Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Agents Químics

2,545 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Agents Químics

 1. 1. RISCOS LABORALSELS AGENTS QUÍMICSAnna Anguera, Cristina Sedó, Mònica Bofarull, Meritxell Comella1r-b TEI 2012/2013
 2. 2. QUÈ SÓN ELS AGENTS QUÍMICS?Són substàncies orgàniques o inorgàniques que no tenen vida pròpia. Poden estar presents dediverses maneres en l’ambient de treball: SÒLIDS LÍQUIDS VAPORS GASOS
 3. 3. VIES DE CONTACTEViarespiratòriaViaparenteralA través d’una ferida o llaga. Via més perjudicial.Mitjançant l’aire (sòlids en forma de pols, líquids enforma de vapor i gasos que es variegen amb l’aire).
 4. 4. VIES DE CONTACTEViadigestivaViadèrmicaÉs poc corrent, perquè amb les substàncies quetreballem no ens les posem a la boca.Mitjançant la pell, passa a la sang i que hodistribuirà per tot l’organisme.
 5. 5. RISCOS AnestèsicsIrritantsPneumoconiòticsSensibilitzantsCorrosiusCancerígensAsfixiants de tipusquímicAsfixiants perdesplaçament
 6. 6. EFECTESDepenen de:Tipus decontaminantConcentracióTempsd’exposició
 7. 7. MESURES DE PREVENCIÓTrobem diverses mesures per evitar els riscos laborals, les quals poden ser dedos tipus:► Com a norma general.► Com a manera especifica.QUAN TREBALLISAMB PRODUCTESQUÍMICS
 8. 8. MESURES DE PREVENCIÓRISC PER AGENTS QUÍMICSEliminar l’agent perillósAïllar l’agent perillósPrendre mesures de protecció col·lectivesPrendre mesures de protecció individualACTUACIÓ
 9. 9. OBLIGACIONS DE L’EMPRESARIAvaluació de riscosPrincipis generalsper la prevenciódels agents químicsMesuresespecifiques deprevenció iproteccióVigilància de lasalutProhibicionsInformació iformació delstreballadorsConsulta iparticipació delstreballadorsMesures a adoptardavantd’accidents,incidents iemergències
 10. 10. PROTECCIÓMàscara Mono de treball Mono de treball
 11. 11. PROTECCIÓGuants Bombona d’oxigen
 12. 12. SEGONS LES PROPIETATS FISICOQUÍMIQUESExplosiuComburentFàcilmentinflamablesExtremadamentinflamablesInflamables
 13. 13. SEGONS LES SEVES PROPIETATS TOXICOLÒGIQUESMolttòxicsTòxicsNociusCorrosiusIrritants
 14. 14. SEGONS ELS EFECTES ESPECÍFICS SOBRELA SALUT HUMANACarcinògensMutagènicsTòxics per a lareproducció
 15. 15. LA FITXA DE DADES DE SEGURETAT HAD’INCLOURE: 1. Identificació del preparat i del responsablede la seva comercialització. 2. Composició/informació sobre els components. 3. Identificació dels perills. 4. Primers auxilis. 5. Mesures contra incendis. 6. Mesures que s’han de prendre en casos devessament accidental. 7. Manipulació i emmagatzemament. 8. Controls dexposició/protecció individual. 9. Propietats físiques i químiques. 10. Estabilitat i reactivitat. 11. Informacions toxicològiques. 12. Informacions ecològiques. 13. Consideracions relatives a leliminació. 14. Informacions relatives al transport. 15. Informacions reglamentàries. 16. Altres informacions.
 16. 16. MALALTIES CAUSADES PER AGENTSQUÍMICS Malalties més comunes: Intoxicacions Malalties cròniques (respiratòries, dermatitis, malalties del sistema nerviós icàncers). 40% malalties laborals per l’exposició productes químics.
 17. 17. SIMBOLOGIAEn contacte amb teixitsvius poden exercir unaacció destructivaCORROSIUSubstàncies que perinhalació, ingestió ocontacte, poden causarriscos greus, aguts o crònics iinclús la mortTÒXICSubstàncies que perinhalació, ingestió ocontacte, poden causarriscos per a la salutNOCIU I IRRITANTSubstàncies que en contacteamb altres (en particular ambels inflamables) originen unareacció fortament exotèrmicaSubstàncies que podenexplotar sota l’efecte d’unaflama o inclús per col·lisió.Substàncies que podeninflamar-se en contacte ambuna font d’ignició, o elsfàcilment inflamables poden fer-ho a temperatura ambientSubstàncies que podenpresentar riscos per el mediambientMaterial biològicpotencialment infecciósdegut a la possible presenciade agents biològics.Productes mutants(afecten alcontingut genètic) cancerígens(provoquen càncer) oteratògens (danyen el fetus enles dones embarassades)PERILL PEREL MEDI AMBIENTBIOPERILLÓSEXPLOSIUINFLAMABLE CITOTÒXICCOMBURENT
 18. 18. TAULA PERIÒDICA
 19. 19. MOLTES GRÀCIES !!

×