Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Comunicació Jornades Antoni Vares 2010

383 views

Published on

Avaluació de formats de vídeo digital per la preservació a llarg termini

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Comunicació Jornades Antoni Vares 2010

  1. 1. XI Jornades Antoni Varés. Girona. 19/11/2010 David Gonzàlez Ruiz Tècnic d’arxius. Secció d’Imatge i So. Arxiu Històric de Sabadell AVALUACIÓ DE FORMATS DE VÍDEO DIGITAL PER LA PRESERVACIÓ A LLARG TERMINI
  2. 2. 19/11/2010 2Avaluació de formats de vídeo digital per la preservació a llarg termini El projecte PrestoSpace va quantificar el patrimoni audiovisual en 25 milions d’hores . El projecte PrestoSpace va quantificar el patrimoni audiovisual en 25 milions d’hores . Segons la BBC, el 75% dels fons audiovisuals tenen accés restringit i un només un 30% estan sotmesos a pla de preservació. Segons la BBC, el 75% dels fons audiovisuals tenen accés restringit i un només un 30% estan sotmesos a pla de preservació. El control de les condicions ambientals no garanteix que les cintes de vídeo es puguin reproduir en un futur. El control de les condicions ambientals no garanteix que les cintes de vídeo es puguin reproduir en un futur. La majoria dels arxius de 41 països enquestats per TAPE no tenen les condicions adequades ni programes per a la preservació a llarg termini de les cintes de vídeo. La majoria dels arxius de 41 països enquestats per TAPE no tenen les condicions adequades ni programes per a la preservació a llarg termini de les cintes de vídeo.
  3. 3. 19/11/2010 3Avaluació de formats de vídeo digital per la preservació a llarg termini Per salvar el contingut de les cintes la única solució és migrar a un format digital. La digitalització massiva de cintes magnètiques és un projecte de grans dimensions per la majoria dels arxius. Sovint les recomanacions finals són genèriques, deixant la iniciativa a mans dels centres. Existeixen múltiples estàndards però no totes les institucions segueixen el mateix model.
  4. 4. 19/11/2010 4Avaluació de formats de vídeo digital per la preservació a llarg termini • Còdecs alternatius per falta de memòria de disc: MPEG-2, MPEG-4 o DV. • Utilització d’estàndards. • Formats no propietaris de codi obert. • Ús generalitzat en el mercat (domèstic i/o professional). • S’ha de poder accedir, obrir i llegir amb eines de fàcil disponibilitat. • Capturar la senyal analògica a la millor qualitat possible. • El format i el còdec més aconsellats són: MXF i JPEG 2000.
  5. 5. 19/11/2010 5Avaluació de formats de vídeo digital per la preservació a llarg termini El format i el códec que gaudeixen deEl format i el códec que gaudeixen de majormajor acceptacióacceptació són elsón el MXFMXF (Material Exchange Format)(Material Exchange Format) i eli el JPEG 2000.JPEG 2000. A falta de memòria de disc disponible, s’accepta com alternativa el MPEG-2, MPEG-4 o DV per la seva estandardització i àmplia acceptació en el mercat. El suport i els formats de vídeo han de ser interpretats com un element efímer. Demanda dDemanda d’estratègies de migració i’estratègies de migració i emulacióemulació de les dades per evitarde les dades per evitar l’obsolescència de formats i suports.l’obsolescència de formats i suports.
  6. 6. 19/11/2010 6Avaluació de formats de vídeo digital per la preservació a llarg termini “Res es construeix sobre pedra, tot es construeix sobre sorra, però hem de construir com si la sorra fos pedra". Jorge Luís Borges
  7. 7. Gràcies per la vostra atenció ;-) 02/07/2010 7Guia de bones pràctiques per a la digitalització del fons de vídeo d'una televisió local

×