Perfils 1

185 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Perfils 1

  1. 1. Coordinador/a e-learning:El disseny dun projecte suposa un estudi previ de necessitats que permeti precisar quins són elsproblemes a atendre, formular objectius específics, identificar els recurs apropiats i definir elscriteris davaluació. Es tracta de fonamentar la missió de lorganització en una perspectiva de canvii innovació institucional. Aquest canvi no només està dirigit a produir un impacte específic enl’organització i els processos de treball de la institució, sinó que sorienta, a més, a la modificacióqualitativa de la cultura de lorganització, la qual cosa implica transformacions en el pla dels valors,les actituds , les creences de tots els membres que comparteixen la cultura corporativa.
  2. 2. Project Manager Figura Es tracta de la persona que coordinarà els projectes i les accions formatives dintre de l’entitat i farà que s’ensamblen perfectament totes lesDescripció àrees de treball en les diverses fases de la formació. • Fixar el calendari d’actuacions Tasques • Controlar la feina de les diverses àrees de treballassignades • Ser l’interlocutor davant el Consell d’Administració Ha de ser una persona que conegui molt bé la institució i a tot els empleats que hi van a participar en les diverses àrees de treball, per la Perfil qual cosa hem pensat que Jordi Sanchis és la persona adequada per aquest càrrec.

×