Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Đề kiểm tra hóa học de 11

536 views

Published on

Đề kiểm tra hóa học de 11

Published in: Education
  • Be the first to comment

Đề kiểm tra hóa học de 11

  1. 1. Điểm Lời phê của thầy (cô) giáo PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Khoanh tròn vào đáp án trước câu trả lời đúng. Câu 1: Khí N2 nặng gấp mấy lần khí hiđro (trong cùng điều kiện): A. 14 lần. B. 7 lần. C. 22,4 lần. D. 28 lần. Câu 2: Ta thu khí hiđro được bằng cách đẩy nước do A. khí hiđro nhẹ hơn không khí. B. khí hiđro tan trong nước. C. khí hiđro nhẹ hơn nước. D. khí hiđro không tan trong nước. Câu 3 : Dãy chất nào dưới đây tất cả các chất phản ứng được với hiđro? A. CuO, C, H2, NaCl. B. Fe2O3, C, O2, CuO. . C. Fe2O3 , FeO, S, Al, CH4. D. Cả phương án A, C. Câu 4: “Trong sơ đồ K → K2O → KOH, có ….. phản ứng hóa hợp và ….. phản ứng oxi hóa khử”. Trong các dấu ….. lần lượt là A. 2; 0 B. 0; 2 C. 1; 1 D. 2; 1 Câu 5: Khí H2 có tính khử vì A. chiếm oxi của chất khác. B. nhường oxi cho chất khác. C. hiđro đã phản ứng với oxit kim loại. D. hiđro đã phản ứng với khí O2. Câu 6: Khử 6 gam đồng oxit bằng khí hiđro. Thể tích khí hiđro cần dùng (đktc) là A. 7,36 lit B. 10,08 lít C. 1,68 lít D. 3,36 lít PHẦN II: TỰ LUẬN Câu 1 (2 điểm): Bằng phương pháp hóa học nhận biết các khí sau đây : oxi, không khí và khí hiđro. Câu 2 (2 điểm): Hoàn thành các phương trình hoá học sau: a) H2 + O2 → …………… b) Fe + ……………… → FeSO4 + …………… c) Al + CuCl2 → …………… + ………………… d) CuO + ……………… → Cu + H2O Câu 3 (3 điểm): Trong phòng thí nghiệm người ta dùng hiđro để khử sắt (III) oxit và thu được 11,2 gam sắt. a) Viết phương trình hóa học xảy ra. PHÒNG GD&ĐT QUẬN TRƯỜNG THCS Họ và tên:………………………………. Lớp:……………………………………... ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – HỌC KÌ II Môn: Hóa học 8 Bài kiểm tra 1 tiết số 4 Thời gian làm bài: 45 phút
  2. 2. b) Tính khối lượng sắt (III) oxit đã phản ứng. c) Tính thể tích khí hiđro đã tiêu thụ (đktc). Cho biết Mg = 24 , H =1, Na = 23, Cl = 35.

×