Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Que diuen els números?

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Què diuen el numeros?
Què diuen el numeros?
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 39 Ad
Advertisement

More Related Content

Similar to Que diuen els números? (20)

Advertisement

Que diuen els números?

 1. 1. Què diuen els números? é s hora de que els ciutadans pass e m comptes amb els nostres representants... 1 de Novembre de 2006 Eleccions al Parlament de Catalunya
 2. 2. D espesa pública ?
 3. 3. Despesa Pública : Fonts: Balanç del Pla de Govern Generalitat de Catalunya Canvi de Tendència: augment significatiu de la D espesa P ública Evolució de la despesa consolidada del Pressupost de la Generalitat a Catalunya, en milions d’ € . 16.911 M€ 29.689 M€ CiU Tripartit
 4. 4. Educació?
 5. 5. Despesa en Educació : Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament d’Educació i Universitats . Percentatge del Pressupost de la Generalitat destinat al departament d'Educació CiU Tripartit Inversió de la Tendència: ara creix
 6. 6. CiU Tripartit Evolució del Pressupost del Departament d ’Educació , en milions d’€ Canvi de Tendència: augment de la despesa en Educació Despesa en Educació : Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament d’Educació i Universitats .
 7. 7. Import compromès en escoles, en mi lions d’ € . Despesa en Escoles CiU Tripartit Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament d’Educació i Universitats . Canvi de Tendència: augment de la despesa en Escoles
 8. 8. Professorat: places convocades Despesa en Professors CiU Tripartit Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament d’Educació i Universitats . Canvi de Tendència: augment del nombre de Professors
 9. 9. Canvi de Tendència en Educació Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament d’Educació i Universitats . Si sena hora 5 . 275 nous mestres Subvenció injustificada de l’escola concertada, sense criteris iguals per a tots els centres Pacte nacional per l’Educació: igualtat de condicions per a tots els centres que reben finançament públic . 1 .200 milions d’ € per a una educació igual per a tothom. Foment de la divisió: Classes de renta superior a la privada, classes populars a la pública Cohesió Social 15% anual 8% anual Increment pressupostari mig La gran prioritat Mai va ser prioritaria Escola Pública Govern TRIPARTIT Govern CiU
 10. 10. Universitats, Recerca i S ocietat de la Informació ?
 11. 11. CiU Tripartit Evolució del Pressupost del Departament d ’Universitats, recerca i Societat de la Informació , en milions d’€ Canvi de Tendència: augment de la despesa Universitats, recerca i Societat de la Informació : Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament d’Universitats, R ecerca i Societat de la Informació .
 12. 12. Sanitat?
 13. 13. CiU Tripartit Despesa en Sanitat : Evolució del Pressupost del Departament de Salut, en milions d’€ Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament de Salut. Canvi de Tendència: augment significatiu de la despesa en Sanitat
 14. 14. Canvi de Tendència en Sanitat Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament de Salut. Catalunya comença a acostar la seva despesa en salut a la al d’altres països de renta similar a la nostra 1.119 € 860 € Despesa pública anual per habitant 4,4 % 3,8 % Part de PIB destinada a Salut TRIPARTIT 2006 CiU 2003
 15. 15. S anitat: excés de despesa en farmàcia ? Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament de Salut. Evolució dels increments de la despesa farmacèutica El govern T ripartit ha introduït mesures per racional itzar la despesa en farmacia: el poder de la industria farmacèuti ca ha tingut un contrapès en el govern . CiU Tripartit
 16. 16. Sanitat: llistes d ’ e spera : Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del INE 2004 i del Departament de Salut. L’activitat quirúrgica ha augmentat un 10% El temps d’espera s’ha reduït en 33 dies 4,52 5,64 Mesos en llista d’espera 58.700 66.567 Persones en llista d’espera 155.686 141.520 Activitat quirúrgica TRIPARTIT 2006 CiU 2003
 17. 17. S anitat: equipaments sanitaris Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament de Salut. Finançament dels equipaments de salut, en milions d‘€s CiU Tripartit Canvi de Tendència: augment significatiu de la despesa en Equipaments
 18. 18. Medi Ambient?
 19. 19. Canvi de tendència en Medi Ambient Prevenció, màxima recuperació i tractament dels residus generats Greu problema ambiental pel país. No hi havia planificació. Deixalles 29,8 % d’espais protegits per la Xarxa Natura 2000, compliment dels requisits europeus de protecció de la natura. 19 % d’espais naturals protegits per la Xarxa Natura 2000 i amenaça de sancions de la UE per incompliment. Xarxa Natura 2000 i la UE Tractament dels residus contaminants i radioactius: proves pilot, adjudicació dels treballs de retirada i tractament dels residus, anàlisi de l’entorn i la seva evolució. Cas omís a l’existència de residus contaminants i radioactius al riu Ebre al pas per Flix. residus contaminants i radioactius Barcelona i l’àrea metropolitana s’han declarat zones de protecció especial per a la millora de la qualitat de l’aire. Hi ha una xarxa de control diari de l’estat de l’aire de tot Catalunya. Cas omís a la contaminació atmosfèrica Contaminació atmosfèrica TRIPARTIT 2006 CiU 2003
 20. 20. Treball?
 21. 21. A tur Fonts: Elaboració pròpia. Dades extretes de l’Enquesta de població activa i enquesta de les forces de treball Taxa d'atur a Catalunya CiU Tripartit Baixada significati va de l’Atur
 22. 22. A ccidents laborals CiU Tripartit Baixada significati va dels accidents laborals Fonts: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament de Seguretat i Indústria
 23. 23. Ajuts a les Famílies?
 24. 24. CiU Tripartit Despesa en Benestar i Família : Evolució del Pressupost del Departament de Benestar i Família , en milions d’€ Canvi de Tendència: augment significatiu de la despesa en Famílies Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament de Benestar i Família
 25. 25. Ajuts a les famílies Ajudes a les famílies en € / any Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament de Benestar i Família A més, s’han creat dos tipus d’ajuts: un universal i un altre segons nivell de renda . 700 € 0 € Famílies monoparentals 700 € 600 € Famílies nombroses 600 € 525 € Famílies amb nens 0-3 anys TRIPARTIT 2006 CiU 2003
 26. 26. Gent Gran Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament de Benestar i Família 15040 9244 Telealarma 25667 20933 Atenció domiciliària 17483 13723 Residències gent gran (places any) TRIPARTIT 2005 CiU 2003
 27. 27. P laces per a p ersones amb discapacitat Fonts: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament de Benestar i Família Centres per a Persones amb discapacitat - Places públiques o concertades per any CiU Tripartit
 28. 28. Habitatge?
 29. 29. H abitatge s de protecció oficial Fonts: Elaboració pròpia, dades extretes de la Direcció General d’Habitatge Nombre d'habitatges iniciats amb Protecció Oficial CiU Tripartit
 30. 30. Canvi de tendència en Habitatge Fonts: Elaboració pròpia, dades extretes de la Direcció General d’Habitatge 151,4 M€ 67,4 M€ Pressupost d’habitatge Creació d’una ajuda per a habitatge de famílies amb risc d’exclusió social (17,1 M€) Habitatge = dret. L’habitatge és dirigit pels vaivens del Mercat Pla pel dret a l’habitatge: 34.483 habitatges protegits realitzats i iniciats, + reserves de sòl per construir-ne 53.000 més. Disminució de l’oferta d’habitatge protegit de 16.033 unitats el 1996 a 5.073 el 2003 Habitatge Protegit innovadora i forta, fent front a les injustícies del Mercat residual Política d’habitatge TRIPARTIT 2006 CiU 2003
 31. 31. i... els valors democràtics
 32. 32. Tres anys de política amb valors <ul><li>Lluita contra les males pràctiques polítiques: transparència en la gestió . </li></ul><ul><li>Reducció del Dèficit de la Generalitat, heredat de Ciu, en un 83,5 % en 3 anys. </li></ul><ul><li>Creació d’una política del foment de la cultura de Pau . </li></ul><ul><li>57 M€ per a cooperació al desenvolupament (més del doble que amb CiU) </li></ul><ul><li>Creació d’una política de recuperació de la Memòria Democràtica . </li></ul><ul><li>Solució al greu problema de saturació dels centres penitenciaris (nou pla d’equipaments . No s’havien creat places noves des del 1991) </li></ul><ul><li>Creació d’un pla de ciutadania i immigració (69 M€) </li></ul><ul><li>Creació d’una política ambiental moderna . </li></ul><ul><li>Nou model de gestió dels residus de Catalunya, basat en la prevenció i la reutilització. </li></ul><ul><li>Política de control de la contaminació de l’aire, especialment a Barcelona. </li></ul>
 33. 33. <ul><li>- Política pública de recuperació de la memòria democràtica. </li></ul><ul><li>Foment a la creació i difusió de la documentació de la República i la guerra civil, així com l’elaboració de material educatiu escolar que no oblidi aquesta part de la nostra història, ... </li></ul><ul><li>Programa de suport a entitats i municipis per a la recuperació de la memòria col·lectiva de la història i la lluita per la democràcia. </li></ul><ul><li>Projecte de llei del memorial democràtic . </li></ul><ul><li>Mandat inclòs al nou estatut per a que els poders públics vetllin pel coneixement de la memòria històrica de Catalunya. </li></ul><ul><li>Conveni per a l’elaboració d’un pla pilot de localització dels llocs emblemàtics de la Guerra Civil, la repressió franquista i la lluita antifranquista sobre el territori. </li></ul>Memòria Històrica:
 34. 34. En els darrers 3 anys s’ ha n combatut les injustícies heretades Els governs de dretes de CiU i PP les havien mantingut i ens van situar a la c ua d’Europa en benestar de la població
 35. 35. + polítiques socials + benestar i qualitat de vida + valors democràtics El Govern Tripartit ha canviat les tendències:
 36. 36. Cal consolidar les noves tendències
 37. 37. Cal mantenir les dretes fora del Govern
 38. 38. Votem als qui garanteixen Polítiques S ocials Progressistes
 39. 39. Votem CATALANISTES I D’ESQUERRES 1 de Novembre de 2006 Eleccions al Parlament de Catalunya

×