Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Beroepstrots, Boekbespreking

423 views

Published on

Boekpresentatie van het boek Beroepstrots, een ongekende kracht

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Beroepstrots, Boekbespreking

 1. 1. De ongekende kracht van de professional !<br />Thijs Jansen, Gabriël van den Brink, Jos Kole<br />Diederik Hommes<br />Boekenbal VDP<br />1 juli 2010<br />
 2. 2. Opkomendeberoepstrotstezienaangroeiendbewustzijn en ambitie<br />Het woord “professional“ is toegenomen. Vroeger alleen de dokter, notaris en enkele anderen als professionals. Tegenwoordig veel breder gebruikt zoals bij verpleegsters, politiefunctionarissen en andere werkenden in de (semi)publieke sector.<br />Meer nieuwe belangenbehartigers die opkomen voor de kwaliteit van hun werk, van de beroepsidealen en de beroepsethiek. Vroeger alleen branche-organisaties en vakbond voor materiële belangen. De vakbonden hebben steeds meer belangstelling voor thema’s die gaan over de kwaliteit van het werk, het vakmanschap (naast cao’s etc.).<br />1<br />
 3. 3. In het openbaar uitkomen voor een prestatie of eigenschap van jezelf of van iemand anders die je tot “jezelf” rekent. Je vindt dat die een bredere erkenning verdient.<br />Tegenhanger is vernederd voelen, je schamen voor je prestatie of eigenschap van jezelf of iemand die je tot “jezelf” rekent.<br />2<br />Trots <br />
 4. 4. Waarom is trots belangrijk?<br />3<br />Beroepstrotsbrengt en houdteenintrinsiekemotivatieof innerlijkegedrevenheid op gang.<br />
 5. 5. Die goede oude Grieken wisten het al ….<br />4<br />“Trots is een deugd” <br />TE NEDERIG TROTS VERWAAND<br />
 6. 6. 5<br />Wie noemen zich professionals?<br /><ul><li>Steeds meernieuweberoepsgroepenalsProfessional
 7. 7. Eigen opleiding, beroepsvereniging, beroepsethiek (medici, advocaten, notaris)
 8. 8. Maartegenwoordigook: eigenvakorganisatie, wettelijkeregelingen -> ‘beroepen met maatschappelijkeautonomie, waarwerkwijze en voorwaarden door beoefenaarzelfbepaaldworden’</li></ul>Van ambtenaarnaar ‘professional in publiekedienst’<br />
 9. 9. Vroeger noemden we dat: een vakman, of een ambachtsman, en die verzamelden zich in gilden<br />6<br />
 10. 10. Vakmanschap leidt tot burgerschap<br />7<br />
 11. 11. Vakman is iemand die eigenwaarde ontleent aan iets doen om het doen<br />8<br />anderen<br />Beroepseer<br />Beroepstrots<br /> zelf<br />Eigenwaarde<br />Door het ook te kunnen in steeds complexere situaties, neemt de eigenwaarde toe.<br />Dat kost tijd én stabiliteit ….<br />
 12. 12. Beroepszeer is gebrekaanerkenning (miskenning van beroepstrots )<br />Meer moeten doen voor minder geld: efficiency en bezuinigingen<br />Vermindering van status van de verschillende professies. Geen vanzelfsprekende autoriteit meer.<br />Te smalle en afgezwakte belangenbehartigers / beroepsorganisatie; Vechten voor kwaliteit te lang “money-driven” geweest. <br />Steeds hogere kwaliteiteisen die door samenleving gesteld worden<br />Het afnemend vertrouwen in de werkenden. Elk incident kan leiden tot gezichtverlies, sancties, aangescherpte regelgeving.<br />Verminderde handelingsruimte van professionals door versterkt toezicht en controle.<br />9<br />
 13. 13. Drie strijdige besturingsprincipes<br />10<br />De onzichtbare hand van de markt<br />De ijzeren hand van de staat<br />Welke van deze besturingsprincipes doen afbreuk aan de intrinsieke motivatie van de professional?<br />De niet-tastbare hand van erkenning en waardering<br />
 14. 14. De professional heeft te maken met verschillende waarden<br />11<br />Financier<br />(Bedrijfsmatige waarden)<br />Overheid<br />(Rechtstatelijke waarden)<br />Beroepsgroep<br />(Professionele Waarden)<br />Klant<br />(Morele waarde)<br />
 15. 15. Tegengestelde beelden even gechargeerd als het mag …<br />Manager over professional<br /><ul><li> Hobbyisme
 16. 16. Gedraagt zich niet ‘professioneel’
 17. 17. Niet resultaatgericht
 18. 18. Te klantgericht/niet klantgericht
 19. 19. Star, weinig veranderingsgezind
 20. 20. Vermoeden dat ze manipuleren met de cijfers</li></ul>12<br />Professional over manager<br /><ul><li> Geld belangrijker dan kwaliteit
 21. 21. Bureaucratie
 22. 22. Reorganisatie na reorganisatie
 23. 23. Continue beleidsopvolging</li></li></ul><li>Hebben professionals een hekel aan papierwerk?<br />13<br />
 24. 24. Nee, wel aan:<br /><ul><li> slechte ondersteuning, met name door de ICT
 25. 25. papierwerk zonder betekenis
 26. 26. geen feedback</li></ul>14<br />
 27. 27. De auteurs zeggen het nog één keer<br />Professional, hou op met zeuren over papierwerk, ga aan de slag met je vak en creëer de juiste voorwaarden.<br />15<br />
 28. 28. 16<br />Naareenbesturingsfilosofie (visie op - )<br />Reguleren van professioneleberoepsuitoefening?<br />Verkeerdeuitgangspunten:<br /><ul><li>Semi-publiekeorganisatieszijneenbedrijf (met producten en doelmatigheidalshoogstewaarde)
 29. 29. Professionals zijnnietvoldoendegemotiveerd, hebbenprikkel van buitenafnodigom hard en goedtewerken. </li></li></ul><li>John Rawls “het Aristotelistische principe” als uitgangpunt<br />De mens schept er plezier in om zijn aangeboren óf aangeleerde vermogens te ontwikkelen en het plezier wordt groter naarmate dat vermogen meer wordt uitgedaagd.<br />17<br />
 30. 30. Neo republikeinse filosofie<br /> ‘Zelfbewuste betrokkenheid’ van ieder lid bij de publieke zaak (respublica) -> Zelfbestuur, zelfrespect, zelfbinding en actieve participatie<br />18<br />
 31. 31. Wat moet de professional daarin doen?<br />Dialoog enige manier om recht te doen aan de diversiteit aan waarden. Zich ook verdiepen in de andere waarden.<br />Erkenning van de ongelijke waarden en vinden van balans.<br /><ul><li>Gewetensvol handelen. Vermogen hebben om interne dialoog te voeren en verbinding met innerlijke motieven.
 32. 32. Juiste vorming en professionele identiteit. Inwijding in de dilemma’s van het vak.
 33. 33. Opvoeren leervermogen</li></ul>19<br />Financier<br />(Bedrijfsmatige waarden)<br />Overheid<br />(Rechtstatelijke waarden)<br />Beroepsgroep<br />(Professionele Waarden)<br />Klant<br />(morele waarde)<br />
 34. 34. Uitdaging voor het management<br />20<br /> Reguleren van onoverbrugbare spanning tussen verwachtingen buitenwereld en de wereld van de professionals. Voorkomen dat de beweging alleen van buiten naar binnen is.<br /> Gemeenschappelijke doel stellen, zingeving duiden van het werk van de organisatie, definieer waar we samen trots op zijn, wat er toe doet<br /> Dialoog organiseren in de organisatie<br />
 35. 35. Watmoeten managers echtnietdoen?<br />21<br /><ul><li>Aansturen met beloning en straf
 36. 36. Aansturen via output en targets
 37. 37. Sturen op angst en wantrouwen</li></li></ul><li>Dus3 dingenommorgentegaandoen:<br />22<br />Bemiddelen tussen binnen en buiten . <br /><ul><li>Geen doorgeefluik, dit geeft een scheve machtsbalans
 38. 38. Wel: begrijpen wat de ziel is van de organisatie en zorgen dat deze ruimte niet nodeloos beperkt wordt</li></ul>Doelen stellen en leiding geven<br />Beleving geven dat er werk gedaan wordt dat er werkelijk toe doet. Formuleren en uitdragen en benoemen.<br />Interne dialoog vormgeven<br />Evenwicht nastreven tussen verschillende partijen en waarden<br />Middel om organisatie van eigen identiteit te voorzien<br />

×