Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Citatu skyryba

34,964 views

Published on

Citatu skyrybu taisykles

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Citatu skyryba

 1. 1. Citat ų skyryba Klaipėdos "Ąžuolyno' gimnazijos mokytoja S. Riaukienė
 2. 2. Ką vadiname citatomis? <ul><li>Žodis kilęs iš lotyniško cito – kviečiu liudininku, skelbiu . </li></ul><ul><li>Citata yra rašytinio veikalo ar kalbos ištrauka kito teksto samprotavimui pagrįsti ar patvirtinti. </li></ul><ul><li>Tai vieno teksto ištrauka kitame tekste . </li></ul>
 3. 3. Kokios gali būti citatos? <ul><li>Citatos būna ilgokos prozos ištraukos, </li></ul><ul><li>vienas koks teiginys, sakinys, </li></ul><ul><li>eilėraščio posmelis ar jo dalis, </li></ul><ul><li>sakinių nuotrupos – fragmentinės citatos , </li></ul><ul><li>eiliuoto kūrinio viena, dvi ar kelios eilutės , </li></ul><ul><li>kelios parinktos eilutės iš skirtingų cituoto kūrinio vietų. </li></ul>
 4. 4. Citatų skyryba <ul><li>Citatos išskiriamos kabutėmis </li></ul><ul><li>(lietuviškos kabutės „ ......... “ ). </li></ul><ul><li>Citatos panašios į kabutėmis skiriamą tiesioginę kalbą. </li></ul>
 5. 5. Citatų skyryba 1 <ul><li>Kai citatą sudaro atskiras sakinys (d ėmuo) ar keli sakiniai, po įvadinių žodžių dedamas dvitaškis , o citata paprastai rašoma toje pačioje eilutėje; </li></ul><ul><li>ilgesnė citata gali būti pradedama nauja pastraipa </li></ul><ul><li>Dar Aristotelis rašė: „ Retorika apima visas žmogaus gyvenimo sritis .“ </li></ul><ul><li>Apie perdėtą kuklumą pasakyta taip : „ Jei esi nekompetentingas ar nepasiruošęs, kaip sakaisi, kam eini kalbėti? O jei tas netiesa, kam pradėti savo kalbą melu ?“ </li></ul>
 6. 6. Citatų skyryba 2 <ul><li>Po citatų einantys ar į jas įsiterpę autoriaus žodžiai rašomi taip, kaip autoriaus žodžiai esant tiesioginei kalbai. </li></ul><ul><li>„ Ar visuomet vaizdingas žodis geriau už neutralų ?“ – svarstydamas žodžių vartosenos tikslingumą klausia J. Pikčilingis. </li></ul><ul><li>„ Stinga išraiškos priemonės, vartok tarmybę “, – sakė Rygiškių Jonas. </li></ul><ul><li>„ Pareina namo , – toliau rašo skaitytoja , – ir prasėdi visą laiką prie televizoriaus .“ </li></ul>
 7. 7. Citatų skyryba 3 <ul><li>Cituojamas eiliuotos kalbos posmas rašomas nauja pastraipa ir be kabučių arba su kabutėmis toje pačioje eilutėje (eilučių ir posmų pabaiga žymima pasviraisiais brūkšniais). </li></ul><ul><li>Miškinio kūryboje plazda gyva žodžių dvasia, atklydusi iš liaudies dainų : </li></ul><ul><li>Kur miškeliai, pakvipę sakais, </li></ul><ul><li>Kur takeliai takai, </li></ul><ul><li>Skersai išilgai išminti... </li></ul><ul><li>Eilėraštyje kontrasto principu gretinami vaizdai subtiliai perteikia kontekstą : „ Ar tai tu, ar maža kregždutė, / Ant pavasario delno nutūpus, / Sučiauškėjai linksma, lengvutė – / Nuskridai, pamojus sparnais. // Mūsų upės gilios ir ramios, / Medžių šakos žalios ir žemos – / Prisiglausk prie motinos žemės, / Pasipuošusios sodais jaunais .“ </li></ul>
 8. 8. Citatų skyryba 4 <ul><li>Citata, sudaranti autoriaus sakinio dalį, rašoma toje pačioje eilutėje ir pradedama mažąja raide (jei cituojamas visas sakinys – didžiąja raide) arba išskiriama skliausteliuose. </li></ul><ul><li>Apie švietimo įstaigų pavadinimus taisyklių 1 punkte pasakyta, kad „j uose reikia vengti nebūtinos informacijos “ . </li></ul><ul><li>V. Mykolaičio-Putino poemos „Vergas“ žmogus begalinėje gamtos viešpatijoje jaučiasi laisvas („K ur einu – visur atverti vartų vartai. ..“) ir nelaisvas („B et išeit į plačią laisvę negaliu“ ). </li></ul>
 9. 9. Citatų skyryba4 <ul><li>Justino Marcinkevičiaus lyrikoje gausu gyvenimo trapumą liudijančių metaforų: minima „ blyški laikinumo skara “ , neretai prieš žmogų iškyla sunkus „ išnykimo kalnas “ . </li></ul><ul><li>Sakinį „E ikim, sutems mudu “ ištaria jauna moteris tokiam pat jaunam vyrui. </li></ul><ul><li>Maironio sakinys „ I šnyksiu kaip dūmas, neblaškomas vėjo, / Ir niekas manęs neminės! “ be galo iškalbingas, rodantis gyvenimo prasmės sudėtingumą ir problemiškumą. </li></ul>
 10. 10. Citatų skyryba 5 <ul><li>Citata citatoje: </li></ul>Štai H. Radausko pritarianti mintis : „ Bene geriausiai apie tai yra pasakęs Paul Valéry (Polis Valeri) : „ Dievai maloningai duoda mums pirmąją eilutę, tačiau mes turim suformuoti antrąją, kuri harmonizuotų su pirmąja ir būtų verta savo antgamtiškos sesers .“
 11. 11. Citatų skyryba 6 Taško vieta sakinyje <ul><li>Jei cituojamas visas sakinys(atskiras sakinio dėmuo), taškas dedamas prieš kabutes: </li></ul><ul><li>Jei cituojama tik dalis sakinio, taškas dedamas po kabučių: </li></ul><ul><li>Jonelis verkdamas pasakė : „ Daugiau aš neisiu į darželį .“ </li></ul><ul><li>Prasmingi yra I. Simonaitytės žodžiai : ,, Juk žmogus lieka vis tiek mįslingas kitam žmogui .“ </li></ul><ul><li>Šitą pažadą pakartojo apaštalas Paulius, sakydamas, kad „ visi esame viena duona ir vienas kūnas “ . </li></ul><ul><li>K. Būga pabrėždavo, jog ,, gražios taisyklingos kalbos reikia ieškoti... mūsų liaudyje “ . </li></ul>
 12. 12. Kaip skirtumėte citatas? (užduotis žodžiu) <ul><li>Meno kūrinio įspūdį išreiškiame grožio sąvoka. Graži knyga. Gražus paveikslas. Graži muzika. Tačiau sakome ir gražus žmogus, graži diena. Grožis yra ne tik kūrybos, bet ir gyvenimo bei žmogaus savybė, mene įgyjanti sąmoningo siekimo atspalvį. J. Grušas taip reziumuoja Poezija yra grožio pajautimas ir išreiškimas literatūrinėmis formomis </li></ul>
 13. 13. J. Grušas taip reziumuoja : „ Poezija yra grožio pajautimas ir išreiškimas literatūrinėmis formomis .”
 14. 14. Kaip skirtumėte citatas? <ul><li>Mūsų lyrinė poezija gėdos nepadarė jokiai Europos literatūrai rašė V. Mykolaitis-Putinas 1935 m. Ar išdrįstume pakartoti tokias išvadas baigiantis šimtmečiui? </li></ul>
 15. 15. „ Mūsų lyrinė poezija gėdos nepadarė jokiai Europos literatūrai ”,- rašė V. Mykolaitis-Putinas 1935 m. Ar išdrįstume pakartoti tokias išvadas baigiantis šimtmečiui?
 16. 16. Kaip skirtumėte citatas? <ul><li>1873 metų vasarą Lietuvoje lankėsi jaunas Prahos universiteto docentas čekų kalbininkas Leopoldas Geitleris... Jis Daukantą laikė nenuilstamu ir sparčiu neartos bei neįdirbtos dirvos darbininku O Daukanto istorijos veikalai anot Geiltlerio rodo jo gilų mokslą ir karštą patriotizmą </li></ul>
 17. 17. 1873 metų vasarą Lietuvoje lankėsi jaunas Prahos universiteto docentas čekų kalbininkas Leopoldas Geitleris... Jis Daukantą laikė „ nenuilstamu ir sparčiu neartos bei neįdirbtos dirvos darbininku ” . O Daukanto istorijos veikalai , anot Geiltlerio , „ rodo jo gilų mokslą ir karštą patriotizmą ” .
 18. 18. Užduotis (raštu) <ul><li>Jums duoti: </li></ul><ul><li>1. autoriaus žodžiai : Pirmoji lietuviška knyga prasideda žodžiais </li></ul><ul><li>2 . citata : Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit / Ir tatai skaitydami permanykit. </li></ul>
 19. 19. Jūs turite parašyti taip sakinius, kad <ul><li>citata eitų po autoriaus žodžių ir sudarytų atskirą sakinio dėmenį, </li></ul><ul><li>citata eitų prieš autoriaus žodžius , </li></ul><ul><li>autoriaus žodžiai būtų įsiterpę į citatą, </li></ul><ul><li>eiliuoto teksto citata būtų rašoma be kabučių, </li></ul><ul><li>citata eitų tik sakinio dalimi , </li></ul><ul><li>citata būtų autoriaus žodžių tęsinys – šalutinis (pažyminio) sakinys , įsiterpęs į pagrindinį dėmenį. </li></ul>
 20. 20. Pasitikriname <ul><li>Pirmoji lietuviška knyga prasideda žodžiais : ,, Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit / Ir tatai skaitydami permanykit .” </li></ul>
 21. 21. Pasitikriname 2. ,, Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit / Ir tatai skaitydami permanykit ” , - tokiais žodžiais prasideda pirmoji lietuviška knyga.
 22. 22. Pasitikriname 3. , , Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit , - tokiais žodžiais prasideda pirmoji lietuviška knyga .- Ir tatai skaitydami permanykit .”
 23. 23. Pasitikriname 4. Pirmoji lietuviška knyga prasideda žodžiais : Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit Ir tatai skaitydami permanykit.
 24. 24. Pasitikriname 5. Žodžiais ,, Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit / Ir tatai skaitydami permanykit ” prasideda pirmoji lietuviška knyga.
 25. 25. Pasitikriname 6 . Knyga, kuri prasideda žodžiais ,, Broliai seserys, imkit mane ir skaitykit / Ir tatai skaitydami permanykit ”, yra pirmoji lietuviška knyga.
 26. 26. Namų darbas <ul><li>Padaryti tą patį (parašyti 6 sakinius su citatomis) </li></ul><ul><li>Autoriaus žodžiai: A. Baranauskas gailisi </li></ul><ul><li>Citata: Dabar visa prapuolę... tik ant lauko pliko / Kelios kreivos, nuskurdę pušelytės liko... </li></ul><ul><li>P. S. a) keliose vietose galite įterpti naujų žodžių, </li></ul><ul><li>b) galite keisti žodžių vietą sakinyje. </li></ul>

×