Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Metodes Psicologia

14,634 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

Metodes Psicologia

 1. 1. Els mètodes de la psicologia
 2. 2. El métode científic PROBLEMA HIPÓTESI Enunciats contrastables DEDUCCIÓ CONTRASTACIÓ Falsació Verificació LLEI
 3. 3. El métode científic PROBLEMA HIPÒTESI Enunciats contrastables DEDUCCIÓ CONTRASTACIÓ Falsació Verificació LLEI Registre de fets que es volen explicar
 4. 4. El métode científic PROBLEMA HIPÓTESI Enunciats contrastables DEDUCCIÓ CONTRASTACIÓ Falsació Verificació LLEI Explicació provisional d’un fenomen.
 5. 5. El mètode científic PROBLEMA HIPÓTESI Enunciats contrastables DEDUCCIÓ CONTRASTACIÓ Falsació Verificació LLEI Enunciats que permeten contrastar la hipòtesi.
 6. 6. El métode científic PROBLEMA HIPÓTESIS Enunciats contrastables DEDUCCIÓ CONTRASTACIÓ Falsació Verificació LLEI Confrontació de les prediccions amb l’experiència
 7. 7. Els mètodes de la psicologia <ul><ul><li>Métode descriptiu </li></ul></ul><ul><ul><li>Métode correlacional </li></ul></ul><ul><ul><li>Métode experimental </li></ul></ul>
 8. 8. Els mètodes descriptius <ul><li>Enquesta </li></ul><ul><li>Estudi de casos </li></ul><ul><li>Estudi observacional </li></ul><ul><li>Primer nivell de coneixement científic. </li></ul><ul><li>Tracta de descriure els fets analitzats sense intervenir-hi. </li></ul>
 9. 9. Els mètodes descriptius <ul><li>Enquestes </li></ul><ul><li>Estudio de casos </li></ul><ul><li>Estudio observacional </li></ul><ul><li>Primer nivell de coneixement científic. </li></ul><ul><li>Tracta de descriure els fets analitzats sense intervenir-hi. </li></ul><ul><li>Analitza mostres representatives de subjectes per descobrir freqüències i distribucions que permetin extrapolar dades a poblacions àmplies. </li></ul>
 10. 10. Els mètodes descriptius <ul><li>Tipo encuesta </li></ul><ul><li>Estudi de casos </li></ul><ul><li>Estudio observacional </li></ul><ul><li>Primer nivell de coneixement científic. </li></ul><ul><li>Tracta de descriure els fets analitzats sense intervenir-hi. </li></ul><ul><li>Analitza el comportament d’ un subjecte en el seu context específic . </li></ul>
 11. 11. Els mètodes descriptius <ul><li>Tipo encuesta </li></ul><ul><li>Estudio de casos </li></ul><ul><li>Estudi observacional </li></ul><ul><li>Primer nivell de coneixement científic. </li></ul><ul><li>Tracta de descriure els fets analitzats sense intervenir-hi. </li></ul>Registra allò que s’esdevé en un entorn natural sense intervenció ni provocació .
 12. 12. L’estudi observacional Tipus d’observacions L’observador és part de la situació que observa Observació participant L’observador estableix algun tipus de control sobre la situació (proposa tasques) Observació estructurada L’observador és un simple espectador de la situació. No intervé. Observació natural Segons el grau d’intervenció de l’observador Llista de categories per registrar els elements d’interés per a la investigació Codi d’observació Es pren nota de forma secuencial d’allò que s’esdevé Registre narratiu Segons la manera com es registra l’observació
 13. 13. L’estudi observacional René dice repetidamente «quiero un vaso de leche». Se da la vuelta al ver a su madre mientras le pide el vaso de leche. La madre va al frigorífico. Parece que va a abrir éste pero no lo hace. Se dirige al lugar donde está Pedro. Se inclina cariñosamente hacia él y le da un beso en el cuello. Pedro le responde con una sonrisa, como si estuviera satisfecho de atraer la atención de su madre. El registre narratiu Inconvenients <ul><li>Difícil acord entre observadors </li></ul><ul><li>Diferent selecció dels fets observats </li></ul><ul><li>Diferent interpretació dels fets observats </li></ul>
 14. 14. L’estudi observacional El codi de registre Inconvenients <ul><li>No permet registrar conductes que tenen una alta freqüència o que ofereixen molta varietat. </li></ul><ul><li>Quan es tracta de conductes que tenen una baixa freqüència, l’observador pot incòrrer en falta d’atenció. </li></ul>
 15. 15. L’estudi observacional CRITERIS DE BONDAT Reactivitat : alteració del comportament usual d’un subjecte per la presència d’un observador. Expectatives : alteració de la percepció de l’observador en funció del marc teòric. Observador cec. Una observació està ben feta si els resultats són els que es volen recollir VALIDESA Grau d’acord entre observadors P= [nº acords/nº acords + nº desacords] x 100 Una observació està ben feta si diferents observadors coincideixen en els resultats FIABILITAT
 16. 16. L’enquesta Investigació destinada a conéixer les característiques d’una població a través d’un conjunt de preguntes dirigides a una mostra La població és el conjunt d'individus sobre els quals s'aplica un estudi estadístic. Com que sovint no es pot valorar a tots els individus d'una població, s'han de triar certs individus que puguin representar tota la població. Una mostra és qualsevol subconjunt de la població. D'una mateixa població es poden treure moltíssimes mostres diferents i cada una pot donar a resultats diferents. El que interessa sempre és que la mostra sigui representativa de la població, és a dir, que els resultats inferits de la mostra puguin extrapolar-se al conjunt de tota la població d'una manera fiable. Marge d’error admisible heterogeneïtat de la població Factors que determinen el tipus de mostra
 17. 17. L’estudi de casos Investigació que descriu de forma detallada les característiques d’un (1) individu en condicions especials, amb la intenció d’extrapolar els resultats a la resta de subjectes Les revistes científiques de psicologia inclouen entre els seus articles molts estudis de casos L’estudi de casos es fa servir molt en l’àrea clínica NIÑA DE 8 AÑOS DE EDAD DIAGNOSTICADA AUTISTA Inconvenients <ul><li>Requereixen molt de temps </li></ul><ul><li>Poden resultar enganyosos, ja que és possible que els individus siguin atípics, la qual cosa portaria a resultats poc fiables </li></ul>
 18. 18. El mètode correlacional La Correlació é s una t è cnica estadística utilitzada p er determinar la relació entre dos o m é s variables .
 19. 19. El mètode correlacional Correlació positiva o directa: si s’incrementa una variable també ho ha l’altra . Variable 1: Intel·ligència (mesurada a través del Test de Matrices de Raven) Variable 2: Rendiment acadèmic (mesurat a través de la nota mitjana de 3r ESO) Cada puntet és un dels alumnes examinats.
 20. 20. El mètode correlacional Correlació negativa o indirecta: si s’incrementa una variable l’altra disminueix . Variable 1: número de hores davant de la TV Variable 2: Rendiment acadèmic (mesurat a través de la nota mitjana de 3r ESO) Variable 1 Variable 2
 21. 21. El mètode experimental Un experiment és tota observació controlada que serveix per a comprovar la veritat de les prediccions que deriven d'una hipòtesi. Un experiment suposa crear una situació, generalment al laboratori, que permeti comprovar quins efectes té una variable independent (VI) sobre una variable dependent (VD). Es tracta de verificar si canviant alguna condició de la VI es produeix algun canvi en la VD. El mètode experimental permet establir relacions causals entre fenòmens. <ul><li>Fenomen que està sent investigat </li></ul><ul><li>El seu valor depén del que s’hagi escollit per a la VI </li></ul><ul><li>Factor que s’espera sigui la causa d’un fenomen </li></ul><ul><li>El seu valor depén de la voluntat de l’investigador </li></ul>Dependent Independent VARIABLES
 22. 22. El mètode experimental Hi ha situacions que generen ansietat en un percentatge alt de la població. En general, es tracta de situacions en les quals el subjecte se sent valorat en funció del seu rendiment o la seva capacitat. L'ansietat davant els exàmens s'ha estudiat molt per la seva relació amb el rendiment. Test anxiety (ansietat en examens) VI: ANSIETAT Tensió emocional viscuda amb forta por i preocupació i acompanyada de manifestacions orgàniques Nivell de mesura ALTA MITJANA BAIXA VD: RENDIMENT ACADÈMIC Resultats obtinguts en una prova o conjunt de proves Nivell de mesura ALT MITJÀ BAIX
 23. 23. El mètode experimental Llei de Yerkes-Dobson La llei de Yerkes-Dodson pot formular-se així: 1. Per a qualsevol tasca hi ha un nivell òptim d'activació (arousal) o ansietat, manifestat en una corba en forma d‘ U invertida que relaciona rendiment i ansietat.

×