Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Torn

212 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Torn

  1. 1. TornsEs donomina torn a un conjunt de màquines i eines que ens permeten mecanitzar peces deforma geomètrica de revolució. Aquestes màquines-eina operen fent girar la peça amecanitzar (subjecta en el capçal o fixada entre dos punts de centratge) mentre una odiverses eines de tall són empeses en un moviment regulat d’avanç contra la superficie de lapeça, tallant l’encenall d’acord amb les condicions tecnològiques de mecanitzat adequades.Des de l’inici de la Revolució Industrial, el torn s’ha convertit en una màquina bàsica en elprocés industrial de mecanització.L’eina de tall va muntada sobre un carro que es desplaça sobre unes guies o rails paral·lels al’eix de gir de la peça que es torneja, anomenat eix Z; sobre aquest carro hi ha un altre que esmou segons l’eix X, en direcció radial a la peça que es torneja, i por haver un tercer carroanomenat carriot que es pot inclinar, per fer cons, i on es recolza la torreta portaeines. Quanel carro principal desplaça l’eina al llarg de l’eix de rotació produeix el cilindratge de la peçai quan el carro transversal es desplaça de forma perpendicular a l’eix de simetria de la peçaes realitza l’operació anomenada recapçat.Els torns copiadors, automàtics i de control numèric porten sistemes que permeten traballarals dos carros de forma simultànea, aconseguint cilindrats cònics i esfèrics. Els tornsparal·lels porten muntat un tercer carro d’accionament manual i giratori anomenat charriot,muntat sobre el carro transversal. Amb el charriot inclinat als graus necessaris és possiblemecanitzar cons. Damunt del charriot va fixada la torreta portaeines.

×