นิเทศผสมผสาน 2014 final

351 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

นิเทศผสมผสาน 2014 final

 1. 1. 18/02/57 2 1
 2. 2. 18/02/57 3 4 2
 3. 3. 18/02/57 5 6 3
 4. 4. 18/02/57 12 10 8 8.09 9.45 9.36 9.6 8.67 6.05 5.7 6 4 10.21 8.79 5.54 6.27 5.92 5.02 5.01 อัตราเกิด อัตราตาย 2 0 2550 2551 2552 ที่มา: รายงาน 1202 รง.517/1-4 0.5 0.45 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 0 2553 2551 2556 0.45 0.42 0.33 0.34 0.26 2555 7 0.33 2550 2554 2552 ที่มา: รายงาน 1202 รง.517/1-4 0.309 2553 2554 2555 2556 8 4
 5. 5. 18/02/57 3000 2500 Diarrhoea 2000 Pyrexia 1500 Pneumonia 1000 H.conjunctivitis DHF total 500 0 50 51 52 53 54 55 56 9 10 5
 6. 6. 18/02/57 11 12 6
 7. 7. 18/02/57 99.3 100 80 62.52 60 55.9 40 20 รูปร่างสมส่วน ตรวจพัฒนาการ พัฒนาการสมวัย 13 100 80 78.15 60 40 3.21 2.49 รูปร่างอ้วน 5.56 รูปร่างท้วม 10.59 20 รูปร่างผอม รูปร่างค่อนข้างผอม รูปร่างสมส่วน 0 14 7
 8. 8. 19.74 อายุ 15-19 ปี ต่อพันหญิง อายุ 15-19 ปี 19.07 อายุ<20ปี 60 50 40 30 20 10 0 อายุ 15-19ปี 18/02/57 15 8.33 16 8
 9. 9. 18/02/57 14.4 58.42 สูบบหรี่ 24.18 2.98 ดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ ยาบ้า ไม่ใช้สารเสพติด 17 18 9
 10. 10. 18/02/57 1. พัฒนาระบบบริการสุขภาพสูงอายุ เพื่อลด พฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง ใน รพ.สต. 2. ขยายการดาเนินงานตาบลต้นแบบการดูแล ผู้สูงอายุระยะยาวสู่ตาบลโคกสาราญ สามแยก สวาท 3. กาหนด Long Term Care เป็นประเด็น ODOP ต่อเนื่อง 19 2.94 5.88 กายอุปกรณ์ ระหว่างดาเนินการ ไม่ได้รับบริการ 1. เยี่ยมฟื้นฟูผู้พิการแบบองค์รวมในชุมชน โดยทีมกายภาพบาบัดร่วมกับหมอครอบครัว 2. ประสาน อปท. และ พม. ในการจัดสวัสดิการ ช่วยเหลือผู้พิการทุกประเภท 3. เสริมศักยภาพชมรมผู้พิการอาเภอเลิงนกทา ในการช่วยเหลือสมาชิกอย่างเป็นรูปธรรม 20 10
 11. 11. 18/02/57 21 ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน ( เท่ากับ 16 ) นวดประคบ อบ ประคบ ทับหม้อเกลือ 22 11
 12. 12. 18/02/57 พื้นฐาน ดี ดีมาก 23 24 12
 13. 13. รพร.เลิงฯ โคกวิไล โคกใหญ่ ศรีแก้ว สร้างมิ่ง หนองยาง สมสะอาด โคกสาราญ กุดแห่ สามแยก กุดเชียงหมี กุดแข้ด่อน หวาย ป่าชาด ห้องแซง น้อมเกล้า หนองแคนฯ นากอก ช่องเม็ก รวม 18/02/57 7 โครงการ งบฯ 787,700 บาท 120 100 80 60 40 20 0 26 13
 14. 14. 18/02/57 25 20 16.92 18.87 20.52 15 10 5 0 2555 2556 2557 27 30 25 20 15 10 5 0 26.59 21.54 2555 2556 23.65 2557 28 14
 15. 15. 18/02/57 92.28 100 80 75.92 60 40 7.72 20 0 ติดตามผูผ่านการ ไม่กลับไปเสพ ้ บาบัดปี55 กลับไปเสพซ้า 29 30 15
 16. 16. 18/02/57 31 32 16
 17. 17. 18/02/57 33 34 17
 18. 18. 18/02/57 35 36 18
 19. 19. 18/02/57 ปี 2556 2557 ร้อยละที่ลดลง ค่าใช้จ่ายหมวดต้นทุนแปรผัน ไตรมาส 1 25,632,663.41 18,951,486.44 26.06 37 ลำดับ รพ.สต.,รพ. รำยรับ เฉลี่ยต่อเดือน รำยจ่ำย เฉลี่ยต่อเดือน คงเหลือ 1 สามแยก 236,407 78,802.33 434,854.42 144,951.47 493,767.23 2 กุดแห่ 333,491 111,163.67 148,374.65 149,281.89 1,026,360.32 3 หวาย 175,583 58,527.67 273,725.87 91,241.96 160,581.63 4 โคกวิไล 128,207 42,735.67 115,548.14 38,516.05 5,240 5 ห้องแซง 312,984.92 104,328.31 504,560.22 168,186.74 393,507.15 6 ป่าชาด 165,125 55,041.67 156,472.18 52,157.39 7 ศรีแก้ว 225,001 75,000.33 495,661.49 165,220.50 195,297.76 8 โคกใหญ่ 291,416.16 97,138.72 359,616.79 119,872.26 688,438.60 9 กุดเชียงหมี 631,283.14 210,427.71 664,236 221,412 444,893.14 10 กุดแข้ด่อน 131,354 43,784.76 246,832.43 82,277.48 657,997.18 11 สร้างมิ่ง 234,380 78,126.67 177,291.02 59,097.01 3,760 704,924.47 38 19
 20. 20. 18/02/57 ลำดับ รพ.สต.,รพ. รำยรับ 12 โคกสาราญ 13 สมสะอาด 14 หนองยาง 15 นากอก 16 ช่องเม็ก 17 เฉลี่ยต่อเดือน รำยจ่ำย เฉลี่ยต่อเดือน คงเหลือ 148,257.16 49,419.05 281,938.37 93,979.46 1,912 124,015 41,338.33 149,920.05 49,973.35 443,780.69 129,444 43,148 236,369 78,789.67 480 298,785.90 99,595.30 478,524.08 159,508.03 324,516.20 179,046.11 59,682.04 215,315.10 71,771.70 หนองแคนน้อย 151,219.99 50,406.66 307,204 102,401.33 235,787.42 18 น้อมเกล้า 235,061.50 78,353.83 337,738.42 112,579.47 348,055.22 19 รพร.เลิงนกทา 24,546,812.37 8,182,270.79 27,793,354.01 9,264,451.33 5,301,016.04 รวม 28,677,874.25 9,559,291.42 33,677,007.25 11,225,669.08 11,766,203.98 รวม รพ.สต. 4,131,061.88 1,377,020.63 5,883,653.24 1,961,217.75 6,465,187.94 335,888.93 39 ลาดับ รพ.สต. จานวนเงินที่เบิกต่อ จานวนเงินที่เบิกต่อ เดือน (บาท) ปี (บาท) 1 สามแยก 11,100 133,200 2 กุดแห่ 9,600 115,200 3 หวาย 7,200 86,400 4 โคกวิไล 4,500 54,000 5 ห้องแซง 9,900 118,800 6 ป่าชาด 4,200 50,400 7 ศรีแก้ว 7,800 93,600 8 โคกใหญ่ 4,500 54,000 9 กุดเชียงหมี 7,200 86,400 10 กุดแข้ด่อน 6,300 75,600 40 20
 21. 21. 18/02/57 ลำดับ รพ.สต. จำนวนเงินที่เบิกต่อ เดือน (บำท) จำนวนเงินที่เบิกต่อปี (บำท) 11 สร้างมิ่ง 10,800 129,600 12 โคกสาราญ 6,600 79,200 13 สมสะอาด 4,500 54,000 14 หนองยาง 5,400 64,800 15 นากอก 9,000 108,000 16 ช่องเม็ก 3,600 43,200 17 หนองแคนน้อย 4,200 50,400 18 น้อมเกล้า 4,500 54,000 19 รพร.เลิงนกทา 505,200 6,062,400 รวม 626,100 7,513,200 รวม รพ.สต. 120,900 1,450,800 41 42 21
 22. 22. 18/02/57 เป้าหมาย กลุ่มเสี่ยง ร้อยละ กลุ่มเสี่ยง ได้รับ U/S (ราย) (ราย) 3,004 865 28.76 43 44 22
 23. 23. 18/02/57 45 จานวน 60 จานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายเดือน อาเภอเลิงนกทา ปี พ.ศ.2556 เปรียบเทียบค่า baseline, target และ median 50 ปี เป้าหมาย (ราย) ผู้ป่วยรวม 2556 <40.80 179 2557 <43 0 40 30 20 10 0 เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. Baseline 51-56 0 0 0 1 1 3 3 0 1 0 0 0 2556 5 15 13 6 25 47 57 7 3 0 0 1 Median 51-56 0 0 3 1 2 6 13 10 12 4 0 0 Target(20%dfm) 0 0 2 1 2 5 10 8 10 3 0 0 46 23
 24. 24. 18/02/57 กลุ่มเสี่ยงสูง (Pre-DM ) ป่วยเป็น DM รายใหม่ ราย (ราย) 3,768 11 ร้อยละ 0.29 47 กลุ่มเสี่ยงสูง (Pre-HT) ราย ป่วยเป็น HT รายใหม่ (ราย) ร้อยละ 16,020 32 0.20 48 24
 25. 25. 18/02/57 20 11.33 12.67 12.02 10 7.66 3.61 ต.ค.-ม.ค.2557 ปี 2556 ปี2555 ปี 2554 ปี 2553 0 49 50 25
 26. 26. 18/02/57  51 52 26
 27. 27. 66.67 46.67 0 รพ.สต.โคกวิไล 0 รพ.สต.สวาท 20 16.67 รพ.สต.โคกวิไล 44.44 รพ.สต.สวาท 60 รพ.สต.โคกใหญ่ 40 รพ.สต.โคกใหญ่ 40 รพ.สต.ศรีแก้ว รพ.สต.สร้างมิ่ง รพ.สต.หนองยาง 76 รพ.สต.ศรีแก้ว 87.5 รพ.สต.สร้างมิ่ง 0 รพ.สต.หนองยาง 83.33 84.62 รพ.สต.สมสะอาด 47.06 33.33 รพ.สต.สมสะอาด รพ.สต.โคกสาราญ 50 รพ.สต.โคกสาราญ 30 รพ.สต.กุดแห่ รพ.สต.สามแยก รพ.สต.กุดเชียงหมี 50 รพ.สต.กุดแห่ 20 รพ.สต.สามแยก 0 รพ.สต.กุดแข้ด่อน 35.71 30.77 26.67 รพ.สต.กุดเชียงหมี 60 รพ.สต.หวาย รพ.สต.ป่าชาด รพ.สต.ห้องแซง รพ.สต.น้อมเกล้า 60 รพ.สต.กุดแข้ด่อน 0 70 รพ.สต.หวาย 80 รพ.สต.ป่าชาด 33.33 50 รพ.สต.ห้องแซง 46.43 40 รพ.สต.น้อมเกล้า 100 รพ.สต.หนองแคนน้อย รพ.สต.นากาก รพ.สต.ช่องเม็ก 60 รพ.สต.หนองแคนน้อย 50 รพ.สต.นากาก 80 60 40 20 0 รพ.สต.ช่องเม็ก 18/02/57 66.67 34 53 39.47 0 54 27
 28. 28. 18/02/57 55 เป้าหมาย ผลงานปี 57 ผลงานสะสม ร้อยละ (ราย) 5 ปี (53-57) 20,830 455 13,782 66.16 56 28
 29. 29. 18/02/57 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2555 2556 2557 57 58 29
 30. 30. 63.14 67.76 53.12 49.79 44.06 รวม 67.82 63.53 54.48 51.62 รวม 31.21 รพร.เลิงฯ 29.86 16.94 รพร.เลิงนกทา 15.46 8.03 โคกวิไล โคกใหญ่ 91.27 โคกวิไล โคกใหญ่ ศรีแก้ว 98.3 ศรีแก้ว 92.14 สร้างมิ่ง หนองยาง สมสะอาด โคกสาราญ 94.4 สร้างมิ่ง หนองยาง สมสะอาด โคกสาราญ 45.4 กุดแห่ สามแยก กุดเชียงหมี กุดแข้ด่อน หวาย 66.02 57.94 กุดแห่ 64.51 56.26 สามแยก 0.6 กุดแข้ด่อน 69.71 ป่าชาด ห้องแซง น้อมเกล้า 26.83 12.16 กุดเชียงหมี 98.28 หวาย นากอก 69.58 .ป่าชาด 0 หนองแคนน้อย 98.73 ห้องแซง 100 น้อมเกล้า 50 นากอก 100 หนองแคนน้อย ช่องเม็ก 50 ช่องเม็ก 18/02/57 94.47 52.43 2.61 25.38 0 59 98.19 95.42 91.05 49.5 24.21 1.23 60 30
 31. 31. 64.32 67.82 62.28 52.46 39.32 รวม โคกวิไล รพร.เลิงนกทา 68.94 70.54 65.54 57.54 45.34 รวม 20.31 10.73 รพร.เลิงนกทา ศรีแก้ว โคกใหญ่ 34 รพ.สต.โคกวิไล โคกใหญ่ ศรีแก้ว สร้างมิ่ง หนองยาง สมสะอาด โคกสาราญ กุดแห่ 95.67 สร้างมิ่ง หนองยาง สมสะอาด โคกสาราญ 54.549.89 กุดแห่ 84.35 สามแยก 53.6 สามแยก 1.35 กุดเชียงหมี 23.62 กุดเชียงหมี 31.11 กุดแข้ด่อน 28.69 14.07 กุดแข้ด่อน 47.47 หวาย 59.53 หวาย 51.11 ป่าชาด 80 ป่าชาด 94.81 ห้องแซง 98.03 ห้องแซง 0 น้อมเกล้า 60 น้อมเกล้า 100 หนองแคนน้อย 100 หนองแคนน้อย 50 นากอก 20 นากอก ช่องเม็ก 40 ช่องเม็ก 18/02/57 95.19 91.1491.49 54.27 26.27 5.28 0 61 90.25 91.67 91.43 48.02 0.74 20.57 62 31
 32. 32. 18/02/57 63 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ผู้ป่วยเรือรังและผู้สงอายุ 65 ปีขึ้นไป ้ ู อื่น ๆ 64 32
 33. 33. 18/02/57 65 66 33
 34. 34. 18/02/57 Crisis Commitment Concern Continuous 67 1 2 รองรับนโยบาย พัฒนาสุขภาพ รัฐมนตรีฯ ตามกลุ่มวัย -192,500 บาท -1,387,380 บาท [52.08%] [7.23%] -18 โครงการ -1 โครงการ 3 4 พัฒนาและ จัดระบบบริการ พัฒนาระบบ บริหารจัดการ -523,800 บาท [19.66%] -5 โครงการ 68 34
 35. 35. 18/02/57 93.75 ดาเนินการแล้วเสร็จ กาลังดาเนินการ ยังไม่ดาเนินการ 69 70 35
 36. 36. 18/02/57 71 72 36

×