Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ulirliin nuluulultei hugatsaanii tsuvaag tegshitgeh

2,662 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ulirliin nuluulultei hugatsaanii tsuvaag tegshitgeh

  1. 1. Хугацааны цувааны бие даалт Урьд үзсэн “JSB” корпорацийн нэг хувьцааны ногдол ашгаар байгуулсан хугацааны цуваанд шаталсан дунджийн аргыг хэрэглэе. JSB” корпорацийн хувьцааны ногдол ашиг Он Улирал 1 2 3 4 1 0,300 0,460 0,345 0,910 2 0,330 0,545 0,440 1,040 3 0,495 0,680 0,545 1,285 4 0,550 0,870 0,660 1,580 5 0,590 0,990 0,830 1,730 6 0,610 1,050 0,920 2,040 7 0,700 1,230 1,060 2,320 8 0,820 1,410 1,250 2,730 Эхлээд 4 цэгийн шаталсан дунджийг олъё. 1 − р дундаж = 0.300 + 0.460 + 0.345 + 0.910 4 = 0.50375 2 − р дундаж = 0.460 + 0.345 + 0.910 + 0.330 4 = 0.51125 3 − р дундаж = 0.345 + 0.910 + 0.330 + 0.545 4 = 0.53250 4 − р дундаж = 0.910 + 0.330 + 0.545 + 0.440 4 = 0.55625 гэх мэт олно. Дөрвөн цэгийн шаталсан дунджаар гарсан утгуудаа хүснэгтлэе. Жил Улирал t Ашиг 𝑋𝑡 ∗ 4 цэгийн ШД I 1 1 0.300 2 2 0.460 0.50375 3 3 0.345 0.51125 4 4 0.910 0.53250 II 1 5 0.330 0.55625 2 6 0.545 0.58875 3 7 0.440 0.63000 4 8 1.040
  2. 2. 0.66375 III IV V VI VII VIII
  3. 3. Хүснэгтээс харвал шинээр гарч ирсэн шаталсан цувааны утгууд нь тодорхой хугацаанд харгалзахаа больсон байна. Жишээ нь: Эхний 4-н утгыг дундажлахад төв нь 2 ба 3-р утгын хооронд байна. 𝑋2.5 = 𝑋1 + 𝑋2 + 𝑋3 + 𝑋4 4 𝑋3.5 = 𝑋2 + 𝑋3 + 𝑋4 + 𝑋5 4 𝑋4.5 = 𝑋3 + 𝑋4 + 𝑋5+𝑋6 4 Ийм учраас тодорхой цаг хугацаанд харгалзуудлахын тулд 4 цэгээр засварласан цувааныхаа зэргэлдээ орших хос утгуудыг дахин дундажлана. 𝑋3 ∗ = 𝑋2.5 + 𝑋3.5 2 = 0.50375 + 0.51125 2 = 0.5075 𝑋4 ∗ = 𝑋3.5 + 𝑋4.5 2 = 0.51125 + 0.53250 2 = 0.5219 гэх мэт олно. Ингэж тооцсон утгууд нь анхны цувааны тодорхой хугацаанд харгалзаж байна. Ийнхүү шаталсан дунджаар тооцсон засварлагдсан цувааны эхний ба сүүлийн 2 утга гээгддэг.
  4. 4. Дээрх шаталсан дундаж дээр үндэслэн улирлын индескийг тодорхойлно. Улирлын индекс нь тухайн ЭЗ-ийн асуудлын улирлын нөлөөллийг илэрхийлсэн хувийн жингээр илэрхийлэгдсэн үзүүлэлт юм. %1001  diy y C Улирлын индексийг 1 удаа тодорхойлсон бол үүнийг дахин дахин ашиглаж болдог. Улирлын индексийг олохдоо эхлээд С гэсэн улирлын нөлөөллийг илэрхийлсэн үзүүлэлтийг тодорхойлно. С=100% - улирлын нелөөлөл байхгүй. C>100% - улирал эерэгээр нөлөөлж байна. С<100% - улирал сергөөр нөлөөлж байна. Улирлаар жагсаасан туслах хүснэгт байгуулаад, нэг улирал дахь С-ын дундажийг олно. Ингээд улирлын индексээ олно.    i i season M M J 400 Жил Улирал t Ашиг 𝑋𝑡 ∗ 4 цэгийн ШД 𝑋1 ∗ Ce Js Улирлын нөлөөлөл арилгасан утга I 1 1 0.300 61.51 0.49 2 2 0.460 96.87 0.47 0.50375 3 3 0.345 0.5075 68 73.5 0.47 0.51125 4 4 0.910 0.5219 174.36 168.12 0.54 II 0.53250 1 5 0.330 0.5444 60.62 61.51 0.54 0.55625 2 6 0.545 0.5725 95.20 96.87 0.56 0.58875 3 7 0.440 0.6094 72.20 73.5 0.60 0.63000 4 8 1.040 0.6469 160.77 168.12 0.62 III
  5. 5. IV V VI VII VIII
  6. 6. Туслах хүснэгт 1 2 3 4 ∑ I 68 174.36 II 60.62 95.20 72.20 160.77 III IV V VI VII VIII Me Js

×