Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

HUONG DAN SU DUNG PHAN MEM CHAM CONG WISE EYE V5.1

http://www.sieuthimaychamcong.vn/
LIÊN HỆ:0908935129

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

HUONG DAN SU DUNG PHAN MEM CHAM CONG WISE EYE V5.1

 1. 1. CÔNG TY TNHH TM DV MÁY VĂN PHÒNG ĐẠI PHÁT Tel: 08- 39212114/ 39212115 / DD:0908935129 Fax: 08- 35898113 www.sieuthimaychamcong.vn Trang - 1 - Hotline:0908935129 HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG PHAÀN MEÀM CHAÁM COÂNG KEÁT NOÁI VI TÍNH Xem video hướng dẫn sử dụng phần mềm chấm công tại: Download hướng dẫn phần mềm va hướng dẫn sử dụng tại: http://sieuthimaychamcong.vn/ Dịch vụ cài đặt phần mềm chấm công và hướng dẫn sử dụng tận nơi Liên hệ:0908935129 Dịch vụ cài đặt phần mềm và hướng dẫn sử dụng qua teamveiwer Liên hệ:0908935129 /0916096479
 2. 2. CÔNG TY TNHH TM DV MÁY VĂN PHÒNG ĐẠI PHÁT Tel: 08- 39212114/ 39212115 / DD:0908935129 Fax: 08- 35898113 www.sieuthimaychamcong.vn Trang - 2 - Hotline:0908935129 1. V5, v5.1 ñöôïc söû duïng cuøng vôùi caùc maùy chaám coâng baèng theû caûm öùng model S200, K300 vaø caùc maùy chaám coâng baèng daáu vaân tay RONALD JACK, MITA, WISE EYE….. model RJB-100, 3000TID vaø 3000AID.X628 ,U160, X628, T4000, …………. 2. WISE EYE quaûn lyù döõ lieäu theû, döõ lieäu vaân tay cuûa nhaân vieân. Chuùng ta coù theå download döõ lieäu vaân tay, döõ lieäu theû veà maùy tính vaø upload döõ lieäu naøy leân maùy chaám coâng. 3. Phaàm meàm quaûn lyù coâng döïa vaøo thôøi gian ñöôïc ghi nhaän töø maùy chaám coâng vaø theo maõ cuûa nhaân vieân., theo phoøng ban. 4. Döõ lieäu quaûn lyù cuûa phaàn meàm laø döõ lieäu MS Access 2000. 5. WISE EYE phaân tích vaø toång hôïp coâng haønh chaùnh, coâng theo ca, coâng taêng ca, coâng ngaøy Chuû Nhaät, coâng ngaøy nghæ Leã , ca ñeâm, phuï caáp ñeâm, giôø coâng taùc, ñi laøm treã, ñi veà sôùm, vaéng… 6. Caùo baùo caùo : a. Baùo caùo chi tieát b. Baùo caùo toång coâng. c. Baùo treã, sôùm d. Baùo caùo thoáng keâ theo kí hieäu. e. Döõ lieäu toång hôïp coù theå xuaát ra Excel. 7. WSE V.5 ñöôïc thieát keá caùc tham soá giuùp chuùng ta khai baùo caùch tính coâng tuøy theo yeâu caàu cuûa töøng coâng ty. Noù giuùp chuùng ta khai baùo luaät chaám coâng chung (khai baùo caùc heä soá chaám coâng ngaøy Chuû nhaät, ngaøy leã, ca ñeâm…) vaø laäp thaønh caùc lòch trình, moãi lòch trình chöùa ñöïng töø 1 ñeán 5 ca laøm vieäc. Caùc lòch trình vaø ca laøm vieäc ñöôïc saép xeáp cho töøng nhaân vieân theo töøng ngaøy trong chu kyø haøng tuaàn. I. Sô đồ kết nối máy chấm công
 3. 3. CÔNG TY TNHH TM DV MÁY VĂN PHÒNG ĐẠI PHÁT Tel: 08- 39212114/ 39212115 / DD:0908935129 Fax: 08- 35898113 www.sieuthimaychamcong.vn Trang - 3 - Hotline:0908935129 1 ) Khai báo máy chấm công Từ menu Máy chấm công  Khai báo máy chấm công Chọn thêm mới : - Tên máy : nhập tên máy ( Vd : máy 1 , máy 2 , máy 3 ….) - Số máy (ID) : chọn theo ID máy chấm công ( VD : 1 , 2 , 3 ….) - Loại kết nối : chọn TCP/IP - Đia chỉ IP : nhập địa chỉ IP của máy chấm công - Port : 4370 - Số seri : nhập số seri của máy chấm công - Số đăng ký : Nhập số đăng ký trên hộp máy Nhấn Lưu 2) Tải mã số nhân viên về máy tính.
 4. 4. CÔNG TY TNHH TM DV MÁY VĂN PHÒNG ĐẠI PHÁT Tel: 08- 39212114/ 39212115 / DD:0908935129 Fax: 08- 35898113 www.sieuthimaychamcong.vn Trang - 4 - Hotline:0908935129 Vào Menu Máy chấm công – chọn kết nối máy chấm công. Click chuột vào trình đơn Chọn Tải nhân viên về máy tính. Click chuột vào Diệt từ máy chấm công xong chọn cập nhật. 3 ) Nhập tên nhân viên Vào menu Dữ Liệu  Quản lý nhân viên   
 5. 5. CÔNG TY TNHH TM DV MÁY VĂN PHÒNG ĐẠI PHÁT Tel: 08- 39212114/ 39212115 / DD:0908935129 Fax: 08- 35898113 www.sieuthimaychamcong.vn Trang - 5 - Hotline:0908935129   Bấm chọn vào dòng Nhân Viên Mới  Nhập tên vào cột Tên Nhân Viên ( Có thể gõ dấu tiếng việt )và cột Tên Chấm Công ( Không có dấu). 4 )Tải tên nhân viên lên máy chấm công ( Khi nhân viên chấm công sẽ hiên tên lên )  Vào menu Máy chấm công  Kết nối máy chấm công --- vào trình đơn—chọn tải nhân viên lên máy chấm công—chọn Mã số nhân viên cần chuyển—Click vào chuyển xuống--- click vào tải lên máy chấm công. Cài đặt phòng ban Vào menu du liệu  khai báo phòng ban
 6. 6. CÔNG TY TNHH TM DV MÁY VĂN PHÒNG ĐẠI PHÁT Tel: 08- 39212114/ 39212115 / DD:0908935129 Fax: 08- 35898113 www.sieuthimaychamcong.vn Trang - 6 - Hotline:0908935129 Thêm phòng ban mới : chọn phòng ban cha rồi nhấn thêm .        Nhập tên phòng ban  nhấn đồng ý .
 7. 7. CÔNG TY TNHH TM DV MÁY VĂN PHÒNG ĐẠI PHÁT Tel: 08- 39212114/ 39212115 / DD:0908935129 Fax: 08- 35898113 www.sieuthimaychamcong.vn Trang - 7 - Hotline:0908935129 Muốn sửa hoặc xóa phòng ban đã tạo  bấm chọn phòng ban cần sửa ( xóa )  nhấn sửa ( xóa) . Chuyển nhân viên vào phòng ban  Vào menu Dữ liệu  quản lý nhân viên đánh dấu check vào nhân viên cần chuyển ban
 8. 8. CÔNG TY TNHH TM DV MÁY VĂN PHÒNG ĐẠI PHÁT Tel: 08- 39212114/ 39212115 / DD:0908935129 Fax: 08- 35898113 www.sieuthimaychamcong.vn Trang - 8 - Hotline:0908935129 Chọn Phòng Ban Cần Đưa Nhân Viên Vào Nhấp Vào : CÀI ĐẶT CHẤM CÔNG => Từ Menu  Cài Đặt Chấm Công I ) Khai Báo Cách Chọn Giờ : có 6 cách lựa chọn ( như hình dưới)
 9. 9. CÔNG TY TNHH TM DV MÁY VĂN PHÒNG ĐẠI PHÁT Tel: 08- 39212114/ 39212115 / DD:0908935129 Fax: 08- 35898113 www.sieuthimaychamcong.vn Trang - 9 - Hotline:0908935129 1- TĐ-HC ( Chọn giờ tự động – trong ngày ) : chọn cách khai báo này khi trong ngày có thể làm nhiều ca (chấm 4 hoặc 6 lần trong 1 ngày) . Ví dụ: Sáng vào chấm 1 lần vào trưa chấm 1 lần ra, đầu giờ chiều chấm vào chiều kết thúc làm việc chấm ra (4 lần ) . Chấm 6 lần thì thêm vào tang cara tang ca…. Phần mềm sẽ lấy giờ dầu là GIỜ VÀO , giờ kế tiếp là giờ ra . Phần mềm căn cứ theo GIỜ XÁC ĐỊNH CA được nhập trong phần KHAI BÁO CA LÀM VIỆC để tính toán .Các cặp giờ sẽ chạy theo 3 thông số : ( như hình dưới). 2- IDM ( Vào ra theo số máy chấm công) : chọn cách khai báo này khi sử dụng 1 máy chuyên vào 1 máy chuyên ra. Số máy Lẻ là máy vào , số máy chằn là máy ra trên phần KHAI BÁO MÁY CHẤM CÔNG . 3- Pgio (theo khoảng giờ) : muốn trên báo cáo giờ của nhân viên thể hiện đúng cột vào hoặc ra khi chấm thiếu vào hoặc ra thì chọn cách khai báo này, lưu ý
 10. 10. CÔNG TY TNHH TM DV MÁY VĂN PHÒNG ĐẠI PHÁT Tel: 08- 39212114/ 39212115 / DD:0908935129 Fax: 08- 35898113 www.sieuthimaychamcong.vn Trang - 10 - Hotline:0908935129 chỉ chấm 2 hoặc 4 lần trong ngày theo giờ hành chánh . Chọn phân giờ (như hình dưới) Khoảng giờ vào ra Bắt đầu vào…… kết thúc vào : khai báo khoảng thời gian cho cột Vào . Bắt đầu ra…… kết thúc ra : khai báo khoảng thời gian cho cột Ra . 4-FILO (giờ đầu giờ cuối trong ngày): Trên máy chấm công có thể chấm rất nhiều lần trong ngày ,và nếu chọn khai báo này phần mềm tự động lấy giờ chấm đầu tiên và giờ chấm cuối cùng trong ngày để tính công. ( không chạy qua đêm)
 11. 11. CÔNG TY TNHH TM DV MÁY VĂN PHÒNG ĐẠI PHÁT Tel: 08- 39212114/ 39212115 / DD:0908935129 Fax: 08- 35898113 www.sieuthimaychamcong.vn Trang - 11 - Hotline:0908935129 5-CICO (theo phím vào , phím ra trên máy chấm công) 6-TĐ-QĐ (theo tự động ): Giống TĐ-HC nhưng chạy được chấm công qua đêm , vd: làm 3 ca có ca thứ 3 là ca qua đêm như 22h0006h00. Số chu trình chuyển ngày là 1. II) Khai Báo Ca Làm Việc :
 12. 12. CÔNG TY TNHH TM DV MÁY VĂN PHÒNG ĐẠI PHÁT Tel: 08- 39212114/ 39212115 / DD:0908935129 Fax: 08- 35898113 www.sieuthimaychamcong.vn Trang - 12 - Hotline:0908935129 Chọn Khai báo chung Nhấn Thêm mới để khai báo ca làm việc mới Đặt Mã Ca ( vd : HC ) Đặt giờ vào ra cho ca mới tạo ( HC) Nhập thời gian nghỉ trưa ( nếu có ) Khai báo Bắt đầu giờ vào để hiểu ca, Kết thúc giờ vào để hiểu ca sẽ là cơ sở cho giờ Vào. Bắt đầu giờ ra để hiểu ca, Kết thúc giờ ra để hiểu ca sẽ là cơ sở cho giờ Ra. Tức là hai giờ Vào Ra của nhân viên rơi vào khoảng khai báo nào thì sẽ xác định nhân viên đang làm việc tại ca đó. Nếu quên chấm vào hoặc ra vẫn tinh ra công thì điền vào Không có giờ ra hoặc giờ vào thì tinh tổng : …. phút tùy theo quy định. ***VD: ta tạo ca làm việc hành chánh mã ca là HC , giờ làm việc từ 7h30 17h00 ta khai báo như sau : + Mã ca : HC + Giờ vào làm việc : 08:00 + Giờ kết thúc làm việc : 17:00 + Giờ bắt đầu ăn trưa : 12:00+ Giờ kết thúc ăn trưa: 13:00 + Bắt đầu vào 06:00 + Kết thúc vào 10:00 + Bắt đầu ra 10:01 + Kết thúc ra 23:59 - Cho phép đi trể hoặc về sớm bao nhiêu phút phụ thuộc vào quy định công ty cho phép , qua tab Đi trể, về sớm để cài đặt.
 13. 13. CÔNG TY TNHH TM DV MÁY VĂN PHÒNG ĐẠI PHÁT Tel: 08- 39212114/ 39212115 / DD:0908935129 Fax: 08- 35898113 www.sieuthimaychamcong.vn Trang - 13 - Hotline:0908935129 - Nếu có tăng ca trước hoặc sau giờ làm việc bao nhiêu phút thì đánh dấu check v và đặt số phút vào: qua tab Thông số tăng ca để cài đặt.   Nếu ca làm việc là qua đêm thì dánh dấu check vào ô Ca qua đêm
 14. 14. CÔNG TY TNHH TM DV MÁY VĂN PHÒNG ĐẠI PHÁT Tel: 08- 39212114/ 39212115 / DD:0908935129 Fax: 08- 35898113 www.sieuthimaychamcong.vn Trang - 14 - Hotline:0908935129 III) Khai Báo Lịch Trình Làm Việc: Vao menu Cài đặt chấm công  Khai báo lịch trình làm việc .  Chọn Thêm mới Nhập tên lịch trình vào ô Tên lịch trình Cách chọn vào ra : chọn 1 trong 6 lựa chọn phu thuộc vào ca làm việc. Nhấn lưu
 15. 15. CÔNG TY TNHH TM DV MÁY VĂN PHÒNG ĐẠI PHÁT Tel: 08- 39212114/ 39212115 / DD:0908935129 Fax: 08- 35898113 www.sieuthimaychamcong.vn Trang - 15 - Hotline:0908935129 Bấm thêm ca vào lịch trình đánh dấu check vào các ca của lịch trình đó  chọn các ngày trong tuần  nhấn đồng ý . 4 ) Sắp Xếp Lịch trình Cho Nhân Viên Vào Menu CHẤM CÔNG  SẮP XẾP LỊCH TRỈNH CHO NHÂN VIÊN Nhấn chọn cây thư mục phòng ban công ty để hiện ra toàn bộ nhân viên cty Đánh dấu CHECK vào nhân viên cần tạo lịch trình Nhấn vào nút MŨI TÊN để chọn lich trinh cho nhân viên vừa chọn
 16. 16. CÔNG TY TNHH TM DV MÁY VĂN PHÒNG ĐẠI PHÁT Tel: 08- 39212114/ 39212115 / DD:0908935129 Fax: 08- 35898113 www.sieuthimaychamcong.vn Trang - 16 - Hotline:0908935129 Nhấn CẬP NHẬT để lưu lại . XEM COÂNG VAØ IN BAÙO BIEÅU: Vaøo Menu—Maùy chaám coâng—choïn Keát noái maùy chaám coâng—Click chuoät Trình ñôn –choïn Taûi döõ lieäu chaám coâng. Choïn ngaøy thaùng naêm caàn taûi . Choïn Duyeät töø maùy chaám coâng—xong choïn OK—Choïn Löu vaøo CSDL.
 17. 17. CÔNG TY TNHH TM DV MÁY VĂN PHÒNG ĐẠI PHÁT Tel: 08- 39212114/ 39212115 / DD:0908935129 Fax: 08- 35898113 www.sieuthimaychamcong.vn Trang - 17 - Hotline:0908935129 Vaøo Menu – Baùo bieåu – Chonï Xem coâng vaø Xuaát baùo Bieåu. Choïn phoøng ban vaø ngaøy thaùng naêm caàn xem coâng. Click chuoät vaøo xem coâng. Click chuoät vaøo xuaát baùo bieåu choïn file Excel caàn xuaát.
 18. 18. CÔNG TY TNHH TM DV MÁY VĂN PHÒNG ĐẠI PHÁT Tel: 08- 39212114/ 39212115 / DD:0908935129 Fax: 08- 35898113 www.sieuthimaychamcong.vn Trang - 18 - Hotline:0908935129

  Be the first to comment

  Login to see the comments

http://www.sieuthimaychamcong.vn/ LIÊN HỆ:0908935129

Views

Total views

6,140

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

158

Actions

Downloads

27

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×