Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Genetwerkt innoveren

444 views

Published on

Artikel over genetwerkt innoveren uit BrabantBreed

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Genetwerkt innoveren

  1. 1. 6 | BRABANTBREED RUBRIEK INNOVEREN: WE KUNNEN HET NIET ALLEEN! HET KOPPELEN VAN KENNIS, KUNDE, CREATIVITEIT EN CONTACTEN IS DE KUNST Van alle tijden… Het ontstaan van creatieve samenwerkingsverbanden is van alle tijden. Neem als voorbeeld de ontginning van De Schermer, een poldergebied in Noord-Holland van bijna 65 km2 groot. Om deze ontginning te bewerkstelligen kwamen particuliere initiatiefnemers in de 17de eeuw op eigen initiatief bijeen, waarna de plannen om het toenmalige Schermermeer in te polderen gezamenlijk zijn uitgevoerd. N iet enkel deze gezamenlijke De doelstelling van de deelname is actie is bijzonder te noemen, het verkrijgen van subsidiegelden van maar ook de innovatieve wijze AgentschapNL ten behoeve van het waarop deze inpoldering heeft realiseren van de beoogde ver- plaatsgevonden is opmerkelijk. Zo nieuwingen. werd het Schermermeer allereerst uitgerust met een binnenboezem, met Gemiddeld gaan deze ondernemingen gevolg dat kleine peilverschillen voor 88% collectieve investeringen gemakkelijk konden worden opgevan- doen in nieuwe producten, diensten gen. Hiernaast werden in de Schermer, en technologieën of een combinatie in plaats van losse gangen, een aantal daarvan. Feit is dat al deze afzonder- maalcomplexen van ondermolens lijke ondernemingen reeds ideeën toegevoegd. Het grote voordeel van hadden voor vernieuwingen. Wat dit systeem was dat wanneer een echter nog ontbrak waren de juiste INNOVATIE molen uitviel, de gang gewoon door kennis, kunde en contacten om deze kon gaan. Doordat de drooggevallen vernieuwingen daadwerkelijk te vruchtbare kleigrond door de realiseren. Via het uitgebreide initiatiefnemers verpacht kon worden, netwerk van Brabant Onderneemt zijn ontstond uiteindelijk een gezamen- op relatief korte termijn voldoende lijke economische en maatschap- samenwerkingspartners gevonden. pelijke activiteit. Welke innovatiestrategie Samenwerking anno nu… toepassen? Ook in onze huidige tijd wordt driftig Kijken we naar Apple, dan zie je een samengewerkt, hetgeen meer dan compleet ander verhaal. Afdelingen eens tot creatieve resultaten leidt. Zo worden strikt gescheiden, zodat door hebben bijvoorbeeld 11 ondernemin- de verschillende inzichten de kwaliteit gen eind april via Brabant Onderneemt hoog gehouden kan worden. Bedrijven een gezamenlijk projectplan ingediend met toegevoegde waarde worden bij AgentschapNL, om deel te kunnen opgekocht in plaats van opgezocht. nemen aan de IPC tender (‘IPC’ staat Door juist het verschil tussen voor Innovatie Prestatie Contract). Het disciplines uit te buiten is het Apple gaat om de ondernemingen Secure In gelukt om een van de meest innova- Air, Bureau & Zo, GROMM, Salestouch, tieve bedrijven van het huidig tijdperk Neotrack, 3Masters, Art Nature Design, te worden. Sanders Innovation, Into Conferences, Robotics Industries en FullWebService. Binnen de gezamenlijke werking van Hiermee is de start gemaakt voor het Brabant Onderneemt is een dergelijke ontstaan van gezamenlijke innovatie. innovatiestrategie natuurlijk maar in
  2. 2. RUBRIEK BRABANTBREED | 7beperkte mate haalbaar. Ten eersteomdat het hoofd R&D, Innovatie enMarketing meestal een en dezelfde Het begint met het stellen van de Werkadvies en WOID. Natuurlijk zullenpersoon is. Ten tweede omdat het vraag binnen het juiste netwerk. Om niet enkel de deelnemende bedrijvenopkopen van elk bedrijf dat toege- weer even terug te grijpen naar het zelf maar ook het gehele netwerk opvoegde waarde zou kunnen hebben IPC-project van Brabant Onderneemt; de hoogte worden gehouden van devaak geen optie is. De vraag is hoe binnen dit project vindt actieve ontwikkelingen binnen het project. Detlef La Grandgaan we concreet te werk in een samenwerking plaats via periodieke Co-creatie adviseur Detlef@woid.nleconomie waar samenwerking steeds contactmomenten en/of digitaal via The sky is the limitbelangrijker wordt? de LinkedIn-groep. Tijdens eerdere Creatieve en innovatieve samen- contactmomenten werd het IPC-project werkingen leiden tot wonderbaarlijkeDe kunst van het koppelen uitgediept, werden de individuele resultaten, zoveel is zeker. DusBedenk dat alle kennis al beschikbaar plannen voorgelegd en werden waarom zouden de volgendeis. Deze kennis is alleen nog niet aan potentiële partners gevonden. Facebook en Ipad niet uit het netwerkelkaar gekoppeld. Het is dus de kunst Gedurende het project zal het login van Brabant Onderneemt kunnenom de juiste combinaties te maken, gedeelte van de Brabant Onderneemt komen? Ook deze producten zijnzodat binnen die combinaties een website verder uitgebreid worden, om gegroeid vanuit een gezamenlijke zo een nieuwe samenwerkingsom- gedachte. Eendracht maak macht;waar vind je de juiste kennis? En kan geving te creëren. Ook zal een actieve innovatieve eendracht leidt tot kracht!deze kennis dan direct ‘copy-paste’ in begeleiding en ondersteuningeen project geschoven worden? plaatsvinden door de bedrijven

×