Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diari del 21 de juny de 2013

208 views

Published on

Aqui podeu trobar el diari d'avui en format PDF. Que tingueu un Bondia!!! :)

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diari del 21 de juny de 2013

 1. 1. segueix-nosames@mes.ad//www.mes.ad//809810www.facebook.com/mesandorrawww.twitter.com/mes_andorraDIVENDRESDE JUNYDEL 201321NÚM. 1924Carrer Callaueta, 8AD500 Andorra la VellaTel. 800 530Mig menú7,50 €(tot inclòs)Torna la Primavera de sempre!Torna la Primavera de sempre!Mig menúMenú diari9 €(tot inclòs)*NOVAGERÈNCIA* primer i segon plat,aigua, vi, postre i caféMés de la meitat dels beneficispel joc anirà a polítiques socialsEntre el 50% i el 65% dels beneficis del joc es destinarà a polítiques socials, segons anuncia el cap de Govern en laprimera jornada del debat d’orientació política al Consell General. //Pàg. 3 // T. M.Nova associació per defensar l’avinguda CarlemanyUn grup de ciutadans favorables al projecte de Carlemany per a vianants impulsauna nova associació per defensar els interessos de l’avinguda.ESCALDES-ENGORDANY// Pàg. 7Es dobla el personal per atendre 14.000 declaracionsL’agència tributària espera rebre 14.000 declaracions de liquidacions d’impostosaquest juliol, motiu pel qual dobla el personal per gestionar-les.PAGAMENT DE TRIBUTS// Pàg. 6Dos operaris resulten ferits, un degravetat que és traslladat a Barcelona,mentre manipulen un extintor en unsoterrani de la plaça Rebés.Dos operaris resultenferits amb un extintorSUCCESSOS// Pàg. 7//AGÈNCIES
 2. 2. 2 Divendres, 21 de juny del 2013LA VEU DEL POBLE, SAPRESIDENT Carles Naudi d’Areny-PlandolitSECRETARI Ferran Naudi d’Areny-PlandolitGERENT Thomas KampfraatDIRECTOR Marc SegalésMÉSCORRECCIÓ M. Àngels SalaMAQUETACIÓ QuimescuerCOMERCIAL I ADMINISTRACIÓCarme Garcia, Virginia Yáñez.DISTRIBUCIÓ Premsa DistribucióDISSENY ORIGINAL Marc RoviraCarrer Na Maria Pla, 28, 1a planta.Andorra la Vella.Telèfon: 809 810 Fax: 829 810mes@mes.ad www.mes.adEdita: La Veu del Poble SA DL: AND590-2005SORTEJOSFARMÀCIES DE GUÀRDIAAndorra la Vella Pas de la CasaFarmàcia del FenerAv. Bra. Riberaygua, 2Tel.: 861 761Farmàcia del PasC/ Major, 1Tel.: 755 860 - 352 711I NFOSorteig de dimarts 18 de junySorteig de dijous 20 de junySorteig de diumenge 16 de junySorteig de dimecres 19 de junySorteig de dijous 20 de junySorteig de dijous 20 de junyEUROMILIONSLA PRIMITIVABONOLOTOLOTERIA NACIONALONCELA GROSSA DE LA PRIMITIVA11 117 24 33 41 441 5 9 0 1Fracció Sèrie8 21 6 3 1 622 37 40 52 54Núm. clau 4Com. Rei.30 914 18 35 4637 47Com. 41 Rei. 511 23 31 4644 48EL TEMPSSant Julià de LòriaAndorra la VellaEscaldes-EngordanyLa Massana EncampCanilloPas de la CasaOrdinoSant Julià de LòriaAndorra la VellaEscaldes-EngordanyLa Massana EncampCanilloPas de la CasaOrdinoMàx. 20ºMín. 10ºMàx. 21ºMín. 9ºMàx. 20ºMín. 9ºAVUIVariableambplujaDISSABTE DIUMENGESant Julià de LòriaMENÚ DEL DIAMENÚ SIDRERIAMENÚS PER A GRUPSMENÚS CONCERTATS“Alubias” de Tolosa,arrossos al forn,clatell de lluç,llobarro, etc.BARRA DE “PINTXOS”,RACIONS, ENTREPANSGELATS – TERRASSACUINA BASCAROSTIDOR · SIDRERIA · CUINA BASCA · TAPESCarretera d’ArinsalEdifici Amadeus B · local 3AD400 ARINSALTel.: 838 566Obert de 12.30 h a 15.30 hi de 19.30 h a 2.00 hPrepara’t per a quelcom superiorAv. Prat de la Creu, al costat de l’UrbanGym d’Andorra la Vella. Informa-te’n al 81 18 18La solució definitivaper a qui no vulgui assistirperiòdicament al gimnàso a una classe dirigida.• Perdre greixos i pes.• Reeducar la postura.• Prevenir els dolors d’esquena.• Millorar la condició física.• Tonificar la musculatura.amb el coaching que només poden oferirels monitors titulats d’UrbanGym.És un producteNo cal ser socide l’UrbanGymni de cap gimnàsper accedir-hi.Training Centerwww.urban.adSala de Pilates - Kinesis - Powerplate - Running indoor - Coachingtraining center pagina.indd 1 28/09/12 18:21PATATES DEPORTUGALTENIM FULLESDE NAPS(GRELOS)NOVA FRUITERIAA ANDORRA LA VELLAVERD FRUIT - Carrer de l’Aigüeta, 19Andorra la Vella - Tel. 816 420
 3. 3. 3Divendres, 21 de juny del 2013NOTÍCIESL’oposició critica l’endarreriment de les reformes previstesEls tres grups parlamentaris, tot just aca-bada la intervenció de Martí, van expres-sar una primera opinió del seu discurs.La consellera general del grup socialde-mòcrata, Rosa Gili, va manifestar que laseva primera valoració era de “decepciómolt gran” perquè de les grans reformesanunciades encara “no n’ha entrat cap atràmit parlamentari”. La parlamentàriasocialdemòcrata va indicar també que,pel que respecta a l’atur, l’executiu“no hafet prou feina per millorar la situació”i, enaquest sentit, va recordar que moltes deles iniciatives que s’han pres són de l’an-teriorlegislatura.Ipelquefaalesmesuresde reactivació anunciades, Gili va dir que“podem pensar que les nostres demandeshan estat escoltades, però es podien haverfet des d’un inici i ara és una mica tard”.El president del grup parlamentarimixt, Jaume Bartumeu, va explicar que“laprimera reacció és que és un discurs moltllarg, amb repeticions i reiteracions i ambla tònica de dir‘jo sóc el primer que he to-cat tal cosa i tal altra’; demà [per avui] liexplicarem que ja hi havia altres governsque havíem començat a posar mans al’obra”. Bartumeu va opinar també que denou Martí s’ha referit a les grans reformespendents, però “a l’hora de la concrecióparaules com ferm, ràpid o de seguida, noacostumen a complir els calendaris”.“Avuiens ha parlat de tot el que havia canviatdes de l’anterior discurs, però s’ha oblidatde tot el que havia promès i no ha fet”, varecalcar Bartumeu, que va recordar tambéque “quan acabi la legislatura, Martí dei-xaràelpaísambunnombred’aturatsmoltmés elevat del que hi havia”.Per la seva banda, el president suplentdel grup demòcrata, Daniel Armengol, vaqualificar el discurs de Martí de “realis-ta, amb una part autocrítica i una altrade perspectives polítiques per al futur”.Armengol va ressaltar que la política decontenció ha permès destinar més dinersa qüestions socials i va destacar la impor-tància de la reforma de l’administració,“un clam de tota la ciutadania” que seràuna realitat a la tardor juntament amb lesaltres grans reformes.L’oposició tindrà avui el seu torn de rèplica al debat.// T. M.DEBAT D’ORIENTACIÓ POLÍTICAMés de la meitat dels beneficispel joc anirà a polítiques socials//La reforma de la seguretat social contempla“desvincular les pensions de l’IPC”El mateix cap de l’executiu, An-toni Martí, ho va dir al final dela seva intervenció al debat d’ori-entació política del Govern: resdel que havia exposat podia ser“motiu de sorpresa”. I efectiva-ment no n’hi va haver pràctica-ment cap en el seu discurs de42 pàgines, tot i que també elva qualificar de “valent”. I és queMartí va reiterar que l’executiuha treballat molt en l’últim any iestà “en el bon camí” i, per tant,continuarà amb la mateixa polí-tica que fins ara.El Govern segueix pensantque serà l’obertura econòmicael que farà sortir el país de lacrisi econòmica. Tot i que es re-coneix que els resultats fins arasón minsos, “és frívol dir que nohi ha resultats”. Així, va dir queels nous projectes d’inversióestrangera ja han generat mésde 150 llocs de treball en deumesos. Només hi va haver en eldiscurs de Martí algunes pinze-llades noves, com quan es va re-ferir a algunes mesures concre-tes de reactivació: un projectede llei per a la rehabilitació delparc immobiliari per ajudar laconstrucció i avançar en l’efici-ència energètica i un pla de xocper impulsar el sector de l’auto-mòbil, amb ajudes per renovarel parc mòbil i deduccions del’IGI per a vehicles poc conta-minants. O quan va anunciarque entre el 50% i el 65% delsbeneficis del joc es destinaran apolítiques socials i educatives.I també quan va recalcar quementre sigui cap de Govern nointroduirà cap més impost aAndorra: ni el de successionsi donacions ni l’impost sobreel patrimoni, reconeixent aixíl’esforç “enorme” que ha supo-sat per als ciutadans la posadaen marxa del nou marc fiscal alllarg dels últims tres anys.Les grans reformes, la dela CASS i la de l’IRPF, ja es-tan pràcticament enllestides is’aprovaran en consell de mi-nistres el pròxim 3 de juliol. Enrelació amb la primera, Martí esva lamentar una vegada més quel’oposició no volgués assumir el“desgast” que significa una re-forma d’aquest tipus i va dir quesuposarà “un punt d’inflexió capa la sostenibilitat del sistema”,tot i que alguns l’hagin qualifi-cat de massa moderada. Pel quefa a la branca general, es tractade fer “una gestió rigorosa” i pelque fa a la branca de jubilació elque cal és “canviar el sistema”,calculat per a una esperança devida de 71 anys quan avui dia jasupera de llarg els 80.La reforma preveu incremen-tar del 10% al 12% la cotitzacióper vellesa i reduir del 10% al8% la cotització per malaltia,després que s’hagi assolit enaquesta última un dèficit assu-mible. A banda, per allargar lavida del sistema de pensionshi haurà altres mesures, comara “desvincular les pensionsde l’IPC”, introduint el factorde sostenibilitat per actualit-zar-les, i també es fixa una limi-tació de les pensions més altes,s’augmenta el període mínim decotització per tenir dret a unapensió i s’endarrereix l’edat dejubilació anticipada.A més, es preveu que en elfutur s’haurà de cotitzar el do-ble en la branca de vellesa, tot ique ara no s’hagi trobat oportúaquest canvi per no augmentarles càrregues de les empreses idels treballadors.Pel que fa a l’IRPF, Martí vajustificar que s’hagi optat pergravar també les rendes perso-nals, del treball i del capital, “peruna qüestió d’equitat i d’homo-logació de la nostra economia”.El projecte de llei fixarà un mí-nim exempt de 24.000 eurosanuals, a partir del qual es co-mençarà a tributar amb un 5%“perquè es bonifica la meitat deltipus” i a partir dels 40.000 eu-ros es pagarà un 10%, però tam-bé es preveuen exempcions i de-duccions. El Govern aplicarà un“sistema de retenció en origen”,cosa que farà que la majoria deciutadans no hagin de presentarla declaració de la renda i seràla mateixa CASS la que farà laretenció de l’IRPF en les rendesprovinents del treball.L’altra gran reforma pendent,la referent a la jubilació delsfuncionaris, també es preveuacabar el mes vinent. L’objec-tiu en aquest cas no és abolir elcomplement de jubilació, sinó“situar-lo dins dels límits de lasostenibilitat i la racionalitat”.Martí va indicar que ha donatprioritat a les negociacionsamb els representants dels tre-balladors, però va voler deixarclar també que això no significa“renunciar als propis posiciona-ments”. Així, el Govern mantéque un complement que garan-teixi un 70% de l’últim salari “ésdel tot insostenible”.El cap de Govern va dir queAndorra està en el pitjor mo-ment de la seva història con-temporània i que la situació elpreocupa però no el sorprèn. “Iara és el moment de perseverar,d’insistir, de mantenir el rumb”,va afirmar Martí. “No hi ha brotsverds, però sí símptomes que es-tem en el bon camí”, va dir.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraEl cap de Govern durant el seu discurs al debat d’orientació política.// T. M.
 4. 4. 4 Divendres, 21 de juny del 2013OPINIÓEDITORIALAvís: Els comentaris es reprodueixen literalment, tal com es mostren a les xarxes socials en el moment de capturar-los, i en cap cas representen l’opinió del diari Més sinó la dels seus autors, per la qual cosa el diari no es faresponsable del seu contingut.Licitada la segona fase de les obresd’arranjament de la CG3 a la cruïlla deSisponyDiumenge,endirectealPratGrand’Encamp,concertgratuïtdeJuanMagan!PerSantJoan,tenimelJoanmésconegutdelespistesdeball!!Govern d’AndorraComú d’EncampTaula de TurismeEN XARXAToni Martí:“Seguim sent el que semprehem estat: humils servidors del Principatd’Andorra”Demòcrates_and@Democrates_and“@emergenciescat:S’acosta#SantJoanEnencendreelspetards,noelssubjecteuamblesmans.Femuna#revetllasegura#Protecciocivil”Bombers d’Andorra@BombersAndorraAAndorraespublicaràalgundiaelmapadezo-nasinundables?ieslegislaràenconseqüència?larespostacomençaperN,massainteressos.Juan C. García Arpín@ArpinFelicitar a l’equip de l’obra de teatrede Canillo. Crítica de com ens afecta lapublicitat en les nostres vides.Ricard Riba Alcobé@RicardRibaviu la Festa de la música amb actuacionsals principals carrers d’Andorra i d’Escal-des! A partir de les 18 h.AgendaAD@AgendaADUn prat de dall d’Arans, candidat al 4tConcurs de prats florits de França -Ordino és Viu@OrdinoesviuDia 29: FESTA MAJOR DE SANT PERE DELTARTER Per a més informació: Departa-ment de Cultura i Esports, tel. 753 624.Ja heu vist l’exposició de pintures“Lalectura”amb obres dels alumnes deltaller de pintura de l’Escola d’Art?notensplansperlanitdeSantJoan?Vineal’aqualounge!músicaendirecteanimantelsoparidesprésunamicadefestapercelebrarlarevetllaTurisme CanilloCultura Andorra La VellaAnyósPark, el clubS’inscriuen dues instal·lacions fotovoltai-ques al Registre de Tarifes de RetribucióFÒRUM.adFòrum AdLa Societat de gestió de drets d’autor afirmaque les tarifes no són homologables a lesd’altres països http://forum.ad/?p=52066Fòrum Andorra@forum_adMartí anuncia l’increment de cotitzacióper vellesa i la reducció per malatia endos punts http://dlvr.it/3XssdM #andorraPeriòdic d’Andorra@PeriodicANDEl Govern elabora un reglament per obrirl’hospital a la sanitat privada http://www.diariandorra.ad/index.Diari d’Andorra@DiariandorraSanti Millán:“Amb la situació econòmicai social que patim, la gent necessita riure”http://www.bondia.ad/index.Bondia@bondiaServeis informatius: Sandra Bonet fahistòria a la prova andorrana del mundialde trial femení http://dlvr.it/3XkjQDRTVA@rtvandorraDetinguts dos residents a Andorra perassaltar un domicili a la Seu d’Urgellhttp://dlvr.it/3XssbB #andorraPeriòdic d’Andorra@PeriodicANDEl responsable de Política Lingüística de-nuncia la manca de mitjans www.rtva.adRTVA notíciesMoliné:“Com més tardem a trobar unasolució, més jugadors marxaran”www.bondia.adDiari BondiaLa fiscalia vol 30 mesos ferms per a unacusat de cedir droga a un menor www.bondia.adDiari BondiaLes‘Carmenes’de López aterren a Escal-des www.diariandorra.adDiari ObertLa crisi atrapa també a les famílies benes-tants www.elperiodicdandorra.adEl Periòdic d’AndorraMITJANSla Penya la Truita de SJL, participa alCampionat del món de Pesca a Itàlia...TENS OPINIÓ?VOLS ENVIAR UNA CARTA AL DIRECTOR?Envia les teves cartes al directoro les teves opinionsa l’adreça electrònica director@mes.ad o opinio@mes.ad.Recorda que ens has de facilitar les teves dades, aixícom la parròquia de residència.L’opinió o la carta ha de tenir una llargada màxima de 275 paraules.Sense sorpreses. Com el mateixcap de Govern va admetre alfinal del seu discurs en la primerajornada del debat d’orientació po-lítica, el líder de l’executiu va man-tenir, com ja va fer en el debat del’anypassatifinsitotenlacompa-reixença extraordinària a la televi-sió pública el setembre del 2011, elrumb fixat pel Govern pel que fa ales receptes que han de permetrerevertir la difícil situació, econòmi-ca però cada vegada més tambésocial, que viu el país. És a dir totalconfiança en el procés d’oberturaeconòmica, amb resultats mésque discrets fins ara, i reiteració deles reformes pendents, perquè ar-ribats a la meitat de la legislaturaencaranosen’hafetcap,que,enelcas com a mínim de la de la CASS,el mateix ministre portaveu s’en-carrega de matar en afirmar quenoresoldràelsproblemesestructu-rals.Pocbagatgeperaunexecutiuque compta amb 22 consellersgenerals i que a part detenir clar el rumb hauriade començar a caminarper arribar-hi.Si desitgeu més informació, ens podreu trobar al telèfon 73 77 73 o bé a esfera@esferatecnologies.com.Si desitgeu més informació, ens podreu trobar al telèfon 73 77 73 o bé a esfera@esferatecnologies.com.serveis informàtics per aparticulars i empresesSi desitgeu més informació, ens podreu trobar al telèfon 73 77 73 o bé a esfera@esferatecnologies.com.Si desitgeu més informació, ens podreu trobar al telèfon 73 77 73 o bé a esfera@esferatecnologies.com.Si desitgeu més informació, ens podreu trobar al telèfon 73 77 73 o bé a esfera@esferatecnologies.com.Si desitgeu més informació, ens podreu trobar al telèfon 73 77 73 o bé a esfera@esferatecnologies.com.Si desitgeu més informació, ens podreu trobar al telèfon 73 77 73 o bé a esfera@esferatecnologies.com.iPad a l’escola!iPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negre - Nom serigrafiatFunda amb tapa protectora - Punter amb bolígrafiPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negre - Nom serigrafiatiPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negre - Nom serigrafiatiPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negre - Nom serigrafiatiPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negre - Nom serigrafiatiPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negre - Nom serigrafiatiPad2 Wi-Fi 16 GB blanc/negre - Nom serigrafiatFunda amb tapa protectora - Punter amb bolígrafFunda amb tapa protectora - Punter amb bolígrafFunda amb tapa protectora - Punter amb bolígrafFunda amb tapa protectora - Punter amb bolígrafFunda amb tapa protectora - Punter amb bolígraf399€impostos inclosos
 5. 5. 5Divendres, 21 de juny del 2013
 6. 6. 6 Divendres, 21 de juny del 2013NEfemèrideLa dada¿Sabies que...en l’escena de l’aeroport de la pel·lícula‘Indiana Jones i eltemple maleït’ el director Steven Spielberg fa de turista?El 40% dels barcelonins considera que la ciutat ha empitjorataquest darrer any i que encara ho farà més.21 de juny de 1963Giovanni Battista Montini és escollit Papaamb el nom de Pau VI.SUCCESSOSDetenen dos residents perassaltar un domicili a la SeuEls mossos d’esquadra van detenirel 13 de juny, a la Seu d’Urgell, dosresidents d’Andorra com a pre-sumptes autors dels delictes de vi-olació de domicili i extorsió, i unafalta de lesions, segons va informarahir la policia catalana.Els fets es remuntaven a l’11 dejuny, quan els mossos van tenir co-neixement que durant la tarda deldia anterior dos individus havienentrat de manera violenta en undomicili de la capital alturgellenca.Pel que es desprenia de la infor-mació obtinguda, els dos homeshavien esbotzat a cops la porta del’habitatge i posteriorment havienagredit i amenaçat de mort l’homeque hi vivia.Els mossos van informar queels assaltants pretenien cobrar unsuposat deute que la víctima hau-ria contret amb ells i, com que novan aconseguir el seu propòsit, livan donar uns dies de marge perpagar-lo.Arran d’aquests fets es va obriruna investigació amb l’objectiu delocalitzar i detenir els dos assal-tants, un dels quals ja tenia antece-dents. Els agents van constatar queels autors eren a Andorra i el dia13 de juny van tornar a la Seu percobrar els diners. Per aquest motiues va posar en marxa un dispositiupolicial, que va comportar la de-tenció dels dos homes quan ana-ven a trobar-se amb la víctima. Elsdetinguts, de 42 i 24 anys i de na-cionalitatportuguesa,vanpassarel14 de juny a disposició judicial, i eljutgeenvadecretarl’ingrésapresó.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraTAULA RODONAPrevenció dela violènciaEl Consell General va acollirahir la taula rodona Les xarxessocials i la prevenció de l’assetja-ment i de l’abús sexual sobre elsmenors, un acte emmarcat enla campanya organitzada pelConsell d’Europa Un de cadacinc per a la lluita contra la vi-olència sexual sobre nens, ne-nes i adolescents. Els ponentsvan ser la consellera generalSílvia Bonet; la fiscal adjunta,Alexandra Cornella, i l’advo-cat Josep Antoni Silvestre.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraUnmomentdelataularodona.//T. M.ECONOMIA ECONOMIACaiguda de lesimportacionsEntren méscarburantsEl valor de les importacionsdurant el mes de maig va ser73,80 milions d’euros, un0,9% menys respecte al ma-teix mes de l’any passat, se-gons les dades fetes públiquesahir pel departament d’Esta-dística, que va afegir que elvalor de les exportacions vaser de 2,81 milions d’euros,un 42,5% menys en compa-ració amb el mes de maigdel 2012.Respecte a les dades acu-mulades dels darrers dotzemesos, les importacions pre-senten una variació percentu-al negativa del 4,5% en com-paració amb el mateix períodede l’any passat, i les exportaci-ons, una davallada del 13,9%.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraLa importació de carburantsdurant el mes de maig va serde 12,46 milions de litres, xifraque suposa una variació per-centual positiva del 2% respec-te al mateix mes de l’any passat,segons les dades fetes públi-ques pel departament d’Esta-dística, que va precisar que enels cinc primers mesos de l’anys’han importat 78,47 milionsde litres, un 2,1% menys res-pecte del mateix període del2012.Lesdadesmostrenqueelfueldomèsticilagasolinasenseplom presenten una disminu-ció percentual respecte al maigde l’any passat, d’un 22,5% id’un 1,6% respectivament. Encanvi, el gasoil de locomociós’ha incrementat en un 10,8%.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraPREVISIONS PER AL JULIOLDoblar el personal per atendre14.000 liquidacions tributàriesEl mes de juliol és un mes clauper a l’agència tributària, tal comva destacar el director generald’assumptes tributaris, AlbertHinojosa, ja que conflueixen lesliquidacions d’un seguit d’im-postos i se n’esperen 14.000. Peraixò des de l’executiu s’ha posaten marxa un seguit de mesuresper fer front al volum de feina,entre les quals hi ha doblar elnombre de persones per gestio-nar les declaracions i una campa-nya informativa per recordar alsobligats tributaris les seves obli-gacions, a més de demanar-losque no esperin al darrer dia perfer els tràmits.El mes vinent es liquidenl’impost de societats, l’impostsobre les activitats econòmiques,l’impost general indirecte (IGI)per a totes les empreses i el pa-gament del segon trimestre dela renda dels no residents. Així,tal com va detallar Hinojosa,s’espera que es liquidin 4.200declaracions de l’impost de soci-etats; 2.800 de l’impost sobre lesactivitats econòmiques; i 6.000de l’impost general indirecte,200 de les quals mensuals, és adir de les empreses que facturenmés de 3,6 milions; 1.600 de tri-mestrals, és a dir de les empresesque tenen un volum de factura-ció d’entre 250.000 euros i 3,6milions, i 4.200 de petites em-preses, és a dir, aquelles que fac-turen menys de 250.000 euros. Aaquestes xifres cal afegir les 650declaracions de l’impost sobre larenda dels no residents.Hinojosa va recordar que, pelque fa a les vies de liquidació, espot optar per la presencial o béper la virtual.A partir del 25 de juny comen-çaran a sortir als mitjans anuncisque recordaran les obligacions ies farà un enviament de correusals obligats tributaris.Quant als tràmits, es doblaràel volum de persones per gestio-nar les liquidacions, tot fent ser-vir el personal propi del depar-tament. En total hi haurà dissetpersones per a aquestes tasques.També es facilitarà que es pu-guin dipositar declaracions a laduana del Pas de la Casa.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraAlbert Hinojosa explica les previsions per al juliol.//SFGATRIBUNALSJutjat un empleat de bancper una estafa milionàriaEl Tribunal de Corts va comen-çarahireljudicicontrauntreba-llador d’un banc i dues personesmés que estan acusades d’unaestafa que podria situar-se persobre dels cinc milions d’euros.Aquestes tres persones són untreballador d’una entitat bancà-ria del país i dues persones queen un parell o tres d’ocasionshaurien fet de “correu” dels di-ners per a una quarta persona,que de fet seria qui hauria ideatla trama i que no està a disposi-ció de la justícia del país.L’empleat de banca admetque va dur a terme un seguitd’operacions fraudulentes is’enfronta, segons la qualifica-ció provisional de la fiscalia, auna pena de cinc anys de presó,mentre que per a les dues per-sones que haurien fet de correul’acusació pública vol una penade tres anys de presó. La defen-sa del principal inculpat vol quela pena no superi els tres anysde presó, dels quals una partferma, mentre que les altresdues defenses volen l’absolu-ció ja que posen en relleu queels seus clients desconeixientota l’operativa.L’empleat de banca va rela-tar que tot va començar quanla quarta persona que no està adisposició de la justícia andor-rana li va exposar que tenia unaexplotació d’unes mines d’or ique buscava inversors. L’home,que era gestor al banc, va pensarque aquest negoci podia inte-ressar a alguns dels clients quetenia en cartera i, per tant, el vaoferir a uns quants. I és que, amés a més, tal com va exposar,li va semblar un bon negoci il’operació li va semblar “lícita”,i més quan va passar pel con-trol intern del banc i va rebre elvistiplau. També al principi vacomprovar que els clients rebi-en el benefici pactat.A preguntes del seu defen-sor, l’acusat va posar en relleula seva situació personal evi-denciant que els diners que seli reclamen estan “en mans” dela quarta persona que no està adisposició de la justícia.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraLa seu de la justícia.// T. M.
 7. 7. 7Divendres, 21 de juny del 2013NLlengües exprés No et quedis sense el teu tiquet AQUEST ESTIU!Plaça Rebés, 4 | Andorra la Vella | inlingua@inlingua.ad807060Són cursos fets a mida perquè s’adapten al teu nivell,a les teves necessitats i a la teva disponibilitat horària.Idiomes: anglès o francèsContinguts: segons les teves necessitatsNombre d’alumnes per classe: només tuPeriodicitat: l’escollidaHorari: el que tu triïsSi t’interessa un altre idioma, digue’ns-ho!Atenció al públic, conversa, negocis...Fins a un 20% de descompte si t’inscrius al curs amb dos amics!Cada dia, tres cops per setmana, quatre dies...1 hora al matí, 2 hores a la tarda, 1,5 hores al vespre...u tiquet AQUEST ESTIU!ngua@inlingua.ad807060dapten al teu nivell,ilitat horària.oma, digue’ns-ho!onversa, negocis...rs amb dos amics!ana, quatre dies...hores al vespre...Llengües exprésPlaça Rebés, 4 | ASón cursos fea les teves neIdiomes: anglès oContinguts: segoNombre d’alumnesPeriodicitat: l’escHorari: el que tuFins a un 20%1EfemèrideLa dada¿Sabies que...les tres paraules catalanes més llargues són‘anticonstitucionalment’,‘tetrabromofluoresceïna’i‘tetraclorobenzoquinona’, amb 22 lletres cada una?4 milions d’euros és el que s’estima que costarà la reparacióde les carreteres malmeses a l’Aran arran del desbordamentde la Garona.21 de juny de 1912Neix l’escriptora nord-americana MaryMcCarthy.ESCALDES-ENGORDANYUna nova associació per defensar elsinteressos de l’avinguda CarlemanyEl proper 9 de juliol a les nou delvespre, a l’hotel Roc Blanc, estàprevista una reunió per constituirformalment una nova associacióde l’avinguda Carlemany. Neixamb la voluntat de ser una entitatoberta a tothom i amb vocaciód’organitzar tot el barri. Dos delsimpulsors,ÀlexArmengoliMerit-xell Valls, van voler deixar clar quetot i que el motor que ha portat ala seva creació ha estat el projecteper eliminar el trànsit, el seu ob-jectiuésdefensarqualsevolinterèsque pugui repercutir en la zona.El que diferencia aquest noucol·lectiu de l’associació Carle-many-Calidae és que estan obertsa propietaris, veïns i totes les per-sones que hi tinguin qualsevolmena d’activitat econòmica. Peraltra banda, se cenyeix exclusiva-ment a la zona de l’avinguda i elscarrers adjacents. Tot i que en unprimer moment havien plante-jat la possibilitat d’encabir-se aCarlemany-Calidae, es va acabardescartant ja que consideren quel’objectiu és diferent.Valls va explicar que els cincimpulsors de la nova entitat estantots a favor del projecte impulsatpel Comú, però va deixar clar que“noensconstituïmperanarcontrares com fa l’altra associació”, ques’oposa al tall. Per això han optatper crear una nova entitat queaglutini persones que tenen opini-ons contraposades de la zona pera vianants. Al mateix temps vandeclarar que han mantingut reuni-ons amb Carlemany-Calidae i cre-uen que poden treballar de formaconjunta.Tot i que l’entitat vol donar ca-buda a totes les opinions al voltantdel projecte Carlemany per a via-nants i que els impulsors hi estan afavor, Valls va subratllar que “aixòno vol dir que tanquem els ulls alque fa el Comú”. Per això va avan-çar la voluntat de transmetre a lacorporació tots els punts que con-sidera crítics.A més del grup d’impulsors hiha unes 25 persones que hi hanmostrat interès. Per això la pre-visió és que hi hagi una afluènciasuficient per l’acte fundacional.De fet, els estatuts ja estan elabo-ratsil’actafundacional,preparada.En la reunió se signaran els dosdocuments, que s’escripturarandavant del notari i es registraranal Govern. També caldrà triar elnom. Fins ara han estat treballantcom a plataforma, però aquest pasels permetrà dotar-se d’una orga-nització més sòlida i consensuarposicions conjuntes. Armengol vaassenyalar la importància de ser“participatius en un moment dedificultats, tot i que a Andorra undels punts febles és el treball col-lectiu”. Per això volen que l’associ-ació sigui dinàmica i participativa.Redacció //Escaldes-Engordany@mes_andorra// L’entitat es constituirà formalment en una reunió que tindrà lloc el 9 de juliolTEMPORADA D’ESTIUNous forfets per descobrir lesactivitats de les valls de CanilloLes activitats d’estiu d’aquest any ales valls de Canillo introduiran unforfet de descoberta de la parrò-quia. El producte recull les diver-ses activitats culturals o esportivesperquè el visitant les pugui provar.Es podrà adquirir a les oficines deturisme i als hotels a un preu de19 euros per als adults i de 13 perals infants. L’estiu també comptaràamb les activitats d’Ensisa del 29dejunyal29desetembre.Esman-tindràelFamilyParkCanillo,queales polseres multiactivitat inclouràcom a novetat la possibilitat d’afe-girunpaquetmenúil’activitatdelspatinets tirats per gossos. Tambées tornarà a obrir el kàrting delTarter, dirigit pels germans Gené,que aquest any inclouran nouscanvis en els revolts. Al Bike Parks’ha renovat algunes pistes i s’hamillorat la senyalització. També estornarà a posar en marxa el campde golf, que obrirà el 6 de juliol itancarà el 12 d’octubre. Arriba ala cinquena temporada i inclou unrecorregut acompanyat.Redacció //Canillo@mes_andorraArmengol i Valls.// T. M.MORABANCAsset Management entraa formar part de la GIPSMoraBanc Asset Managements’ha incorporat a l’AssociacióEspanyoladePresentaciódeRe-sultatsdeGestió(GIPS),segonsva informar ahir el grup bancaria través d’un comunicat. Aques-ta associació és la patrocinadoraespanyola de les normes GIPS(Global Investment Performan-ce Standards), els estàndards in-ternacionals de mesura i presen-tació dels resultats d’inversió. Elseu objectiu principal és la pro-moció de la competència lleialentre els gestors internacionals,promovent l’autoregulació en elsector financer i la garantia deprecisió i uniformitat en la pre-sentació dels resultats en els ren-diments d’inversió.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraSUCCESSOSDos ferits enuna explosióDues persones van resultarferides ahir a la tarda en ex-plotar un extintor al soterranide l’oficina de Banca Privadad’Andorra (BPA) a la pla-ça Rebés d’Andorra la Vella.L’extintor hauria explotat ales mans d’un operari quanl’estava canviant. El ferit greude l’accident, un home de 38anys, va patir una hemorràgiacranial fruit d’un traumatis-me. Segons l’hospital, el fe-rit es troba en estat greu i vaser traslladat en helicòptera l’Hospital de Sant Pau deBarcelona perquè se li haviade controlar l’hemorràgia.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraL’extintor va explotar en unsoterrani. //AGÈNCIES
 8. 8. 8 Divendres, 21 de juny del 2013NESPECTACLE SALA D’EXPOSICIONS DEL GOVERNMillán clou elsDijous d’humorL’humorista Santi Millán va ofe-rir ahir l’espectacle que posavael punt final a la temporada de lasegona edició dels Dijous d’hu-mor de la productora Quelcom.Millán va omplir el Centre deCongressos de la capital amb elseu espectacle Santi Millán Live! iva fer que molts, per una estona,s’oblidessin dels problemes, de fetl’objectiu del xou.Mostra d’obres deValdés i KeshtaEl diàleg artístic entre AlfonsValdés i Ahmed Keshta enceta elprojecte 1+1, que pretén, d’unabanda, retre un homenatge aun artista consagrat i, de l’altra,mostrar l’obra d’un de més jove. Iaixò és el que es podrà veure finsa finals del mes de juliol a la Salad’Exposicions del Govern. En to-tal, 27 obres de Valdés i una dot-zena de Keshta.// T. M. // T. M.MOSTRAEscultures monumentals deLópez als carrers d’EscaldesEscultures monumentals d’An-tonio López prenen Escaldes-Engordany fins al mes de setem-bre. Així, a la plaça Coprínceps ial passatge Arnaldeta de Caboetes podran veure dues esculturesde 3,20 metres d’alçada, foses enbronze i que representen el capd’un bebè, del reconegut artistaespanyol. Es tracta de les escul-tures conegudes com a Carmendormida i Carmen despierta.El ministre de Cultura, AlbertEsteve, que va participar en l’ac-te d’inauguració de la mostra,va precisar que, un cop acabatl’estiu, el Govern té la voluntatde poder organitzar una expo-sició amb més material d’aquestartista, reconegut per guardonscom el premi Príncep d’Astúriesde les arts l’any 1985 i el premiVelázquez de les arts plàstiquesl’any 2006.Redacció / Agències //Andorra la Vella@mes_andorraLa mostra al carrer es pot veure des d’ahir mateix.// T. M.FESTA DE LA MÚSICALa cita s’ajornaa dimecresLes previsions de pluja anun-ciades per avui han fet quel’ambaixada de França hagidecidit ajornar el conjunt deconcerts que estaven progra-mats per avui, amb motiu dela Festa de la música, i que elsactes tinguin lloc el dimecres26. Els horaris i escenaris enquè s’han de desenvoluparaquestes actuacions es man-tindran sense canvis.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraEfemèrideLa dada¿Sabies que...la balena blava és el més gros dels animals que hagin habitatmai la Terra, arribant als 31 metres i a les 180 tones?60.000 milions és el que l’Eurogrup fixarà com a límit per alrescat directe de la banca.21 de juny del 2001Mor el cantant i guitarrista John Lee Hooker.PATRIMONILa vall de Boí, exemple per acerts aspectes del MadriuUn dels principals objectius dela Comissió de Gestió de la Valldel Madriu-Perafita-Claror pera aquest any era la imatge cor-porativa, i ahir es va presentar ellogotip guanyador del concurspúblic que es va fer. L’escollit ésun dibuix amb colors blau, verd,taronja, groc i blanc, i amb formesque evoquen la natura de la vall, elriu i les muntanyes. Amb aquestlogotip ja es pot impulsar la pàgi-na web en què s’està treballant, espoden editar fulletons i també espot crear el vídeo promocional.A més d’aquestes eines, però,la comissió continua treballanten qüestions com els accessos dela vall i la creació del centre d’in-terpretació. Per prendre exemple,dimarts representants dels quatrecomuns implicats i la directora dela comissió, Susanna Simon, vananar a la vall de Boí, convidatsper l’alcalde del municipi. Allàvan poder visitar el parc nacionali agafar-ne exemple.La cònsol major d’Andorra laVella, Rosa Ferrer, va destacar elfet que a la vall de Boí s’implicamolt els establiments del voltantperquè també promocionin elparc, i ha posat com a exemple elfet que tots els bars o restaurantsofereixin els sucres amb el logotipde la vall. Així, considera que perrevalorar un patrimoni com el dela vall del Madriu es podria comp-tar amb la implicació de méssectors.D’altra banda, una prioritat ésla creació del centre d’interpreta-ció de la vall, que s’instal·larà, juntamb l’oficina de la comissió, a lesnoves dependències comunals dela capital a Prat de la Creu. Seràun local exterior i a peu de carrerperquè sigui tan accessible comsigui possible, i allà s’hi explicaràper què és patrimoni mundial de-clarat per la Unesco, així com de-talls de com interpretar el que esveu en el recorregut. No obstant,Ferrervaindicarquehanobservatque a Aigüestortes a cada accéshi ha un centre d’interpretació,que se centra en algun element enconcret en cada cas.Un altre aspecte que s’ha ob-servat a la vall de Boí és el trans-portques’ofereixalsvisitants,quepoden començar la ruta en un lloci acabar-la a un altre.Agències //Andorra la Vella@mes_andorraEl logo es va presentar ahir.// T. M.CANILLOEls infants lamenten que eltransport públic no milloraEl consell d’infants d’ahir va tor-nar a tractar les deficiències en eltransport públic cap a Canillo.Va ser en el balanç de les pro-postes presentades pels escolarsl’any passat, quan el cònsol ma-jor, Josep Mandicó, va exposarles dificultats per millorar lesparades tot i la voluntat de lacorporació. Per això creu queuna bona solució seria que elshoraris actuals es respectessin is’ampliés la freqüència de pas,fent les esperes més curtes. Tam-bévaindicarques’estàtreballanten el servei de bus a la demanda.Els infants van remarcar queja fa anys que demanen una mi-llora en el servei i que a les para-des, en no estar tancades, “pas-sem molt fred”. Mandicó tambéva informar que en finalitzar elcursescolars’iniciaràeldesmuntper a l’ampliació de l’escola. Amés, va avançar que s’ha arribata un acord amb els propietarisdels terrenys i durant la primeraquinzena de juliol se signaran elsconvenis.Sobre les propostes que hanplantejat els alumnes de l’EscolaAndorrana aquest any, pràctica-ment totes giren entorn d’embe-llirelpoble.Així,vansuggerirpo-der decorar amb frases i dibuixosdellibreselcamíescolar,instal·larcartells amb recomanacions pera una vida saludable en un camíi decorar la fira del bestiar, a mésd’un mercat d’intercanvi.Redacció //Canillo@mes_andorraEl consell d’infants d’ahir.// AGÈNCIES
 9. 9. 9Divendres, 21 de juny del 2013ESPORTSFUTBOL PLATJAAndorra obre la competicióaValence davant AnglaterraAmb mig equip nou i sense expe-riència en el futbol platja, la se-lecció afronta avui el primer matxde l’Euro Beach Soccer League, aValence (França). El rival en l’es-trena és Anglaterra.Andorra està enquadrada enla Divisió B. El primer rival seràAnglaterra aquesta mateixa tarda.Amb els britànics “els dos últimspartits els hem perdut per nomésun gol, i per tant sortim amb lesnostres opcions”, assenyala elseleccionador, Oriol Anglora.Demà serà el torn de la Repúbli-ca Txeca, que “surt com a favoritai amb la qual fa dos anys ja vamperdre”. Per tancar serà el torndiumenge de Moldàvia, “una au-tèntica desconeguda”.Del que està segur el tècnicés que els tres conjunts que estrobaran al davant “són forts físi-cament, però tècnicament sem-blants a nosaltres”, així que elseu equip “ha d’aguantar fins alfinal, perquè en el tercer quartsempre notem el desgast i ho pa-guem car”.Fins a cinc jugadors de la se-lecció s’estrenen en el futbolplatja, una circumstància quepot ser un handicap perquè “nohan jugat mai un partit a la sorrai certs aspectes els vénen de noua pesar de la seva experiència enel futbol. A més, ens entrenem enun camp amb unes condicionsque no són les mateixes que enstrobem en competició”.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraFUTBOLVint conjunts participenen l’Andorra Senior CupL’Andorra Senior Cup torna areunir alguns dels jugadors queen l’última dècada van estara Primera Divisió espanyola ialgun fins i tot va ocupar por-tades d’algun diari esportiu.En la quarta edició el torneigaugmenta fins als 20 equips. Is’internacionalitza, amb con-junts d’Andorra, Espanya,França, Portugal i Bèlgica. Seràuna ocasió per demostrar quesegueixen mantenint els seusdots tècnics.La competició augmenta enquatre equips respecte a l’anypassat per arribar a la vintena.El màxim favorit serà l’Únics,format per alguns exjuga-dors de l’FC Barcelona comSánchez-Jara, Mingo, Felip,Óscar Arpón i Ezquerro, i del’Osasuna, com Yanguas. Tam-bé destaca el Monkey Team,que compta amb exjugadorsinternacionals de Portugal i deCap Verd. També hi haurà al-tres noms coneguts, com el dePacheta (Numància).Els jugadors tenen més de35 anys i jugaran als campsd’Ordino, el Prat del Roured’Escaldes-Engordany i el Col-legi Sant Ermengol. Els par-tits tindran una durada de 30minuts. El torneig torna a col-laborar amb Càritas. Per cadagol que es marqui, entregaràun quilogram de menjar a lainstitució.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraFUTBOLEntrega del plade viabilitatEl Govern ja té la documen-tació del pla de viabilitat del’FC Andorra, que li va fer en-trega ahir el mateix presidentde l’entitat, François Moliné.El dirigent es va poder trobaramb Jordi Cerqueda, secretarid’Estat d’Esports, i el directordel departament, Jordi Beal.En la documentació es de-talla el pressupost necessariper poder afrontar la pròximatemporada la Primera Cata-lana, així com la planificacióper retornar els deutes que esmantenen amb el banc i algunproveïdor. Només fins on sesap, perquè des del club no esconeix la xifra exacta del deu-te acumulat.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraCURSES DE MUNTANYAL’Andorra Ultra Trail Vallnordarrenca amb la Ronda dels cimsEls corredors ja estan en marxa.L’Andorra Ultra Trail Vallnords’ha iniciat aquest matí amb laRonda dels cims, de manera que338 atletes es troben en aquestsmoments superant el recorregutque tenen marcat. La resta estanen compàs d’espera perquè co-menci la seva cursa. En total seranmés de 2.000.Qui surti a passejar per lesmuntanyesveuràpassarcorredorsi més corredors. L’Andorra UltraTrail Vallnord ja està en marxa idurant el dia s’anirà ampliant elnombre d’atletes que iniciaran elseu repte. La Ronda dels cims, enser la de més distància i exigència,és la que comença abans. A les setdel matí a Ordino. A les deu de lanit ho farà l’Ultra Mític.Dissabte serà una jornada desortides i arribades. Just quan co-menci el dia, a les dotze de la nit,arrencarà el Celestrail, i a les noudel matí, el Trail. A continuaciója es podran començar a veureels primers corredors que traves-sin la meta. S’espera que cap a les10.30 arribi el guanyador del Ce-lestrail. I al migdia, el de la Rondadels cims, després de 27 hores decórrer sense parar. Una hora méstard, aproximadament, apareixeràel vencedor del Trail. I cap a les14.30, el de l’Ultra Mític.Tothom té el seu repte a l’An-dorra Ultra Trail Vallnord. Se’lposa depenent de les seves possi-bilitats, escollint una cursa o unaaltra, perseguint un objectiu. Eld’uns, els que menys, és guanyar.El d’altres, baixar d’un temps de-terminat, i el de la gran majoria,simplement acabar. Per aquestmotiu des del primer fins a l’úl-tim tenen el seu mèrit. L’últimcorredor de la Trail s’espera cap ales vuit del vespre i el del Celes-trail, a les 23.30.Diumenge a les nou del matíes posa en marxa el Solidaritrail,l’última prova a començar. A par-tir d’aquí ja només seran arriba-des, que farà hores que seran unaconstant. Una hora després elsprimers d’aquesta darrera cursafaran acte de presència. Al mig-dia es calcula que finalitzarà eldarrer de l’Ultra Mític i a les noudel vespre, el de la Ronda delscims, que segur que ho farà ex-haust,peròambl’orgulld’haveres-tat capaç de completar-la. Hauranpassat 62 hores des que va iniciarla marxa.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraEls participants es trobaran neu en alguns trams.// VALLNORDFUTBOLEl Lusitans, amb el campiód’illes Fèroe o San MarinoEl rival de l’FC Lusitans encompetició europea sortirà delcampió de les illes Fèroe o deSan Marino. La variació en elscoeficients fa que finalmentaquestes siguin les opcionsper al vencedor de la LligaNacional.Dilluns es realitzarà el sor-teig de la Lliga de Campions del’Europa League a Nyon, ambtres conjunts del Principat albombo esperant rival.Després del darrer canvi, i sino n’hi ha cap més fins dilluns,al conjunt de Carlos Sánchez litocarà o bé l’EB/Streymur deles illes Fèroe o l’SP Tre Pennede San Marino. Finalment, el re-presentant d’Armènia, l’FC Shi-rak, tanca el grup de la primeraronda de la fase de classificacióde la Lliga de Campions. Ambels canvis, sanmarinesos i arme-nis s’intercanvien les posicions.D’aquesta manera el cap de sè-rie és l’EB/Streymur amb 2.316punts i el Tre Penne és segonamb 1.383. Aquests dos equipsestaran al mateix bombo. A l’al-tre hi haurà el Lusitans (1.100) iel Shirak (0.850). El rival que espresenta més perillós és l’EB/Streymur, per coeficient i per-què tenen ritme de competicióperquè la seva lliga està en joc.Redacció //Andorra la Vella@mes_andorraL’EB/Streymur, de negre i blau, pot ser el rival del Lusitans.// SOFUS DEBES JOHANNESEN
 10. 10. 10 Divendres, 21 de juny del 2013Únic servei directe / Servei porta a porta / Door to door service / Únic servei directe / Servei porta a porta /05h0008h0010h0012h3015h0017h0008h0011h0013h0015h3018h0020h0008h1511h1513h1515h4518h1520h1510h3013h0015h0017h0020h0022h0010h4513h1515h1517h1520h1522h1513h4516h1518h1520h1523h1501h15De l´1 de desembre al 31 de març: divendres, dissabtes i diumenges* * *** * *05h0010h0015h0008h0013h0018h0008h1513h1518h1510h3015h0019h3011h0015h3020h0014h0018h3023h00De l´1 de desembre al 31 de març:divendres, dissabtes i diumengesRuta aeroport i estació de Tolosa* * ** * **informació i reservesAv. Tarragona, 42 • Tel.: (+376) 803 789Tel.: (+34) 973 984 016 • Fax: (+376) 867 884novatel@andorrabybus.comwww.andorrabybus.comDe l´1 de maig al 30 de novembre, només circulara divendres i diumenges,festius consultar05h0015h0007h3017h3008h1518h1508h3018h3009h4519h4510h0020h0010h4520h4513h1523h15Ruta aeroport i estació de Girona amb parada a VicO bé a la seva agència de viatges habitualTruca´ns o entraa la nostra web01/09/12ARADisseny®
 11. 11. 11Divendres, 21 de juny del 2013ClassifiCatsEs lloga,dirEctE dEpropiEtari,pisos aEscaldEs3 habitacions,bany i lavabo.Tot exterior, ambpàrquing inclòs.preu: 600 €tel.: 82 03 31ANDORRA LA VELLA PIS, 2 HABI-TACIONS, SENSE MOBLES, CUINA-MENJADOR, AL CENTRE D’AN-DORRA LA VELLA. PREU: 400 EUROSORDINO PIS, 2 HABITACIONS,SENSE MOBLES, CUINA-MENJADOR,SOLEJAT, AMB VISTES, AL CENTRED’ORDINO. PREU: 375 EUROSARINSAL PIS, 1 HABITACIÓ, MOBLAT,AMB PQ., ZONA HOTEL ST.GOTHARD. PREU: 300 EUROSTEL.: 321 248Particular lloga pis de 2 habitacionssense mobles a ENCAMPCuina equipada, bona vista i sol.1 mes de dipòsit.Facilitats al pagament del dipòsit.PREU: 460 € - Tel. 321 349Es ven pis a Encamp120 m2, 3 dorm., 2 banys, 2 pq. + trasterTerrassa gran, llar de focVistes i sol tot el dia350.000 €Tel.: 32 94 67 (matins) o 80 41 41(tardes)Serveis Immobiliaristelèfon: +376 80 03 00Mòbil: 32 57 76 / 35 79 57FEM VisitEsals MigdiEsllogUErsaNdorraEd. Alzina, pisos d’1 dormitori, pàrq. opcional 300 €Ed. Alzina, pis de 2 dormitoris, 1 bany 400 €ariNsalEd. Areny, 1 dormitori, 1 bany, moblat. 350 €EscaldEs-ENgordaNYMolleres Res. 1 dormitori, 1 bany, pàrquing 350 €Avet. 1 dormitori, 1 bany 300 €Avet. 3 dorm., 2 banys, moblat, possibilitat de pq. 650 €ENcaMpBellesguard, 2 dormitoris, 1 bany, terrassa 450 €Es coMprapis aandorra laVella oEscaldes-EngordanyMàxim:120.000 €Tel. 73 73 73o a/e:comercial@cisa.adESCALDES - Hospital (70 m2) - REF. 252 habitacions, 1 bany, terrassa, parquet,saló menjador, molt lluminós,totalment exterior.500 €ENCAMP - VILA (50 m2) - REF. 1351 habitació, 1 bany complet, cuina equipada,safareig, parquet, terrassa de 6 m2, vistesagradables, molt assolellat.450 €IMMOBLESEs lloga una habitació al centred’Andorra la Vella, amb dret alavabo i rentadora. Interessatstrucar al tel. 334 871OPORTUNITAT!! Casad’obra vista, antiguitat: 7 anys,a 10 min de Platja d’Aro, 10min del Golf PGA, 30 minde Girona i 50 min de Barce-lona amb, 1.200 m2de jardí,reg automàtic amb piscinad’aigua salada i garatge per ados cotxes. Preu: 390.000 €.Telèfon: 00 34 639 33 40 28Àtic a Encamp de130m2, 3hab.,2 banys, 2 terrasses, cuina equi-pada i tancada, sala d’estar i men-jador separats, llar de foc, vistes i1 WC, box per a 3 cotxes. Preu:400.000euros. Tel.:330110Es lloga a Encamp apartamentcèntric, 1 dormitori, totalmentequipat, moblat de disseny,TV..., 2 balcons. Solament 1mes de dipòsit. Preu: 450 €/mes. Tel.: 331 340dIvErSOSES VEN MAQUINÀRIA DEBUGADERIA. BON PREU.TEL. 724 744FEINAS’ofereix mestre pastisser-for-ner amb més de 30 anys d’ex-periència laboral. Interessat enfer mitja jornada en horari detarda. Tel.: 323 483ANUNCIS BrEUS PEr PArAULESANDORRA (90 m2) - REF. 1483 habitacions, 1 bany + 1 bany auxiliar,cèntric, assolellat, cuina equipada, armarisencastats, gres, terrassa, pàrquing i traster.650 €A L’ATENCIÓ DE TOTHOM!!BUSCO LA PERSONA, O PERSONAL DE NETEJA DELCOMÚ, QUE HAGI VIST O RECOLLIT UNA GATAMORTA el dia 15 de maig, abans de les 15 hores.Zona c/ Dr. Molines, Pyrénées, c/ Callissa i Ciutat Valira. To-talment negra, amb pocs pèls blancs al pit, i pèl curt.Prego tota la informació possible al Tel. 674 104Interessats/ades, envieu CV, indicant la referència, al departamentde RRHH, a l’adreça electrònica rrhh@cisagroup.como bé al fax 73 73 79.ANYÓSPARK HOTEL APARTHOTELNecessita incorporarRequisits:- Permís de residència i treball.- Experiència com a cap de cuina demínim 2 anys.- Preferiblement amb formació en elsector de la restauració.- Capacitat de treball en equip.- Capacitat de lideratge.- Vehicle propi.Oferim:- Incorporació immediata.- Contracte indefinit.- Sou en funció de la vàlua de lacandidatura.- Avantatges socials.CAP DE CUINA (Ref. Cap cuina)Requisits:- Imprescindible tenir permís deresidència i treball.- Experiència demostrable.- Capacitat de treball en equip.Oferim:- Incorporació immediata.- Sou en funció de la vàlua de lacandidatura.- Avantatges socials.CUINER O AjUDANT DE CUINAAVANçAT per la temporada d’estiu(Ref. Ajudant cuina)Requisits:- Formació com a monitor de salai d’activitats dirigides.- Experiència mínima de 2 anys.- Català i castellà parlats correcta-ment, es valoraran altres idiomes.- Capacitat de treball en equip.- Persona dinàmica i comunicativa.- Flexibilitat horària.Oferim:- Lloc de treball estable.- Formar part d’un grup d’empresessòlides al país.- Salari en funció de la candidatura.- Avantatges Cisa Grup.- Bon ambient de treball.INSTRUCTORS ESPORTIUS/ MONITORSDE FITNESS (Ref. Monitors)ANYÓSPARK – URBAN GYMCercaClassificats,breusper paraulesA partir de 4 €/diaMàxim 25 paraulesPublicació mínima d’una setmana
 12. 12. 12 Divendres, 21 de juny del 2013cwww.cisa.ad ·73 73 73VENDA i LLOGUER d’apartaments, xalets, estudis, edificis...Centre de serveis immobiliaris Cisa Grup · Av. Sant Antoni, 32 · AD400 La Massana · Tel.: 73 73 73 · comercial@cisa.adwww.twitter.com/cisaandorra www.facebook.com/CISA.AndorraCentre de serveis immobiliaris Cisa GrupCentre de serveis immobiliaris Cisa GrupANDORRA - REF. 1436Apartament de 2 dormitorisdobles completament refor-mat a Santa Coloma, al costatdel Col·legi Janer. Pàrquingi traster.200.000 €SISPONYREF. 1387Estudi a ple centre de 50 m². Menjador ambllar de foc,zona dormitori que es podria tan-car, sol tot el dia.Terrassa amb bones vistes.Cuina independent. 2 trasters. Ideal per a va-cances i/o inversió.OFERTA!!! 49.500 €LA MASSANAREF. 1450Apartament en bon estat a ple centre.100 m², 3 dormitoris dobles, cuina amb safa-reig. Bones vistes i sol tot el dia. Directe perentrar a viure-hi. Pàrquing i traster.OFERTA!!! 211.500 €ARINSALREF. PR001Estudi en construcció al costat del telecadira.Cuina americana equipada. Bany amb dutxa.Bones vistes i sol.Ideal per a inversió i vacan-ces. Possibilitat de pàrquing i traster.OFERTA!!!! 73.450 €LA MASSANA - REF. 1564Apartament al centre de laMassana. 1 dormitori doble.Saló menjador ampli amb llarde foc.Terrassa amb bones vis-tes.Aparcament i traster.135.000 €PAL - REF. 1287Àtic d’estil rústic completa-ment reformat, bones vistes,sol tot el dia. Dos dormitorisdobles. Cuina independent ambaccés a terrassa. Garatge per a2 cotxes i traster.220.000 €ENCAMP - REF. 1541Apartament al costat de les es-coles. 1 dormitori doble, salómenjador amb cuina oberta.Terrassa amb vistes excel·lents.Aparcament i traster.105.514 €ESCÀS - REF. 1558Dúplex de 90 m², 2 dormito-ris, 1 bany + WC.Terrassa ambbones vistes sobre la Massanai sol tot el dia.Ampli saló men-jador i cuina americana ambsostres alts i bigues de fusta.226.792 €ORDINO - REF. 1567Apartament nou de 200 m².3 dormitoris, 2 banys.Terrassade 85 m² amb vistes immillo-rables i sol tot el dia. Menja-dor amb llar de foc.Acabats deluxe. 2 pàrquings i 2 trasters.585.000 €LA MASSANA - REF. 1527Estudi al costat del telecabinade la Massana. Bones vistes isol. Reformat. Possibilitat decomprar o llogar plaça d’apar-cament. Ideal per a inversió ovacances.99.000 €ANYÓS - REF. R1080Apartament amb un gran jardí.En perfecte estat, per entrar-hia viure directament. 2 dormi-toris, gran saló menjador ambsortida al jardí. Disposa de ga-ratge i traster.443.155 €SISPONY - REF. 1560Apartament amb jardí, 90 m².Ampli saló menjador, 2 dor-mitoris dobles, 2 banys, cuinaindependent, bones vistes. Pàr-quing i traster.160.000 €LA CABANOTAÀtic al centre de la Massanade 3 dormitoris. Terrassa ambexcel·lents vistes. Pàrquing itraster.550 € / mesLORIENApartament d’1 dormito-ri a l’entrada de la Massana.Pàrquing i traster. Bones vistes isol. Impecable.450 € / mesEL TARTER - REF. 1518Apartament estil rústic a cincminuts de les pistes. 2 dormi-toris, 2 banys.Totalment moblati equipat. Pàrquing, traster i llarde foc.Terrassa gran.450 € / mesDUQUESAApartament d’1 dormitori ambterrassa a l’entrada d’Arinsal,construcció recent, estat impe-cable. Pàrquing i traster. Moblati equipat.450 € / mesEL VEDATApartament de 2 dormitoris, 2banys, a Escàs, completamentreformat, estil modern.Terrassaamb bones vistes i sol.Pàrquing,moblat i equipat.550 € / mesANYÓS - REF. CIV11Apartament de 2 dormitorisi 2 banys al costat del centrede bellesa Carita. Bones vistes,terrassa i llar de foc al menja-dor. Pàrquing i traster.575 € / mesLLOGUERS
 13. 13. 13Divendres, 21 de juny del 2013ENTRETENIMENTTroba les diferènciesTroba les 7 diferències que hi haentre les fotos. La foto originalés la de l’esquerra.Solució del joc anterior7SUDOKUESPECIALISTAEN REPARACIÓD’ALTERNADORSOFERTES D’ESTIU• DIAGNOSIS DE SISTEMES DE MOTOR: 25 €• DESCOMPTES EN CÀRREGA DE GASCàrrega: 40 € - Recàrrega: 25 €Gas R134 + ecològic 100%• DESCOMPTES EN SERVEIS DE MANTENIMENT• VENDA DE BATERIES I ENGANXALLS DE REMOLCS15%de descompteen enganxalls de remolcsDescobreixlaparaulaamagadaprementlestecles.Recordaquepotsprémermesd’uncopcadateclaperobtenirdiferentslletres.La paraula amagada anterior és: PORTELLB _ _ _ _ _2 5 3 4 2 73 2 91 6 5 48 9 4 35 7 1 68 6 37 6 96 2 8 11 3 8 44 9 2 39 7 23 4 52 9 69 74 1 26 3 18 7 57 92 6457632189316589274289714635935871462821465397764923518643297851192358746578146923194576283683124795257983614365891427419237568872465931948712356731659842526348179Residents d’Escàs, si us plau, si la trobeula podeu agafar (no és agressiva).Raça persa barrejada amb montanyès.Truqueu-me i la recolliré. Sembla quel’han vist pel mirador del Casamaya…GATETAPERDUDAA ESCÀS OVOLTANTSTel. 615 608Maria
 14. 14. 14 Divendres, 21 de juny del 2013OCIEL VÍDEO AMAGATPer descobrir el vídeo amagat noméshas de tenir instal·lada una aplicacióde lectura de codi QR al teu smartpho-ne. Utilitza-la per poder visualitzar aixíun vídeo diferent cada dia.Llegint codi QR...Lector codi QRMONSTRUOS UNIVERSITY (2D I 3D)Preqüela de Monstres, SA que ens descobreix com Mikei Sulley, dos monstres incompatibles, superen les sevesdiferències i es converteixen en els millors amics.2D - Dv., ds. i dg.: 18.00, 20.20, 22.45. Ds. i dg.: 15.403D - Dv.: 18.30. Ds. i dg.: 16.15, 18.30EL HOMBRE DE ACERO (2D I 3D)Un nen descobreix que posseeix poders extraordinaris ique no pertany a aquest planeta. Durant la seva joven-tut, viatja per descobrir els seus orígens i les raons perles quals ha estat enviat a la Terra.2D - Dv.: 19.30, 21.30, 22.30. Ds. i dg.: 17.00, 20.00,21.303D - Dv.: 20.00, 23.00. Ds. i dg.: 16.00, 19.15, 22.30R3SACÓNTercera entrega de la saga d’humor, quetorna a reunir tot l’equip per portar-nosamb ells a un nou viatge ple de situaci-ons surrealistes.Dv., ds. i dg.: 20.30, 22.40Ds. i dg.: 18.15GARFIELDLa vida no pot ser més dolça per a Gar-field. Acomodat en un sofà davant de latelevisió, menjant i llançant pulles al seuamo, se sent l’amo.Dv.: 18.30. Ds. i dg.: 16.00CARTELLERA
 15. 15. 15Divendres, 21 de juny del 2013OTel.335009HORÒSCOPTVAVUI US RECOMANEM...23.52 Cronos: La grip espanyolaEl desastre mèdic més gran de la his-tòria, l’epidèmia causant d’entre 50 i100 milions de morts al món.21.50 Cine: Superman: el retornMentreundelsanticsenemicsdeSuper-man vol desposseir-lo dels seus poders,la seva xicota refà la vida amb un altre.22.30 Cine: El sexto díaUna empresa d’enginyeria genèticaclona il·legalment un pilot. L’origi-nal haurà de recuperar la seva vida.20.00 Mundial sub-20 2013Estats Units-Espanya.22.25 Gran cinema: El soldatAl futur, alguns són escollits en néixerper esdevenir màquines de matar,excepte un que és donat per mort.23.00 Me cambio de familiaUna dona espanyolista es canvia lacasa amb una independentista ca-talana casada amb una altra dona.20.50 Opéra: Così fan tutteA Itàlia, un solter madur vol pro-var a dos joves soldats que lesseves dones són infidels.22.20 Cine: Didier mi fiel amigoUnentrenadordefutbolhadetenircura del gos d’una amiga, el qualde sobte es converteix en persona.18.53 Mundial sub-202013Portugal-Nigèria.ÀRIES21 MARÇ - 20 ABRILTAURE21 ABRIL - 21 MAIGBESSONS22 MAIG - 21 JUNYCRANC22 JUNY - 23 JULIOLLLEÓ24 JULIOL - 23 AGOSTVERGE24 AGOST - 23 SETEMBREBALANÇA24 SETEMBRE - 23 OCTUBREESCORPÍ24 OCTUBRE - 22 NOVEMBRESAGITARI23 NOVEMBRE - 21 DESEMBRECAPRICORN22 DESEMBRE - 20 GENERAQUARI21 GENER - 19 FEBRERPEIXOS20 FEBRER - 20 MARÇHauràs de frenar quit’esgota, en cas contrari potsperdre de vista el teu horitzó.Mala època per a nouscompromisos, les aventures i lavida social s’anteposen a la resta.Vents de canvi bufenen la teva vida. Deixa anar elsproblemes emocionals passats.En l’amor tocaràs el celamb les mans, si no et deixesportar pels atacs de gelosia.No hi haurà res queet freni ni que t’inhibeixi. És untemps de llibertat. Aprofita’l.Si ets dels que estimenl’art, l’expressió i el color, avuiserà un dia de creativitat.Obre el teu cor i permetque els altres estiguin a prop teu.Comparteix.La sort pot somriure’tara, però has d’anar amb compteamb els excessos.Sentiràs una inquietudextrema. La desconfiança i la ge-losia s’apoderen de tu.Tot i estar lliure de lescadenes que et tenien lligat, hihaurà problemes sentimentals.Algú tracta d’explotarla teva generositat, però ho veu-ràs a venir. Actua com si res.Si deixes que els teussentiments flueixin de forma na-tural, el teu entorn millorarà.LA RECEPTACentre d’Assessorament Dietètic Marta Pons JansanaC/Verge del Pilar, 5, 2n pis, despatx núm. 9, Andorra laVella.Tel.: 866 612. dietetica@andorra.adPreparació:Remulleu la molla de pa en un got d’aigua amb el vinagre. Peleu els cogombres, traieu-ne lesllavors i talleu-los a daus. Poseu tots els ingredients al recipient d’una batedora i tritureu-ho finsque obtingueu una crema fina. Passeu-la pel colador xinès i alleugeriu amb aigua fins a obtenirla textura desitjada.Guardeu el gaspatxo a la nevera i serviu-lo ben fresc!Cent per cent vitamines i antioxidants! Rehidrateu-vos també a través de les sopes fredes i elsgaspatxos aquest estiu!GASPATXO VERD· 1 pebrot verd· 2 cogombres· 100 g de molla de pa· 100 g d’espinacs· 4 cullerades d’oli· 3 cullerades de vinagre· sal· fulles de menta frescaINGREDIENTS (4 PERS.):
 16. 16. ¿Etsalllocadequatenelmomentadequat?¿Volsdenunciaralgunacosa?Treuelmòbilolacàmerafotogràficaifeslafoto,envia-laafotoreporter@mes.adilapublicarem.Silafotoésprouinteressantilapubliquemalespàginesdecon-tingut,etrecompensarem!fotoreporter@mes.adRosa FerrerAlbert HinojosaEl terreny de la Comella proposat perubicar-hi l’heliport que dimecres sem-blava idoni, ahir ja no ho era tant des-présdelesprimerescrítiquesdelsveïns.L’executiu dobla el personal per aten-dre i gestionar les 14.000 declaracionsd’impostos que s’esperen rebre aquestmes de juliol.ENVIAUNSMSAL747AMBLAPARAULACLAU “CANVIO”Aquesta és una secció d’intercanvi i donació d’objectes via SMS. Els missatges es publicaran com a mínim durant un dia. En cap cass’acceptaranmissatgesdecompravendanielsquedemanincontraprestacionseconòmiques.Costdelmissatge:1,50€+cànonDivendresNa Maria Pla, 28Andorra la VellaT. 809 810 | F. 829 810mes@mes.ad | ww.mes.ad21 de junydel 2013El diaris’imprimeix enpaper reciclat651275Canvio Mitsubishi Pajero curt And B...en bon estat, corretja distribució can-viada383600Canvio moto Trail Kawasaki KLX 650cctotalment restaurada i amb itv recentpassada 27.000 km338575Regalo 2 gatetes petites 1 mes precio-ses rosses color Gardfield336719Canvio Sony Xperia630676Canvio BMW 318 diesel matrícula an-dorrana per cotxe matrícula portuguesa615914Canvio busco plaça de cotxe zona An-dorra 2000 urgent646891Canvio bici estatica en perfecte estat635908Canvio Audi A4 TDi Quattro MH4347830Canvio Volkswagen escarabat any 1971per una moto de trial. Bruno346677Canvio Audi TT 3.2 250cv Coup colorargent plata any 2005326545Canvio cotxe per furgoneta363304Canvio cadira de cotxe de nen343100Canvio manta d’hivern per moto SilverWing gairebé nova331486Canvio furgo Camper + Citroen C3 ambrevisions més canvis, noves bateries, re-formes, nova corretja distribució, Itv, totactual, per similar324669Canvio 4 llantes Mercedes ML 270 serie164 8 polsades i 4 pneumàtics d’hivern235 65 R17 només han fet 5.000 kmcontacte Angel321771Canvio bici carretera carboni al·luminiamb Shimano 600 talla M a punt perrodar en bon estat340962Canvio Polaris 800 Sporman any 2006per Polaris 500 Siga mateix any Spor-man oitre marca siga Atv343100Canvio Thermomix T1 amb accessorisi llibre de receptes. Excel·lent estat deconservació pràcticament nova374671Canvio MALETA GIVI 39l. valid per qual-sevol moto + suport per gs500327588Busco fiat panda cross 4x4 ultims nu-meros lletra J-o -primers lletra K. Per sialg es vol canviar el panda per el noumodel343100Canvio robot aspirador romba 620 noua estrenar encara en caixa precintada.Preu 235.340962Canvio polaris sporman 800 por unquad de menor potencia intersados lla-mar 340962640663Canvio soledad per compaia, relacio es-table, soc home 49 anys hetero327441Canvio;;;; Kit i maleta per Una TMax2011, per bon preu Estat nou384998Canvio Beta rev-3 2001 trial.334857Canvio Es regala gos de 9 anys. Hauriade ser per un hort o terreny, ja que acasa no te bon comportament. Amb to-tes les vacunes al dia i microxip.346677Canvio Audi TT 3.2 250 CV coup colorargent plata any 2005336589Canvio permuta pis a la provincia deBarcelona x un Andorra .4 habitaciones.salo menjador .salober 1bany 1 aseo.terraza .traster .centre poble tots elsserveis al costarCtra. de la Margineda, 18SANTA COLOMAAD500 Andorra la VellaTel.: 677 442gestorialusita@hotmail.comGestoriaComptabilitatGestió i administraciód’empresesAssessorament fiscal,laboral, comptable imercantilDurant les vacancesprepara els teusexàmens amb nosaltresEspais de FormacióCentre de formació acadèmica i professionalDr. Nequí, 6 - La Fira - 1a planta - local 25 - AD500 Andorra la Vella - www.espaisdeformacio.com - info@espaisdeformacio.com - Telèfon 828 290Durant les vacancesexàmens amb nosaltresCentre de formació acadèmica i professionalDr. Nequí, 6 - La Fira - 1a planta - local 25 - AD500 Andorra la Vella -Matrículagratuïtadurant l’estiu!∙Treballem tot l’any∙Classes de reforç acadèmic de Primària, Secundària i Batxillerat∙Assignatures de ciències i lletres∙Grups reduïts i classes particulars∙Demani’ns també formació per a la seva EMPRESASegur que només van ser cinc minuts de cada un dels conductors, però ja és unacruïlla prou perillosa per dificultar-ne la visibilitat.// E. Q.EL FOTOREPORTER

×