η αρχαια κινεζικη μουσικη

270 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

η αρχαια κινεζικη μουσικη

 1. 1. Η ΑΡΧΑΙΑ ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΜΟΤ΢ΙΚΗ ΕΡΓΑ΢ΙΑ ΢ΣΗΝ ΜΟΤ΢ΙΚΗ ΣΑΞΗ : Βϋ1 ΜΑΘΗΣΗ΢ : ΓΚΙΑΣΑ ΚΡΙ΢ΣΙΑΝ 2ο ΓΤΜΝΑ΢ΙΟ ΛΑΜΙΑ΢
 2. 2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕ΢Η • Η Κίνα βρίςκεται ςτθν νοτιοανατολικι Αςία. ΢τα ανατολικά βρζχεται από τον Ειρθνικό ωκεανό. Βρίςκεται νότια τθσ Ρωςίασ και ςυνορεφει με τισ χϊρεσ Μογγολία, Ινδία, Νεπάλ, Βιετνάμ, Καηακςτάν κ.α.
 3. 3. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕ΢Η • Η Κίνα, αν και κατά μζςο όρο δεν ζχει υψθλό βιοτικό επίπεδο, κατζχει μία από τισ ψθλότερεσ κζςεισ ςτο παγκόςμιο εμπόριο. ΢ε αυτό ςυμβάλλει το ότι ζχει το μεγαλφτερο λιμάνι του κόςμου, το λιμάνι τθσ ΢αγκάθσ. • Ένα μεγάλο πρόβλθμα που ζχει θ Κίνα και ειδικά θ πρωτεφουςά τθσ το Πεκίνο είναι ο μεγάλοσ αρικμόσ των κατοίκων. Γι’ αυτό το λόγο ζχει επιβλθκεί περιοριςμόσ ςτισ γεννιςεισ.
 4. 4. Η ΜΟΤ΢ΙΚΗ ΢ΣΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΚΙΝΑ • Η Κίνα δεν ζχει μόνο ζναν από τουσ αρχαιότερουσ πολιτιςμοφσ αλλά και μία από τισ αρχαιότερεσ μουςικζσ παραδόςεισ. Η μουςικι τθσ παράδοςθ και ο πολιτιςμόσ είναι πλοφςιοσ και αρχαιότεροσ μετά τθσ Αιγφπτου. Η κζςθ τθσ μουςικισ, όπωσ και ςτθ αρχαία Ελλάδα, κατείχε μία από τθσ ςθμαντικότερεσ ςτθ ηωι των πολιτϊν και ιταν δεμζνθ με λατρευτικά ζκιμα. Επίςθσ ςε περιόδουσ εορτϊν του αυτοκράτορα, θ λαϊκι μουςικι ιταν ςθμαντικόσ παράγοντασ διεξαγωγισ των εκδθλϊςεων.
 5. 5. Η ΢ΤΝΘΕ΢Η ΣΗ΢ ΚΙΝΕΖΙΚΗ΢ ΜΟΤ΢ΙΚΗ΢ • ΢τθν αρχαία Κίνα θ ςφνκεςθ τθσ μουςικισ γινόταν αποκλειςτικά από τον αυτοκράτορα. Σο αρχαίο κινζηικο μουςικό ςφςτθμα είχε δϊδεκα φκόγγουσ που ονομαηόταν Λου, αποτελοφνταν από πεντατονικζσ κλίμακεσ, οι οποίεσ ςυμβόλιηαν τθν καλοςφνθ, τθν δικαιοςφνθ, τθν ευπρζπεια , τθν ςυναίνεςθ και τθν χρθςτότθτα. Κατά το 1500π.Χ. προςτζκθκαν άλλοι 2 τόνοι και ο ςυμβολιςμόσ τουσ ζγινε: ουρανόσ, άνκρωποσ, γθ και τα 4 ςθμεία του ορίηοντα.
 6. 6. Η ΕΜΠΝΕΤ΢Η ΣΗ΢ ΚΙΝΕΖΙΚΗ΢ ΜΟΤ΢ΙΚΗ΢ • Οι κινζηοι μουςικοί εμπνζονται από τθ αρμονία τθσ φφςθσ. Παράγουν ιχουσ που ακοφν ςτθ φφςθ: τον ιχο του αζρα ςτα φφλλα των δζντρων, ςτο χορτάρι, του νεροφ ςτο ρυάκι, το κελάθδθμα των πουλιϊν κλπ. Αυτι θ μουςικι ζχει τθν ικανότθτα να αγγίηει τθν ψυχι του ανκρϊπου, να τθν εξυψϊνει, να τθν απομακρφνει από τθν φλθ και να τθν θρεμεί, να τθν παρθγορεί, να τθσ δίνει δφναμθ και ενζργεια. Φζρνει τον άνκρωπο πιο κοντά ςτθ φφςθ.
 7. 7. ΜΟΤ΢ΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ • Σα όργανα χωρίηονται ςε 8 ομάδεσ και υλικά καταςκευισ τουσ είναι το μζταλλο, το μετάξι, το ινδικό καλάμι, θ κολοκφκα, το χϊμα, το δζρμα και το ξφλο. ΢τα κινζηικα μουςικά όργανα περιλαμβάνονται τφμπανα, κφμβαλα, αυλοί και διάφορα ζγχορδα. Κατά τθσ κρθςκευτικζσ γιορτζσ ςχθματίηονται ολόκλθρεσ ορχιςτρεσ.
 8. 8. ΚΟΝΓΚ ΧΟΟΤ • Σο κονγκ χόου είναι ζνα αρχαίο κινεηικό ζγχορδο μουςικό όργανο. Αυτό το αρχαίο όργανο χάκθκε το τελευταίο ιμιςυ του 14ου αιϊνα. ΢ιμερα μπορεί κανείσ να δει μόνο απεικονίςεισ του κονγκ χόου ςε τοιχογραφίεσ και ανάγλυφα.
 9. 9. ΡΟΤΑΝ • Σο ρουάν ζχει 3 μζρθ: το ηυγό, το μπράτςο και το κυρίωσ ςϊμα. Ο ηυγόσ είναι ςυνικωσ διακοςμθμζνοσ με παραδοςιακζσ κινεηικζσ καλλιτεχνικζσ παραςτάςεισ, όπωσ το δράκο. ΢τισ δφο πλευρζσ του ηυγοφ υπάρχουν 4 κλειδιά. Σο ςϊμα του ρουάν είναι ζνα πεπλατυςμζνο ενιςχυμζνο κουτί.
 10. 10. ΑΤΛΟ΢ • Ο αυλόσ είναι πολφ δθμοφιλισ ςτθν Κίνα. Οι κόμποι του μακριοφ καλαμιοφ μπαμποφ ζχουν απομακρυνκεί. Τπάρχει ζνα επιςτόμιο, μια ςυνδεδεμζνθ οπι και 6 ακόμθ οπζσ. Σο επιςτόμιο είναι θ οπι από όπου φυςάει κανείσ αζρα μζςα ςτο καλάμι του μπαμποφ προκειμζνου να παράγει ιχο.
 11. 11. ΣΤΜΠΑΝΟ • Σο τφμπανο αποτελεί ζνα αρκετά διαδεδομζνο κρουςτό μουςικό όργανο ςτθν Κίνα. ΢τθν αρχαιότθτα, εκτόσ από τελετουργίεσ και χοροφσ, χρθςιμοποιοφνταν και κατά τθ διάρκεια πολζμων, κυνθγιοφ, για τθ ςιμανςθ ςυναγερμοφ ι και για να λζει τθν ϊρα. Η καταςκευι του είναι αρκετά απλι, αποτελοφμενο από το δζρμα (μεμβράνθ) και το ςϊμα (λζβθτασ), ενϊ ο ιχοσ παράγεται χτυπϊντασ τθ μεμβράνθ.
 12. 12. ΢Α΢ ΕΤΧΑΡΙ΢ΣΩ ΠΟΤ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗ΢ΑΣΕ ΣΗΝ ΕΡΓΑ΢ΙΑ ΜΟΤ

×