Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Career Solutions.Pptx
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

ธรรมะสามัญประจำบ้าน For box set

Download to read offline

อจ.คึกฤทธิ์ประสงค์ให้จัดทำหนังสือชุดพุทธวจนะ ธรรมะสามัญประจำบ้าน 1 ชุดมี 5 เล่ม โดยจะทำการรวบรวมพระสูตรและเรียบเรียงสำนวนใหม่ทั้งหมด และเพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหา จะเพิ่มในส่วนของการถาม-ตอบคำถามธรรมเข้าไว้ในหนังสือด้วย

ขณะนี้ เปิดโอกาสให้บริษัท ห้าง ร้าน และผู้สนใจ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดทำหนังสือชุดนี้ แสดงความจำนงได้ที่ คุณธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์ 08-1860 2269 หรือ email dhazzaphak@gmail.com

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

ธรรมะสามัญประจำบ้าน For box set

 1. 1. โครงการจัดทำสื่อธรรม หนังสือชุด พุทธวจนะ : ธรรมะสามัญประจำบาน Monday, July 19, 2010
 2. 2. พุทธวจน คือธรรมที่ออกจากปากพระผูมีพระภาคเจาโดยตรง เปนคำที่ทรง บัญญัติ และสั่งสอนแกภิกษุและฆารวาสในสมัยพุทธกาล จึงถือเปนธรรมที่ถูกตอง เปนเนื้อแทแหงพุทธศาสนา Monday, July 19, 2010
 3. 3. พอจ.คึกฤทธิ์ โสตฺผโล วัดนาปาพง ลำลูกกาคลอง10 ปทุมธานี สมณะ ศากยะ ปุตติยะ ผูยึดมั่นในแนวทางการเผยแผพุทธศาสนา ดวยพุทธวจน Monday, July 19, 2010
 4. 4. ผลงานการแสดงธรรม รายการ Tonight Show ชอง 3 รายการ ขาวเดน ประเด็นธรรม ASTV รายการ The Exit True Visions ปจจุบันแสดงธรรมเปนประจำที่ ยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย บานอารีย เสถียรธรรมสถาน ชมรมคนรูใจ หอประชุมพุทธคยา บมจ.การบินไทย พอจ.คึกฤทธิ์ โสตฺผโล บมจ.ซี.พี.ออลล (พุทธปญญาภิรมย) วัดนาปาพง ลำลูกกาคลอง10 ปทุมธานี Monday, July 19, 2010
 5. 5. ใครคือผูที่ควรหันมาศึกษาพุทธวจน? หนังสือชุดพุทธวจนนี้ เหมาะสำหรับพุทธศาสนิกชนกลุมคนวัยทำงาน ผูเริ่มมอง หาที่พึ่งทางใจที่มั่นคง ไปจนถึงผูสนใจใฝธรรมคำสอนที่เปนเนื้อแทของพุทธ ศาสนา ผูเริ่มสนใจ ศึกษา ปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาพุทธศาสนา ผูศึกษา ปฎิบัติตามคำสอนของพุทธศาสนา มาแลวในระดับหนึ่ง และตองการพัฒนาขึ้นสูระดับ ที่สูงขึ้น ผูศึกษา ปฎิบัติตามคำสอนของพุทธศาสนาเปนประจำ Monday, July 19, 2010
 6. 6. การจัดทำเนื้อหาพุทธวจน คัดกลุมคำสอน (พระสูตร) ซึ่งคนทั่วไปมักคิดวายาก สูง และตนเองไมสามารถทำความ เขาใจได ใหเปนหมวดหมูเรื่องราวที่ตรงกับความสนใจของพุทธศานิกชนมากที่สุด ประกอบดวย หนังสือชุด พุทธวจนะ ธรรมะสามัญประจำบาน รวม 4 เลม พรอม DVD สนทนาอธิบายหลักธรรมคำถาม และ CD เสียงอานหนังสือ บรรจุใน Box Set สวยงามควรคาแกการศึกษา บูชา เหมาะสำหรับบุคคล หรือองคกรตาง สำหรับมอบเปนของขวัญแกบุคคลสำคัญ ลูกคาใน โอกาสพิเศษตางๆ Monday, July 19, 2010
 7. 7. หนังสือชุด พุทธวจน ธรรมะสามัญประจำบาน Monday, July 19, 2010
 8. 8. หนังสือ 1 ชุดประกอบดวย หนังสือพุทธวัจนะ ที่รวบรวมคำสอนที่เกี่ยวของกับหัวขอนั้นๆ มาจัดทำรูปเลมใหมใหชวนอาน โดยใชงานออกแบบเปนจุดเดน ดู สบายตา DVD สนทนาธรรมความยาวประมาณ 2 ชม. โดยจะรวบรวม คำถามที่เกี่ยวของกับหัวขอนั้นๆ ใหพอจ.เปนผูไขปญหา (ผูสนใจ สามารถสงคำถามลวงหนาไดทาง email/twitter ของทางวัด CD เสียงอานหนังสือบันทึกในแบบ mp3 Monday, July 19, 2010
 9. 9. 1 ยอนรอยพุทธธรรม พุทธประวัติ พระพุทธเจาเปนใคร ความรูสึกที่ถึงกับทำใหออกผนวช ความสำคัญของคำพระผูมีพระภาคเจา สิ่งที่ทรงตรัสรู ปฐมเทศนา สิ่งที่ทรงย้ำสอนบอย รอยพุทธธรรม ปจฉิมวาจาและการปรินิพพาน Monday, July 19, 2010
 10. 10. 2 การทำบุญที่พระพุทธเจาสรรเสริญ ประเภทของบุญ และการทำบุญ บุญ ใหญ เล็ก วัดกันที่ไหน คนที่มีบุญมาเกิด ดูยังไง ทำบุญอยางไร ใหไดบุญมากที่สุด ทำบุญแลว ผูที่เราตั้งใจทำใหจะไดรับบุญไหม Monday, July 19, 2010
 11. 11. 3 รูกรรม ตามคำพระพุทธเจา กรรม ในความหมายของพระกุทธเจา รูเทาทันกรรม ประเภทของกรรม เวรกรรมตามทัน เปนอยางไร กรรมเกา มีผลกับชีวิตแคไหน สแกนกรรม แมนแคไหน วิธีแกกรรม ตามอยางพระพุทธเจาแนะนำ Monday, July 19, 2010
 12. 12. 4 สุขจริง อิงแนวพุทธ ผูเปนฆารวาส จะไปนิพพานไดหรือไม ศึล 5, 8 ที่ถูกตอง มีความหมายอยางไร คนไมรักษาศีล ตกนรกสถานเดียวจริงหรือ หลักการปฏิบัติตนตอผูอื่น ตามแนวพุทธเปน อยางไร ทำอยางไรจึงจะบรรุโสดาบัน Monday, July 19, 2010
 13. 13. 5 อานาปานสติ หนทางแหงความสุขแท สมาธิ คืออะไร คนสมาธิสั้นจะนั่งสมาธิไดยาก? สมาธิ กับ กรรมฐาน เหมือน/ตางกันอยางไร สมาธิมีกี่ขั้น และจะไดอยางไรวา เราอยูขั้นใด แลว เริ่มนั่งสมาธิไดตั้งแตกี่ขวบ สมาธิกับเดินจงกรม อยางไหนดีกวากัน Monday, July 19, 2010
 14. 14. CREATIVE DESIGN TONE Monday, July 19, 2010
 15. 15. CREATIVE DESIGN TONE Monday, July 19, 2010
 16. 16. CREATIVE DESIGN TONE Monday, July 19, 2010
 17. 17. 1 ชุด 5 เลม ราคาปกติ 1,425 /ชุด พิเศษ เพียง 990 บาท/ชุด = สวนลด 30% รายไดหลังหักคาใชจาย จะนำไปเปนกองทุนผลิตสื่อธรรมะของทางวัดนาปาพง สำหรับแจกเปนธรรมทานตอไป เชน วารสารพุทธโฆษณ หนังสือธรรมจากพระโอษฐ และอีกมาก Monday, July 19, 2010
 18. 18. ภาพตัวอยางการแสดงธรรมของพอจ. search keyword from YouTube Monday, July 19, 2010
 19. 19. ชองทางการศึกษาธรรมจากพอจ. Monday, July 19, 2010
 20. 20. ชองทางการศึกษาธรรมจากพอจ. Monday, July 19, 2010
 21. 21. สนใจสั่งซื้อจำนวนมากเพื่อเปนธรรมทาน ติดตอ ธรรศภาคย เลิศเศวตพงศ abcd house co.,ltd Tel 08-1860 2269 dhazzaphak@gmail.com Monday, July 19, 2010
 22. 22. การใหธรรม ชนะการใหทั้งปวง พุทธวจนะ ธรรมะสามัญประจำบาน Monday, July 19, 2010

อจ.คึกฤทธิ์ประสงค์ให้จัดทำหนังสือชุดพุทธวจนะ ธรรมะสามัญประจำบ้าน 1 ชุดมี 5 เล่ม โดยจะทำการรวบรวมพระสูตรและเรียบเรียงสำนวนใหม่ทั้งหมด และเพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหา จะเพิ่มในส่วนของการถาม-ตอบคำถามธรรมเข้าไว้ในหนังสือด้วย ขณะนี้ เปิดโอกาสให้บริษัท ห้าง ร้าน และผู้สนใจ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดทำหนังสือชุดนี้ แสดงความจำนงได้ที่ คุณธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์ 08-1860 2269 หรือ email dhazzaphak@gmail.com

Views

Total views

1,572

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

5

Actions

Downloads

6

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×