Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG          MÔN TIN HỌC - NĂM HỌC 2012 – 2013                   ...
write(nhap vao do dai 3 canh tam giac); readln(a,b,c); writeln(a= ,a, b= ,b, c= ,c); if (a>0) and (b>0) and (c>0) and (a+b...
uses crt;var n,i,t,dem:integer; d:array[byte]of integer;begin clrscr; write(nhap vao 1 so n= ); readln(n); while n<0 do...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Khao sat

250 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Khao sat

 1. 1. ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG MÔN TIN HỌC - NĂM HỌC 2012 – 2013 Thời gian: 90 phútCâu 1 (3 điểm): Viết chương trình nhập số nguyên n đảm bảo sao cho n dương. (Nếu nhập n <= 0thì chương trình phải bắt nhập lại), rồi thực hiện tính các biểu thức sau: S = 12 + 22 + 32 + ... + n2 P = 1*2*3*...*n program khaosat1; uses crt; var i,s,n:integer; p:longint; begin clrscr; write(nhap so nguyen duong n = );readln(n); repeat if n<=0 then begin write(nhap lai n = ); readln(n); end until n>0; S:=0;P:=1; for i:= 1 to n do begin S:= S + sqr(i); P:= P *i; end; writeln(S = , S:6);writeln(P = ,P:6); readln end. { program khaosat1; uses crt; var i,s,n:integer; p:longint; begin clrscr; write(nhap n = );readln(n); while n<=0 do begin write(nhap lai n = ); readln(n); end; S:=0;P:=1; for i:= 1 to n do begin S:= S + sqr(i); P:= P *i; end; writeln(S = , S:6);writeln(P = ,P:6); readln end.Câu 2 (2 điểm):Viết chương trình nhập độ dài ba cạnh a, b, c. Cho biết a, b, c có phải là ba cạnhcủa một tam giác không; nếu là ba cạnh của một tam giác thì cho biết tam giác đều hay cân hayvuông hay tam giác thường.program khaosat2;uses crt;var a,b,c:integer;begin clrscr;
 2. 2. write(nhap vao do dai 3 canh tam giac); readln(a,b,c); writeln(a= ,a, b= ,b, c= ,c); if (a>0) and (b>0) and (c>0) and (a+b>c) and (a+c>b)and (b+c>a) then if (a=b) and (b=c) then writeln(tam gian deu) else if (a=b) or (a=c) or (b=c) then writeln(tam giac can) else if (a*a=b*b+c*c) or (b*b=a*a+c*c) or (c*c=a*a+b*b) then writeln(tam giac vuong) else write(tam giac thuong) else writeln(a, ,b, ,c, ,khonng la 3 canh cua tam giac); readlnend.Câu 3 (2 điểm): Viết chương trình nhập vào một mảng số nguyên dương và tính tổng các phần tửcó 2 chữ số của mảng.program khaosat3;uses crt;var i,n,s: word; a,b:array[byte] of integer;begin clrscr; write(nhap so phan tu cua mang: ); readln(n); for i:=1 to n do begin write(a[,i,]= );readln(a[i]); while a[i]<=0 do begin write(nhap lai a[,i,]= );readln(a[i]); end; if (a[i]>=10)and (a[i]<=99) then s:=s+a[i]; end; write(tong cac phan tu co 2 chu so cua mang la S= ,S); readlnend.Câu 4: (1 điểm): Số hoàn thiện là số tự nhiên có tổng các ước của nó (không kể chính nó) bằngchính nó. Viết chương trình kiểm tra xem một số được nhập vào từ bàn phím có phải là số hoànthiện hay không? Ví dụ: 6, 28 là các số hoàn thiện.program sohoanthien_khaosat4;uses crt;var n:integer; i,s:word;begin clrscr; write(nhap vao 1 so n= ); readln(n); while n<0 do begin writeln(nhap lai so tu nhien, n= );readln(n); end; for i:=1 to n-1 do if n mod i=0 then s:=s+i; if s=n then writeln(n, la so hoan thien) else writeln(n, khong la so hoan thien); readlnend.Câu 5 (2 điểm):a. Viết chương trình nhập vào số nguyên dương N. In ra màn hình dãy nhị phân của số N vừanhập.program khaosat5a;
 3. 3. uses crt;var n,i,t,dem:integer; d:array[byte]of integer;begin clrscr; write(nhap vao 1 so n= ); readln(n); while n<0 do begin writeln(nhap lai so nguyen duong, n= );readln(n); end; t:=n;dem:=1; while t<>0 do begin d[dem]:=t mod 2;t:=t div 2; dem:=dem+1; end; write(day nhi phan cua , n, la: ); for i:= dem downto 1 do write(d[i]); readlnend.b. Viết chương trình nhập vào từ bàn phím: giờ, phút, giây. Cộng thêm một số giây cũng đượcnhập từ bàn phím. Hãy in ra kết quả sau khi cộng xong.program khaosat5b;uses crt;var gio,phut,giay,ss:byte;beginclrscr; write(nhap vao gio phut giay );readln(gio, phut, giay); write(ban muon cong them bao nhieu giay? );readln(ss); giay:=giay+ss; if giay >=60 then begin phut:=phut + giay div 60; giay:=giay mod 60;end; if phut>=60 then begin gio:=gio + phut div 60;phut:= phut mod 60;end; if (gio>=24) then gio:=gio mod 24; writeln(gio phut giay sau khi cong la , gio,: , phut,: ,giay); readlnend.Đáp án Bài 3 phần bài tập về nhàprogram tuoichacon;uses crt;var con,cha:integer; t: byte;begin clrscr; repeat write(nhap vao tuoi cha ); readln(cha); until cha>=20; repeat writeln(nhap vao tuoi con (nho hon 2 lan tuoi cha va nho hon tuoi cha it nhat 20 tuoi)); readln(con); until (2*con <cha) and (con<= cha - 20); while ( cha + t <> 2*(con + t)) do t:=t+1; writeln(sau , t, nam nua tuoi cha gap 2 lan tuoi con); readlnend.

×