù duy nhaát maø phaûi xaây döïng moät cô caáu giaù phaûn aùnh ñöôïc nhöõng thay ñoåi veà nhu caàu vaø chi phí theo ñòa lyù, nhöõng yeâu caàu cuûa phaân khuùc thò tröôøng, thôøi vuï mua saém, khoái löôïng ñaët haøng vaø nhöõng yeáu toá khaùc nöõa… Do thöïc hieän chieát khaáu, bôùt giaù vaø hoå trôï khuyeán maõi, moät doanh nghieäp ít khi thöïc hieän ñöôïc. 2.2.3. Caùc yeáu toá cuûa chieán löôïc giaù: Vieäc ñònh giaù saûn phaåm coù yù nghóa raát quan troïng ñoái vôùi doanh nghieäp vì noù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán doanh soá vaø lôïi nhuaän. Vieäc ñònh giaù döïa treân hai nhoùm yeáu toá chính: nhoùm yeáu toá coù theå kieåm soaùt (nhoùm yeáu toá beân trong) vaø nhoùm yeáu toá khoâng theå kieåm soaùt (nhoùm yeáu toá beân ngoaøi). 2.2.3.1. Nhoùm yeáu toá beân trong: SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 24
 25. 25. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI Caùc muïc tieâu Marketing : coâng ty phaûi quyeát ñònh vôùi saûn phaåm ñoù thì coâng ty caàn ñaït ñöôïc ñieàu gì? Caùc muïc tieâu caøng roõ raøng caøng aán ñònh giaù deã daøng hôn. Chieán löôïc phöông thöùc Marketing: caùc quyeát ñònh ñöa ra cho nhöõng khaâu khaùc thuoäc veà phöông thöùc Marketing ñeàu coù aûnh höôûng ñeán nhöõng quyeát ñònh veà giaù. Phí toån : taïo neàn cho giaù, möùc giaù phaûi coù theå trang traûi moïi chi phí veà saûn xuaát, phaân phoái, baùn saûn phaåm, goàm caû tæ leä lôøi hôïp lyù cho nhöõng noå löïc vaø ruûi ro cuûa coâng ty. 2.2.3.2. Nhoùm yeáu toá beân ngoaøi : Thò tröôøng vaø nhu caàu: thò tröôøng vaø nhu caàu taïo ñoä cao veà giaù. Töø moái quan heä giöõa giaù vaø möùc caàu. Ngöôøi tieâu duøng seõ laø ngöôøi sau cuøng xem giaù coù phuø hôïp khoâng, caàn quan taâm ñeán caûm nhaän cuûa ngöôøi tieâu duøng vaø caûm nhaän aáy taùc ñoäng ra sao ñeán quyeát ñònh cuûa hoï. Caùc giaù caû vaø cung öùng cuûa ñoái thuû caïnh tranh: ngöôøi tieâu duøng ñaùnh giaù veà giaù caû vaø giaù trò söû duïng cuûa moät saûn phaåm treân nhöõng giaù caû vaø giaù trò söû duïng cuûa nhöõng saûn phaåm töông öùng. Yeáu toá beân ngoaïi khaùc: tình hình kinh teá nhö: laïm phaùt, taêng tröôûng hay suy thoaùi, laõi suaát… Sau khi ñònh ñöôïc giaù, coâng ty phaûi tính ñieåm hoaø voán döïa treân caùc tieáp caän baèng lyù thuyeát, töø ñoù môùi ñeà ra chieán löôïc giaù caû hôïp lyù. 2.2.3.1 caùc chieán löôïc maø coâng ty ñang löïa choïn treân thò tröôøng hieän nay. a. Chieán löôïc ñònh giaù döïa vaùo chi phí: laø höôùng vaøo muïc tieâu chi phí vaø lôïi nhuaän cuûa doanh nghieäp. Theo ñoù ngöôøi ta seõ coäng moät möùc lôøi cuûa doanh nghieäp vaøo phí toån cuûa saûn phaåm. Ñaây laø phöông phaùp ñôn giaûn nhaát nhöng khoâng phaûi deã vaø luoân luoân toát. SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 25
 26. 26. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI Vieäc hoaïch ñònh phí toån coù lieân quan ñeán khoái löôïng baùn ra maø khoái löôïng baùn ra raát khoù tính toaùn tröôùc ñöôïc. Noù khoâng tính ñeán nhu caàu hieän taïi vaø vaán ñeà caïnh tranh, do ñoù giaù ñeà ra coù theå khaùc raát nhieàu so vôùi giaù thò tröôøng. b. Chieán löôïc giaù caû saûn phaåm môùi: doanh nghieäp khi tung ra moät saûn phaåm môùi treân thò tröôøng chính laø ñeå giôùi thieäu saûn phaåm laø moät phaàn cuûa saûn phaåm hoãn hôïp. Trong tröôøng hôïp naøy, doanh nghieäp tìm kieám haøng loaït giaù caû laøm toái ña hoaù lôïi nhuaän trong toång theå saûn phaåm hoãn hôïp. c. Chieán löôïc ñònh giaù döïa treân caûm nhaän cuûa ngöôøi mua: ngaøy caøng nhieàu doanh nghieäp ñònh giaù xuaát phaùt töø söï caûm nhaän cuûa khaùch haøng ñoái vôùi saûn phaåm cuûa mình. Hoï xem söï caûm nhaän cuûa ngöôøi mua laø chìa khoaù ñeå ñònh giaù. Hoï söû duïng nhöõng bieán soá phi giaù ñeå xaây döïng giaù trò ñöôïc caûm nhaän trong taâm trí ngöôøi mua. Giaù ñöôïc ñeà ra laø ñeå ñaït ñöôïc caùi giaù trò caûm nhaän ñoù. d. Chieán löôïc ñònh giaù taâm lyù: coù hai loaïi giaù öùng vôùi phöông phaùp naøy. Giaù chæ baùo chaát löôïng: ñoái vôùi saûn phaåm khoù xaùc ñònh chaát löôïng thì ngöôøi mua thöôøng caên cöù vaøo giaù baùn. Giaù cao ñoái vôùi hoï laø chaát löôïng cao vaø ngöôïc laïi. Giaù coù soá troøn hoaëc nhieàu soá leû: thay vì laøm troøn soá doanh nghieäp thöôøng ñöa ra moät giaù coù soá leû ôû sau hoaëc döôùi con soá troøn, ñieàu naøy laøm ngöôøi mua coù taâm lyù giaù reû vaø ngöôøi baùn ñaõ tính tæ mæ, caån thaän caùc yeáu toá khi ñònh giaù. e. Chieán löôïc ñònh giaù theo thôøi vuï: moät soá saûn phaåm mang tính thôøi vuï raát roõ, thôøi vuï saûn xuaát vaø thôøi vuï tieâu duøng, öùng vôùi moãi thôøi vuï coù moät möùc giaù khaùc nhau. Caùch laøm naøy linh ñoäng vôùi nhu caàu ôû töøng thôøi ñieåm trong naêm. f. Chieán löôïc ñieàu chænh giaù caû: doanh nghieäp caàn ñieàu chænh giaù caû tuyø theo töøng ñieàu kieän kinh doanh khaùc nhau vaø caùc SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 26
 27. 27. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI yeáu toá cuûa hieän traïng thò tröôøng. Giaù caû bieán ñoåi linh hoaït theo quan heä cung - caàu. 2.3. Chieán löôïc phaân phoái : 2.3.1. Khaùi nieäm veà phaân phoái : Phaân phoái laø quaù trình ñöa saûn phaåm töø nôi saûn xuaát ñeán ngöôøi tieâu duøng. Vai troø: phaân phoái ñoùng vai troø quan troïng trong vieäc cung caáp cho khaùch haøng ñuùng saûn phaåm, ñuùng thôøi gian, ñuùng vò trí. 2.3.2. Keânh phaân phoái: 2.3.2.1. Khaùi nieäm: Keânh phaân phoái laø taäp hôïp caùc toå chöùc hay caù nhaân cuøng laøm nhieäm vuï chuyeån ñöa haøng hoùa, saûn phaåm hoaëc dòch vuï töø nhaø saûn xuaát ñeán ngöôøi tieâu duøng. Keânh phaân phoái taïo neân doøng chaûy cuûa haøng hoaù töø nhaø saûn xuaát ñeán ngöôøi tieâu duøng. 2.3.2.2. Caùc loaïi keânh phaân phoái: Nhaø saûn xuaát ngöôøi tieâu duøng Nhaø saûn xuaát nhaø baùn leû ngöôøi tieâu duøng Nhaø saûn xuaát nhaø baùn sæ nhaø baùn leû ngöôøi tieâu duøng Nhaø saûn xuaát ñaïi lyù baùn leû nhaø baùn sæ nhaø baùn leû ngöôøi tieâu duøng Keânh tröïc tieáp: khoâng coù khaâu trung gian, nhaø saûn xuaát baùn thaúng cho ngöôøi tieâu duøng. Keânh moät caáp: chæ coù moät trung gian baùn haøng. Trong thò tröôøng haøng coâng nghieäp, ñoù laø moâi giôùi hay ñaïi dieän baùn haøng. SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 27
 28. 28. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI Keânh hai caáp: coù hai trung gian tieáp thò. Trong thò tröôøng haøng tieâu duøng, noù thöôøng laø nhaø baùn sæ vaø baùn leû. Trong thò tröôøng kyõ ngheä, ñoù laø boä phaän phaân phoái cuûa coâng ty vaø caùc nhaø buoân. Keânh ba caáp: coù ba caáp trung gian phaân phoái: ñaïi lyù, baùn buoân, ngöôøi baùn leû, ngöôøi baùn sæ. 2.3.2.3. Baûn chaát cuûa caùc keânh phaân phoái: Keânh phaân phoái laø moät taäp hôïp caùc coâng ty vaø caù nhaân coù tö caùch tham gia vaøo quaù trình löu chuyeån cuûa saûn phaåm hoaëc dòch vuï töø ngöôøi saûn xuaát ñeán ngöôøi tieâu duøng. Vieäc söû duïng trung gian cacù hoaït ñoäng trong moät chöøng möïc naøo ñoù doanh nghieäp seõ maát quyeàn kieåm soaùt trong vieäc baùn haøng cho ai, baùn nhö theá naøo? Tuy nhieân doanh nghieäp cuõng seõ ñaït nhöõng maët thuaän lôïi sau: - Giôùi trung gian tieáp thò coù kinh nghieäm chuyeân veà baùn haøng, quy moâ hoaït ñoäng cuûa hoï thuaän lôïi hôn so vôùi caùc nhaø saûn xuaát töï phaân phoái. Ví duï : söû duïng keânh trung gian coù theå ñem laïi tieát kieäm cho caùc nhaø sanû xuaát: Sô ñoà keânh phaân phoái tôùi khaùch haøng Döïa vaøo hình veõ, ta thaáy khaùch haøng muoán mua haøng töø ba nhaø saûn xuaát phaûi tieáp xuùc ba laàn, nhö vaäy toán keùm thôøi gian, SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 28 Saûn xuaát Saûn xuaát Saûn xuaát Khaùch haøng Khaùch haøng Khaùch haøng Saûn xuaát Saûn xuaát Saûn xuaát Khaùch haøng Khaùch haøng Khaùch haøng Trun g gian phaâ n phoá i
 29. 29. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI chi phí cho caû khaùch haøng laãn nhaø saûn xuaát. Maët khaùc, khi söû duïng giôùi trung gian (do hoï mua töø nhieàu nhaø saûn xuaát khaùc nhau) khaùch haøng chæ moät laàn tieáp xuùc nhöng mua ñöôïc nhieàu loaïi haøng hoùa khaùc nhau. Nhö vaäy doanh nghieäp coù lôïi theá chæ taäp trung vaøo saûn xuaát. 2.3.2.4. Caùc chöùc naêng cuûa keânh phaân phoái : Caùc thaønh vieân trong keânh phaân phoái thöïc hieän moät soá chöùc naêng sau: - Nghieân cöùu: thu thaäp thoâng tin caàn thieát ñeå laäp keá hoaïch vaø taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho vieäc trao ñoåi. - Chieâu thò: kích thích tieâu thuï, soaïn thaûo vaø truyeàn baù nhöõng thoâng tin haøng hoaù. - Tieáp xuùc: thieáp laäp caùc moái quan heä, taïo döïng vaø duy trì moái quan heä vôùi khaùch haøng tieàm naêng. - Laøm thích öùng: giuùp cho doanh nghieäp hoaøn thieän haøng hoùa, ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu cuûa ngöôøi mua ví duï nhö caùc hoaït ñoäng: saûn xuaát laép raùp, ñoùng goùi…. - Ñaøm phaùn: laø coâng vieäc tieán haønh thöông löôïng nhöõng thoûa thuaän veà giaù, maët haøng, thôøi haïn thanh toaùn..vaø moät soá ñieàu kieän khaùc, sau ñoù chuyeån giao quyeàn sôû höõu… - Kho vaän: laø nôi toå chöùc löu thoâng haøng hoaù, vaän chuyeån baûo quaûn, vaø döï tröõ haøng hoaù….. - Ñaàu tö tìm kieám vaø söû duïng caùc nguoàn voán ñeå buø ñaép caùc chi phí hoaït ñoäng cuûa caùc keânh phaân phoái. - Chaáp nhaän ruûi ro: nhöõng thieät haïi veà hoaït ñoäng cuûa caùc keânh phaân phoái. Caùc chöùc naêng treân coù theå thay ñoåi giöõa caùc thaønh vieân trong keânh. Neáu nhaø saûn xuaát thöïc hieän chöùc naêng naøy thì chi phí seõ taêng, daãn ñeán ñaåy giaù saûn phaåm leân cao. Nhöng khi chuyeån SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 29
 30. 30. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI caùc chöùc naêng cho nhaø trung trung gian chi phí seõ giaûm, nhöng tính theâm chi phí trung gian. Nhö vaäy vaán ñeà laø löïa choïn keânh trung gian coù chi phí hôïp lyù, ñeå ñaûm baûo khoâng ñaåy giaù baùn leân. 2.3.2.5. Nhieäm vuï cuûa keânh phaân phoái: Ñieàu tra : thu thaäp thoâng tin caàn thieát ñeå hoaïch ñònh chieán löôïc vaø taïo thuaän lôïi cho söï trao ñoåi. Coå ñoäng : trieån khai vaø phoå bieán nhöõng thoâng tin coù söï thuyeát phuïc cao veà moùn haøng kinh doanh vaø caùc saûn phaåm môùi. Tieáp xuùc : tìm ra vaø thoâng tin ñöôïc vôùi khaùch haøng töông lai Phaân chia ñoùng goùi, phaân loaïi haøng hoaù. Thöông löôïng : coá gaéng ñi tôùi thoaû thuaän veà giaù caû vaø caùc vaán ñeà khaùc quanh moùn haøng maø khaùch haøng ñònh mua ñeå coù theå baùn ñöôïc. Taøi trôï : huy ñoäng vaø chia tieàn ñeå thanh toaùn chi phí cuûa keânh, caáp tín duïng cho khaùch haøng. Chòu ruûi ro: chaáp nhaän ruûi ro lieân quan ñeán vieäc ñieàu haønh hoaït ñoäng cuûa caùc keânh. Caùc keânh treân coù theå thay ñoåi caùc thaønh vieân trong keânh. Neáu nhaø saûn xuaát thöïc hieän caùc chöùc naêng naøy thì chi phí seõ taêng vaø giaù caû seõ cao hôn. Khi moät chöùc naêng ñöôïc chuyeån sang cho giôùi trung gian thì chi phí vaø giaù caû cuûa nhaø saûn xuaát seõ thaáp, nhöng phaûi tính theâm chi phí cho nhaø trung gian. 2.3.2.6. Hoaïch ñònh keânh phaân phoái: Hoaïch ñònh keânh phaân phoái ñoøi hoûi phaûi coù caùc muïc tieâu, caùc raøng buoäc, xaùc ñònh nhöõng löïa choïn veà keânh vaø ñaùnh giaù chung. Thieát laäp caùc muïc tieâu vaø caùc raøng buoäc. Vieäc hoaïch ñònh moät keânh phaân phoái hieäu quaû baét ñaàu baèng söï ñònh roõ caàn phaûi thaâm nhaäp thò tröôøng naøo vôùi muïc SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 30
 31. 31. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI tieâu gì? Caùc muïc tieâu ñoù coù theå laø möùc phuïc vuï khaùch haøng tôùi ñaâu, caùc trung gian phaûi hoaït ñoäng nhö theá naøo? Nhöõng raøng buoäc cuûa caùc keânh bao goàm: ñaëc ñieåm ngöôøi tieâu thuï, ñaëc ñieåm veà saûn phaåm, ñaëc ñieåm cuûa giôùi trung gian, ñaëc ñieåm cuûa moâi tröôøng, ñaëc ñieåm cuûa coâng ty. - Xaùc ñònh nhöõng löïa choïn chuû yeáu: Caùc trung gian tieáp thò Soá löôïng trung gian Quyeàn haïn vaø traùch nhieäm caùc thaønh vieân trong keânh - Ñaùnh giaù nhöõng löïa choïn keânh : + Giaû söû laø moät nhaø saûn xuaát muoán löïa choïn moät keânh thoaû maõn toát nhaát nhöõng muïc tieâu daøi haïn cuûa coâng ty, nhaø kinh doanh caàn phaûi ñaùnh giaù keânh theo caùc tieâu chuaån kinh teá, tính thích nghi vaø tính deã kieåm soaùt. + Nhöõng quyeát ñònh veà quaûn trò keânh: vòeâc quaûn trò keânh ñoøi hoûi söï löïa choïn vaø kích thích töøng caùc caù nhaân trung gian, ñaùnh giaù hoaït ñoäng caùc thaønh vieân trong keânh.  Tuyeån choïn thaønh vieân cuûa keânh  Kích thích caùc thaønh vieân cuûa keânh  Ñaùnh giaù caùc thaønh vieân cuûa keânh. 2.3.2.7. Caùc phöông thöùc phaân phoái baùn leû: Baùn leû laø taát caû nhöõng hoaït ñoäng coù lieân quan ñeán vieäc baùn haøng hoaù hay dòch vuï tröïc tieáp cho ngöôøi tieâu duøng ñeå hoï söû duïng. Caùc hình thöùc baùn leû raát phong phuù vaø ña daïng : - Theo möùc ñoä phuïc vuï goàm coù : baùn leû töï phuïc vuï, baùn leû phuïc vuï coù giôùi haïn, baùn leû phuïc vuï toaøn phaàn. SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 31
 32. 32. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI - Theo maët haøng kinh doanh: cöûa haøng chuyeân doanh, cöûa haøng baùch hoùa, caùc sieâu thò, caùc cöûa haøng thöïc phaåm. - Baùn leû khoâng duøng cöûa haøng goàm coù : baùn qua böu ñieän, baùn qua ñieän thoaïi, baùn haøng baèng maùy baùn haøng töï ñoäng, baùn leû taän nhaø. - Theo giaù baùn ñöôïc phaân ra thaønh hai loaïi: cöûa haøng chieát khaáu, cöûa haøng kho. - Cöûa haøng chuoãi: ñoù laø loaïi cöûa haøng coù hai hay nhieàu hieäu baùn leû chung moät sôû höõu vaø baùn nhöõng maët haøng gioáng nhau. Vieäc mua baùn coù tính chaát taäp quyeàn vaø coù theå coù kieåu kieán truùc cöûa hieäu y heät nhau, ñeå laøm noåi baät baát moãi cöûa haøng vaø giuùp khaùch haøng deã nhaän ra hôn. Chuoãi coâng ty coù lôïi theá hôn caùc cöûa haøng ñoäc laäp, nhôø coù khaû naêng baùn haï giaù vaø ñöôïc tieâu thuï vôùi khoái löôïng lôùn. - Hôïp taùc xaõ tieâu thuï: laø toå chöùc baùn leû cuûa chính khaùch haøng. Nhöõng ngöôøi cö truù chung trong coäng ñoàng coù theå laäp moät hôïp taùc xaõ tieâu thuï khi hoï caûm thaáy nhöõng cöûa hieäu aên lôøi nhieàu hoaëc cung caáp haøng hoaù keùm chaát löôïng hay maët haøng quaù ít. Cöûa haøng coù theå baùn giaù thaáp hôn giaù cuûa caùc cöûa haøng. 2.4 Chieán löôïc chieâu thò : 2.4.1. Khaùi nieäm chieâu thò : Chieâu thò laø moät coâng cuï quan troïng vaø coù hieäu quaû trong hoaït ñoäng Marketing. Muïc ñích cuûa chieâu thò laø ñeå cho cung gaëp caàu, ñeå ngöôøi baùn thoaû maõn nhu caàu ngöôøi mua toát hôn. Chieâu thò laø laøm cho baùn haøng deã hôn, khoâng nhöõng hoå trôï maø coøn taêng cöôøng cho caùc chieán löôïc saûn phaåm, giaù caû vaø phaân phoái. Noù laøm cho haøng hoaù baùn ñöôïc nhieàu hôn, nhanh hôn. Ñoàng thôøi theá löïc uy tín cuûa coâng ty cuõng ñöôïc cuûng coá. SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 32
 33. 33. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI Chieâu thò bao goàm caùc noäi dung chuû yeáu nhö: quaûng caùo, khuyeán maõi, tuyeân truyeàn, coå ñoäng tröïc tieáp vaø baùn haøng caù nhaân. 2.4.2. Noäi dung: - Quaûng caùo: laø moät trong nhöõng coâng cuï quan troïng nhaát trong hoaït ñoäng chieâu thò. Quaûng caùo laø truyeàn ñeán khaùch haøng caùc thoâng tin ñònh tröôùc veà saûn phaåm hay veà nhaø saûn xuaát, nhaèm kích thích söï ham muoán mua haøng cuûa hoï. Coâng taùc quaûng caùo ñoøi hoûi söï saùng taïo raát nhieàu, ñoù laø moät ngheä thuaät: ngheä thuaät quaûng caùo Muïc ñích cuûa quaûng caùo laø ñeå thu huùt söï chuù yù cuûa khaùch haøng, thuyeát phuïc hoï veà lôïi ích, söï haáp daãn cuûa saûn phaåm nhaèm thay ñoåi hoaëc cuõng coá loøng tin cuûa ngöôøi tieâu duøng veà saûn phaåm cuûa coâng ty, taêng cöôøng loøng ham muoán mua haøng cuûa hoï vaø ñi ñeán haønh ñoäng mua haøng. Muïc ñích cuoái cuøng cuûa quaûng caùo laø laøm cho vieäc baùn haøng ñöôïc nhieàu hôn, nhaèm taêng doanh soá vaø lôïi nhuaän cho doanh nghieäp. Ngoaøi ra, quaûng caùo coøn mang laïi hieäu quaû laø naâng cao uy tín, taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho doanh nghieäp trong vieäc caïnh tranh vaø chieám lónh thò phaàn trong thò tröôøng. Vì vaäy, moät taùc ñoäng quaûng caùo coù hieäu quaû caàn phaûi coù ñaày ñuû 3 ñaëc ñieåm: phaûi coù yù nghóa, phaûi ñoäc ñaùo, phaûi ñaùng tin caäy. - Khuyeán maõi : bao goàm raát nhieàu coâng cuï coå ñoäng nhaèm kích thích thò tröôøng, ñaùp öùng nhanh vaø maïnh hôn ñoái vôùi saûn phaåm vaø dòch vuï cuûa coâng ty. Haàu heát caùc toå chöùc kinh doanh ñeàu söû duïng coâng cuï khuyeán maõi. - Tuyeân truyeàn: laø coâng cuï chöa ñöôïc coi troïng ñuùng möùc trong tieáp thò, nhöng ñoâi khi laïi coù taùc duïng maïnh, ñaït hieäu quaû cao maø toán keùm ít hôn quaûng caùo. SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 33
 34. 34. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI Tuyeân truyeàn laø nhöõng moái quan heä giöõa quaàn chuùng vaø doanh nghieäp vôùi nhieàu muïc ñích, keå caû vieäc tuyeân truyeàn naâng cao uy tín cho coâng ty, taïo neân hình aûnh moät doanh nghieäp toát, laøm aên ñuùng ñaén… - Coå ñoäng tröïc tieáp vaø baùn haøng caù nhaân: ñaây laø hình thöùc coå ñoäng tröïc tieáp giöõa nhaân vieân baùn haøng vaø khaùch haøng nhaèm muïc ñích thuyeát phuïc hoï mua saûn phaåm, phöông thöùc naøy thöôøng ñöôïc tieán haønh treân cô sôû ñoái maët. - Nhieäm vuï cuûa coå ñoäng tröïc tieáp vaø baùn haøng caù nhaân goàm: + Tìm kieám khaùch haøng + Thuyeát phuïc hoï mua saûn phaåm + Laøm cho hoï haøi loøng ñeå hoï mua saém Öu nhöôïc ñieåm cuûa baùn haøng caù nhaân: Öu ñieåm: linh ñoäng taäp trung, tröïc tieáp daãn ñeán haønh ñoäng mua haøng Nhöôïc ñieåm: chi phí cao, khoù khaên trong vieäc thu huùt nhaân vieân baùn haøng coù trình ñoä. SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 34
 35. 35. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI CHÖÔNG II : PHAÂN TÍCH THÖÏC TRAÏNG MARKETING-MIX TAÏI XÍ NGHIEÄP CAO SU HOÙC MOÂN. A. TÌNH HÌNH HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT - KINH DOANH CUÛA XÍ NGHIEÄP CAO SU HOÙC MOÂN. I. LÒCH SÖÛ HÌNH THAØNH VAØ PHAÙT TRIEÅN CUÛA XÍ NGHIEÄP CAO SU HOÙC MOÂN: Teân giao dòch : COÂNG TY COÂNG NGHIEÄP CAO SU MIEÀN NAM - XÍ NGHIEÄP CAO SU HOÙC MOÂN Teân vieát taét : CASUMINA Truï sôû chính : Quoác loä 1A –Phöôøng Taân Thôùi Hieäp – Q12 – TP.HCM Ñieän thoaïi : 7 171452 – 7 171762 Fax : 848.7170835 Website : www.casumina.com.vn Ñieän tích söû duïng : 11.000 m 2 treân toång ñieän tích 5ha Xí nghieäp cao su Hoùc Moân laø moät trong baûy xí nghieäp tröïc thuoäc coâng ty coâng nghieäp cao su Mieàn Nam, bao goàm xí nghieäp cao su Hoùc Moân, xí nghieäp cao su Ñoàng Nai, xí nghieäp cao su Ñieän Bieân, Gaêng tay Vieät Höng, xí nghieäp cao su Taân Bình, xí nghieäp cao su Bình Lôïi vaø xí nghieäp cao su Bình Döông. Tieàn thaân cuûa xí nghieäp tröôùc ñaây laø haõng Michelin vôùi 100% voán ñaàu cuûa phaùp. Naêm 1962 ñaàu tö xaây döïng vaø chính thöùc ñöa vaøo hoaït ñoäng ôû Vieät Nam naêm 1964 vôùi teân goïi haõng voõ ruoät xe Michelin vieät nam; chuyeân saûn xuaát saêm loáp xe caùc loaïi. Thieát keá ban SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 35
 36. 36. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI ñaàu vôùi coâng suaát 1.800.000 boä voû xe ñaïp trong naêm. Nguyeân vaät lieäu chính nhaäp töø coâng ty meï Michelin Phaùp. Phaàn lôùn cao su ñöôïc ñöa veà töø ñoàn ñieàn cao su Daàu Tieáng. Sau ngaøy Mieàn Nam hoaøn toaøn giaûi phoùng. Cuoái naêm 1976, chính phuû tieáp nhaän vaø tieáp tuïc quaûn lyù, ñoåi teân thaønh “Xí nghieäp cao su Hoùc Moân” tröïc thuoäc coâng ty hoaù chaát Mieàn Nam, truï sôû ñaët taïi 180 – Nguyeãn Thò Minh Khai – Quaän 3 – TP. Hoà Chí Minh. Trong nhöõng naêm hoaït ñoäng, xí nghieäp ñaõ khoâng ngöøng môû roäng quy moâ saûn xuaát, laø moät trong nhöõng xí nghieäp coù cô sôû hoaït ñoäng töông ñoái oån ñònh vaø hieäu quaû. Tuy xí nghieäp gaëp khoâng ít nhöõng khoù khaên vaø trôû ngaïi. Naêm 1983 ñöôïc söï hoå trôû cuûa nhaø nöôùc trong vieäc töï thieát keá, xí nghieäp cheá taïo theâm moät daây chuyeàn saûn xuaát saêm ñöôïc moâ phoûng theo daây chuyeàn saûn xuaát cuûa haõng Michelin cuõ, naâng cao naêng löïc gaáp ñoâi. Ñoàng thôøi xí nghieäp cuõng hôïp taùc vôùi Haõng TAURUS - HUNGARY vaø xaây döïng theâm moät coâng xöôûng loáp coù coâng suaát thieát keá 1.800.000 loáp trong naêm. Trong thôøi gian naøy, xí nghieäp cao su Hoùc Moân chuû yeáu saûn xuaát theo höôùng xuaát khaåu ôû thò tröôøng caùc nöôùc Ñoâng Aâu. Chính vì vaäy, xí nghieäp haàu nhö maát haún thò tröôøng naøy khi tình hình ôû Ñoâng Aâu bieán ñoäng vaøo nhöõng naêm ñaàu thaäp kyû 90 theá kæ 20. Tröôùc tình hình khoù khaên, toaøn boä quaù trình saûn xuaát cuûa xí nghieäp bò aûnh höôûng moät caùch nghieâm troïng coù nguy cô aûnh höôûng ñeán kinh doanh, ñôøi soáng coâng nhaân vieân gaëp nhieàu khoù khaên. Nhöng vôùi söï chæ ñaïo cuûa ban giaùm ñoác, xí nghieäp ñaõ tìm ñöôïc phöông huôùng saûn xuaát môùi, cuûng coá vaø phaùt trieån thò tröôøng xuaát khaåu môùi caân ñoái ñaàu tö. Ñeán ñaàu naêm 1993, xí nghieäp thöïc hieän chuû tröông saép xeáp vaø chuyeån höôùng hoaït ñoäng saûn xuaát ñaõ daãn ñeán oån ñònh thò tröôøng noäi ñòa. Ngoaøi saûn xuaát saêm xe ñaïp coøn coù theâm saûn xuaát saêm SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 36
 37. 37. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI loáp xe gaén maùy, ñaëc bieät laø söï noã löïc cuûa caùc kyõ sö vaø ban giaùm ñoác ñaõ cho ra ñôøi moät loaïi saûn phaåm ñaàu tieân laø saêm, loáp baby (xe ñaåy coâng nghieäp vaø noâng nghieäp) laø tieàn ñeà oån ñònh vaø xuaát khaåu. Trong boái caûnh coù nhieàu thuaän lôïi, xí nghieäp ñaõ ñaàu tö söûa chöõa vaø mua maùy moùc thieát bò nhaø xöôûng, nay ñaõ trôû thaønh xí nghieäp haøng ñaàu ngaønh cao su phía Nam vôùi coâng suaát thieát keá khaù cao: Loáp caùc loaïi: 5.500.000 (chieác/naêm) Saêm caùc loaïi: 7.000.000 (chieác/naêm) Naêm 1996 - 2000 xí nghieäp ñaõ nghieân cöùu vaø cheá taïo thaønh coâng loáp Tubless chuyeân duøng cho xe gaén maùy vaø xe ñaåy coâng nghieäp, môû roäng thò tröôøng noäi ñòa veà noäi ñòa veà saêm loáp xe gaén maùy, thò tröôøng loáp coâng – nghieäp, xuaát khaåu. Naêm 2000 ñeán nay nghieäp luoân luoân laø laù côø ñaàu trong coâng ty cao su vôùi giaù trò toång saûn löôïng vaø doanh soá töø 90 tyû ñeán 295 tyû (2004). Do coù nhieàu thaønh tích noåi baät neân xí nghieäp ñaõ ñöôïc nhaø nöôùc taëng huaân chöông lao ñoäng haïng ba hai laàn vaø phong danh hieäu lao ñoäng cho coâng nhaân Nguyeãn Thò Bích Thuûy (nay laø tröôûng phoøng keá hoaïch cuûa xí nghieäp). Ñaëc bieät trong naêm 2003. xí nghieäp ñöôïc nhaø nöôùc taëng huaân chöông lao ñoäng haïng hai vaø caùc vaên baèng khen cuûa boä coâng nghieäp vaø cuûa toång coâng ty. II. CHÖÙC NAÊNG, NHIEÄM VUÏ, QUYEÀN HAÏN, MUÏC TIEÂU CUÛA XÍ NGHIEÄP CAO SU HOÙC MOÂN: 1. CHÖÙC NAÊNG: Xí nghieäp cao su hoùc moân coù phaïm vi hoaït ñoäng kinh doanh töông ñoái lôùn vôùi caùc chöùc naêng coù baûn sau ñaây: - Saûn xuaát saêm loáp xe caùc loaïi. SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 37
 38. 38. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI - Kinh doanh cung öùng saûn phaåm cho thò tröôøng trong nöôùc vaø xuaát khaåu. - Duy trì vaø khoâng ngöøng phaùt trieån ngaønh hoaù chaát Mieàn Nam, naâng cao thu nhaäp cho coâng ty trong ñieàu kieän kinh teá thò tröôøng gay gaét. - Cung öùng vaät tö trang thieát bò maùy moùc kyû thuaät vaø caùc nhu caàu tieâu duøng cho vieäc saûn xuaát. - Thöïc hieän phaân phoái theo hieäu quaû coâng vieäc, tính coâng baèng xaõ hoäi vaø quan taâm ñeán quyeàn lôïi cuûa Nhaø Nöôùc, ngöôøi lao ñoäng lôïi ích cuûa caùc thaønh vieân trong xí nghieäp. 2. NHIEÄM VUÏ: Beân caïnh nhöõng chöùc naêng chính, xí nghieäp coøn ñaûm nhaän moät soá nhieäm vuï sau: - Nghieân cöùu hoaïch ñònh caùc chieán löôïc kinh doanh vaø ñeà xuaát caùc giaûi phaùp nhaèm phaùt trieån caùc hoaït ñoäng dòch vuï saûn xuaát kinh doanh xuaát nhaäp khaåu.Toå chöùc thöïc hieän caùc keá hoaïch ngaén haïn vaø daøi haïn, khoâng ngöøng oån ñònh vaøø môû roäng quy moâ hoaït ñoäng, caûi tieán caùc trình töï thuû tuïc goùp phaàn gia taêng thu nhaäp, taêng thu chi ngaân saùch, töø ñoù caûi thieän vaø naâng cao ñôøi soáng cuûa coâng nhaân vieân trong xí nghieäp.. - Taêng cöôøng söû duïng voán hôïp lí, ñaït hieäu quaû cao, ñoàng thôøi thu huùt theâm nguoàn voán ñeå ñaùp öùng toái ña nhu caàu kinh doanh baèng caùc phöông aùn kinh doanh hieäu quaû. Tìm kieám vaø môû roäng thò tröôøng tieâu thuï trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi. 3. QUYEÀN HAÏN : - Thöïc hieän kyù hôïp ñoàng kinh teá vôùi caùc ñôn vò kinh teá khaù nhö hôïp ñoàng kinh teá trong nöôùc, hôïp ñoàng gia coâng. - Ñöôïc tham vaøo hoaït ñoäng xaõ hoäi, caùc hoâïi chôï trieån laõm giôùi thieäu saûn phaåm cuûa xí nghieäp cuõng nhö cuûa coâng ty, ñöôïc SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 38
 39. 39. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI quyeàn yù kieán hoaëc tham möu vôùi coâng ty ñeà nghò nhöõng yù töôûng saùng taïo coù ích cho ngaønh. - Ñöôïc quyeàn chuû ñoäng trong vieäc laäp keá hoaïch saûn xuaát vôùi chi phí thaáp, taän duïng nguyeân vaät lieäu thöøa ñeå saûn xuaát caùc saûn phaåm phuï khaùc. 4. MUÏC TIEÂU: - Xí nghieäp cao su Hoùc Moân thöïc hieän ñuùng ñöôøng loái cuûa Ñaûng vaø nhaø nöôùc, goùp phaàn vaøo ngaân saùch, môû roäng kinh doanh vaø taïo coâng aên vieäc laøm cho ngöôøi daân. Quan heä haøng hoùa ñöôïc xí nghieäp xem laø muïc tieâu trong hoaït ñoäng chính cuûa mình. - Duy trì vaø khoâng ngöøng phaùt trieån haøng hoùa trong ñieàu kieän canh traïnh gay gaét treân thò tröôøng hieän nay. Saûn phaåm maø xí nghieäp saûn xuaát ra ñöùng vò trí trong ngaønh veà chaát löôïng toát, giaù thaønh thaáp. III. VÒ TRÍ CUÛA XÍ NGHIEÄP TREÂN THÒ TRÖÔØNG HIEÄN NAY: Ñaây laø xí nghieäp daãn ñaàu cuûa ngaønh coâng nghieäp phía Nam. Saûn phaåm cuûa xí nghieäp ñaõ coù maët treân thò tröôøng khaù laâu vaø raát coù uy tín. Trong nhöõng naêm gaàn ñaây, xí nghieäp ñaõ coù chieán löôïc quay laïi thò tröôøng noäi ñòa, saûn phaåm saêm loáp xe ñaïp vaø xe gaén maùy ñaõ chieám ñöôïc tình caûm ngöôøi tieâu duøng vì giaù caû coù phaàn linh hoaït hôn, vöøa tuùi tieàn haàu heát cuûa ngöôøi tieâu duøng, trong khi ñoù chaát löôïng saûn phaåm khoâng thua keùm gì chaát löôïng saûn phaåm cuûa caùc coâng ty Vieät Nam nhö Sao Vaøng, Ñaø Naüng… ngoaøi ra, xí nghieäp coøn ñaït ñöôïc chöùng nhaän ISO 9002 theo nguyeân baûn 2000 caøng chieám ñöôïc loøng tin ôû khaùch haøng vaø uy tín cuûa xí nghieäp. Hieän nay, xí nghieäp ñaõ ñaït ñeán ISO 14001veà moâi tröôøng laøm cho xí nghieäp saïch ñeïp vaø an toaøn hôn. SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 39
 40. 40. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI Chaát löôïng saûn phaåm: Chaát löôïng saûn phaåm ôû xí nghieäp cao su Hoùc Moân ñaõ ñaït ñöôïc huy chöông vaøng veà saûn phaåm chaát löôïng cao taïi hoäi chôï trieån laõm ôû Giaûng Voõ, Haø Noäi. Chaát löôïng saûn phaåm cuûa xí nghieäp ñöôïc thò tröôøng ñaùnh giaù cao do xí nghieäp coù maùy moùc, thieát bò gaàn nhö hoaøn chænh so vôùi ngaønh coâng nghieäp cao su trong caû nöôùc. Ñoàng thôøi, xí nghieäp ñaõ ñöa ra moät soá muïc tieâu veà chaát löôïng ñeå thoaû maõn nhu caàu veà chaát löôïng saûn phaåm ñoái vôùi trong vaø ngoaøi nöôùc nhö: Giaûm tyû leä pheá phaåm cuûa caùc loaïi saûn phaåm theo chæ tieâu. Caùc maët haøng kinh doanh ngaøy caøng ña daïng veà chuûng loaïi, quy caùch, caùc loaïi saûn phaåm saêm loáp môùi laép raùp vaøo caùc nhaø maùy coâng nghieäp ñeå xuaát khaåu sang caùc nöôùc nhö: Ñaøi Loan, Haøn Quoác, YÙ, Nhaät… IV. VEÀ HOAÏT ÑOÄNG KINH DOANH: Hoaït ñoäng kinh doanh ñoùng vai troø raát quan troïng. Noù coù tính quyeát ñònh trong moïi hoaït ñoäng cuûa baát kyø moät doanh nghieäp naøo. Hoaït ñoäng naøy chính laø nguoàn tích luõy lôïi nhuaän quan troïng laøm cô sôû cho vieäc phaùt trieån saûn xuaát vaø thöïc hieän caùc hoaït ñoäng khaùc. Noù ñöôïc theå hieän qua caùc lónh vöïc trao ñoåi, mua baùn, ñaëc bieät laø kyù keát hôïp ñoàng. Xí nghieäp cao su Hoùc Moân chuyeân kinh doanh vaø cheá taïo voû, ruoät xe caùc loaïi, ngoaøi ra coøn coù saûn phaåm cao su khaùc (gaêng tay, baêng tay, ñeäm ñaàu, ñeäm caûng) voû, ruoät xe laø maët haøng chuû yeáu ñöôïc xí nghieäp chuù troïng ñaàu tö baèng daây chuyeàn coâng ngheä môùi. Maët haøng naøy coù nhieàu loaïi, raát phong phuù vaø ña daïng, maãu maõ ñeïp, ñaùp öùng theo yeâu caàu cuûa khaùch haøng. Ñoàng thôøi goùp phaàn taïo neân thuaän lôïi cho xí nghieäp, neân caùc laõnh ñaïo cuõng khoâng ngöøng caûi tieán quy trình coâng ngheä vaø laép ñaët theâm maùy moùc Thieát bò saûn xuaát saêm, loáp. Hieän nay, xí nghieäp ñang thöïc hieän moät soá keá hoaïch nghieân cöùu vaø phaùt trieån nhö sau : SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 40
 41. 41. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI - Nghieân cöùu, xaây döïng hoaøn thieän döï aùn môû roäng saûn xuaát ôû quy moâ lôùn, ña ñaïng. - Nghieân cöùu, xaây döïng quy trình coâng ngheä thieát bò cho vieäc saûn xuaát caùc loaïi saêm, loáp chaát löôïng cao nhaèm ñaùp öùng nhu caàu cuûa khaùch haøng ñoái vôùi caùc loaïi saêm, loáp trong keá hoaïch phaùt trieån cuûa ngaønh cheá taïo saêm, loáp taïi Vieät Nam. V. CÔ CAÁU TOÅ CHÖÙC CUÛA BOÄ MAÙY QUAÛN LYÙ XÍ NGHIEÄP : 1. CÔ CAÁU SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC BOÄ MAÙY QUAÛN LYÙ: Tieáp tuïc thöïc hieän tinh thaàn cuûa quyeát ñònh 176/12/HÑBT veà vieäc saép xeáp laïi boä maùy nhaân söï, nhöõng naêm gaàn ñaây xí nghieäp ñaõ saép xeáp goïn boä maùy nhaân söï cuõng nhö boä maùy quaûn lyù vaø löïc löôïng lao ñoäng toaøn xí nghieäp. Hieän nay xí nghieäp ñang xaây döïng boä maùy quaûn lyù nhö sau: SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 41 Giaùm ñoác xí nghieäp Phoù giaùm ñoác keá hoaïch Phoù giaùm ñoác kinh doanh Ñaïi dieän laõnh ñaïo veà chaát löôïng Phoøng kinh doanh Phoøng toå chöùc nhaân söï Phoøng keá toaùn Phaân xöôûng saêm xe ñaïp - xe gaén maùy Ñaïi dieän laõnh ñaïo veà moâi tröôøng Phaân xöôûng cô naêng Phoøn g keá hoaïch saûn xuaát Phoøn g kyû thuaät Phaân xöôûng luyeän caùn traùng Phaân xöôûng loáp 2: xe ñaïp, xe coâng - noâng nghieäp Phaân xöôûng saêm oâtoâ Phaân xöôûng loáp 1: xe gaén maùy caùc loaïi
 42. 42. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI Boä maùy cuûa coâng ty cao su hoocmon 2. Chöùc naêng nhieäm vuï cuûa caùc phoøng ban Boä maùy quaûn lyù xí nghieäp ñöôïc toå chöùc raát chaët cheû bao goàm: • Giaùm ñoác: Chòu traùch nhieäm veà toaøn boä hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa xí nghieäp theo phaân caáp cuûa coâng ty. Thöïc hieän caùc phöông aùn SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 42
 43. 43. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI veà ñaàu tö vaø phaùt trieån cuûa coâng ty trieån khai ôû caáp xí nghieäp, chæ ñaïo saûn xuaát theo keá hoaïch; chæ ñaïo caùc coâng taùc kyõ thuaät chaát löôïng theo muïc tieâu, tieâu chuaån ISO 9002, quaûn lyù, ñieàu ñoäng, ñeà baït, khen thöôûng. • Phoù giaùm ñoác keá hoaïch saûn xuaát: Tröïc tieáp ñieàu ñoä keá hoaïch saûn xuaát, chæ ñaïo coâng taùc kyõ thuaät theo ñôn ñaët haøng cuûa coâng ty vaø cuûa xí nghieäp. Laäp keá hoaïch taùc nghieäp haøng ngaøy cho caùc phaân xöôûng. Chòu traùch nhieäm veà soá löôïng, chuûng loaïi ñôn ñaët haøng xí nghieäp do coâng ty ñöa xuoáng. Theo doõi saûn löôïng, chaát löôïng, chuûng loaïi, quy caùch haøng hoaù haøng ngaøy, leân baûng taïi phaân xöôûng saûn xuaát ñeå coâng nhaân vaø caùc boä theo doõi thöïc hieän. Quaûn lyù vaø ñieàu ñoä coâng vieäc cung caáp baùn thaønh phaåm töø xöôûng luyeän, vaûi maønh, tanh, van cho caùc xöôûng, ca saûn xuaát, quaûn lyù vieäc saép xeáp kho baõi thaønh phaåm ñeå tieän vieäc kieåm tra, giao haøng, tình traïng toàn kho. Ñieàu haønh caùc phaân xöôûng, ñieàu phoái baùn thaønh phaåm vaø nhaân löïc kòp thôøi. • Phoù giaùm ñoác kinh doanh Do giaùm ñoác xí nghieäp tröïc tieáp chæ ñaïo veà vôùi muïc ñích: Kinh doanh, mua baùn caùc loaïi vaät tö, thieát bò, phuï tuøng… naèm ngoaøi doanh muïc coâng ty cung caáp. Quaûn lyù xuaát nhaäp vaät tö • Caùc phoøng ban: Phoøng toå chöùc nhaân söï - Haønh chính: quaûn lyù, phaân phoái khen thöôûng, xaùc ñònh möùc lao ñoäng, boá trí lao ñoäng. Thöïc hieän caùc cheá ñoä chính saùch ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng. Thöïc hieän caùc nghóa vuï haønh chính, vaên thö… SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 43
 44. 44. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI Phoøng keá hoaïch - Saûn xuaát: ñieàu ñoä keá hoaïch saûn xuaát tröïc tieáp theo caùc phaân xöôûng, laäp keá hoaïch taùc nghieäp haøng ngaøy cho caùc xöôûng, chòu traùch nhieäm veà soá löôïng vaø chuûng loaïi do coâng ty ñöa xuoáng, leân baûng keá hoaïch saûn xuaát cho phaân xöôûng, ñeà xuaát vöôùng maéc vôùi ban giaùm ñoác vaø tìm ra caùch giaûi quyeát, thoáng keâ, baùo caùo soá löôïng… Phaân xöôûng cô khí: quaûn lyù taøi saûn coá ñònh, ñeà ra caùc giaûi phaùp coâng ngheä, hoaøn chænh daây chuyeàn saûn xuaát, cheá taïo phuï tuøng, chi tieát maùy ñeå baûo trì vaø laép raùp thieát bò, baûo trì heä thoáng ñieän. Phoøng kyõ thuaät: laø nôi trieån khai saûn phaåm môùi, maãu maõ môùi, pha cheá môùi do phoøng ban haønh hoaëc do khaùch haøng yeâu caàu vaø cuõng laø nôi trieån khai quaûn lyù coâng ngheä theo tieâu chuaån ISO 9002, quaûn lyù coâng taùc an toaøn lao ñoäng, quaûn lyù quy trình coâng ngheä; thieát keá thi coâng baùn thaønh phaåm, pha cheá baùn thaønh phaåm, quy ñònh möùc thaønh phaåm theo ISO 9002… Khu vöïc caùn traùng: phoái luyeän nguyeân vaät lieäu vaø caùn traùng vaûi maønh. Phaân xöôûng saêm: chòu traùch nhieäm saûn xuaát saêm caùc loaïi. Phaân xöôûng loáp 1: chòu traùch nhieäm saûn xuaát loáp xe gaén maùy. Phaân xöôûng loáp 2: chòu traùch nhieäm saûn xuaát loáp xe coâng – noâng nghieäp, xe ñaïp, xe gaén maùy, xe oâtoâ. Phoøng KCS: toå chöùc kieåm tra chaát löôïng saûn phaåm theo tieâu chuaån maø coâng ty vaø xí nghieäp ñeà ra cho ñeán tay ngöôøi tieâu duøng, hoã trôï saûn xuaát, duy trì chaát löôïng saûn phaåm taïi xí nghieäp. Phoøng keá toaùn – taøi chính – thoáng keâ: thöïc hieän cheá ñoä hoaïch toaùn thoáng keâ, döï baùo, döï toaùn, quyeát toaùn theo quy ñònh vaø xaùc ñònh giaù thaønh saûn phaåm ñôn vò, quaûn lyù chaët cheõ caùc nguoàn voán, taøi saûn, coâng nôï cuûa xí nghieäp, quaûn lyù vaø tham möu cho giaùm ñoác SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 44
 45. 45. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI söû duïng caùc quyõ cuûa xí nghieäp nhö: quyõ tieàn löông, khen thöôûng, phuùc lôïi… laäp baùo caùo keá hoaïch vaø phaân tích theo yeâu caàu cuûa giaùm ñoác nhaèm phuïc vuï toát cho coâng taùc quaûn lyù, phoái hôïp caùc phoøng ban trong coâng taùc kieåm tra ñònh kyø. Phoøng kinh doanh: kinh doanh tieâu thuï saûn phaåm, quaûn lyù xuaát nhaäp khaåu thaønh phaåm vaät tö, kinh doanh, tieâu thuï saûn phaåm cuûa xí nghieäp ôû thò tröôøng noäi ñòa, tìm kieám khaùch haøng trong vaø ngoaøi nöôùc, quaûn lyù, saép xeáp kho baõi, baùn thaønh phaåm ñeå thuaän tieän cho vieäc kieåm tra, giao haøng traùnh toàn ñoïng saûn phaåm. VI. QUY TRÌNH COÂNG NGHEÄ VAØ COÂNG TAÙC TOÅ CHÖÙC SAÛN XUAÁT KINH DOANH CUÛA XÍ NGHIEÄP: 1. TÌNH HÌNH QUAÛN LYÙ NGUYEÂN VAÄT LIEÄU CUÛA XÍ NGHIEÄP: Ñoái vôùi ngaønh coâng ngheä cao su, nguyeân vaät lieäu chuû yeáu laø cao su thieân nhieân vaø moät soá hoaù chaát thích hôïp duøng cho hoãn luyeän cao su baùn thaønh phaåm. Caùc vaät lieäu naøy raát deã hö hoûng vaø deã gaây chaùy noå. Ngoaøi ra trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh neáu thöïc hieän toát vieäc söû duïng vaø tieát kieäm nguyeân vaät lieäu coù lôïi cho vieäc haï giaù thaønh saûn phaåm. Do ñoù quaù trình quaûn lyù nguyeân vaät lieäu, phuï lieäu laø moät khaâu quan troïng trong quaù trình saûn xuaát kinh doanh. 2. NHIEÄM VUÏ VAØ CHÖÙC NAÊNG CUÛA TÖØNG BOÄ PHAÄN SAÛN XUAÁT SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 45 Khu vöïc luyeä n Phaâ n xöôû ng Phaâ n xöôû ng Toå ñieän Toå ñoän g löïc Toå cheá taïo Boä phaä n ñoùn Kho baõi vaän chuy Y teá ñôøi soán g Boä phaän saûn xuaát chính Boä phaän saûn xuaát phuï trôï Boä phaän phuïc vuï saûn xuaát Xí nghieäp
 46. 46. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI Sô ñoà “Cô caáu toå chöùc saûn xuaát” Trong moät quy trình saûn xuaát taïi xí nghieäp thì ñöôïc chia nhieàu boä phaän saûn xuaát khaùc nhau. Caùc boä phaän naøy hoã trôï cho nhau hoaøn thaønh toát coâng vieäc. Coâng nhaân laøm vieäc trong moät quy trình ñöôïc chia thaønh ba boä phaän: * Boä phaän saûn xuaát chính: laø boä phaän tröïc tieáp cheá taïo ra saûn phaåm chính bao goàm caùc coâng nhaân ôû khu vöïc luyeän caùn traùng, phaân xöôûng loáp 1, phaân xöôûng loáp 2, phaân xöôûng saêm. * Boä phaän saûn xuaát phuï trôï: laø boä phaän maø hoaït ñoäng cuûa noù coù taùc duïng phuïc vuï tröïc tieáp cho saûn xuaát chính, boä phaän naøy ñaûm baûo cho saûn xuaát chính coù theå tieán haønh moät caùch ñeàu ñaën lieân tuïc bao goàm: toå ñieän, toå ñoäng löïc, toå cheá taïo, boä phaän ñoùng goùi * Boä phaän phuïc vuï saûn xuaát: laø boä phaän ñöôïc toå chöùc ra nhaèm ñaûm baûo vieäc cung öùng,baûo quaûn, caáp phaùt, vaän chuyeån nguyeân vaät lieäu, nhieân lieäu, thaønh phaåm vaø duïng cuï lao ñoäng bao goàm: kho baõi vaän chuyeån, y teá ñôøi soáng.  Chöùc naêng vaø nhieäm vuï cuûa töøng boä phaän: • Boä phaän saûn xuaát chính : SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 46 traùn g I,II goùi
 47. 47. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI - Khu vöïc luyeän caùn traùng : laø phaân xöôûng saûn xuaát vaø cung caáp baùn thaønh phaåm cho phaån xöôûng loáp I vaø II vaø phaân xöôûng saêm. ÔÛ phaân xöôûng naøy, cao su nguyeân vaät lieäu ñöôïc pha cheá vôùi hôïp chaát seõ taïo ra cao su baùn thaønh phaåm phuïc vuï cho saûn xuaát. - Phaân xöôûng loáp I : nhaän cao su baùn thaønh phaåm vaø caùc nguyeân vaät lieäu khaùc ñeå saûn xuaát ra saûn phaåm hoaøn chænh, ôû ñaây chuyeân saûn xuaát loáp xe ñaïp vaø xe gaén maùy. - Phaân xöôûng loáp II : cuõng nhaän cao su baùn thaønh phaåm vaø caùc nguyeân vaät lieäu khaùc ñeå saûn xuaát ra saûn phaåm hoaøn chænh. ÔÛ ñaây chuyeân saûn xuaát loáp xe coâng nghieäp, ñaëc bieät phaân xöôûng loáp II ñeå xuaát khaåu. - Phaân xöôûng saêm : nhaän baùn thaønh phaåm vaø caùc nguyeân vaät lieäu khaùc ñeå taïo saûn phaåm caùc loaïi nhö: saêm xe ñaïp, saêm baby, saêm xe gaén maùy. • Boä phaän phuï trôï saûn xuaát: - Toå ñieän: chòu traùch nhieäm söõa chöõa caùc nguoàn ñieän phuïc vuï nhu caàu saûn xuaát trong xí nghieäp. - Toå ñoäng löïc : quaûn lyù vaø baûo veä heä thoáng ñieän, nöôùc trong xí nghieäp. - Toå cheá taïo: baûo trì maùy moùc thieát bò, cheá taïo khuoân theo yeâu caàu, thay theá duïng cuï maùy moùc chuyeân duøng. • Boä phaän ñoùng goùi: ñoùng goùi bao bì saûn phaåm nhaäp kho. • Boä phaän phuïc vuï saûn xuaát: - Kho baõi: duøng ñeå quaûn lyù nguyeân vaät lieäu vaø thaønh phaåm nhaäp kho. - Vaän chuyeån: vaän chuyeån nguyeân vaät lieäu ñeå thöïc hieän saûn xuaát, thaønh phaåm tieâu thuï, ñöa röôùc coâng nhaân. SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 47
 48. 48. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI - Y teá ñôøi soáng: chaêm soùc söùc khoûe cho ñôøi soáng caùn boä coâng nhaân vieân phuïc vuï böõa aên cho caùn boä mhaân vieân. Taát caû lao ñoäng trong xí nghieäp ñöôïc chia thaønh töøng toå vaø chòu söï quaûn lyù tröïc tieáp cuûa tröôûng ca saûn xuaát, thôøi gian laøm vieäc chia laøm ba ca: Ca 1:töø 6 giôø ñeán 14 giôø Ca 2: töø 14 giôø ñeán 22 Ca 3: töø 22 giôø ñeán 6 giôø Sô ñoà quy trình saûn xuaát saêm cuûa xí nghieäp cao su Hoùc Moân SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 48 Nhaäp kho Caét ñaàu saêm Bao bì Ñuïc loã valve, gaén valve Cao su + Hoaù chaát Hoãn luyeän Nhieät luyeän EÙp suaát EÙp suaát Voø oáng, daùn yeám, buoäc ñaàu Ñuïc loã, daùn valve Noái ñaàu Löu hoùa Gaén ti valve KCS Ruùt chaân khoâng Löu hoaù Vuoát loân Laøm nguoäi thaùo daây buoäc ñaàu Chaát caây Vuoát buoäc ñaàu Noái ñaàu Maøi hai ñaàu Ruùt chaân khoâng In nhaõn Bao bìKCS
 49. 49. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI Saêm goám hai loaïi: oáng saêm vaø van. Töø cao su thoâ nhö cao su toång hôïp, cao su töï nhieân, qua quaù trình sô luyeän caét caïo söûa töøng mieáng nhoû, sau ñoù keát hôïp vôùi moät soá hoùa chaát nhö hoaù deûo, choáng laõo, löu huyønh vaø cao su trong quaù trình luyeän kín (hoån hôïp, nhieät luyeän) taïo ra cao su baùn thaønh phaåm qua coâng ñoaïn eùp suaát seû ñöôïc ñuïc loã, daùn van, noái ñaàu roài ñöa qua khaâu kieåm ñònh. Keát quaû cuûa coâng ñoaïn naøy saêm baùn thaønh phaåm löu hoaù trong ñieàu kieän nhieät ñoä vaø aùp suaát cao ñeå taïo ra saêm thaønh phaåm, sau ñoù duøng maùy huùt chaân khoâng ñeå huùt heát khoâng khí trong saêm. Ñeå trôû thaønh saêm thaønh phaåm phaûi qua boä phaän KCS kieåm tra. Sau ñoù voâ bao bì vaø nhaäp kho. Sô ñoà quy trình saûn xuaát loáp cuûa xí nghieäp cao su Hoùc Moân SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 49 Cao su + hoaù chaát Hoån luyeän Nhieät luyeän Eùp suaát Caùn traùng vaûi Eùp suaát maët loáp Tanh boïc cao su Noái ñaàu Caét vaûi Vaûi maønh PA Löu hoùa Kieåm tra Coát maøng hôi Thaønh hình Löu hoaù Loáp thaønh phaåm KCSNhaäp kho Bao bì
 50. 50. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI Saûn xuaát maët loáp goàm ba thaønh phaàn chính; maët loáp, thaân loáp vaø tanh. - Maët loáp töø cao su thoâ nhö cao su toång hôïp, cao su thieân nhieân qua quaù trình sô luyeän caét nhoû cao su ra (theo kích thöôùc töøng loaïi saûn phaåm) sao ñoù phoái hôïp vôùi hoaù chaát nhö ñoän, hoaù deûo, choáng laõo löu huyønh vôùi cao su trong quaù trình hoãn luyeän seõ taïo ra cao su baùn thaønh phaåm. Cao su baùn thaønh phaåm töø khaâu hoãn luyeän seõ taïo thaønh maët loáp. - Thaân loáp töø vaûi maønh caùn traùng keát hôïp cao su thaønh phaåm hoãn luyeän qua khaâu caùn traùng eùp cao su baùn thaønh phaåm vôùi sôïi polyamid. Tieáp theo laø khaâu caét nhöõng mieáng cao su caùn traùng thaønh nhöõng maûnh nhoû theo kích thöôùc quy ñònh ñeå hoaøn thaønh thaân loáp. - Tanh: töø theùp sôïi keát hôïp vôùi cao su baùn thaønh phaåm töø khaâu hoãn luyeän ñeå taïo ra tanh. Töø ba coâng ñoaïn treân, coâng ñoaïn hình thaønh ñöôïc thöïc hieän baèng caùch cuoán vaûi maønh leân hai sôïi tanh theùp boïc cao roài daùn vaøo SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 50
 51. 51. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI maët loáp, keát hôïp cuûa coâng ñoaïn naøy laø loáp baùn thaønh phaåm. Ñeå taïo ra loáp baùn thaønh phaåm ngöôøi ta cho loáp baùn thaønh phaåm vaøo khuoân, ñem löu hoùa khoaûng 5 ñeán 10 phuùt trong ñieàu kieän nhieät ñoä aùp suaát cao. Sau ñoù loáp thaønh phaåm ñöôïc ñem qua boä phaän KCS ñeå ñem kieåm tra chaát löôïng, voâ bao bì, ñoùng goùi vaø nhaäp kho. 3. Tình hình nhaân söï Baûng thoáng keâ tình hình nhaân söï naêm 2004 cuûa xí nghieäp Xí nghieäp thöïc hieän moâ hình quaûn lyù caáp coâng ty töø naêm 2001- 2004 goàm coù 32 caùn boä goàm coù ban giaùm ñoác, tröôûng, phoù phoøng, phoù xöôûng tröôûng, tröôûng ca. Hieän nay kyõ sö vaø cöû nhaân coù 36 ngöôøi, coâng nhaân tay ngheà baäc 1 - 3 laø 310 ngöôøi, chieám 38%; baäc 4 - 5 laø 318 ngöôøi, chieám 39%; baäc 6 - 7 laø 69 ngöôøi, chieám 8%. Ngoaøi ra xí nghieäp coøn khuyeán khích vaø hoã trôï cho caùn boä coâng nhaân vieân hoïc taäp naâng cao trình ñoä vaên hoaù, nghieäp vuï ngoaïi ngöõ, coù moät kyõ sö ñang hoïc cao hoïc, 13 nhaân vieân hoïc ñaïi hoïc, 45 coâng nhaân boå tuùc vaên hoaù, nhaèm ñaùp öùng nhu caàu phaùt trieån cuûa xí nghieäp sau naøy. Trình ñoä tay ngheà cuûa coâng nhaân: Baäc thôï 1 - 3 4 - 5 6 – 7 Soá ngöôøi 310 318 69 Tyû troïng(%) 38% 39% 8% SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 51 Baäc thôï 1-3 Baäc thôï 4-5 Baäc thôï 6-7 38% 39% 8%
 52. 52. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI (Nguoàn taïi coâng ty) Qua baûng soá lieäu cho thaáy: coâng nhaân trong xí nghieäp laø coâng nhaân laønh ngheà, vôùi lao ñoäng treû, saùng taïo, naêng ñoäng; ña soá coâng nhaân saûn xuaát tröïc tieáp laø nhöõng ngöôøi coù thôøi gian laøm vieäc taïi xí nghieäp ñaõ laâu naêm neân coù kinh nghieäm khaù cao. Do ñoù, xí nghieäp caàn coù chính saùch ñoäng vieân veà vaät chaát vaø tinh thaàn ñoái vôùi taát caû coâng nhaân vieân trong xí nghieäp. Beân caïnh ñoù, xí nghieäp taêng cöôøng coâng taùc huaán luyeän ñaøo taïo tay ngheà cho coâng nhaân, coù nhö vaäy naêng löïc saûn xuaát vaø chaát löôïng saûn phaåm môùi ñöôïc naâng cao, goùp phaàn ñaùp öùng phaàn naøo yeâu caàu cuûa khaùch haøng, ñaëc bieät laø khaùch haøng nöôùc ngoaøi nhaèm ñaåy maïnh coâng taùc saûn xuaát, taêng nguoàn ngoaïi teä cho xí nghieäp. 4. Tình hình doanh thu cuûa xí nghieäp qua caùc naêm: Naêm 2002 Naêm 2003 Naêm 2004 Doan h thu 231,414,159,5 06 313,641,116,4 94 336,762,177,1 36 Tyû leä so saùnh 26% 36% 38% SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 52 26% 38% Naêm 2002 Naêm 2003 Naêm 2004
 53. 53. CHUYEÂN ÑEÀ TOÁT NGHIEÄP GVHD: THS. LAÂM TÖÔØNG THOAÏI Nhaän xeùt: Nhìn chung tình hình saûn xaát kinh doanh taïi xí nghieäp coù nhöõng chuyeån bieán roõ reät theo höôùng tích cöïc, cuï theå trong naêm 2002 xí nghieäp chæ ñaït doanh thu 231,414,159,506 ñaït 26% thì ñeán naêm 2004 con soá ñaõ taêng leân moät caùch nhanh choùng laø 336,762,177,136 ñaït 38% trong toång 3 naêm, ñieàu naøy chöùng toû raèng xí nghieäp coù moät höôùng ñi ñuùng ñaén, moät chieán löôïc kinh doanh phuø hôïp trong thò tröôøng hieän nay, moät thò tröôøng maø luoân coù söï caïnh tranh gay gaét cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh. B. THÖÏC TRAÏNG COÂNG TAÙC XAÂY DÖÏNG VAØ THÖÏC HIEÄN CHIEÁN LÖÔÏC MAKERTING MIX TAÏI XÍ NGHIEÄP CAO SU HOÙC MOÂN. I. CAÙC CHIEÁN LÖÔÏC MARKETING MIX. 1. CHIEÁN LÖÔÏC SAÛN PHAÅM: 1.1. Saûn phaåm: Chaát löôïng saûn phaåm: laø moät vaán ñeà ñöôïc söï quan taâm raát lôùn cuûa xí nghieäp cao su Hoùc Moân. Ñeå thöïc hieän muïc tieâu naøy, xí nghieäp ñaõ tieán haønh ñaàu tö daây chuyeàn saûn xuaát hieän ñaïi cuûa Ñaøi Loan. Xí nghieäp cuõng ñaàu tö khuoân môùi cho ra nhöõng saûn phaåm coù maãu maõ ñeïp vaø ngoaïi quan toát. Ñeå ñaûm baûo quaù trình löu hoaù toát, xí nghieäp ñaõ ñaàu tö caùc daøn maùy löu hoaù töï ñoäng ñeå ñaûm baûo quaù trình löu hoaù toát, daãn tôùi ít maéc loãi veà kyõ thuaät. Xí nghieäp cuõng ñaõ ñaàu tö caùc noài hôi môùi ñeå taêng aùp suaát, ñoàng thôøi cho söûa laïi kho ñeå naâng cao khaû naêng baûo quaûn, veä sinh coâng nghieäp vaø taùc phong laøm vieäc. Khoâng chæ ñaàu tö cho maùy moùc thieát bò, xí nghieäp coøn ñaàu tö cho ngöôøi thoâng qua caùc khoaù ñaøo taïo caùc boä, coâng nhaân vieân, kyõ sö… SVTH: NGUYEÃN XUAÂN DIEÂN TRANG: 53 36%

×