Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

11per2 a3f cc spread

477 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

11per2 a3f cc spread

  1. 1. 6. Ik meer zit goedkoper. niet weten w t bovend denten heop het gaaanmijn plek. an om tuudenen is een tussplat tze willn ien st er Perspectief ei Voss de sam zoals bienja er heel zi k vo or ja da enoomdat ikmak op het weeen t subsidiëren ren, enleving de ar ittenbenvol. or j W jaargang 40 • nummer 2 • december 2011 n he.eft,itmaa teek D de r goedkope (zie ook het is het bove rg, te op de volgen r. Perspect krantenartik ndienecIk zit aniered ik 02 . te m nog het onderzoede pan, naalief pleit ders el ook voor om tussenja gi ). “W re er dan hulpverle Inmijn plek. ne k van zo s biij on vertelt bsidiëren (ziePerspectiefde Witttrepen , te su j Keesjan de Kruijf Roel Kuipers, ook het kran ”, enbergn ik weet da rde en voeten Wittop berg. lgende pagi cteur van de rtikel en de vo“Wij dire tena even. D aa theeft, me r er t ng va mog na). “Wij on uitwhekionderzoek vanen jaarlijks de derstrepen ook vertelt Ro n Perspectief ”, bij een e manier in de levens el een jaar Wittenbergod brac neheulpverleht heb vanKuipers,ud recteur vazien enberg on ij st di opleWittg Bijb . “Wzemog enten. Bij n de idinn op Bonetrreten en vo aien stromenerkingelstn een& Genoofsopks de uitw va udie el jaarlij de ndven. De ge er mijn in de veve sc leel van on jaar Witt bouw De helft van nshoolverlaters in. enberg zien ze de studente studenten.renijdien rb ee van opleiding Bijbelstud n komt dire Bij de vmbo (theoremodrbracht ie Persstromen veel schoolve vo Gelvwo. ct bouw tisch), ha &G ee gaan he pe Dectief, va jongeren rlaters in of oofsop ChristenUlft den de stud organisatie. ” ieuwsbriefen op Bonai t rs t he ttenberge tonder mijn re van vmbo nie heeft on enten kom van de maken lang gedaan naar (theoretisch s onderzt direct W onderwijs. ctief, detval in het havo ofoeko.” Perspe de ui ), iDit deed ik aren die jo hoger vw Belangrijkngerenorganisa nog meer gaan studChristenUnie heefte conclusie: vo van de enten die no st onlangs ondetie ereldwijd ze wgeen anud ar deniet weten wat or lehetk. In de ill da na g on st B isuitval in het ho rzoek et maken dat zinvol. derwijs.erenangrijk tussenjaarger Voor el een maardeed Dit ook ik goedkoper.tedediemenleviste conclusie: el or studen n sa nog ng he bo vo he ie hezit rnogb ze will Perspectie ni ei is en tw om tussenen studerenfis et twetdan atvendien pl er zinv ja or zo bij ee tussenook subsidiëol.n ren,de alsmen nWittenbear voor enek. In de pl er re Vo ie ooksa (z de ja heel voetenweet dat volggoedkoper. Perspect krleving is ik trg, te ndie het an he en tu gi onderzoekss jaren, zoal ief pleit er el bo de n omde paenna). “Wij onde tenart dan opve . D aa , me r ooen er heb k ni su van s bi rstrepen heook voor KuiperbsidiërenPerspectief ”, j de eltittenberg, te s, dire (z va k vert W Ro t van de Wittenberg, Bijbelschool voor het leven ac ner rleht het volgendecteur ie oodehet krantenartik mogen jaarlij pagina). “W Wittenberg el el op de n B vo aire ks de ij onderzoek va uitwerki onderstrep“Wij Wittenberg .n oneten n Perspe ng van een en het mijn n. De studKuipers,zien cteur vavectievanvertelt jaar enten. dire in de le n ns f ”, Rodien mogen Bij de opleiding Wittonze rg el Geloofsopbo arlijks de ui de ijbelst be . “Wij ja en ee Wittenbeuw stromen twerking van ie & B ud gaanbracht het in. De helft rg zien in deveel school een jaar st van de st vmbo udenten. Bij deudenten komt nverlaters levens va onp Bonaire (theo op ze ke m : c oofsretisch), st voleidvwo.” direct va & nGelheck dbouw haromening Bijbelstudie n op of er n ijn eed ik dage in. De helftevan s veel school die op vmbo (theore it de studenten komt verlaters Verschillen verbleken in hetgr gaan tisch), havo direct van of vwo.” e! elo In de Me ?at en ak proeven rdeed ik ook Sfeerogeb licht van Zijn liefde . In de en dat ar ook 12 heb pe 20 heer t Oaienetre nH a rt ne uis 6 m an hethtnaire ijn Op 11 november 2011 Studenten waarderen hun traditie studenten en Hij bindt hen samen door de ikan organiseerden de studenten De lokalen zijn door de studenten omgeto- kracht van Zijn evangelie.en In de rubriek Wittenbergers Wereldwijd vertellen oud-studenten hoe zij van beteke- verd tot expositieruimten. De wanden zijn ter afsluiting van het eerstek ikd nis proberen te zijn in kerk en samenleving. Oud-student Keesjan (2003/2004) werkt bekleed met schilderijen, collages en Studenten stappen van de onderwijsthema ‘De symbolen die het persoonlijke geloof van hun sokkel sinds 2006 als hulpverlener bij stichting Krusada, een christelijke verslavingszorgin- orok geloofsgrond waarop je studenten illustreren. Fotoreportages laten De afsluitende presentatie illustreert dat te stelling op Bonaire. Colofon zien hoe het christelijk geloof zichtbaar is heel levendig. Aan de hand van een drama- staat, het christelijk geloof in de samenleving. Uit de toelichting die stuk beelden studenten uit wat hen als s als basis voor je leven’, een al Het evangelie integreren in de rol van hulpverlener studenten geven, blijkt dat zij waardering gelovigen kan scheiden, denk daarbij aan Na mijn studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening heb ik een jaar Wittenberg gevolgd. Ik expositie voor familie en hebben voor de traditie waaruit zij voortko- verschillen in geloofsbeleving, liturgie en de betek wilde leren hoe ik het evangelie van Jezus Christus op een passende manier kon integre- Bijbelschool gemeenteleden. Tijdens men. Tijdens de lessen hebben ze veel kerkstructuren. Het is hen helaas niet g ren in mijn rol als hulpverlener. Ik had niet direct de ambitie om naar het buitenland te de Wittenberg geleerd over het ontstaan en de kracht van vreemd en ze hebben hier de afgelopen Krakelingweg 10 deze expositie lieten ze de gaan, maar andere culturen hadden wel mijn interesse. Na de verschillende tradities. weken uitgebreid over nagedacht. Het stuk m be ‘Een door God 3707 HV Zeist de Wittenberg ben ik als kernbewoner in een Rotterdamse betekenis van het christe- begint. Elke student staat op een sokkel en organ T (030) 69 24 166 leefgemeenschap voor jonggelovigen gaan wonen. In deze Creatieve uitspattingen die spreekt vanuit zijn eigen traditie. Na verloop ter af geregisseerde F (030) 69 13 897 lijke geloof als basis voor leefgemeenschap ontmoette ik veel mensen uit verschil- E info@dewittenberg.nl hun leven zien en horen verwonderen van tijd stappen de studenten letterlijk van ge staat, voorbereiding’ org lende culturen. Ik heb vooral veel ervaring opgedaan met www.dewittenberg.nl De grote zaal zit intussen propvol. We hun sokkel af en zingen hand in hand en uit als ba te de Antilliaanse cultuur. Dat laatste zie ik echt als een door Rabobank 16 21 44 393 in drama, beeld, film en kijken naar video-interviews met gelovigen volle borst een zelf geschreven lied over de expo gem BEE 39 52 49 910 deze e God geregisseerde voorbereiding. muziek. Een impressie. en niet-gelovigen. Een groepje studenten geloofsgrond waarop zij samen staan. betekenis st als presenteert de uitkomsten van een klein Natuurlijk zijn er verschillen, maar ze verble- geloo e lev De Wittenberg als sleutelrol onderzoek op straat naar wat mensen zien ken in het licht van Zijn liefde. Deze dr de muz betek God bracht het werk onder verslaafden op Bonaire al tijdens mijn studie onder mijn van de christelijke wortels in onze samen- ontdekking heeft hen in de afgelopen weken Op Redactie Nieuwsbrief organisee ge aandacht. Tijdens de jaren die volgden ben ik steeds meer gaan zien dat God mij aan het Heleen den Boer leving en wat ze van de kerk verwachten. verbaasd en verwonderd! ter afsluit voorbereiden was op het maken van de grote oversteek. Dit deed ik in september 2006. Ik Een volgende student zingt een zelf onm Steun ons geloof zit nog steeds volledig op mijn plek. In de eerste plaats omdat ik weet dat God mij gecomponeerd lied over haar ontdekkings- Meer zien en lezen? staat, het organi met gebed als basis v geroepen heeft, maar ook omdat ik de perfecte manier heb gevonden om als hulpverlener tocht in het geloof. We verwonderen ons Ga naar www.dewittenberg.nl en bekijk de ter afs als vrijwilliger expositi gemeen ongelimiteerd handen en voeten aan het evangelie te geven. De Wittenberg heeft daarbij met een gift over de creatieve uitspattingen, maar nog creatieve uitspattingen van onze studenten! deze exge po staat, een sleutelrol gespeeld! meer over de grootheid van de Here God. betekenis va - donateur als n geloofbas s - legaat & nalatenschap Hij is de God van al die verschillende exal po Schilderij van Noami de Wilde leven z ge - lijfrenteschenking dr m de am muzzek. ie e betekenis >> Op 11 n ge organiseerloo de ter afsluitingn leve onderwdr m geloo uzi

×