Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Què diuen els números?  é s hora de que els ciutadans pass e m comptes amb els nostres representants... 1 de Novembre de...
D espesa  pública ?
Despesa Pública : Fonts: Balanç del Pla de Govern Generalitat de Catalunya Canvi de Tendència: augment significatiu de l...
Educació?
Despesa en Educació : Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament d’Educació i Universitats . Percentatge d...
CiU Tripartit Evolució del Pressupost del Departament d ’Educació , en milions d’€ Canvi de Tendència: augment de la d...
Import compromès en escoles, en mi lions d’ € . Despesa en Escoles CiU Tripartit Font: Elaboració pròpia. Dades extret...
Professorat: places convocades Despesa en Professors CiU Tripartit Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departa...
Canvi de Tendència en Educació Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament d’Educació i Universitats . Si s...
Universitats, Recerca i S ocietat de la Informació ?
CiU Tripartit Evolució del Pressupost del Departament d ’Universitats, recerca i Societat de la Informació , en milions d...
Sanitat?
CiU Tripartit Despesa en Sanitat : Evolució del Pressupost del Departament de Salut, en milions d’€ Font: Elaboració prò...
Canvi de Tendència en Sanitat Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament de Salut. Catalunya comença a acos...
S anitat: excés de despesa en farmàcia ? Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament de Salut. Evolució dels...
Sanitat: llistes d ’ e spera : Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del INE 2004 i del Departament de Salut. L’activ...
S anitat: equipaments sanitaris Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament de Salut. Finançament dels equip...
Medi Ambient?
Canvi de tendència en Medi Ambient Prevenció, màxima recuperació i tractament dels residus generats Greu problema ambienta...
Treball?
A tur Fonts: Elaboració pròpia. Dades extretes de l’Enquesta de població activa i enquesta de les forces de treball Taxa ...
A ccidents laborals CiU Tripartit Baixada significati va dels accidents laborals Fonts: Elaboració pròpia. Dades extret...
Ajuts a les Famílies?
CiU Tripartit Despesa en Benestar i Família : Evolució del Pressupost del Departament de Benestar i Família , en milion...
Ajuts a les famílies Ajudes a les famílies en € / any Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament de Benest...
Gent Gran Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament de Benestar i Família 15040 9244 Telealarma 25667 20933...
P laces per a p ersones amb discapacitat Fonts: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament de Benestar i Família ...
Habitatge?
H abitatge s de protecció oficial Fonts: Elaboració pròpia, dades extretes de la Direcció General d’Habitatge Nombre d'...
Canvi de tendència en Habitatge Fonts: Elaboració pròpia, dades extretes de la Direcció General d’Habitatge 151,4 M€ 67,4...
i... els valors democràtics
Tres anys de política amb valors <ul><li>Lluita contra les males pràctiques polítiques: transparència en la gestió . </li...
<ul><li>- Política pública de recuperació de la memòria democràtica. </li></ul><ul><li>Foment a la creació i difusió de...
En els darrers 3 anys s’ ha n combatut les injustícies heretades Els governs de dretes de CiU i PP les havien mantingut ...
+ polítiques socials + benestar i qualitat de vida + valors democràtics El Govern Tripartit ha canviat les tendències:
Cal consolidar  les noves tendències
Cal mantenir les dretes fora del Govern
Votem als qui garanteixen Polítiques S ocials Progressistes
Votem CATALANISTES I D’ESQUERRES 1 de Novembre de 2006 Eleccions al Parlament de Catalunya
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Que diuen els números? Slide 1 Que diuen els números? Slide 2 Que diuen els números? Slide 3 Que diuen els números? Slide 4 Que diuen els números? Slide 5 Que diuen els números? Slide 6 Que diuen els números? Slide 7 Que diuen els números? Slide 8 Que diuen els números? Slide 9 Que diuen els números? Slide 10 Que diuen els números? Slide 11 Que diuen els números? Slide 12 Que diuen els números? Slide 13 Que diuen els números? Slide 14 Que diuen els números? Slide 15 Que diuen els números? Slide 16 Que diuen els números? Slide 17 Que diuen els números? Slide 18 Que diuen els números? Slide 19 Que diuen els números? Slide 20 Que diuen els números? Slide 21 Que diuen els números? Slide 22 Que diuen els números? Slide 23 Que diuen els números? Slide 24 Que diuen els números? Slide 25 Que diuen els números? Slide 26 Que diuen els números? Slide 27 Que diuen els números? Slide 28 Que diuen els números? Slide 29 Que diuen els números? Slide 30 Que diuen els números? Slide 31 Que diuen els números? Slide 32 Que diuen els números? Slide 33 Que diuen els números? Slide 34 Que diuen els números? Slide 35 Que diuen els números? Slide 36 Que diuen els números? Slide 37 Que diuen els números? Slide 38 Que diuen els números? Slide 39
Upcoming SlideShare
Computacion Patricia CobeñAs
Next

0 Likes

Share

Que diuen els números?

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Que diuen els números?

 1. 1. Què diuen els números? é s hora de que els ciutadans pass e m comptes amb els nostres representants... 1 de Novembre de 2006 Eleccions al Parlament de Catalunya
 2. 2. D espesa pública ?
 3. 3. Despesa Pública : Fonts: Balanç del Pla de Govern Generalitat de Catalunya Canvi de Tendència: augment significatiu de la D espesa P ública Evolució de la despesa consolidada del Pressupost de la Generalitat a Catalunya, en milions d’ € . 16.911 M€ 29.689 M€ CiU Tripartit
 4. 4. Educació?
 5. 5. Despesa en Educació : Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament d’Educació i Universitats . Percentatge del Pressupost de la Generalitat destinat al departament d'Educació CiU Tripartit Inversió de la Tendència: ara creix
 6. 6. CiU Tripartit Evolució del Pressupost del Departament d ’Educació , en milions d’€ Canvi de Tendència: augment de la despesa en Educació Despesa en Educació : Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament d’Educació i Universitats .
 7. 7. Import compromès en escoles, en mi lions d’ € . Despesa en Escoles CiU Tripartit Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament d’Educació i Universitats . Canvi de Tendència: augment de la despesa en Escoles
 8. 8. Professorat: places convocades Despesa en Professors CiU Tripartit Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament d’Educació i Universitats . Canvi de Tendència: augment del nombre de Professors
 9. 9. Canvi de Tendència en Educació Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament d’Educació i Universitats . Si sena hora 5 . 275 nous mestres Subvenció injustificada de l’escola concertada, sense criteris iguals per a tots els centres Pacte nacional per l’Educació: igualtat de condicions per a tots els centres que reben finançament públic . 1 .200 milions d’ € per a una educació igual per a tothom. Foment de la divisió: Classes de renta superior a la privada, classes populars a la pública Cohesió Social 15% anual 8% anual Increment pressupostari mig La gran prioritat Mai va ser prioritaria Escola Pública Govern TRIPARTIT Govern CiU
 10. 10. Universitats, Recerca i S ocietat de la Informació ?
 11. 11. CiU Tripartit Evolució del Pressupost del Departament d ’Universitats, recerca i Societat de la Informació , en milions d’€ Canvi de Tendència: augment de la despesa Universitats, recerca i Societat de la Informació : Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament d’Universitats, R ecerca i Societat de la Informació .
 12. 12. Sanitat?
 13. 13. CiU Tripartit Despesa en Sanitat : Evolució del Pressupost del Departament de Salut, en milions d’€ Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament de Salut. Canvi de Tendència: augment significatiu de la despesa en Sanitat
 14. 14. Canvi de Tendència en Sanitat Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament de Salut. Catalunya comença a acostar la seva despesa en salut a la al d’altres països de renta similar a la nostra 1.119 € 860 € Despesa pública anual per habitant 4,4 % 3,8 % Part de PIB destinada a Salut TRIPARTIT 2006 CiU 2003
 15. 15. S anitat: excés de despesa en farmàcia ? Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament de Salut. Evolució dels increments de la despesa farmacèutica El govern T ripartit ha introduït mesures per racional itzar la despesa en farmacia: el poder de la industria farmacèuti ca ha tingut un contrapès en el govern . CiU Tripartit
 16. 16. Sanitat: llistes d ’ e spera : Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del INE 2004 i del Departament de Salut. L’activitat quirúrgica ha augmentat un 10% El temps d’espera s’ha reduït en 33 dies 4,52 5,64 Mesos en llista d’espera 58.700 66.567 Persones en llista d’espera 155.686 141.520 Activitat quirúrgica TRIPARTIT 2006 CiU 2003
 17. 17. S anitat: equipaments sanitaris Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament de Salut. Finançament dels equipaments de salut, en milions d‘€s CiU Tripartit Canvi de Tendència: augment significatiu de la despesa en Equipaments
 18. 18. Medi Ambient?
 19. 19. Canvi de tendència en Medi Ambient Prevenció, màxima recuperació i tractament dels residus generats Greu problema ambiental pel país. No hi havia planificació. Deixalles 29,8 % d’espais protegits per la Xarxa Natura 2000, compliment dels requisits europeus de protecció de la natura. 19 % d’espais naturals protegits per la Xarxa Natura 2000 i amenaça de sancions de la UE per incompliment. Xarxa Natura 2000 i la UE Tractament dels residus contaminants i radioactius: proves pilot, adjudicació dels treballs de retirada i tractament dels residus, anàlisi de l’entorn i la seva evolució. Cas omís a l’existència de residus contaminants i radioactius al riu Ebre al pas per Flix. residus contaminants i radioactius Barcelona i l’àrea metropolitana s’han declarat zones de protecció especial per a la millora de la qualitat de l’aire. Hi ha una xarxa de control diari de l’estat de l’aire de tot Catalunya. Cas omís a la contaminació atmosfèrica Contaminació atmosfèrica TRIPARTIT 2006 CiU 2003
 20. 20. Treball?
 21. 21. A tur Fonts: Elaboració pròpia. Dades extretes de l’Enquesta de població activa i enquesta de les forces de treball Taxa d'atur a Catalunya CiU Tripartit Baixada significati va de l’Atur
 22. 22. A ccidents laborals CiU Tripartit Baixada significati va dels accidents laborals Fonts: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament de Seguretat i Indústria
 23. 23. Ajuts a les Famílies?
 24. 24. CiU Tripartit Despesa en Benestar i Família : Evolució del Pressupost del Departament de Benestar i Família , en milions d’€ Canvi de Tendència: augment significatiu de la despesa en Famílies Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament de Benestar i Família
 25. 25. Ajuts a les famílies Ajudes a les famílies en € / any Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament de Benestar i Família A més, s’han creat dos tipus d’ajuts: un universal i un altre segons nivell de renda . 700 € 0 € Famílies monoparentals 700 € 600 € Famílies nombroses 600 € 525 € Famílies amb nens 0-3 anys TRIPARTIT 2006 CiU 2003
 26. 26. Gent Gran Font: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament de Benestar i Família 15040 9244 Telealarma 25667 20933 Atenció domiciliària 17483 13723 Residències gent gran (places any) TRIPARTIT 2005 CiU 2003
 27. 27. P laces per a p ersones amb discapacitat Fonts: Elaboració pròpia. Dades extretes del Departament de Benestar i Família Centres per a Persones amb discapacitat - Places públiques o concertades per any CiU Tripartit
 28. 28. Habitatge?
 29. 29. H abitatge s de protecció oficial Fonts: Elaboració pròpia, dades extretes de la Direcció General d’Habitatge Nombre d'habitatges iniciats amb Protecció Oficial CiU Tripartit
 30. 30. Canvi de tendència en Habitatge Fonts: Elaboració pròpia, dades extretes de la Direcció General d’Habitatge 151,4 M€ 67,4 M€ Pressupost d’habitatge Creació d’una ajuda per a habitatge de famílies amb risc d’exclusió social (17,1 M€) Habitatge = dret. L’habitatge és dirigit pels vaivens del Mercat Pla pel dret a l’habitatge: 34.483 habitatges protegits realitzats i iniciats, + reserves de sòl per construir-ne 53.000 més. Disminució de l’oferta d’habitatge protegit de 16.033 unitats el 1996 a 5.073 el 2003 Habitatge Protegit innovadora i forta, fent front a les injustícies del Mercat residual Política d’habitatge TRIPARTIT 2006 CiU 2003
 31. 31. i... els valors democràtics
 32. 32. Tres anys de política amb valors <ul><li>Lluita contra les males pràctiques polítiques: transparència en la gestió . </li></ul><ul><li>Reducció del Dèficit de la Generalitat, heredat de Ciu, en un 83,5 % en 3 anys. </li></ul><ul><li>Creació d’una política del foment de la cultura de Pau . </li></ul><ul><li>57 M€ per a cooperació al desenvolupament (més del doble que amb CiU) </li></ul><ul><li>Creació d’una política de recuperació de la Memòria Democràtica . </li></ul><ul><li>Solució al greu problema de saturació dels centres penitenciaris (nou pla d’equipaments . No s’havien creat places noves des del 1991) </li></ul><ul><li>Creació d’un pla de ciutadania i immigració (69 M€) </li></ul><ul><li>Creació d’una política ambiental moderna . </li></ul><ul><li>Nou model de gestió dels residus de Catalunya, basat en la prevenció i la reutilització. </li></ul><ul><li>Política de control de la contaminació de l’aire, especialment a Barcelona. </li></ul>
 33. 33. <ul><li>- Política pública de recuperació de la memòria democràtica. </li></ul><ul><li>Foment a la creació i difusió de la documentació de la República i la guerra civil, així com l’elaboració de material educatiu escolar que no oblidi aquesta part de la nostra història, ... </li></ul><ul><li>Programa de suport a entitats i municipis per a la recuperació de la memòria col·lectiva de la història i la lluita per la democràcia. </li></ul><ul><li>Projecte de llei del memorial democràtic . </li></ul><ul><li>Mandat inclòs al nou estatut per a que els poders públics vetllin pel coneixement de la memòria històrica de Catalunya. </li></ul><ul><li>Conveni per a l’elaboració d’un pla pilot de localització dels llocs emblemàtics de la Guerra Civil, la repressió franquista i la lluita antifranquista sobre el territori. </li></ul>Memòria Històrica:
 34. 34. En els darrers 3 anys s’ ha n combatut les injustícies heretades Els governs de dretes de CiU i PP les havien mantingut i ens van situar a la c ua d’Europa en benestar de la població
 35. 35. + polítiques socials + benestar i qualitat de vida + valors democràtics El Govern Tripartit ha canviat les tendències:
 36. 36. Cal consolidar les noves tendències
 37. 37. Cal mantenir les dretes fora del Govern
 38. 38. Votem als qui garanteixen Polítiques S ocials Progressistes
 39. 39. Votem CATALANISTES I D’ESQUERRES 1 de Novembre de 2006 Eleccions al Parlament de Catalunya

Views

Total views

1,254

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

59

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×