Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oracle Proje Yönetim Çözümleri

2,416 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oracle Proje Yönetim Çözümleri

 1. 1. 2
 2. 2. ORACLE PROJE YÖNETĐM ÇÖZÜMLERĐ Projelerinizi Etkin Yönetin, Maliyetlerinizi ve Gelirinizi Kontrol Altına Alın Ayşegül Dedeoğlu Master Principal Sales Consultant aysegul.dedeoglu@oracle.com 3
 3. 3. Oracle Kurumsal Proje Yönetimi Süreçlerin Proje Merkezli Yönetimi Program Yönetimi Entegrasyon Projeler Proje Kaynak Yatırım Yönetimi Yönetimi Mali Đşler Projeleri Đnsan Kaynakları Gider Projeleri Merkezi Proje Bilgi Đşlem Bilgileri Tedarik Projeleri Planlama Muhasebe ve Operasyonlar Finans Bakım Yönetimi Proje Karar Destek ve Raporlama Finansman 4
 4. 4. ORACLE PROJE YÖNETĐMĐ Proje Tanımlanması Proje Planının Oluşturulması Proje Kaynak Yönetimi •Farklı proje tipleri için şablonlar • Farklı plan versiyonları • Yetkinliklere göre kaynak atama • Devam eden ve tamamlanan • Bağımlı aktivite tanımı • Kaynak doluluk ve çizelge takibi Proje bilgilerine erişim • Hiyerarşi-gannt chart görüntüsü • Ekip şablonları • Plan-kaynak-finansal bilgilerin entegrasyonu Proje Finansal Yönetim Proje Đlerleme Takibi Proje Değerlendirme •Proje iş ve kaynak planlarında • Đş planı ilerleme takibi •Proje performans bütçe ve finansal tahminlerin • Ekip ile ortaklaşa yönetim değerlendirme oluşturulması •Statü raporları • Proje maliyet takibi • Portföy analizi 5
 5. 5. Geçmiş Proje Bilgilerine Erişim Kurumsal Hafızanın Kullanımı Tekrarlanan Projeler için Proje Şablon Tanımları Proje Plan - Çizelgeler Bütçe ve Maliyetler Değişiklik ve Sapmalar Çalışanlar/Yetkinlikler 6
 6. 6. ORACLE PROJE YÖNETĐMĐ Proje Tanımlanması Proje Planının Oluşturulması Proje Kaynak Yönetimi •Farklı proje tipleri için şablonlar • Farklı plan versiyonları • Yetkinliklere göre kaynak atama • Devam eden ve tamamlanan • Bağımlı aktivite tanımı • Kaynak doluluk ve çizelge takibi Proje bilgilerine erişim • Hiyerarşi-gannt chart görüntüsü • Ekip şablonları • Plan-kaynak-finansal bilgilerin entegrasyonu Proje Finansal Yönetim Proje Đlerleme Takibi Proje Değerlendirme •Proje iş ve kaynak planlarında • Đş planı ilerleme takibi •Proje performans bütçe ve finansal tahminlerin • Ekip ile ortaklaşa yönetim değerlendirme oluşturulması •Statü raporları • Proje maliyet takibi • Portföy analizi 7
 7. 7. 8
 8. 8. Proje Planlama Araçlarıyla Çift Yönlü Entegrasyon Örnek: MS Projects Đş Hiyerarşileri Kaynaklar Çizelge Bütçe Gerçekleşme Đlerleme Oracle Projeler Standard API ler 9
 9. 9. Proje Plan ve Yönetimi Proje Yaşam Döngüsünde Entegre Bilgi • Plan Oluşturma • Kaynakların • Aşamaların Atanması Đzlenmesi ve • Bütçe ve Tamamlanması Tahminlerin • Finansman Oluşturulması Yönetimi Plan Yürütme • Değişiklik Yönetimi Kontrol • Performans • Đlerleme • Anahtar Ölçümler • Kazanılmış Değer • Statü Raporları Finansal Đnsan Planlama Veriler Kaynakları Araçları 10
 10. 10. ORACLE PROJE YÖNETĐMĐ Proje Tanımlanması Proje Planının Oluşturulması Proje Kaynak Yönetimi • Farklı plan versiyonları • Yetkinliklere göre kaynak atama • Farklı proje tipleri için şablonlar • Bağımlı aktivite tanımı • Kaynak doluluk ve çizelge takibi • Devam eden ve tamamlanan • Hiyerarşi-gannt chart görüntüsü • Ekip şablonları Proje bilgilerine erişim • Plan-kaynak-finansal bilgilerin entegrasyonu Proje Finansal Yönetim Proje Đlerleme Takibi Proje Değerlendirme •Proje iş ve kaynak planlarında • Đş planı ilerleme takibi •Proje performan değerlendirme bütçe ve finansal tahminlerin • Ekip ile ortaklaşa yönetim •Statü raporları oluşturulması • Portföy analizi • Proje maliyet takibi 11
 11. 11. Proje Kaynak Yönetimi Kullanılabilir Kaynakların Belirlenmesi Projeler Kaynaklar Yetkinliklere Göre Kaynak Ataması Kullanım/Doluluk Kontrolü 12
 12. 12. 13
 13. 13. ORACLE PROJE YÖNETĐMĐ Proje Tanımlanması Proje Planının Oluşturulması Proje Kaynak Yönetimi •Talep bilgilerinden otomatik • Farklı plan versiyonları • Yetkinliklere göre kaynak atama Oluşturma • Bağımlı aktivite tanımı • Kaynak doluluk ve çizelge takibi • Farklı proje tipleri için şablonlar • Hiyerarşi-gannt chart görüntüsü • Ekip şablonları • Devam eden ve tamamlanan • Plan-kaynak-finansal bilgilerin Proje bilgilerine erişim entegrasyonu Proje Finansal Yönetim Proje Đlerleme Takibi Proje Değerlendirme •Proje iş ve kaynak planlarında • Đş planı ilerleme takibi •Proje performan değerlendirme bütçe ve finansal tahminlerin • Ekip ile ortaklaşa yönetim •Statü raporları oluşturulması • Portföy analizi • Proje maliyet takibi 14
 14. 14. Finansal Tahmin ve Bütçe Oluşturma Plan ve Kaynak Bilgileri ile Otomasyon Maliyet Bütçesi • Đş Planı • Kaynaklar Iexplore.exe Web Versiyonlar Gelir Bütçesi Onay Excel Baz Bütçe • Maliyet Esaslı Entegrasyonu • % Tamamlama • Mihenk Taşları Farklı plan tipleri Gelir, Maliyet bütçe ve tahminler Farklı seviyelerde bütçeleme Proje, üst aktivite, alt düzey aktivite vb. Đş ve kaynak planlarından otomatik hesaplama Excel’de oluşturma ve otomatik aktarım Toplam veya dönemsel miktar ve tutarlar Versiyon takibi 15
 15. 15. Maliyet Yönetimi Toplam Proje Maliyetinde Đzlenebilirlik Maliyet Kaynakları Malzeme Düzeltmeler Danışmanlık Maliyetlerin Maliyet Yönetimi Finansman Toplanması Giderleri • Đşlem ve Bütçe Kontrolü • Genel Gider Dağıtımı Genel Giderler Bakım Maliyetleri Tahakkuklar Gerçekleşen ve Tahakkuk Eden Maliyetler Dış Sistemler • Proje / Đş • Zaman ve Miktar • Maliyet Kaynakları • Direkt ve Yüklenmiş Maliyet • Đşlem Tipleri • Muhasebe Hesapları 16
 16. 16. ORACLE PROJE YÖNETĐMĐ Proje Tanımlanması Proje Planının Oluşturulması Proje Kaynak Yönetimi •Farklı proje tipleri için şablonlar • Farklı plan versiyonları • Yetkinliklere göre kaynak atama • Devam eden ve tamamlanan • Bağımlı aktivite tanımı • Kaynak doluluk ve çizelge takibi Proje bilgilerine erişim • Hiyerarşi-gannt chart görüntüsü • Ekip şablonları • Plan-kaynak-finansal bilgilerin entegrasyonu Proje Finansal Yönetim Proje Đlerleme Takibi Proje Değerlendirme •Proje iş ve kaynak planlarında • Đş planı ilerleme takibi •Proje performans bütçe ve finansal tahminlerin • Ekip ile ortaklaşa yönetim değerlendirme oluşturulması •Statü raporları • Proje maliyet takibi • Portföy analizi 17
 17. 17. Đlerleme Takibi Proje Plan ve Đlerlemesinde Tam Đzlenebilirlik Đş Planları • Planın farklı unsurları bazında Proje raporlama (ilerleme yüzdesi, Yönetcisi tahmini maliyet-zaman) - Đşler v.3 v.2 - Çıktılar v.1 - Değişiklik Đstekleri ve Sorunlar Revizyonlar • Đş ilerlemelerinden toplan proje Đlerleme Yayınlanmış ilerlemesinin izlenmesi Bilgisi Planlar • Đşler bazında ağırlık derecesi belirleyebilme Proje Ekibi Team Member Team Member 18
 18. 18. Ortak (Collaborative) Proje Yönetimi Proje Yönetim ve Ekip Bilgi Paylaşımı Proje Ekip Bilgi Paylaşımı Ekibi PROJE Đş Koordinasyonu, Çalışanlar Çıktı Takibi ÇALIŞMA EKRANLARI Đş Ortakları ve Döküman Paylaşımı Taşeronlar Problem ve Açık Konu Müşteriler Yönetimi 19
 19. 19. Proje Yönetimi Değişiklik ve Problemlerin Đzlenebilmesi Yöneticiler Değişiklik Etki Onay Uygulama Tanımı Değerlendirme Proje • Değişiklik • Finansal • Đş akış • Plan etkisinin kaydı planlara ve iş destekli uygulanması Yöneticisi planlarına etki • Tek kayıt • Otomatik • Alınan üzerinde işlem bildirimler aksiyonların ve tarihçe izlenmesi • Statü takibi Proje Ekibi 20
 20. 20. Proje PerformansYönetimi Proje Sağlık Çizelgesi Program Farklı Seviyelerde Raporlama Proje Proje Đşler Đşler Đşler Đşler Kaynak Kaynak Kaynak Raporlar: • APG • Proje Maliyetleri • Kazanılmış Değer • Kaynaklar 21
 21. 21. 22
 22. 22. 23
 23. 23. 24
 24. 24. 25
 25. 25. 26
 26. 26. 27
 27. 27. Daha fazla bilgi için.... www.oracle.com/products/applications aysegul.dedeoglu@oracle.com 28
 28. 28. Soru - Cevap 29
 29. 29. 30
 30. 30. 5. ŞĐFRE 20 31

×