Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jaarverslag 2011/2012

Lees het jaarverslag van de Wittenberg

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Jaarverslag 2011/2012

 1. 1. een jaar W itten bergJaarverslag 2011-2012
 2. 2. Inhoud Lectori Salutem,Kernwaarden 4 De laatste vrijdag van het jaar 2011-2012: de studenten nemen afscheid. Het klinkt misschien onaardig, maar voor mij is dit hetMissie en geschiedenis 6 hoogtepunt van het seizoen. Eén voor één passeren de studenten de revue, waarbij ik altijd onder de indruk ben van hun ontwikkelingOvertuiging 8 en groei. Deze laatste vrijdag bepaalt mij ook bij de missie van de Wittenberg: jonge christenen toerusten om als christen nuchter enOnderwijs 10 eigentijds in deze wereld te staan.Alumni 13 In dit jaarverslag komen ze zelf in beeld. Wat biedt een jaar Wittenberg onze studenten? Laat ik het illustreren met het cadeau dat de laatsteJongerenwerkersopleiding 14 groep bij hun afscheid aan de Wittenberg heeft gegeven: een pick- nicktafel. In deze tafel staat de volgende tekst gegraveerd: ‘Proef, enKracht 16 geniet de goedheid van de HEER; gelukkig de mens die bij hem schuilt’ (Psalm 34:9). Deze woorden geven op een prachtige manier uiting aanIntern bestuur en directie 18 de ervaring van onze studenten. In het ‘leren en leven’ zijn ze een jaar lang intensief met elkaar opgetrokken. Ze zijn gegroeid in geloof enLeefgemeenschap 19 liefde voor God. Ze hebben in al hun diverse ervaringen en ontmoe- tingen de goedheid van God geproefd.Waarneming 20 In dit jaarverslag ‘nieuwe stijl’ willen we u een impressie geven vanFinanciën 22 een jaar Wittenberg. Ik hoop dat u proeft dat de Wittenberg een voluit missionaire opleiding biedt. Studenten krijgen zicht op Gods missie in deze wereld, zowel in ons eigen land als over de grens. Het is mijn gebed dat zij zich, nu en in de toekomst, verbonden mogen weten aan deze goede God. Drs. Roel Kuipers Directeur 3
 3. 3. kernwaarden Inspirerend De Wittenberg is een inspirerende leer- en werkomgeving. Studenten en medewerkers denken met elkaar na over de relevantie van het evangelie voor de samenleving. Commitment Wij leren jonge christenen om volgeling te worden van Jezus Christus. We delen de blijdschap van het geloof en beseffen dat het werk in het Koninkrijk van God vraagt om mensen met een lange adem. Ontplooiend Wij geven optimaal ruimte voor persoonlijke en geestelijke ontwikkeling. Studenten ontdekken welke weg God met hen gaat. We bieden een prachtige oefenplaats waar we theorie en praktijk op creatieve wijze verbinden. 5
 4. 4. Missie engeschiedenis De Wittenberg is een bijbelschool met een missie. Wij willen jonge christenen optimaal toerusten voor hun taak in deze wereld: het zichtbaar maken van Gods koninkrijk. Want, jonge christenen kunnen van grote betekenis zijn. Juist in deze dynamische tijd zijn mensen, die toegewijd aan God en deze wereld hun leven betekenisvol willen invullen, hard nodig. Tijdens een jaar Wittenberg staan bijbelse verdieping, missionaire toerusting en persoonlijke vorming centraal. Onze studenten wonen tijdens hun studie in de leefgemeenschap van de bijbelschool. De bijbelschool werd in 1972 opgericht als ‘Stichting Reformatorische Bijbelschool’ en is sinds 1980 gehuisvest in het huidige pand aan de Krakelingweg in Zeist. De naam ‘de Wittenberg’ verbindt ons met de Reformatie, waarin de vernieuwing van kerk en samenleving door het evangelie, centraal staat. Ons gebouw Het gebouw van de Wittenberg, gelegen in de bosrijke omgeving van Zeist, is een voormalig christelijk internaat. Het pand is gebouwd in 1920 als huisvesting voor jongens van het Christelijk Lyceum aan de Lindenlaan te Zeist, naar ontwerp van architect G. van Hoogevest. Het gebouw verkeert zowel inwendig als uitwendig in bijna geheel originele staat. Het internaat is opgetrokken in een traditionele bouwstijl met zowel in het exterieur als het interieur een rijke decoratie in Amsterdamse Schoolstijl. In het afgelopen seizoen hebben we een start gemaakt met de renovatie van ons gebouw. We willen onze studenten een eigentijdse leeromgeving aanbieden. De eerste lokalen zijn gerenoveerd en voorzien van moderne leermiddelen. Het ziet er prachtig uit. De komende jaren voeren we onze renoveerplannen verder uit, waarbij ook de entree en eetzaal onder handen worden genomen. Het gebouw is een belangrijk visitekaartje. Niet alleen voor potentiële studenten, ook voor andere groepen die geregeld gebruik maken van onze locatie. Denk aan YouthAlpha, studentenverengingen en kerken. We zijn blij dat ons gebouw intensief gebruikt wordt, maar dat betekent ook extra onderhoud om het netjes en veilig te houden.6
 5. 5. over tuiging Wij weten ons verbonden met de kerken die de eeuwen door trouw zijn geweest aan de God van Israël, de Vader van Jezus Christus en wij onderschrijven de apostolische geloofsbelijdenis. Wij geloven dat we jonge christenen mogen toerusten om zoutend zout te zijn en hebben de overtuiging dat zij van betekenis zijn in de wereld. We kunnen niet zonder de zorg van onze hemelse Vader en doen ons werk dan ook in afhankelijkheid van Hem.8
 6. 6. Onderwijs Van Missiologie tot Intercultureel Bijbellezen: het onderwijsprogramma van de Wittenberg was in 2011-2012 net zo divers als de studenten zelf. Met vijf samenhangende thema’s is een studiejaar gecreëerd, met een breed aanbod aan vakken. Het is een route die we samen lopen: van een stevige basis aan het begin van het jaar, tot de sprong die je waagt van de Wittenberg naar buiten. Uit de lage uitvalcijfers (drie, waarvan twee door ziekte) en de evaluatie blijkt dat studenten deze route, of groei, hebben ervaren Én waarderen.10
 7. 7. StagesEen jaar waarin studenten van betekenis leren zijn, kan niet zonder de praktijk. Daarom was er ook in het studiejaar2011-2012 veel aandacht voor stages en praktijkervaring.Stage in de kerkTijdens de ‘gemeentestage’ hebben studenten verschillende Jij bent niet de eerste die gelooft. In zekere zinkerkelijke gemeenten bezocht. Naast de eredienst gingen ze sta je op de schouders van velen die je daarinook naar jongerenactiviteiten, bijbelstudies of missionaire acti- zijn voorgegaan. Maar wat typeert nu preciesviteiten in de gemeente en hielden ze verschillende interviews. jouw gemeente? Waarom wordt de liturgieDaarnaast deden ze een klein onderzoekje naar de zichtbaar- vormgegeven zoals die is? Wat valt er op aanheid en communicatie van de gemeente. Deze stage sloot aan de wijze waarop in je gemeente wordt ge-bij het vak De kerk, waarin gekeken werd naar de elementen loofd, en hoe heeft dat jouw geloof gevormd?gemeenteopbouw, liturgie en kerkelijke stromingen.Klussen met Stichting PresentVier dagen lang hebben de studenten, in samenwerking met stichting Present, geklust bij mensen die het zelf nietmeer redden. Zo werd er in de wijk Kanaleneiland (Utrecht) gewerkt bij de kinderclub en werden diverse mensengeholpen bij het opknappen van hun tuin of huis. Daarnaast werd er door een grote groep geknutseld met bewonersen in de tuin gewerkt bij Reinaerde, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.Zes inspirerende wekenOok dit jaar zijn de studenten tijdens hun ‘grote stage’ weer op verschillende plaatsen geweest. Een plek die pastebij hun gaven en talenten, hun leerdoelen en hun eventuele toekomstplannen, is het voor de meeste studenten eeninspirerende tijd geweest. In Nederland, bijvoorbeeld bij de Shelter in Amsterdam, of ver daarbuiten. Zo ging eenaantal met Overseas Missionary Fellowship (OMF) op pad naar projecten in Thailand en China. Ook liepen studentenstage in Suriname en Brazilië. 11
 8. 8. Cijfers in beeld: Totaal aantal aanmeldingen A eenjarige opleiding: 28 Leeftijd 17-18 jarigen: 25% Mee naar Taizé 19-20 jarigen: 21% Tijdens het bezoek aan Taizé, eind mei, stond vooral de ontmoeting 21-25 jarigen: 39% met jongeren uit andere culturen centraal. De geloofsgemeenschap 26-30 jarigen: 11% in Taizé vormt een plek met een missionaire uitstraling, zonder dat 30+: 4% de broeders dit speciaal op het oog hebben. Hoe werkt dit? Waarom (Leeftijd gemeten bij start van het studiejaar) komen jongeren massaal naar deze gemeenschap toe? Naast het onderzoeken van deze vragen, was er volop ruimte voor bezinning Kerkelijke achtergrond en andere manieren om het geestelijk leven van de student te vormen. PKN: 32% CGK: 11% De sprong die je waagt NGK: 11% Het onderwijsprogramma sloot af met het thema: De sprong die je GKV: 11% waagt. Wat is je plek ná de Wittenberg? Iedere student vulde een ‘be- Geref. Gem.: 14% lofte’ in op zijn/haar identiteitspaspoort. Dat varieerde van het kiezen Evangelisch: 14% voor een parttime baan om daarnaast vrijwilligerswerk te kunnen doen, Anders: 7% de belofte om op een enthousiaste manier het kinderwerk in de kerk te (1 x Rooms Katholiek en 1x student gaan oppakken tot het blijven werken op de stageplek in Portugal. afkomstig uit Brazilië) Bijzondere activiteiten Vooropleiding Naast het reguliere onderwijsprogramma, Vmbo: 11% bood de Wittenberg studenten nog veel havo: 11% extra’s. Kerstviering, themaweken, acties voor vwo: 21% het goede doel en een avondje politiek. Voor- mbo: 42% malig Kamerlid André Rouvoet sprak over de hbo: 11% essentie en toekomst van christelijke politiek. wo: 4% Een selectie uit de lijst van sprekers die de Wittenberg afgelopen jaar mocht ontvangen zijn: Arnold van Heusden, Otto de Bruijne, Paulien Vervoorn en Wilbert van Saane.12
 9. 9. Alumni Alumni zijn je beste ambassadeurs! En zo is het. Daarom is afgelopen jaar de campagne ‘Durf jij?’ gestart, waarbij oud-studenten werden gevraagd nieuwe studenten te werven. Uit ervaring weten we dat maar liefst tachtig procent van de nieuwe studenten door alumni op het spoor van de Wittenberg worden gebracht. Om de band met alumni warm te houden, niet alleen voor studentenwerving maar ook voor toerusting, werd afgelopen jaar een aantal activiteiten georganiseerd. Alumnidag: Wake up & Dream (studiejaren 2009/2010 en 2010/2011) Op deze dag hebben we met onze alumni stil gestaan bij de dromen/beloften die ze hadden toen ze de Wittenberg verlieten. Jetteke Noordzij (trainer, coach en spreker) gaf een lezing over het thema Wake up & Dream! Daarna hebben we met alumni gesproken over het waarmaken van dromen. Voor sommigen was het leven heel anders gelopen dan ze hadden verwacht, met omstandigheden die ervoor zorgden dat dromen zijn losgelaten. Workshops voor alumni Meer dan vijftig studenten uit de afgelopen twee studiejaren, schreven zich in voor één van onze workshops. De thema’s hadden te maken met dromen en zijn opgezet ter bemoediging en voor diepgang, inspiratie en nieuw perspectief. Tijdens een van de workshops werden de studenten door een filmpje van Rob Bell stilgezet bij het feit dat je niet al je dromen kunt waarmaken, hoe mooi ze ook zijn. In het werken in Gods koninkrijk zul je keuzes moeten maken. Je kunt niet alle goede dingen vasthouden. Er werd diepgaand doorgesproken over welke keuze je dan zou kunnen maken, en wat voor moeite het kost om mooie dromen los te laten. 13
 10. 10. Jongerenwerkersopl De Jongerenwerkersopleiding (JWO) is een leer­ gemeenschap, gericht op het vormen van christe- ‘De JWO-lessen geven niet altijd pasklare lijke jongerenwerkers, om hen te helpen in kerken antwoorden voor alle studenten, maar en organisaties Christus na te volgen en jongeren reiken wel principes aan waarmee ze zelf te bereiken met het evangelie. verder kunnen bouwen in het jeugdwerk waar ze bij betrokken zijn. Mooi om te zien Het studiejaar is opgedeeld in modules. Elke module hoe al die verschillende bouwwerken steeds zoomde in op een bepaald aspect uit het werk van de meer vorm krijgen!’ jongerenwerker, waarbij de studenten werkten aan de ontwikkeling van eigen geloof en persoonlijkheid. Daar hielp het supervisietraject, een belangrijk en modules en de manier van het begeleiden verplicht onderdeel van de opleiding, ook bij. De JWO van studenten, onder de loep te nemen. Dat ontwikkelde met studenten vaardigheden in het geven wordt de komende tijd verder uitgewerkt. van bijbelstudie aan jongeren. Het blijft een spanningsveld tussen de focus op het hier en nu, en aandacht voor de verdere ontwikkeling van de JWO. ‘JWO is een plek van ontspanning en tot rust komen en om op te laden voor dit leven!’ ‘JWO is leerzaam en ontdekkend voor een Halverwege het eerste studieblok werd het team ieder die in jongerenwerk geïnteresseerd is!’ aangevuld met twee nieuwe docenten, hiermee komt het aantal weer op vier. Met de nieuwe aanwas heeft de JWO gewerkt aan een balans tussen enerzijds ver- trouwd raken met de opleiding en anderzijds de tijd en ruimte zoeken om de opleiding, de verschillende 14
 11. 11. leiding Cijfers in beeld: Tweejarige studie gestart in 2010 Aantal aanmeldingen: 18 Gaststudenten die losse modules volgden: 4
 12. 12. k
 13. 13. Vorming De Wittenberg vormt jonge christenen tot dienstbare mensen. Ze leren verbinding te leggen tussen het evangelie en de tijd waarin we leven. Diversiteit Wij leren onze studenten omgaan met diversiteit. Een grote verscheidenheid in leeftijd, kerkelijke achtergrond en opleiding- servaring geven kleur aan het leren en leven op de Wittenberg. Samen leven Wij bieden onze studenten een leefgemeenschap waar ze samen leren en leven en zicht krijgen op zichzelf en anderen. Samen werken De Wittenberg is een plek waar intensief samengewerkt wordt door medewerkers en waar studenten de meerwaarde vankracht goede samenwerking ervaren. 17
 14. 14. Bestuursvoorzitter • Ing. J.G. (Koos) van Oord, DoornIntern Vice-voorzitter • Dhr. P. (Peter) van Duijvenbode, Nieuwerkerk aan den IJssel Penningmeester • Drs. A (Arend) Doppenberg RA,bestuur Loosdrecht Secretaris • A.M. (Marja) van Dr. Helden-Lankhaar, Ede Overige bestuursleden • Drs. K. (Klaas) Nieuwhof, Zeisten directie • J. (Jacqueline) Siebenga- Mr. Moggré, Zwolle • Drs. M.A.G.M. (Martijne) van der L Wolf- Timmermans, Amsterdam Directeur • Drs. R. (Roel) Kuipers ‘Hier gebeurt wat!’ Na zijn directiefunctie bij familiebedrijf en baggeraar Van Oord, ging Koos van Oord op zoek naar een christelijke omgeving waar zijn bestuurservaring goed van pas kwam. Sinds 2008 is hij bestuurs- voorzitter van de Wittenberg. “Dé plek waar jonge mensen bagage meekrijgen voor een zinvolle plek in deze wereld. De afwachtende houding als studenten binnenkomen en het enthousiasme als ze een jaar verder zijn, dat bemoedigt me. Ik ben nog altijd dankbaar dat ik dit werk mag doen.” Van Oord ziet de doelstelling van de Wittenberg terug in het studiejaar 2011-2012, onder andere in de leefgemeenschap en de bijbelse toerusting. Ook functioneerde het nieuwe onderwijsprogramma nog beter. “Het staat nu als een huis.” Afgelopen studiejaar stond in teken van renovatie van het gebouw en aanschaf van nieuwe school- materialen. Schoolbord en krijtjes werden verruild voor hedendaagse techniek en maar liefst drie klaslokalen kregen een opknapbeurt. “Door veel in eigen beheer te houden, maar ook door steun vanuit de achterban, kan de Wittenberg met weinig middelen toch mooie dingen realiseren. Als je Koos van Oord hier rondloopt voel je: hier gebeurt wat!” 18
 15. 15. Leefgemeenschap De leefgemeenschap van de Wittenberg is een plek waar jongeren anderen ontmoeten, die net als zijzelf zoeken naar een manier om samen met God het leven door te gaan. Velen van hen maken er vrienden voor het leven, doordat ze een jaar lang intensief met elkaar optrekken. Ze leren van elkaar, ze hebben plezier met elkaar en soms helpen ze elkaar weer op de been. Dat maakt dat er in korte tijd ontzettend goede vriendschappen ontstaan. Het maakt niet uit wie je bent en wat je hebt meegemaakt. In het afgelopen jaar zagen we mensen opbloeien doordat ze zich eindelijk geaccepteerd voelden, of doordat ze ontdekten waar ze wel degelijk goed in zijn. We zagen mooie mensen die handen en voeten willen geven aan het geloof dat zij hebben. De leefgemeenschap heeft de meerwaarde laten zien van samen een jaar optrekken om te zoeken naar Gods bedoeling voor Zijn kinderen en voor de wereld die Hij in Zijn hand houdt. 19
 16. 16. Wij zien een wereld die op zoek is naar verbondenheid enzingeving en waarin onrecht, gebrokenheid en leegheidvolop aanwezig zijn.Wij zien een groeiend verlangen bij christenen om JezusChristus toegewijd te volgen en wij zien kerken die proberenom hun missionaire opdracht concreet in te vullen.Wij zien jonge christenen die het evangelie willen uitdragenen daarbij behoefte hebben aan persoonlijke vorming,missionaire toerusting en stevige bijbelse verdieping. 21
 17. 17. Financieel resultaat 2011/2012 Algemene verantwoording* Door een kleiner aantal studenten, eindigt het resultaat van het studiejaar 2011/2012 negatief. Een groter tekort is voorkomen door het zoeken van nieuwe inkomstenbronnen, zoals verhuur van kamers aan zeven studenten van de HQ-school. Uiteindelijk werden alle beschikbare kamers verhuurd aan derden. Door deze maatregelen is de totale opbrengst uit schoolgelden én kamerverhuur vrijwel gelijk aan de begrote inkomsten voor deze posten. Uit twee nalatenschappen ontving de Wittenberg in totaal € 80.000. De bijdrage van bedrijven viel hoger uit dan voorgaand studiejaar. De bijdragen van kerken, en stichtingen bleef gelijk aan de opbrengst in het vorige jaar. De opbrengst uit giften en donaties van particulieren is (opnieuw) lager uitgevallen. We benadrukken dat in deze cijfers de inzet van de vele vrijwilligers niet zichtbaar is. Toch zijn ook deze bijdragen van onschatbare waarde voor de Wittenberg. Renovatie Naast de gewone exploitatie is in het schooljaar 2011/2012 ongeveer € 78.000 besteed aan de renovatie van de begane grond. Deze uitgaven zijn geboekt ten laste van een hiervoor bestaan- de bestemmingsreserve. De werkzaamheden voor de renovatie zijn voor een belangrijk deel uitgevoerd door eigen personeel en door vrijwilligers. De kosten hiervan zijn volledig ten laste van het exploitatieresultaat geboekt, dus niet ten laste van de bestemmingsreserve. * eze verantwoording is gebaseerd op voorlopige cijfers. Als de definitieve cijfers bekend zijn, wordt de jaarrekening D gecontroleerd door de accountant. Belangstellenden kunnen de jaarrekening opvragen.22
 18. 18. 2010/2011 2011/2012 2011/2012 afgerond op € 100,- Baten Verdeling baten € 708.400 Schoolgelden 204.500 161.700 Publiciteit en Financiële Kamerhuren 272.500 277.500 Algemene fondswerving lasten kosten 7,4% 1,0% Giften particulieren 116.800 111.600 4.8% Giften stichtingen 33.400 32.100 19,0% Huisvesting Giften kerken 25.900 25.300 Legaten en schenkingen 5.800 80.100 2,3% 65,4% Giften bedrijven 2.500 12.700 Kosten leef- gemeenschap Onderwijs- en Overige inkomsten 9.800 7.400 personeelskosten Totaal baten 671.200 708.400 Lasten Verdeling lasten € 717.000 Publiciteit en PersoneelskostenFinanciële Algemene fondswerving lasten onderwijs 430.700 469.200 en Legaten en Giften Overige Kosten leefgemeenschap kosten 4.8% 7,4% 1,0% 16.600 16.500 schenkingen bedrijven inkomsten Giften 1,8% 1,0% Schoolgelden 11,3% 19,0% Huisvesting 127.800 136.000 kerken 3,6% 22,8% GiftenHuisvestingAlgemene kosten 33.600 34.400 stichtingen 4,5% Publiciteit en fondswerving 48.500 53.400 2,3% 15,7% Financiële lasten Kosten leef- 65,4% 10.400 7.500 Giften particulieren gemeenschap Onderwijs- en 667.600 717.000 personeelskosten 39,2% Resultaat 3.600 -8.600 Kamerhuren 23
 19. 19. on Social media @Bertine van Dijk: Een jaar Wittenberg met als doel: groeien in mijn geloof, meer leren over God en Zijn woord en op zoek naar mijn plek in deze wereld. 10 minuten geleden ∙ Vind ik leuk @Dirk Koffeman: Vanuit Santiago (Chili) wil ik graag even zeggen dat ik dankzij een jaar Wittenberg een stuk steviger in mijn geloof sta en dat ik wat ik geleerd heb mag delen hier in Chili. Wie had dat ooit gedacht! 10 minuten geleden ∙ Vind ik leuk @Rosita Varkevisser: Ik heb na mijn opleiding verpleegkunde gekozen voor een jaar Wittenberg, omdat ik meer wilde leren over de Bijbel en wat Gods wil is met mijn leven. Een jaar apart zetten voor God! 5 minuten geleden ∙ Vind ik leuk Schrijf een reactie...Krakelingweg 103707 HV ZeistT (030) 69 24 166www.dewittenberg.nl

×