4 3 ramsey's economic growth model

418 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
418
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
232
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

4 3 ramsey's economic growth model

 1. 1. Эдийн засгийн өсөлтийгЭдийн засгийн өсөлтийг тодорхойлогч Рамсайнтодорхойлогч Рамсайн загварзагвар
 2. 2. ОршилОршил  Монгол улс болон дэлхий дээрх бүх улсМонгол улс болон дэлхий дээрх бүх улс орнуудын гол зорилго нь эдийн засгийн эрхорнуудын гол зорилго нь эдийн засгийн эрх чөлөө бүхий урт удаан хугацааны хөгжилчөлөө бүхий урт удаан хугацааны хөгжил дэвшилд хүрэх явдал юм. Тиймээс Рамсайндэвшилд хүрэх явдал юм. Тиймээс Рамсайн өсөлтийн загварыг ашиглан Монгол улсынөсөлтийн загварыг ашиглан Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтийг 1990 оноос хойшихэдийн засгийн өсөлтийг 1990 оноос хойших бодит мэдээлэл дээр үндэслэн загварчилжбодит мэдээлэл дээр үндэслэн загварчилж боловсруулахыг зорилоо.боловсруулахыг зорилоо.
 3. 3. Онолын хэсэгОнолын хэсэг  Расай нь эдийн засгийн өсөлтийн загварыг хөдөлмөр,Расай нь эдийн засгийн өсөлтийн загварыг хөдөлмөр, капитал болон мөнгөний нийлүүлэлт, татвар зэрэгкапитал болон мөнгөний нийлүүлэлт, татвар зэрэг нөлөөлөх хүчин зүйлстэйгээр судласан байдаг.нөлөөлөх хүчин зүйлстэйгээр судласан байдаг.  Роберт Солоугийн загварт хадгаламжын түвшин ньРоберт Солоугийн загварт хадгаламжын түвшин нь тухайн жилийн хугцаанд орсон орлогоос тодорхой хувьтухайн жилийн хугцаанд орсон орлогоос тодорхой хувь хэмжээгээр хадгалагддаг гэж авч үздэг. Тэгвэл Рамсайнхэмжээгээр хадгалагддаг гэж авч үздэг. Тэгвэл Рамсайн загварт өрх гэр болон пүүсүүд ТӨЗЗ дээр харилцанзагварт өрх гэр болон пүүсүүд ТӨЗЗ дээр харилцан үйлчлэлцэж оролцогч тус бүр оновчтой шийдвэр гаргасанүйлчлэлцэж оролцогч тус бүр оновчтой шийдвэр гаргасан тохиолдолд хадгаламжын хувь хэмжээ тодорхойлогддогтохиолдолд хадгаламжын хувь хэмжээ тодорхойлогддог гэж үздэгт уг загварын ялгаань оршино.гэж үздэгт уг загварын ялгаань оршино.
 4. 4. Өрх гэрӨрх гэр  Энд өрх гэрүүд хөдөлмөр нийлүүлж хариуд нь цалин авдаг,Энд өрх гэрүүд хөдөлмөр нийлүүлж хариуд нь цалин авдаг, хөрөнгөөсөө хүүгийн орлого олдог, хэрэглээний бараа худалдажхөрөнгөөсөө хүүгийн орлого олдог, хэрэглээний бараа худалдаж авахад мөнгөө зарцуулдаг, хөрөнгөө өсгөх замаар хадгаламж хийдэгавахад мөнгөө зарцуулдаг, хөрөнгөө өсгөх замаар хадгаламж хийдэг гэж үзье.гэж үзье.  Хөдөлмөрийн өсөлтийн түвшинг тогтмол(n)Хөдөлмөрийн өсөлтийн түвшинг тогтмол(n) гэе. Энэ нь хугацааны 0гэе. Энэ нь хугацааны 0 агшинд хөдөлмөрийн тоог 1 гэвэл t хугацаан дахь хөдөлмөрийн тооагшинд хөдөлмөрийн тоог 1 гэвэл t хугацаан дахь хөдөлмөрийн тоо хэмжээ нь:хэмжээ нь: болно.болно. C(t)-t хугацаан дахь нийт хэрэглээ.C(t)-t хугацаан дахь нийт хэрэглээ. c(t)=C(t)/L(t) нь нэгж хөдөлмөрт ноогдох хэрэглээ болно.c(t)=C(t)/L(t) нь нэгж хөдөлмөрт ноогдох хэрэглээ болно. Өрх гэр ханамжын функцээ хамгийн их байлгахыг зорьдог.Өрх гэр ханамжын функцээ хамгийн их байлгахыг зорьдог. Максимумчлах ханамжын функц дараах хэлбэртэй болно.Максимумчлах ханамжын функц дараах хэлбэртэй болно. 0 [ ( )]* *nt pt U u c t e e dt ∞ = ∫
 5. 5. ПүүсПүүс  Пүүсүүд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж хөдөлмөрийн орцод цалин төлжПүүсүүд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж хөдөлмөрийн орцод цалин төлж капиталын орцод түрээсийн төлбөр төлдөг.капиталын орцод түрээсийн төлбөр төлдөг.  Үйлдвэрлэлийн функцын ерөнхий хэлбэрийг Y=F(K,L) хэлбэрээр авъя. НэгҮйлдвэрлэлийн функцын ерөнхий хэлбэрийг Y=F(K,L) хэлбэрээр авъя. Нэг ажилчин болон нэг хөдөлмөрт ноогдох үйлдвэрлэлийн хэмжээг тодорхойлъё.ажилчин болон нэг хөдөлмөрт ноогдох үйлдвэрлэлийн хэмжээг тодорхойлъё. • у=Y/L; k=K/L гэдгийг ашиглавал:у=Y/L; k=K/L гэдгийг ашиглавал:  у=Y/L=F(K,L)/L=F(K/L, l)=f(k) болно.у=Y/L=F(K,L)/L=F(K/L, l)=f(k) болно.  R-нэгж капиталд ногдох рентийн үнэR-нэгж капиталд ногдох рентийн үнэ  δδ-капиталын элэгдлийн хувь-капиталын элэгдлийн хувь R-δ нь өрх гэрт нэгж капиталаас орх орлого болно. өрх гэр зээлийнхээ оронд rR-δ нь өрх гэрт нэгж капиталаас орх орлого болно. өрх гэр зээлийнхээ оронд r гэсэн хүү авдаг. Нөгөө талаас зээл, капитал хоёр бие биенийгээ төгс рлохгэсэн хүү авдаг. Нөгөө талаас зээл, капитал хоёр бие биенийгээ төгс рлох учраасучраас r=R-r=R-δδ, R=r-, R=r-δδ болно. төлөөлөгч пүүсийн тухайн үедэх ашиг ньболно. төлөөлөгч пүүсийн тухайн үедэх ашиг нь ππ=F(K,L)-(r+=F(K,L)-(r+δδ)*k-w*L байна. Үүнийг багазэрэг хувиргавал:)*k-w*L байна. Үүнийг багазэрэг хувиргавал: ππ=L*[f(k)-(r+=L*[f(k)-(r+ δδ)*k-w])*k-w] Пүүс өгсөн r,w,L -ийн хувьд ашгаа max байлгахын тулд:Пүүс өгсөн r,w,L -ийн хувьд ашгаа max байлгахын тулд: f’(k)=r+f’(k)=r+ δδ Гэсэн нөхцлийг хангах ёстой.Гэсэн нөхцлийг хангах ёстой.
 6. 6. ТэнцвэрТэнцвэр  Бидний авч үзэж буй өрх гэр болон пүүсүүдБидний авч үзэж буй өрх гэр болон пүүсүүд нь зах зээл дээр хэрхэн тэнцвэр тогтодгыгнь зах зээл дээр хэрхэн тэнцвэр тогтодгыг авч үзье. Энд төлөөлөгч өрх гэр ямарчавч үзье. Энд төлөөлөгч өрх гэр ямарч өргүй үлдэх ёстой.иймээс нэгж хөдөлмөртөргүй үлдэх ёстой.иймээс нэгж хөдөлмөрт ноогдох хөрөнгө, нэгж хөдөлмөрт ноогдохноогдох хөрөнгө, нэгж хөдөлмөрт ноогдох капитал хоёр тэнцүү байх ёстой.капитал хоёр тэнцүү байх ёстой.  W/L=K/LW/L=K/L
 7. 7. Практик хэсэгПрактик хэсэг  Үйлдвэрлэлийн функцээ Кобб Дугласын функцээр авч үзье.Үйлдвэрлэлийн функцээ Кобб Дугласын функцээр авч үзье. А-технологийн бүтээмжА-технологийн бүтээмж αα-капиталаас хасаарсан үлдвэрлэлийн мэдрэмж-капиталаас хасаарсан үлдвэрлэлийн мэдрэмж ββ-Хөдөлтөрөөс хамарсан үлдвэрлэлийн мэдрэмж-Хөдөлтөрөөс хамарсан үлдвэрлэлийн мэдрэмж  Уг функц нь шинэ сонгодогУг функц нь шинэ сонгодог Үйлдвэрлэлийн функын нөхцлүүдийгҮйлдвэрлэлийн функын нөхцлүүдийг хангахын тулдхангахын тулд  ΑΑ++ββ=1, 0<=1, 0<αα<1<1 гэсэн нөхцлүүдийг хангах ёстой. Нэгж хөдөлмөртгэсэн нөхцлүүдийг хангах ёстой. Нэгж хөдөлмөрт ноогдох үйлдвэрлэлийг тооцвол:ноогдох үйлдвэрлэлийг тооцвол: болно.болно. Үүний хоёр талаас натурал логарифм авбалҮүний хоёр талаас натурал логарифм авбал гэсэн регрессийн тэгшитгэл бичигднэ.гэсэн регрессийн тэгшитгэл бичигднэ. y Akα = ln ln lny A kα= +
 8. 8. Ажил №1Ажил №1  Энд уг загвар дахь үзүүлэлтүүдээрээЭнд уг загвар дахь үзүүлэлтүүдээрээ боломжит бүх хэлбэрээр статистикийнболомжит бүх хэлбэрээр статистикийн шинжилгээ хийж дүгнэлт өгье.шинжилгээ хийж дүгнэлт өгье.  ЭндЭнд GDPGDP-д нөлөөлж буй бусад хүчин-д нөлөөлж буй бусад хүчин зүйлсийн корреляцын кэффицентийгзүйлсийн корреляцын кэффицентийг харуулавхаруулав • R(k)=0.988R(k)=0.988 R(l)=0.926R(l)=0.926 • R(ms)=o.986R(ms)=o.986 R(tax)=0.99R(tax)=0.99 Байгаань уг 4 хүчинБайгаань уг 4 хүчин зүйлс нь ДНБ-д маш хүчтэй нөлөөлж байна.зүйлс нь ДНБ-д маш хүчтэй нөлөөлж байна.
 9. 9. Ажил №2Ажил №2  ДНБ болон К-ын хоорондын хамаарлыг харуулъя.ДНБ болон К-ын хоорондын хамаарлыг харуулъя. VariableVariable CoefficientCoefficient Std. ErrorStd. Error t-Statistict-Statistic ProbProb.. CC 7.8723837.872383 0.2207920.220792 35.6551435.65514 0.000.00 LOG(K)LOG(K) 1.0399311.039931 0.0434640.043464 23.9261523.92615 0.000.00 R-squaredR-squared 0.9744660.974466 Mean dependent varMean dependent var 12.8338912.83389 Adjusted R-squaredAdjusted R-squared 0.9727640.972764 S.D. dependent varS.D. dependent var 1.8941361.894136 S.E. of regressionS.E. of regression o.312595o.312595 Akaike info criterionAkaike info criterion 0.6223130.622313 Sum squared residSum squared resid 1.4657321.465732 Schwarz criterionSchwarz criterion 0.7203380.720338 Log likelihoodLog likelihood -3.289659-3.289659 F-statisticF-statistic 572.4608572.4608 Durbin-WatsonDurbin-Watson 2.2172172.217217 Prob(F-statistic)Prob(F-statistic) 0.000.00
 10. 10. Ажил №3Ажил №3 VariableVariable CoefficientCoefficient Std. ErrorStd. Error t-Statistict-Statistic ProbProb.. CC -67.04970-67.04970 16.5677916.56779 -4.046991-4.046991 0.00110.0011 LOG(L)LOG(L) 11.9463711.94637 2.4694822.469482 4.8376024.837602 0.00020.0002 R-squaredR-squared 0.6093990.609399 Mean dependent varMean dependent var 13.0887713.08877 Adjusted R-squaredAdjusted R-squared 0.5833590.583359 S.D. dependent varS.D. dependent var 1.6636581.663658 S.E. of regressionS.E. of regression 1.0738531.073853 Akaike info criterionAkaike info criterion 3.0905143.090514 Sum squared residSum squared resid 17.2974117.29741 Schwarz criterionSchwarz criterion 3.1885403.188540 Log likelihoodLog likelihood -24.26937-24.26937 F-statisticF-statistic 23.4023923.40239 Durbin-WatsonDurbin-Watson 0.3587440.358744 Prob(F-statistic)Prob(F-statistic) 0.0002170.000217 ДНБ болон К-ын хоорондын хамаарлыг харуулъя.ДНБ болон К-ын хоорондын хамаарлыг харуулъя.
 11. 11. Ажил №4Ажил №4  ДНБ-дДНБ-д K, Ms2K, Ms2 хамтдаахэрхэн нөөлөөлөхийг үзье.хамтдаахэрхэн нөөлөөлөхийг үзье. VariableVariable CoefficienCoefficien tt Std. ErrorStd. Error t-Statistict-Statistic ProbProb.. CC 8.5472438.547243 0.2147040.214704 39.8093639.80936 0.000.00 LOG(k)LOG(k) 0.9902890.990289 0.0636020.063602 15.5700015.57000 0.000.00 MsMs -2.16E-06-2.16E-06 1.53E-061.53E-06 -1.405740-1.405740 0.18160.1816 R-squaredR-squared 0.9807080.980708 Mean dependent varMean dependent var 13.0887713.08877 Adjusted R-squaredAdjusted R-squared 0.9779520.977952 S.D. dependent varS.D. dependent var 1.6636581.663658 S.E. of regressionS.E. of regression 0.2470310.247031 Akaike info criterionAkaike info criterion 0.2001780.200178 Sum squared residSum squared resid 0.8543390.854339 Schwarz criterionSchwarz criterion 0.3472160.347216 Log likelihoodLog likelihood 1.2984861.298486 F-statisticF-statistic 355.8404355.8404 Durbin-WatsonDurbin-Watson 1.6358131.635813 Prob(F-statistic)Prob(F-statistic) 0.000.00
 12. 12. АжилАжил №5№5  GDPGDP-д-д TAX, MsTAX, Ms VariableVariable CoefficientCoefficient Std. ErrorStd. Error t-Statistict-Statistic ProbProb.. CC 5.0196485.019648 2.3791482.379148 2.1098512.109851 0.05340.0534 LOG(k)LOG(k) 0.4615380.461538 0.2925390.292539 1.5776991.577699 0.13700.1370 TAXTAX 0.5010440.501044 0.3210330.321033 1.5607231.560723 0.14090.1409 R-squaredR-squared 0.9812470.981247 Mean dependent varMean dependent var 13.0887713.08877 Adjusted R-squaredAdjusted R-squared 0.9785680.978568 S.D. dependent varS.D. dependent var 1.6636581.663658 S.E. of regressionS.E. of regression 0.2435510.243551 Akaike info criterionAkaike info criterion 0.1718070.171807 Sum squared residSum squared resid 0.8304410.830441 Schwarz criterionSchwarz criterion 0.3188450.318845 Log likelihoodLog likelihood 1.5396411.539641 F-statisticF-statistic 366.2821366.2821 Durbin-WatsonDurbin-Watson 0.8112290.811229 Prob(F-statistic)Prob(F-statistic) 0.000.00
 13. 13. АжилАжил №№66  GDP: K;LGDP: K;L VariableVariable CoefficienCoefficien tt Std. ErrorStd. Error t-Statistict-Statistic ProbProb.. CC 8.8506558.850655 6.4150616.415061 1.3796681.379668 0.18930.1893 LOG(k)LOG(k) 0.9159800.915980 0.0598290.059829 15.3100615.31006 0.000.00 LOG(L)LOG(L) -0.019680-0.019680 0.9895100.989510 -0.019889-0.019889 0.98440.9844 R-squaredR-squared 0.9779850.977985 Mean dependent varMean dependent var 13.0887713.08877 Adjusted R-squaredAdjusted R-squared 0.9748400.974840 S.D. dependent varS.D. dependent var 1.6636581.663658 S.E. of regressionS.E. of regression 0.2638860.263886 Akaike info criterionAkaike info criterion 0.3321870.332187 Sum squared residSum squared resid 0.9749020.974902 Schwarz criterionSchwarz criterion 0.4792240.479224 Log likelihoodLog likelihood 0.1764140.176414 F-statisticF-statistic 310.9692310.9692 Durbin-WatsonDurbin-Watson 1.2382261.238226 Prob(F-statistic)Prob(F-statistic) 0.000.00
 14. 14. ДүгнэлтДүгнэлт Тухайн үзүүлэлтүүд нь тус бүрдээ ДНБ-ний багаТухайн үзүүлэлтүүд нь тус бүрдээ ДНБ-ний бага хэсгийг илэрхийлж байгаа буюу тус бүрдээхэсгийг илэрхийлж байгаа буюу тус бүрдээ автокорреляци ихтэй байна. Энэ нь угавтокорреляци ихтэй байна. Энэ нь уг үзүүлэлтүүд нь хамтдаа эдиийн засгийн өсөлтийгүзүүлэлтүүд нь хамтдаа эдиийн засгийн өсөлтийг маш сан тодорхойлох бломжтойг харуулж байгаамаш сан тодорхойлох бломжтойг харуулж байгаа буюу Монгол улсын хувьд эдийн засгийнбуюу Монгол улсын хувьд эдийн засгийн өсөлтийг Рамсайн загвараар тодорхойлох бүрэнөсөлтийг Рамсайн загвараар тодорхойлох бүрэн боломжтойг харуулж байна.боломжтойг харуулж байна.
 15. 15. Анхаарал тавьсандАнхаарал тавьсанд баярлалаабаярлалаа

×