SlideShare a Scribd company logo
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề thi có 05 trang)

ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012
Môn: HOÁ HỌC; Khối A và Khối B
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề thi 169

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:............................................................................

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố:
H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40;
Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Ag = 108.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Cho 42,4 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 (có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 1) tác dụng với
dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn còn lại m gam chất rắn. Giá trị của m là
A. 19,2.
B. 9,6.
C. 12,8.
D. 6,4.
Câu 2: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(1) Cho Zn vào dung dịch AgNO3;
(2) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3;
(3) Cho Na vào dung dịch CuSO4;
(4) Dẫn khí CO (dư) qua bột CuO nóng.
Các thí nghiệm có tạo thành kim loại là
A. (1) và (2).
B. (1) và (4).
C. (2) và (3).
D. (3) và (4).
Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Trong hợp chất, tất cả các kim loại kiềm đều có số oxi hóa +1.
B. Tất cả các kim loại nhóm IIA đều có mạng tinh thể lập phương tâm khối.
C. Tất cả các hiđroxit của kim loại nhóm IIA đều dễ tan trong nước.
D. Trong nhóm IA, tính khử của các kim loại giảm dần từ Li đến Cs.
Câu 4: Trong phân tử axit cacboxylic X có số nguyên tử cacbon bằng số nhóm chức. Đốt cháy hoàn
toàn một lượng X thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Tên gọi của X là
A. axit axetic.
B. axit malonic.
C. axit oxalic.
D. axit fomic.
Câu 5: Cho dãy các dung dịch: axit axetic, phenylamoni clorua, natri axetat, metylamin, glyxin,
phenol (C6H5OH). Số dung dịch trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH là
A. 4.
B. 3.
C. 6.
D. 5.
Câu 6: Cho các phát biểu sau:
(1) Fructozơ và glucozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc;
(2) Saccarozơ và tinh bột đều không bị thủy phân khi có axit H2SO4 (loãng) làm xúc tác;
(3) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp;
(4) Xenlulozơ và saccarozơ đều thuộc loại đisaccarit.
Phát biểu đúng là
A. (1) và (2).
B. (3) và (4).
C. (2) và (4).
D. (1) và (3).
Câu 7: Lên men 90 kg glucozơ thu được V lít ancol etylic (D = 0,8 g/ml) với hiệu suất của quá trình
lên men là 80%. Giá trị của V là
A. 46,0.
B. 57,5.
C. 23,0.
D. 71,9.
Câu 8: Tiến hành điện phân (với điện cực trơ) V lít dung dịch CuCl2 0,5M. Khi dừng điện phân thu
được dung dịch X và 1,68 lít khí Cl2 (đktc) duy nhất ở anot. Toàn bộ dung dịch X tác dụng vừa đủ với
12,6 gam Fe. Giá trị của V là
A. 0,15.
B. 0,60.
C. 0,45.
D. 0,80.
Câu 9: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Sợi bông, tơ tằm thuộc loại polime thiên nhiên.
B. Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều thuộc loại tơ tổng hợp.
C. Polietilen và poli(vinyl clorua) là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng.
D. Tơ nilon–6,6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit axetic.
Trang 1/5 - Mã đề thi 169
Câu 10: Cho 20 gam hỗn hợp gồm hai amin no, đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với V ml dung
dịch HCl 1M, thu được dung dịch chứa 31,68 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là
A. 320.
B. 50.
C. 200.
D. 100.
Câu 11: Hấp thụ hoàn toàn 0,336 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch gồm NaOH 0,1M và KOH
0,1M thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được bao nhiêu gam chất rắn khan?
A. 2,58 gam.
B. 2,22 gam.
C. 2,31 gam.
D. 2,44 gam.
Câu 12: Thành phần chính của phân bón phức hợp amophot là
A. Ca3(PO4)2 và (NH4)2HPO4.
B. NH4NO3 và Ca(H2PO4)2.
C. NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4.
D. NH4H2PO4 và Ca(H2PO4)2.
Câu 13: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Protein đơn giản được tạo thành từ các gốc α-amino axit.
B. Tất cả các peptit đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân.
C. Trong phân tử đipeptit mạch hở có hai liên kết peptit.
D. Tripeptit Gly–Ala–Gly có phản ứng màu biure với Cu(OH)2.
Câu 14: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52. Trong hạt nhân
nguyên tử X có số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1. Vị trí (chu kỳ, nhóm) của X
trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là
A. chu kỳ 3, nhóm VA.
B. chu kỳ 3, nhóm VIIA.
C. chu kỳ 2, nhóm VIIA.
D. chu kỳ 2, nhóm VA.
Câu 15: Số ancol bậc I là đồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tử C5H12O là
A. 8.
B. 1.
C. 4.
D. 3.
Câu 16: Cho dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm phenol (C6H5OH) và axit axetic tác dụng vừa đủ
với nước brom, thu được dung dịch X và 33,1 gam kết tủa 2,4,6-tribromphenol. Trung hòa hoàn toàn
X cần vừa đủ 500 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là
A. 33,4.
B. 21,4.
C. 24,8.
D. 39,4.
Câu 17: Cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành khí X; nhiệt phân tinh thể KNO3 tạo thành
khí Y; cho tinh thể KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc tạo thành khí Z. Các khí X, Y và Z lần lượt là
B. H2, NO2 và Cl2.
C. H2, O2 và Cl2.
D. Cl2, O2 và H2S.
A. SO2, O2 và Cl2.
Câu 18: Hòa tan hoàn toàn 8,9 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn bằng lượng vừa đủ 500 ml dung dịch
HNO3 1M. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 1,008 lít khí N2O (đktc) duy nhất và dung dịch X
chứa m gam muối. Giá trị của m là
A. 31,22.
B. 34,10.
C. 33,70.
D. 34,32.
Câu 19: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Este isoamyl axetat có mùi chuối chín.
B. Etylen glicol là ancol no, đơn chức, mạch hở.
C. Axit béo là những axit cacboxylic đa chức.
D. Ancol etylic tác dụng được với dung dịch NaOH.
Câu 20: Cho dãy các chất: N2, H2, NH3, NaCl, HCl, H2O. Số chất trong dãy mà phân tử chỉ chứa liên
kết cộng hóa trị không cực là
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 2.
Câu 21: Cho dãy các chất: etan, etanol, etanal, axit etanoic. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất trong dãy là
A. axit etanoic.
B. etanol.
C. etanal.
D. etan.
2+
2+
−
Câu 22: Dung dịch E gồm x mol Ca , y mol Ba , z mol HCO 3 . Cho từ từ dung dịch Ca(OH)2 nồng
độ a mol/l vào dung dịch E đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất thì vừa hết V lít dung dịch
Ca(OH)2. Biểu thức liên hệ giữa các giá trị V, a, x, y là
x+2y
x+y
A. V = 2a(x+y).
B. V = a(2x+y) .
C. V =
.
D. V =
.
a
a
⎯⎯
→
Câu 23: Cho cân bằng hóa học: CaCO3 (rắn) ←⎯ CaO (rắn) + CO2 (khí)
⎯
Biết phản ứng thuận là phản ứng thu nhiệt. Tác động nào sau đây vào hệ cân bằng để cân bằng đã
cho chuyển dịch theo chiều thuận?
B. Tăng áp suất.
A. Tăng nồng độ khí CO2.
C. Giảm nhiệt độ.
D. Tăng nhiệt độ.
Trang 2/5 - Mã đề thi 169
Câu 24: Cho sơ đồ phản ứng:
Este X (C4HnO 2)

+ NaOH
t

o

Y

+ AgNO3/NH3
t

o

Z

+ NaOH
t

o

C2H3O 2Na

Công thức cấu tạo của X thỏa mãn sơ đồ đã cho là
A. CH3COOCH2CH3.
B. CH2=CHCOOCH3.
C. CH3COOCH=CH2.
D. HCOOCH2CH2CH3.
Câu 25: Hỗn hợp X gồm Na, Al và Fe (với tỉ lệ số mol giữa Na và Al tương ứng là 2 : 1). Cho X tác
dụng với H2O (dư) thu được chất rắn Y và V lít khí. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch H2SO4
loãng (dư) thu được 0,25V lít khí. Biết các khí đo ở cùng điều kiện, các phản ứng đều xảy ra hoàn
toàn. Tỉ lệ số mol của Fe và Al trong X tương ứng là
A. 16 : 5.
B. 5 : 16.
C. 1 : 2.
D. 5 : 8.
Câu 26: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho lá Fe vào dung dịch gồm CuSO4 và H2SO4 loãng;
(b) Đốt dây Fe trong bình đựng khí O2;
(c) Cho lá Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3)3 và HNO3;
(d) Cho lá Zn vào dung dịch HCl.
Số thí nghiệm có xảy ra ăn mòn điện hóa là
A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3.
Câu 27: Dung dịch loãng (dư) nào sau đây tác dụng được với kim loại sắt tạo thành muối sắt(III)?
B. HNO3.
C. FeCl3.
D. HCl.
A. H2SO4.
Câu 28: Cho các este: etyl fomat (1), vinyl axetat (2), triolein (3), metyl acrylat (4), phenyl axetat (5).
Dãy gồm các este đều phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ra ancol là:
A. (1), (3), (4).
B. (3), (4), (5).
C. (1), (2), (3).
D. (2), (3), (5).
to

Câu 29: Cho phản ứng hóa học: Cl2 + KOH
KCl + KClO3 + H2O
Tỉ lệ giữa số nguyên tử clo đóng vai trò chất oxi hóa và số nguyên tử clo đóng vai trò chất khử
trong phương trình hóa học của phản ứng đã cho tương ứng là
A. 1 : 5.
B. 5 : 1.
C. 3 : 1.
D. 1 : 3.
Câu 30: Nung hỗn hợp bột gồm Al và Fe2O3 (trong điều kiện không có oxi), thu được hỗn hợp chất
rắn X. Chia X thành 2 phần bằng nhau:
- Cho phần 1 vào dung dịch HCl (dư) thu được 7,84 lít khí H2 (đktc);
- Cho phần 2 vào dung dịch NaOH (dư) thu được 3,36 lít khí H2 (đktc).
Biết rằng các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là
A. 33,61%.
B. 42,32%.
C. 66,39%.
D. 46,47%.
Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức, cùng dãy đồng đẳng, thu
được 15,68 lít khí CO2 (đktc) và 17,1 gam nước. Mặt khác, thực hiện phản ứng este hóa m gam X với
15,6 gam axit axetic, thu được a gam este. Biết hiệu suất phản ứng este hóa của hai ancol đều bằng
60%. Giá trị của a là
A. 25,79.
B. 15,48.
C. 24,80.
D. 14,88.
Câu 32: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện?
A. Mg.
B. Ca.
C. Cu.
D. K.
Câu 33: Thủy phân hoàn toàn m gam đipeptit Gly-Ala (mạch hở) bằng dung dịch KOH vừa đủ, thu
được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được 2,4 gam muối khan. Giá trị của m là
A. 1,46.
B. 1,36.
C. 1,64.
D. 1,22.
Câu 34: Cho m gam hỗn hợp hơi X gồm hai ancol (đơn chức, bậc I, là đồng đẳng kế tiếp) phản ứng với
CuO dư, thu được hỗn hợp hơi Y gồm nước và anđehit. Tỉ khối hơi của Y so với khí hiđro bằng 14,5.
Cho toàn bộ Y phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 97,2 gam Ag.
Giá trị của m là
A. 14,0.
B. 10,1.
C. 18,9.
D. 14,7.
2+
2+
2+
2+
Câu 35: Cho dãy các ion: Fe , Ni , Cu , Sn . Trong cùng điều kiện, ion có tính oxi hóa mạnh
nhất trong dãy là
A. Sn2+.
B. Cu2+.
C. Fe2+.
D. Ni2+.
Trang 3/5 - Mã đề thi 169
Câu 36: Cho dãy gồm các phân tử và ion: Zn, S, FeO, SO2, Fe2+, Cu2+, HCl. Tổng số phân tử và ion
trong dãy vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là
A. 5.
B. 6.
C. 7.
D. 4.
Câu 37: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Poli(metyl metacrylat) được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ.
B. Cao su buna−N thuộc loại cao su thiên nhiên.
C. Lực bazơ của anilin yếu hơn lực bazơ của metylamin.
D. Chất béo còn được gọi là triglixerit hoặc triaxylglixerol.
Câu 38: Số nhóm amino và số nhóm cacboxyl có trong một phân tử axit glutamic tương ứng là
A. 1 và 2.
B. 1 và 1.
C. 2 và 1.
D. 2 và 2.
Câu 39: Nung một lượng butan trong bình kín (có xúc tác thích hợp) thu được hỗn hợp khí X gồm
ankan và anken. Tỉ khối của X so với khí hiđro là 21,75. Phần trăm thể tích của butan trong X là
A. 66,67%.
B. 25,00%.
C. 50,00%.
D. 33,33%.
Câu 40: Hoà tan hoàn toàn 1,1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y
(MX < MY) trong dung dịch HCl dư, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Kim loại X là
A. Li.
B. Na.
C. Rb.
D. K.
I. PHẦN RIÊNG (10 câu)
Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần riêng (phần A hoặc phần B)
A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50)
Câu 41: Cho dãy các chất: anđehit axetic, axetilen, glucozơ, axit axetic, metyl axetat. Số chất trong
dãy có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là
A. 3.
B. 2.
C. 5.
D. 4.
Câu 42: Cho phản ứng hóa học: Br2 + HCOOH ⎯⎯ 2HBr + CO2
→
Lúc đầu nồng độ của HCOOH là 0,010 mol/l, sau 40 giây nồng độ của HCOOH là 0,008 mol/l.
Tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian 40 giây tính theo HCOOH là
C. 2,5.10-4 mol/(l.s).
D. 2,0.10-4 mol/(l.s).
A. 5,0.10-5 mol/(l.s). B. 2,5.10-5 mol/(l.s).
Câu 43: Để loại bỏ Al, Fe, CuO ra khỏi hỗn hợp gồm Ag, Al, Fe và CuO, có thể dùng lượng dư dung
dịch nào sau đây?
A. Dung dịch NaOH.
B. Dung dịch Fe(NO3)3.
C. Dung dịch HNO3.
D. Dung dịch HCl.
Câu 44: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ancol no, hai chức, mạch hở cần vừa đủ V1 lít khí
O2, thu được V2 lít khí CO2 và a mol H2O. Các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Biểu thức liên hệ
giữa các giá trị V1,V2, a là
A. V1 = 2V2 + 11,2a. B. V1 = V2 – 22,4a.
C. V1 = V2 + 22,4a.
D. V1 = 2V2 – 11,2a.
Câu 45: Hóa hơi hoàn toàn 4,4 gam một este X mạch hở, thu được thể tích hơi bằng thể tích của 1,6 gam
khí oxi (đo ở cùng điều kiện). Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 11 gam X bằng dung dịch NaOH dư, thu
được 10,25 gam muối. Công thức của X là
A. C2H5COOCH3.
B. C2H5COOC2H5.
C. CH3COOC2H5.
D. HCOOC3H7.
Câu 46: Chất nào sau đây vừa tác dụng được với dung dịch NaOH, vừa tác dụng được với nước Br2?
A. CH3CH2COOH.
B. CH3COOCH3.
C. CH2=CHCOOH.
D. CH3CH2CH2OH.
Câu 47: Cho các chất hữu cơ: CH3CH(CH3)NH2 (X) và CH3CH(NH2)COOH (Y). Tên thay thế của X
và Y lần lượt là
A. propan–1–amin và axit 2–aminopropanoic. B. propan–1–amin và axit aminoetanoic.
C. propan–2–amin và axit aminoetanoic.
D. propan–2–amin và axit 2–aminopropanoic.
Câu 48: Công thức chung của amin no, đơn chức, mạch hở là
A. CnH2n-5N (n ≥ 6).
B. CnH2n+1N (n ≥ 2).
C. CnH2n-1N (n ≥ 2).
D. CnH2n+3N (n ≥ 1).
Câu 49: Cho 1,42 gam P2O5 tác dụng hoàn toàn với 50 ml dung dịch KOH 1M, thu được dung dịch X.
Cô cạn dung dịch X thu được chất rắn khan gồm
A. K3PO4 và KOH.
B. K2HPO4 và K3PO4.
C. KH2PO4 và K2HPO4.
D. H3PO4 và KH2PO4.
Trang 4/5 - Mã đề thi 169
Câu 50: Hòa tan hoàn toàn 2,7 gam hỗn hợp X gồm Fe, Cr, Al bằng dung dịch HCl dư, thu được
1,568 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, cho 2,7 gam X phản ứng hoàn toàn với khí Cl2 dư, thu được 9,09 gam
muối. Khối lượng Al trong 2,7 gam X là bao nhiêu?
A. 1,08 gam.
B. 0,54 gam.
C. 0,81 gam.
D. 0,27 gam.
B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60)
Câu 51: Cho các phản ứng sau:
to

X + 2NaOH
2Y + H2O
(1)
Y + HCl (loãng)
Z + NaCl
(2)
Biết X là chất hữu cơ có công thức phân tử C6H10O5. Khi cho 0,1 mol Z tác dụng hết với Na (dư)
thì số mol H2 thu được là
A. 0,15.
B. 0,20.
C. 0,10.
D. 0,05.
Câu 52: Cho sơ đồ phản ứng:

Cr

+ Cl2 (d−)
t

o

X

+ KOH (®Æc, d−) + Cl2

Y

Biết Y là hợp chất của crom. Hai chất X và Y lần lượt là
A. CrCl2 và Cr(OH)3. B. CrCl3 và K2Cr2O7. C. CrCl3 và K2CrO4. D. CrCl2 và K2CrO4.
Câu 53: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Axit glutamic là thành phần chính của bột ngọt.
B. Amino axit thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức.
C. Các amino axit thiên nhiên hầu hết là các β-amino axit.
D. Ở nhiệt độ thường, các amino axit đều là những chất lỏng.
Câu 54: Cho thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hoá - khử Ag+/Ag, Cu2+/Cu, Pb2+/Pb, Zn2+/Zn có giá trị lần
lượt là: +0,80V; +0,34V; −0,13V; −0,76V. Trong các pin sau, pin nào có suất điện động chuẩn lớn nhất?
A. Pin Pb-Cu.
B. Pin Zn-Cu.
C. Pin Zn-Ag.
D. Pin Pb-Ag.
Câu 55: Oxi hoá hoàn toàn m gam kim loại X cần vừa đủ 0,25m gam khí O2. X là kim loại nào sau đây?
A. Cu.
B. Ca.
C. Al.
D. Fe.
Câu 56: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, thu
được 2,24 lít khí CO2 (đktc) và 3,24 gam H2O. Hai hiđrocacbon trong X là
B. CH4 và C2H6.
C. C2H2 và C3H4.
D. C2H4 và C3H6.
A. C2H6 và C3H8.
-5
Câu 57: Biết ở 25°C, hằng số phân li bazơ của NH3 là 1,74.10 , bỏ qua sự phân li của nước. Giá trị
pH của dung dịch NH3 0,1M ở 25°C là
A. 4,76.
B. 9,24.
C. 11,12.
D. 13,00.
Câu 58: Cho dãy các kim loại: Cu, Ni, Zn, Mg, Ba, Ag. Số kim loại trong dãy phản ứng được với
dung dịch FeCl3 là
A. 6.
B. 4.
C. 3.
D. 5.
Câu 59: Cho các phát biểu:
(1) Tất cả các anđehit đều có cả tính oxi hoá và tính khử;
(2) Tất cả các axit cacboxylic đều không tham gia phản ứng tráng bạc;
(3) Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch;
(4) Tất cả các ancol no, đa chức đều hòa tan được Cu(OH)2.
Phát biểu đúng là
A. (2) và (4).
B. (1) và (3).
C. (3) và (4).
D. (1) và (2).
Câu 60: Cho 14,55 gam muối H2NCH2COONa tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được
dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X, thu được bao nhiêu gam muối khan?
A. 16,73 gam.
B. 8,78 gam.
C. 20,03 gam.
D. 25,50 gam.
----------------------------------------------------------

HẾT ----------

Trang 5/5 - Mã đề thi 169

More Related Content

What's hot

Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối A năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối A năm 2013Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối A năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối A năm 2013
dethinet
 
Tuyen tap de thi DH-CD Hoa 2007-2012
Tuyen tap de thi DH-CD Hoa 2007-2012Tuyen tap de thi DH-CD Hoa 2007-2012
Tuyen tap de thi DH-CD Hoa 2007-2012Nguyễn Quốc Bảo
 
Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B (2014) THPT Lý Tự Trọng, Cần Thơ - Megabook.vn
Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B (2014) THPT Lý Tự Trọng, Cần Thơ - Megabook.vnĐề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B (2014) THPT Lý Tự Trọng, Cần Thơ - Megabook.vn
Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B (2014) THPT Lý Tự Trọng, Cần Thơ - Megabook.vn
Megabook
 
Đề thi chính thức môn Hóa - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đề thi chính thức môn Hóa - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2011Đề thi chính thức môn Hóa - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đề thi chính thức môn Hóa - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2011
dethinet
 
8de thi co so thanh cong2011
8de thi co so thanh cong20118de thi co so thanh cong2011
8de thi co so thanh cong2011ttuyen44
 
De thi-dai-hoc-mon-hoa-khoi-a-2011
De thi-dai-hoc-mon-hoa-khoi-a-2011De thi-dai-hoc-mon-hoa-khoi-a-2011
De thi-dai-hoc-mon-hoa-khoi-a-2011webdethi
 
Đề thi môn Hóa Đại học khối B năm 2008
Đề thi môn Hóa Đại học khối B năm 2008Đề thi môn Hóa Đại học khối B năm 2008
Đề thi môn Hóa Đại học khối B năm 2008
Nguyễn Tấn Trung
 
{Nguoithay.vn} de thi thu dai hoc mon hoa lan 1 nam 20112
{Nguoithay.vn} de thi thu dai hoc mon hoa lan 1 nam 20112{Nguoithay.vn} de thi thu dai hoc mon hoa lan 1 nam 20112
{Nguoithay.vn} de thi thu dai hoc mon hoa lan 1 nam 20112Phong Phạm
 
De thi-thu-thpt-quoc-gia-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-chuyen-phan-boi-chau
De thi-thu-thpt-quoc-gia-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-chuyen-phan-boi-chauDe thi-thu-thpt-quoc-gia-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-chuyen-phan-boi-chau
De thi-thu-thpt-quoc-gia-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-chuyen-phan-boi-chau
onthitot .com
 
De thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-2-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-dang-thuc-hua...
De thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-2-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-dang-thuc-hua...De thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-2-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-dang-thuc-hua...
De thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-2-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-dang-thuc-hua...
Hồng Nguyễn
 
Đề thi đại học 2010 môn Hóa Học khối B
Đề thi đại học 2010 môn Hóa Học khối BĐề thi đại học 2010 môn Hóa Học khối B
Đề thi đại học 2010 môn Hóa Học khối B
tuituhoc
 
Đề thi môn Hóa Cao đẳng khối A năm 2008
Đề thi môn Hóa Cao đẳng khối A năm 2008Đề thi môn Hóa Cao đẳng khối A năm 2008
Đề thi môn Hóa Cao đẳng khối A năm 2008
Nguyễn Tấn Trung
 
De hoaa ct_dh_k10_m815_2010
De hoaa ct_dh_k10_m815_2010De hoaa ct_dh_k10_m815_2010
De hoaa ct_dh_k10_m815_2010ntquangbs
 
Lớp Chuyên Hóa 10, 11, 12 & LT THPT QG. Website: https://www.nguyenvantu.org/
Lớp Chuyên Hóa 10, 11, 12 & LT THPT QG. Website: https://www.nguyenvantu.org/Lớp Chuyên Hóa 10, 11, 12 & LT THPT QG. Website: https://www.nguyenvantu.org/
Lớp Chuyên Hóa 10, 11, 12 & LT THPT QG. Website: https://www.nguyenvantu.org/
chuyenhoanguyenvantu
 
[Hoa](amsterdam ha noi)(2012lan2)
[Hoa](amsterdam ha noi)(2012lan2)[Hoa](amsterdam ha noi)(2012lan2)
[Hoa](amsterdam ha noi)(2012lan2)Thanh Thanh
 
Đề thi đại học 2007 môn Hóa Học khối B
Đề thi đại học 2007 môn Hóa Học khối BĐề thi đại học 2007 môn Hóa Học khối B
Đề thi đại học 2007 môn Hóa Học khối B
tuituhoc
 
Đề thi tham khảo môn Hóa Học THPT Quốc Gia năm 2018
Đề thi tham khảo môn Hóa Học THPT Quốc Gia năm 2018Đề thi tham khảo môn Hóa Học THPT Quốc Gia năm 2018
Đề thi tham khảo môn Hóa Học THPT Quốc Gia năm 2018
mcbooksjsc
 
đề thi đại học khối b môn hóa năm 2013
đề thi đại học khối b môn hóa năm 2013đề thi đại học khối b môn hóa năm 2013
đề thi đại học khối b môn hóa năm 2013
Đề thi đại học edu.vn
 

What's hot (19)

Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối A năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối A năm 2013Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối A năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối A năm 2013
 
Tuyen tap de thi DH-CD Hoa 2007-2012
Tuyen tap de thi DH-CD Hoa 2007-2012Tuyen tap de thi DH-CD Hoa 2007-2012
Tuyen tap de thi DH-CD Hoa 2007-2012
 
Đề CAO ĐẲNG 2007
Đề CAO ĐẲNG 2007Đề CAO ĐẲNG 2007
Đề CAO ĐẲNG 2007
 
Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B (2014) THPT Lý Tự Trọng, Cần Thơ - Megabook.vn
Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B (2014) THPT Lý Tự Trọng, Cần Thơ - Megabook.vnĐề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B (2014) THPT Lý Tự Trọng, Cần Thơ - Megabook.vn
Đề thi thử ĐH môn Hóa khối A, B (2014) THPT Lý Tự Trọng, Cần Thơ - Megabook.vn
 
Đề thi chính thức môn Hóa - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đề thi chính thức môn Hóa - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2011Đề thi chính thức môn Hóa - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đề thi chính thức môn Hóa - Khối A - Kỳ thi Đại học năm 2011
 
8de thi co so thanh cong2011
8de thi co so thanh cong20118de thi co so thanh cong2011
8de thi co so thanh cong2011
 
De thi-dai-hoc-mon-hoa-khoi-a-2011
De thi-dai-hoc-mon-hoa-khoi-a-2011De thi-dai-hoc-mon-hoa-khoi-a-2011
De thi-dai-hoc-mon-hoa-khoi-a-2011
 
Đề thi môn Hóa Đại học khối B năm 2008
Đề thi môn Hóa Đại học khối B năm 2008Đề thi môn Hóa Đại học khối B năm 2008
Đề thi môn Hóa Đại học khối B năm 2008
 
{Nguoithay.vn} de thi thu dai hoc mon hoa lan 1 nam 20112
{Nguoithay.vn} de thi thu dai hoc mon hoa lan 1 nam 20112{Nguoithay.vn} de thi thu dai hoc mon hoa lan 1 nam 20112
{Nguoithay.vn} de thi thu dai hoc mon hoa lan 1 nam 20112
 
De thi-thu-thpt-quoc-gia-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-chuyen-phan-boi-chau
De thi-thu-thpt-quoc-gia-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-chuyen-phan-boi-chauDe thi-thu-thpt-quoc-gia-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-chuyen-phan-boi-chau
De thi-thu-thpt-quoc-gia-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-chuyen-phan-boi-chau
 
De thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-2-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-dang-thuc-hua...
De thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-2-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-dang-thuc-hua...De thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-2-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-dang-thuc-hua...
De thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-2-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-dang-thuc-hua...
 
Đề thi đại học 2010 môn Hóa Học khối B
Đề thi đại học 2010 môn Hóa Học khối BĐề thi đại học 2010 môn Hóa Học khối B
Đề thi đại học 2010 môn Hóa Học khối B
 
Đề thi môn Hóa Cao đẳng khối A năm 2008
Đề thi môn Hóa Cao đẳng khối A năm 2008Đề thi môn Hóa Cao đẳng khối A năm 2008
Đề thi môn Hóa Cao đẳng khối A năm 2008
 
De hoaa ct_dh_k10_m815_2010
De hoaa ct_dh_k10_m815_2010De hoaa ct_dh_k10_m815_2010
De hoaa ct_dh_k10_m815_2010
 
Lớp Chuyên Hóa 10, 11, 12 & LT THPT QG. Website: https://www.nguyenvantu.org/
Lớp Chuyên Hóa 10, 11, 12 & LT THPT QG. Website: https://www.nguyenvantu.org/Lớp Chuyên Hóa 10, 11, 12 & LT THPT QG. Website: https://www.nguyenvantu.org/
Lớp Chuyên Hóa 10, 11, 12 & LT THPT QG. Website: https://www.nguyenvantu.org/
 
[Hoa](amsterdam ha noi)(2012lan2)
[Hoa](amsterdam ha noi)(2012lan2)[Hoa](amsterdam ha noi)(2012lan2)
[Hoa](amsterdam ha noi)(2012lan2)
 
Đề thi đại học 2007 môn Hóa Học khối B
Đề thi đại học 2007 môn Hóa Học khối BĐề thi đại học 2007 môn Hóa Học khối B
Đề thi đại học 2007 môn Hóa Học khối B
 
Đề thi tham khảo môn Hóa Học THPT Quốc Gia năm 2018
Đề thi tham khảo môn Hóa Học THPT Quốc Gia năm 2018Đề thi tham khảo môn Hóa Học THPT Quốc Gia năm 2018
Đề thi tham khảo môn Hóa Học THPT Quốc Gia năm 2018
 
đề thi đại học khối b môn hóa năm 2013
đề thi đại học khối b môn hóa năm 2013đề thi đại học khối b môn hóa năm 2013
đề thi đại học khối b môn hóa năm 2013
 

Viewers also liked

Maven With Automation Testing
Maven With Automation TestingMaven With Automation Testing
Maven With Automation TestingGaurav Gupta
 
Act2
Act2Act2
Act2
chibiy
 
Redi Pedi Pedicab In Action
Redi Pedi Pedicab In ActionRedi Pedi Pedicab In Action
Redi Pedi Pedicab In Action
Orlando pedicab company, Redi Pedi
 
Ada 1 bloque 3 (1)
Ada 1 bloque 3 (1)Ada 1 bloque 3 (1)
Ada 1 bloque 3 (1)
Valeria Basto
 
Đề thi đại học Tiếng Anh khối a năm 2012 mã đề 318
Đề thi đại học Tiếng Anh khối a năm 2012 mã đề 318Đề thi đại học Tiếng Anh khối a năm 2012 mã đề 318
Đề thi đại học Tiếng Anh khối a năm 2012 mã đề 318
Đề thi đại học edu.vn
 
Grant Halleran - Letter
Grant Halleran - LetterGrant Halleran - Letter
Grant Halleran - LetterGrant Halleran
 
Dabar 2015 (baze podataka)
Dabar 2015 (baze podataka)Dabar 2015 (baze podataka)
Dabar 2015 (baze podataka)
Dragan Ilić
 
The Translation of English Collocations into Kurdish: Problems and Solutions
The Translation of English Collocations into Kurdish: Problems and SolutionsThe Translation of English Collocations into Kurdish: Problems and Solutions
The Translation of English Collocations into Kurdish: Problems and SolutionsZana Ibrahim
 
Creación de un blog
Creación de un blogCreación de un blog
Creación de un blog
alvariiito
 
Perfil personaje
Perfil personajePerfil personaje
Perfil personaje
jenniferb01
 
Playas de chile
Playas de chilePlayas de chile
Playas de chile
consueloolguin
 
Medicina Veterinaria y zootecnia ~ Comunicacion
Medicina Veterinaria y zootecnia ~ ComunicacionMedicina Veterinaria y zootecnia ~ Comunicacion
Medicina Veterinaria y zootecnia ~ Comunicacion
Tania Fierro
 
Tumblr
TumblrTumblr
Revista ingeniería en el siglo xxi
Revista ingeniería en el siglo xxiRevista ingeniería en el siglo xxi
Revista ingeniería en el siglo xxi
Alfredo Peña
 
Obesidad y sobrepeso en México
Obesidad y sobrepeso en MéxicoObesidad y sobrepeso en México
Obesidad y sobrepeso en México
rubijimenezo
 
Intercultural awareness project children rights
Intercultural awareness project  children rightsIntercultural awareness project  children rights
Intercultural awareness project children rights
sofihaag
 
Boca juniors
Boca juniorsBoca juniors
Boca juniors
Ariel Antunez
 
Circuito productivo de manzana rafael y matias
Circuito productivo de  manzana rafael y matiasCircuito productivo de  manzana rafael y matias
Circuito productivo de manzana rafael y matias
Rosario1325
 
Proceso de elaboración de la manzana - Tobias y Gonzalo
Proceso de elaboración de la manzana - Tobias y GonzaloProceso de elaboración de la manzana - Tobias y Gonzalo
Proceso de elaboración de la manzana - Tobias y Gonzalo
Rosario1325
 
Aula evaluacion psicopedagogica
Aula evaluacion psicopedagogicaAula evaluacion psicopedagogica
Aula evaluacion psicopedagogica
Maria de la Paz Villegas
 

Viewers also liked (20)

Maven With Automation Testing
Maven With Automation TestingMaven With Automation Testing
Maven With Automation Testing
 
Act2
Act2Act2
Act2
 
Redi Pedi Pedicab In Action
Redi Pedi Pedicab In ActionRedi Pedi Pedicab In Action
Redi Pedi Pedicab In Action
 
Ada 1 bloque 3 (1)
Ada 1 bloque 3 (1)Ada 1 bloque 3 (1)
Ada 1 bloque 3 (1)
 
Đề thi đại học Tiếng Anh khối a năm 2012 mã đề 318
Đề thi đại học Tiếng Anh khối a năm 2012 mã đề 318Đề thi đại học Tiếng Anh khối a năm 2012 mã đề 318
Đề thi đại học Tiếng Anh khối a năm 2012 mã đề 318
 
Grant Halleran - Letter
Grant Halleran - LetterGrant Halleran - Letter
Grant Halleran - Letter
 
Dabar 2015 (baze podataka)
Dabar 2015 (baze podataka)Dabar 2015 (baze podataka)
Dabar 2015 (baze podataka)
 
The Translation of English Collocations into Kurdish: Problems and Solutions
The Translation of English Collocations into Kurdish: Problems and SolutionsThe Translation of English Collocations into Kurdish: Problems and Solutions
The Translation of English Collocations into Kurdish: Problems and Solutions
 
Creación de un blog
Creación de un blogCreación de un blog
Creación de un blog
 
Perfil personaje
Perfil personajePerfil personaje
Perfil personaje
 
Playas de chile
Playas de chilePlayas de chile
Playas de chile
 
Medicina Veterinaria y zootecnia ~ Comunicacion
Medicina Veterinaria y zootecnia ~ ComunicacionMedicina Veterinaria y zootecnia ~ Comunicacion
Medicina Veterinaria y zootecnia ~ Comunicacion
 
Tumblr
TumblrTumblr
Tumblr
 
Revista ingeniería en el siglo xxi
Revista ingeniería en el siglo xxiRevista ingeniería en el siglo xxi
Revista ingeniería en el siglo xxi
 
Obesidad y sobrepeso en México
Obesidad y sobrepeso en MéxicoObesidad y sobrepeso en México
Obesidad y sobrepeso en México
 
Intercultural awareness project children rights
Intercultural awareness project  children rightsIntercultural awareness project  children rights
Intercultural awareness project children rights
 
Boca juniors
Boca juniorsBoca juniors
Boca juniors
 
Circuito productivo de manzana rafael y matias
Circuito productivo de  manzana rafael y matiasCircuito productivo de  manzana rafael y matias
Circuito productivo de manzana rafael y matias
 
Proceso de elaboración de la manzana - Tobias y Gonzalo
Proceso de elaboración de la manzana - Tobias y GonzaloProceso de elaboración de la manzana - Tobias y Gonzalo
Proceso de elaboración de la manzana - Tobias y Gonzalo
 
Aula evaluacion psicopedagogica
Aula evaluacion psicopedagogicaAula evaluacion psicopedagogica
Aula evaluacion psicopedagogica
 

Similar to Đề thi cao đăng môn hóa 2012 Khối A và Khối B 169

Đề thi chính thức môn Toán - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2010
Đề thi chính thức môn Toán - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2010Đề thi chính thức môn Toán - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2010
Đề thi chính thức môn Toán - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2010
dethinet
 
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh mon hoa khoi b - nam 2010
Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh mon hoa khoi b - nam 2010Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh mon hoa khoi b - nam 2010
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh mon hoa khoi b - nam 2010
Trungtâmluyệnthi Qsc
 
{Nguoithay.org} de thi thu dai hoc mon hoa lan 1 nam 2011
{Nguoithay.org} de thi thu dai hoc mon hoa lan 1 nam 2011{Nguoithay.org} de thi thu dai hoc mon hoa lan 1 nam 2011
{Nguoithay.org} de thi thu dai hoc mon hoa lan 1 nam 2011
Phong Phạm
 
Đề thi đại học 2009 môn Hóa Học khối A
Đề thi đại học 2009 môn Hóa Học khối AĐề thi đại học 2009 môn Hóa Học khối A
Đề thi đại học 2009 môn Hóa Học khối A
tuituhoc
 
Đề thi chính thức môn Hóa - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đề thi chính thức môn Hóa - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2011Đề thi chính thức môn Hóa - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đề thi chính thức môn Hóa - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2011
dethinet
 
[Vnmath.com] dh vinh-ly l2-2014 hoa hoc-132
[Vnmath.com] dh vinh-ly l2-2014 hoa hoc-132[Vnmath.com] dh vinh-ly l2-2014 hoa hoc-132
[Vnmath.com] dh vinh-ly l2-2014 hoa hoc-132anhbochitu
 
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối B năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối B năm 2013Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối B năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối B năm 2013
dethinet
 
De thi-dap-an-cao-dang-mon-hoa-khoi-a-b-nam-2013
De thi-dap-an-cao-dang-mon-hoa-khoi-a-b-nam-2013De thi-dap-an-cao-dang-mon-hoa-khoi-a-b-nam-2013
De thi-dap-an-cao-dang-mon-hoa-khoi-a-b-nam-2013
Linh Nguyễn
 
Đề thi đại học và Đáp án môn Hóa khối B 2013
Đề thi đại học và Đáp án môn Hóa khối B 2013Đề thi đại học và Đáp án môn Hóa khối B 2013
Đề thi đại học và Đáp án môn Hóa khối B 2013dethinet
 
De thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-1-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-chuyen-le-quy...
De thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-1-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-chuyen-le-quy...De thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-1-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-chuyen-le-quy...
De thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-1-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-chuyen-le-quy...
onthitot .com
 
De thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-1-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-phu-rieng
De thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-1-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-phu-riengDe thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-1-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-phu-rieng
De thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-1-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-phu-rieng
onthitot .com
 
De hoaa ct_dh_k10_m419_2010
De hoaa ct_dh_k10_m419_2010De hoaa ct_dh_k10_m419_2010
De hoaa ct_dh_k10_m419_2010ntquangbs
 
Tai lieu luyen thi dai hoc mon hoa de thi tham khao 8 da
Tai lieu luyen thi dai hoc mon hoa  de thi tham khao 8 daTai lieu luyen thi dai hoc mon hoa  de thi tham khao 8 da
Tai lieu luyen thi dai hoc mon hoa de thi tham khao 8 da
Trungtâmluyệnthi Qsc
 
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học Trường THPT Lê Lợi – Thanh Hóa lần 1 năm...
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học Trường THPT Lê Lợi – Thanh Hóa lần 1 năm...Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học Trường THPT Lê Lợi – Thanh Hóa lần 1 năm...
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học Trường THPT Lê Lợi – Thanh Hóa lần 1 năm...
schoolantoreecom
 
Đề thi đại học 2011 môn Hóa Học khối B
Đề thi đại học 2011 môn Hóa Học khối BĐề thi đại học 2011 môn Hóa Học khối B
Đề thi đại học 2011 môn Hóa Học khối B
tuituhoc
 
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh hoa khoi b
Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh hoa khoi b Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh hoa khoi b
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh hoa khoi b
Trungtâmluyệnthi Qsc
 
Hóa học: Đề thi THPTQG 2018 (mã: 201)
Hóa học: Đề thi THPTQG 2018 (mã: 201)Hóa học: Đề thi THPTQG 2018 (mã: 201)
Hóa học: Đề thi THPTQG 2018 (mã: 201)
VuKirikou
 
De thi dai hoc mon hoa khoi b nam 2013
De thi dai hoc mon hoa khoi b nam 2013De thi dai hoc mon hoa khoi b nam 2013
De thi dai hoc mon hoa khoi b nam 2013dethinet
 
Đề thi đại học 2013 môn Hóa Học khối B
Đề thi đại học 2013 môn Hóa Học khối BĐề thi đại học 2013 môn Hóa Học khối B
Đề thi đại học 2013 môn Hóa Học khối B
tuituhoc
 
Đề thi chính thức môn Hóa - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đề thi chính thức môn Hóa - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012Đề thi chính thức môn Hóa - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đề thi chính thức môn Hóa - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
dethinet
 

Similar to Đề thi cao đăng môn hóa 2012 Khối A và Khối B 169 (20)

Đề thi chính thức môn Toán - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2010
Đề thi chính thức môn Toán - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2010Đề thi chính thức môn Toán - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2010
Đề thi chính thức môn Toán - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2010
 
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh mon hoa khoi b - nam 2010
Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh mon hoa khoi b - nam 2010Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh mon hoa khoi b - nam 2010
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh mon hoa khoi b - nam 2010
 
{Nguoithay.org} de thi thu dai hoc mon hoa lan 1 nam 2011
{Nguoithay.org} de thi thu dai hoc mon hoa lan 1 nam 2011{Nguoithay.org} de thi thu dai hoc mon hoa lan 1 nam 2011
{Nguoithay.org} de thi thu dai hoc mon hoa lan 1 nam 2011
 
Đề thi đại học 2009 môn Hóa Học khối A
Đề thi đại học 2009 môn Hóa Học khối AĐề thi đại học 2009 môn Hóa Học khối A
Đề thi đại học 2009 môn Hóa Học khối A
 
Đề thi chính thức môn Hóa - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đề thi chính thức môn Hóa - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2011Đề thi chính thức môn Hóa - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2011
Đề thi chính thức môn Hóa - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2011
 
[Vnmath.com] dh vinh-ly l2-2014 hoa hoc-132
[Vnmath.com] dh vinh-ly l2-2014 hoa hoc-132[Vnmath.com] dh vinh-ly l2-2014 hoa hoc-132
[Vnmath.com] dh vinh-ly l2-2014 hoa hoc-132
 
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối B năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối B năm 2013Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối B năm 2013
Đề thi Cao Đẳng chính thức môn Hóa khối B năm 2013
 
De thi-dap-an-cao-dang-mon-hoa-khoi-a-b-nam-2013
De thi-dap-an-cao-dang-mon-hoa-khoi-a-b-nam-2013De thi-dap-an-cao-dang-mon-hoa-khoi-a-b-nam-2013
De thi-dap-an-cao-dang-mon-hoa-khoi-a-b-nam-2013
 
Đề thi đại học và Đáp án môn Hóa khối B 2013
Đề thi đại học và Đáp án môn Hóa khối B 2013Đề thi đại học và Đáp án môn Hóa khối B 2013
Đề thi đại học và Đáp án môn Hóa khối B 2013
 
De thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-1-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-chuyen-le-quy...
De thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-1-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-chuyen-le-quy...De thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-1-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-chuyen-le-quy...
De thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-1-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-chuyen-le-quy...
 
De thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-1-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-phu-rieng
De thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-1-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-phu-riengDe thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-1-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-phu-rieng
De thi-thu-thpt-quoc-gia-lan-1-nam-2015-mon-hoa-hoc-truong-thpt-phu-rieng
 
De hoaa ct_dh_k10_m419_2010
De hoaa ct_dh_k10_m419_2010De hoaa ct_dh_k10_m419_2010
De hoaa ct_dh_k10_m419_2010
 
Tai lieu luyen thi dai hoc mon hoa de thi tham khao 8 da
Tai lieu luyen thi dai hoc mon hoa  de thi tham khao 8 daTai lieu luyen thi dai hoc mon hoa  de thi tham khao 8 da
Tai lieu luyen thi dai hoc mon hoa de thi tham khao 8 da
 
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học Trường THPT Lê Lợi – Thanh Hóa lần 1 năm...
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học Trường THPT Lê Lợi – Thanh Hóa lần 1 năm...Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học Trường THPT Lê Lợi – Thanh Hóa lần 1 năm...
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học Trường THPT Lê Lợi – Thanh Hóa lần 1 năm...
 
Đề thi đại học 2011 môn Hóa Học khối B
Đề thi đại học 2011 môn Hóa Học khối BĐề thi đại học 2011 môn Hóa Học khối B
Đề thi đại học 2011 môn Hóa Học khối B
 
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh hoa khoi b
Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh hoa khoi b Tai lieu luyen thi dai hoc  de thi dh hoa khoi b
Tai lieu luyen thi dai hoc de thi dh hoa khoi b
 
Hóa học: Đề thi THPTQG 2018 (mã: 201)
Hóa học: Đề thi THPTQG 2018 (mã: 201)Hóa học: Đề thi THPTQG 2018 (mã: 201)
Hóa học: Đề thi THPTQG 2018 (mã: 201)
 
De thi dai hoc mon hoa khoi b nam 2013
De thi dai hoc mon hoa khoi b nam 2013De thi dai hoc mon hoa khoi b nam 2013
De thi dai hoc mon hoa khoi b nam 2013
 
Đề thi đại học 2013 môn Hóa Học khối B
Đề thi đại học 2013 môn Hóa Học khối BĐề thi đại học 2013 môn Hóa Học khối B
Đề thi đại học 2013 môn Hóa Học khối B
 
Đề thi chính thức môn Hóa - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đề thi chính thức môn Hóa - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012Đề thi chính thức môn Hóa - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
Đề thi chính thức môn Hóa - Khối B - Kỳ thi Đại học năm 2012
 

More from Đề thi đại học edu.vn

Đáp án Đề thi đại học môn Vật Lý khối A, A1 năm 2012
Đáp án Đề thi đại học môn Vật Lý khối A, A1 năm 2012Đáp án Đề thi đại học môn Vật Lý khối A, A1 năm 2012
Đáp án Đề thi đại học môn Vật Lý khối A, A1 năm 2012
Đề thi đại học edu.vn
 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn TOÁN Khối B
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn TOÁN Khối BĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn TOÁN Khối B
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn TOÁN Khối B
Đề thi đại học edu.vn
 
đáp án Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
đáp án Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012đáp án Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
đáp án Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
Đề thi đại học edu.vn
 
Dap an de thi dai hoc khoi a nam 2010
Dap an de thi dai hoc khoi a nam 2010Dap an de thi dai hoc khoi a nam 2010
Dap an de thi dai hoc khoi a nam 2010
Đề thi đại học edu.vn
 
De thi dai hoc khoi a nam 2010
De thi dai hoc khoi a nam 2010De thi dai hoc khoi a nam 2010
De thi dai hoc khoi a nam 2010
Đề thi đại học edu.vn
 
Dap an de thi dai hoc mon tieng nga khoi d nam 2013
Dap an de thi dai hoc mon tieng nga khoi d nam 2013Dap an de thi dai hoc mon tieng nga khoi d nam 2013
Dap an de thi dai hoc mon tieng nga khoi d nam 2013
Đề thi đại học edu.vn
 
De thi dai hoc mon tieng nga khoi d nam 2013 279
De thi dai hoc mon tieng nga khoi d nam 2013 279De thi dai hoc mon tieng nga khoi d nam 2013 279
De thi dai hoc mon tieng nga khoi d nam 2013 279
Đề thi đại học edu.vn
 
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
Đề thi đại học edu.vn
 
De thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
De thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013De thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
De thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
Đề thi đại học edu.vn
 
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
Đề thi đại học edu.vn
 
De thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
De thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013De thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
De thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
Đề thi đại học edu.vn
 
Dap an de thi dai hoc tieng nhat 2013
Dap an de thi dai hoc tieng nhat 2013Dap an de thi dai hoc tieng nhat 2013
Dap an de thi dai hoc tieng nhat 2013
Đề thi đại học edu.vn
 
De thi dai hoc tieng nhat nam 2013
De thi dai hoc tieng nhat nam 2013De thi dai hoc tieng nhat nam 2013
De thi dai hoc tieng nhat nam 2013
Đề thi đại học edu.vn
 
đề thi đại học môn tiếng đức năm 2013
đề thi đại học môn tiếng đức năm 2013đề thi đại học môn tiếng đức năm 2013
đề thi đại học môn tiếng đức năm 2013
Đề thi đại học edu.vn
 
đáp án đề thi đại học môn tiếng đức năm 2013
đáp án đề thi đại học môn tiếng đức năm 2013đáp án đề thi đại học môn tiếng đức năm 2013
đáp án đề thi đại học môn tiếng đức năm 2013
Đề thi đại học edu.vn
 
Dap an de thi dai hoc mon tieng trung khoi d năm 2013
Dap an de thi dai hoc mon tieng trung khoi d năm 2013Dap an de thi dai hoc mon tieng trung khoi d năm 2013
Dap an de thi dai hoc mon tieng trung khoi d năm 2013
Đề thi đại học edu.vn
 
De thi dai hoc mon tieng trung khoi d năm 2013 ma de thi 197
De thi dai hoc mon tieng trung khoi d năm 2013 ma de thi 197De thi dai hoc mon tieng trung khoi d năm 2013 ma de thi 197
De thi dai hoc mon tieng trung khoi d năm 2013 ma de thi 197
Đề thi đại học edu.vn
 
đáp án Đề thi đại học khối d môn Toán năm 2013
đáp án Đề thi đại học khối d môn Toán năm 2013đáp án Đề thi đại học khối d môn Toán năm 2013
đáp án Đề thi đại học khối d môn Toán năm 2013
Đề thi đại học edu.vn
 
Đề thi đại học khối d môn Toán năm 2013
Đề thi đại học khối d môn Toán năm 2013Đề thi đại học khối d môn Toán năm 2013
Đề thi đại học khối d môn Toán năm 2013
Đề thi đại học edu.vn
 
đáp án đề thi đại học môn tiếng anh khối d năm 2013
đáp án đề thi đại học môn tiếng anh khối d năm 2013đáp án đề thi đại học môn tiếng anh khối d năm 2013
đáp án đề thi đại học môn tiếng anh khối d năm 2013
Đề thi đại học edu.vn
 

More from Đề thi đại học edu.vn (20)

Đáp án Đề thi đại học môn Vật Lý khối A, A1 năm 2012
Đáp án Đề thi đại học môn Vật Lý khối A, A1 năm 2012Đáp án Đề thi đại học môn Vật Lý khối A, A1 năm 2012
Đáp án Đề thi đại học môn Vật Lý khối A, A1 năm 2012
 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn TOÁN Khối B
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn TOÁN Khối BĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn TOÁN Khối B
ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2012 Môn TOÁN Khối B
 
đáp án Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
đáp án Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012đáp án Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
đáp án Đề thi cao đẳng môn Hóa học 2012
 
Dap an de thi dai hoc khoi a nam 2010
Dap an de thi dai hoc khoi a nam 2010Dap an de thi dai hoc khoi a nam 2010
Dap an de thi dai hoc khoi a nam 2010
 
De thi dai hoc khoi a nam 2010
De thi dai hoc khoi a nam 2010De thi dai hoc khoi a nam 2010
De thi dai hoc khoi a nam 2010
 
Dap an de thi dai hoc mon tieng nga khoi d nam 2013
Dap an de thi dai hoc mon tieng nga khoi d nam 2013Dap an de thi dai hoc mon tieng nga khoi d nam 2013
Dap an de thi dai hoc mon tieng nga khoi d nam 2013
 
De thi dai hoc mon tieng nga khoi d nam 2013 279
De thi dai hoc mon tieng nga khoi d nam 2013 279De thi dai hoc mon tieng nga khoi d nam 2013 279
De thi dai hoc mon tieng nga khoi d nam 2013 279
 
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
 
De thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
De thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013De thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
De thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
 
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
Dap an de thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
 
De thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
De thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013De thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
De thi dai hoc khoi d mon tieng phap nam 2013
 
Dap an de thi dai hoc tieng nhat 2013
Dap an de thi dai hoc tieng nhat 2013Dap an de thi dai hoc tieng nhat 2013
Dap an de thi dai hoc tieng nhat 2013
 
De thi dai hoc tieng nhat nam 2013
De thi dai hoc tieng nhat nam 2013De thi dai hoc tieng nhat nam 2013
De thi dai hoc tieng nhat nam 2013
 
đề thi đại học môn tiếng đức năm 2013
đề thi đại học môn tiếng đức năm 2013đề thi đại học môn tiếng đức năm 2013
đề thi đại học môn tiếng đức năm 2013
 
đáp án đề thi đại học môn tiếng đức năm 2013
đáp án đề thi đại học môn tiếng đức năm 2013đáp án đề thi đại học môn tiếng đức năm 2013
đáp án đề thi đại học môn tiếng đức năm 2013
 
Dap an de thi dai hoc mon tieng trung khoi d năm 2013
Dap an de thi dai hoc mon tieng trung khoi d năm 2013Dap an de thi dai hoc mon tieng trung khoi d năm 2013
Dap an de thi dai hoc mon tieng trung khoi d năm 2013
 
De thi dai hoc mon tieng trung khoi d năm 2013 ma de thi 197
De thi dai hoc mon tieng trung khoi d năm 2013 ma de thi 197De thi dai hoc mon tieng trung khoi d năm 2013 ma de thi 197
De thi dai hoc mon tieng trung khoi d năm 2013 ma de thi 197
 
đáp án Đề thi đại học khối d môn Toán năm 2013
đáp án Đề thi đại học khối d môn Toán năm 2013đáp án Đề thi đại học khối d môn Toán năm 2013
đáp án Đề thi đại học khối d môn Toán năm 2013
 
Đề thi đại học khối d môn Toán năm 2013
Đề thi đại học khối d môn Toán năm 2013Đề thi đại học khối d môn Toán năm 2013
Đề thi đại học khối d môn Toán năm 2013
 
đáp án đề thi đại học môn tiếng anh khối d năm 2013
đáp án đề thi đại học môn tiếng anh khối d năm 2013đáp án đề thi đại học môn tiếng anh khối d năm 2013
đáp án đề thi đại học môn tiếng anh khối d năm 2013
 

Recently uploaded

Ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo đến đời sống tinh thần Việt Nam hiện nay
Ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo đến đời sống tinh thần Việt Nam hiện nayẢnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo đến đời sống tinh thần Việt Nam hiện nay
Ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo đến đời sống tinh thần Việt Nam hiện nay
chinhkt50
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
Nguyen Thanh Tu Collection
 
insulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyet
insulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyetinsulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyet
insulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyet
lmhong80
 
Sinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsg
Sinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsgSinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsg
Sinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsg
vivan030207
 
LỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptx
LỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptxLỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptx
LỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptx
12D241NguynPhmMaiTra
 
Quan Tri Doi Moi Sang Tao_ Innovation Management
Quan Tri Doi Moi Sang Tao_ Innovation ManagementQuan Tri Doi Moi Sang Tao_ Innovation Management
Quan Tri Doi Moi Sang Tao_ Innovation Management
ChuPhan32
 
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
khanhthy3000
 
Chương 3 Linh kien ban dan và KD dien tu - Copy.ppt
Chương 3 Linh kien ban dan và KD dien tu - Copy.pptChương 3 Linh kien ban dan và KD dien tu - Copy.ppt
Chương 3 Linh kien ban dan và KD dien tu - Copy.ppt
PhiTrnHngRui
 
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024juneSmartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
SmartBiz
 
Ngân hàng điện tử số ptit - giảng viên cô Hà
Ngân hàng điện tử số ptit - giảng viên cô HàNgân hàng điện tử số ptit - giảng viên cô Hà
Ngân hàng điện tử số ptit - giảng viên cô Hà
onLongV
 

Recently uploaded (10)

Ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo đến đời sống tinh thần Việt Nam hiện nay
Ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo đến đời sống tinh thần Việt Nam hiện nayẢnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo đến đời sống tinh thần Việt Nam hiện nay
Ảnh hưởng của nhân sinh quan Phật giáo đến đời sống tinh thần Việt Nam hiện nay
 
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
BÀI TẬP BỔ TRỢ TIẾNG ANH I-LEARN SMART WORLD 9 CẢ NĂM CÓ TEST THEO UNIT NĂM H...
 
insulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyet
insulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyetinsulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyet
insulin cho benh nhan nam vien co tang duong huyet
 
Sinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsg
Sinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsgSinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsg
Sinh-12-Chuyên-2022-2023.dành cho ôn thi hsg
 
LỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptx
LỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptxLỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptx
LỊCH SỬ 12 - CHUYÊN ĐỀ 10 - TRẮC NGHIỆM.pptx
 
Quan Tri Doi Moi Sang Tao_ Innovation Management
Quan Tri Doi Moi Sang Tao_ Innovation ManagementQuan Tri Doi Moi Sang Tao_ Innovation Management
Quan Tri Doi Moi Sang Tao_ Innovation Management
 
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
100 DẪN CHỨNG NGHỊ LUẬN XÃ HỘiI HAY.docx
 
Chương 3 Linh kien ban dan và KD dien tu - Copy.ppt
Chương 3 Linh kien ban dan và KD dien tu - Copy.pptChương 3 Linh kien ban dan và KD dien tu - Copy.ppt
Chương 3 Linh kien ban dan và KD dien tu - Copy.ppt
 
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024juneSmartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
Smartbiz_He thong MES nganh may mac_2024june
 
Ngân hàng điện tử số ptit - giảng viên cô Hà
Ngân hàng điện tử số ptit - giảng viên cô HàNgân hàng điện tử số ptit - giảng viên cô Hà
Ngân hàng điện tử số ptit - giảng viên cô Hà
 

Đề thi cao đăng môn hóa 2012 Khối A và Khối B 169

 • 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn: HOÁ HỌC; Khối A và Khối B Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 169 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................ Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; Li = 7; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Ag = 108. I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Cho 42,4 gam hỗn hợp gồm Cu và Fe3O4 (có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 1) tác dụng với dung dịch HCl dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn còn lại m gam chất rắn. Giá trị của m là A. 19,2. B. 9,6. C. 12,8. D. 6,4. Câu 2: Tiến hành các thí nghiệm sau: (1) Cho Zn vào dung dịch AgNO3; (2) Cho Fe vào dung dịch Fe2(SO4)3; (3) Cho Na vào dung dịch CuSO4; (4) Dẫn khí CO (dư) qua bột CuO nóng. Các thí nghiệm có tạo thành kim loại là A. (1) và (2). B. (1) và (4). C. (2) và (3). D. (3) và (4). Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Trong hợp chất, tất cả các kim loại kiềm đều có số oxi hóa +1. B. Tất cả các kim loại nhóm IIA đều có mạng tinh thể lập phương tâm khối. C. Tất cả các hiđroxit của kim loại nhóm IIA đều dễ tan trong nước. D. Trong nhóm IA, tính khử của các kim loại giảm dần từ Li đến Cs. Câu 4: Trong phân tử axit cacboxylic X có số nguyên tử cacbon bằng số nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X thu được số mol CO2 bằng số mol H2O. Tên gọi của X là A. axit axetic. B. axit malonic. C. axit oxalic. D. axit fomic. Câu 5: Cho dãy các dung dịch: axit axetic, phenylamoni clorua, natri axetat, metylamin, glyxin, phenol (C6H5OH). Số dung dịch trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH là A. 4. B. 3. C. 6. D. 5. Câu 6: Cho các phát biểu sau: (1) Fructozơ và glucozơ đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc; (2) Saccarozơ và tinh bột đều không bị thủy phân khi có axit H2SO4 (loãng) làm xúc tác; (3) Tinh bột được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp; (4) Xenlulozơ và saccarozơ đều thuộc loại đisaccarit. Phát biểu đúng là A. (1) và (2). B. (3) và (4). C. (2) và (4). D. (1) và (3). Câu 7: Lên men 90 kg glucozơ thu được V lít ancol etylic (D = 0,8 g/ml) với hiệu suất của quá trình lên men là 80%. Giá trị của V là A. 46,0. B. 57,5. C. 23,0. D. 71,9. Câu 8: Tiến hành điện phân (với điện cực trơ) V lít dung dịch CuCl2 0,5M. Khi dừng điện phân thu được dung dịch X và 1,68 lít khí Cl2 (đktc) duy nhất ở anot. Toàn bộ dung dịch X tác dụng vừa đủ với 12,6 gam Fe. Giá trị của V là A. 0,15. B. 0,60. C. 0,45. D. 0,80. Câu 9: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Sợi bông, tơ tằm thuộc loại polime thiên nhiên. B. Tơ visco, tơ xenlulozơ axetat đều thuộc loại tơ tổng hợp. C. Polietilen và poli(vinyl clorua) là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng. D. Tơ nilon–6,6 được điều chế từ hexametylenđiamin và axit axetic. Trang 1/5 - Mã đề thi 169
 • 2. Câu 10: Cho 20 gam hỗn hợp gồm hai amin no, đơn chức, mạch hở tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch chứa 31,68 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là A. 320. B. 50. C. 200. D. 100. Câu 11: Hấp thụ hoàn toàn 0,336 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch gồm NaOH 0,1M và KOH 0,1M thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được bao nhiêu gam chất rắn khan? A. 2,58 gam. B. 2,22 gam. C. 2,31 gam. D. 2,44 gam. Câu 12: Thành phần chính của phân bón phức hợp amophot là A. Ca3(PO4)2 và (NH4)2HPO4. B. NH4NO3 và Ca(H2PO4)2. C. NH4H2PO4 và (NH4)2HPO4. D. NH4H2PO4 và Ca(H2PO4)2. Câu 13: Phát biểu nào sau đây là sai? A. Protein đơn giản được tạo thành từ các gốc α-amino axit. B. Tất cả các peptit đều có khả năng tham gia phản ứng thủy phân. C. Trong phân tử đipeptit mạch hở có hai liên kết peptit. D. Tripeptit Gly–Ala–Gly có phản ứng màu biure với Cu(OH)2. Câu 14: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 52. Trong hạt nhân nguyên tử X có số hạt không mang điện nhiều hơn số hạt mang điện là 1. Vị trí (chu kỳ, nhóm) của X trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là A. chu kỳ 3, nhóm VA. B. chu kỳ 3, nhóm VIIA. C. chu kỳ 2, nhóm VIIA. D. chu kỳ 2, nhóm VA. Câu 15: Số ancol bậc I là đồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tử C5H12O là A. 8. B. 1. C. 4. D. 3. Câu 16: Cho dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm phenol (C6H5OH) và axit axetic tác dụng vừa đủ với nước brom, thu được dung dịch X và 33,1 gam kết tủa 2,4,6-tribromphenol. Trung hòa hoàn toàn X cần vừa đủ 500 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là A. 33,4. B. 21,4. C. 24,8. D. 39,4. Câu 17: Cho Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng tạo thành khí X; nhiệt phân tinh thể KNO3 tạo thành khí Y; cho tinh thể KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl đặc tạo thành khí Z. Các khí X, Y và Z lần lượt là B. H2, NO2 và Cl2. C. H2, O2 và Cl2. D. Cl2, O2 và H2S. A. SO2, O2 và Cl2. Câu 18: Hòa tan hoàn toàn 8,9 gam hỗn hợp gồm Mg và Zn bằng lượng vừa đủ 500 ml dung dịch HNO3 1M. Sau khi các phản ứng kết thúc, thu được 1,008 lít khí N2O (đktc) duy nhất và dung dịch X chứa m gam muối. Giá trị của m là A. 31,22. B. 34,10. C. 33,70. D. 34,32. Câu 19: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Este isoamyl axetat có mùi chuối chín. B. Etylen glicol là ancol no, đơn chức, mạch hở. C. Axit béo là những axit cacboxylic đa chức. D. Ancol etylic tác dụng được với dung dịch NaOH. Câu 20: Cho dãy các chất: N2, H2, NH3, NaCl, HCl, H2O. Số chất trong dãy mà phân tử chỉ chứa liên kết cộng hóa trị không cực là A. 3. B. 4. C. 5. D. 2. Câu 21: Cho dãy các chất: etan, etanol, etanal, axit etanoic. Chất có nhiệt độ sôi cao nhất trong dãy là A. axit etanoic. B. etanol. C. etanal. D. etan. 2+ 2+ − Câu 22: Dung dịch E gồm x mol Ca , y mol Ba , z mol HCO 3 . Cho từ từ dung dịch Ca(OH)2 nồng độ a mol/l vào dung dịch E đến khi thu được lượng kết tủa lớn nhất thì vừa hết V lít dung dịch Ca(OH)2. Biểu thức liên hệ giữa các giá trị V, a, x, y là x+2y x+y A. V = 2a(x+y). B. V = a(2x+y) . C. V = . D. V = . a a ⎯⎯ → Câu 23: Cho cân bằng hóa học: CaCO3 (rắn) ←⎯ CaO (rắn) + CO2 (khí) ⎯ Biết phản ứng thuận là phản ứng thu nhiệt. Tác động nào sau đây vào hệ cân bằng để cân bằng đã cho chuyển dịch theo chiều thuận? B. Tăng áp suất. A. Tăng nồng độ khí CO2. C. Giảm nhiệt độ. D. Tăng nhiệt độ. Trang 2/5 - Mã đề thi 169
 • 3. Câu 24: Cho sơ đồ phản ứng: Este X (C4HnO 2) + NaOH t o Y + AgNO3/NH3 t o Z + NaOH t o C2H3O 2Na Công thức cấu tạo của X thỏa mãn sơ đồ đã cho là A. CH3COOCH2CH3. B. CH2=CHCOOCH3. C. CH3COOCH=CH2. D. HCOOCH2CH2CH3. Câu 25: Hỗn hợp X gồm Na, Al và Fe (với tỉ lệ số mol giữa Na và Al tương ứng là 2 : 1). Cho X tác dụng với H2O (dư) thu được chất rắn Y và V lít khí. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư) thu được 0,25V lít khí. Biết các khí đo ở cùng điều kiện, các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ số mol của Fe và Al trong X tương ứng là A. 16 : 5. B. 5 : 16. C. 1 : 2. D. 5 : 8. Câu 26: Tiến hành các thí nghiệm sau: (a) Cho lá Fe vào dung dịch gồm CuSO4 và H2SO4 loãng; (b) Đốt dây Fe trong bình đựng khí O2; (c) Cho lá Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3)3 và HNO3; (d) Cho lá Zn vào dung dịch HCl. Số thí nghiệm có xảy ra ăn mòn điện hóa là A. 1. B. 4. C. 2. D. 3. Câu 27: Dung dịch loãng (dư) nào sau đây tác dụng được với kim loại sắt tạo thành muối sắt(III)? B. HNO3. C. FeCl3. D. HCl. A. H2SO4. Câu 28: Cho các este: etyl fomat (1), vinyl axetat (2), triolein (3), metyl acrylat (4), phenyl axetat (5). Dãy gồm các este đều phản ứng được với dung dịch NaOH (đun nóng) sinh ra ancol là: A. (1), (3), (4). B. (3), (4), (5). C. (1), (2), (3). D. (2), (3), (5). to Câu 29: Cho phản ứng hóa học: Cl2 + KOH KCl + KClO3 + H2O Tỉ lệ giữa số nguyên tử clo đóng vai trò chất oxi hóa và số nguyên tử clo đóng vai trò chất khử trong phương trình hóa học của phản ứng đã cho tương ứng là A. 1 : 5. B. 5 : 1. C. 3 : 1. D. 1 : 3. Câu 30: Nung hỗn hợp bột gồm Al và Fe2O3 (trong điều kiện không có oxi), thu được hỗn hợp chất rắn X. Chia X thành 2 phần bằng nhau: - Cho phần 1 vào dung dịch HCl (dư) thu được 7,84 lít khí H2 (đktc); - Cho phần 2 vào dung dịch NaOH (dư) thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Biết rằng các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là A. 33,61%. B. 42,32%. C. 66,39%. D. 46,47%. Câu 31: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức, cùng dãy đồng đẳng, thu được 15,68 lít khí CO2 (đktc) và 17,1 gam nước. Mặt khác, thực hiện phản ứng este hóa m gam X với 15,6 gam axit axetic, thu được a gam este. Biết hiệu suất phản ứng este hóa của hai ancol đều bằng 60%. Giá trị của a là A. 25,79. B. 15,48. C. 24,80. D. 14,88. Câu 32: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện? A. Mg. B. Ca. C. Cu. D. K. Câu 33: Thủy phân hoàn toàn m gam đipeptit Gly-Ala (mạch hở) bằng dung dịch KOH vừa đủ, thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X thu được 2,4 gam muối khan. Giá trị của m là A. 1,46. B. 1,36. C. 1,64. D. 1,22. Câu 34: Cho m gam hỗn hợp hơi X gồm hai ancol (đơn chức, bậc I, là đồng đẳng kế tiếp) phản ứng với CuO dư, thu được hỗn hợp hơi Y gồm nước và anđehit. Tỉ khối hơi của Y so với khí hiđro bằng 14,5. Cho toàn bộ Y phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 97,2 gam Ag. Giá trị của m là A. 14,0. B. 10,1. C. 18,9. D. 14,7. 2+ 2+ 2+ 2+ Câu 35: Cho dãy các ion: Fe , Ni , Cu , Sn . Trong cùng điều kiện, ion có tính oxi hóa mạnh nhất trong dãy là A. Sn2+. B. Cu2+. C. Fe2+. D. Ni2+. Trang 3/5 - Mã đề thi 169
 • 4. Câu 36: Cho dãy gồm các phân tử và ion: Zn, S, FeO, SO2, Fe2+, Cu2+, HCl. Tổng số phân tử và ion trong dãy vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử là A. 5. B. 6. C. 7. D. 4. Câu 37: Phát biểu nào sau đây là sai? A. Poli(metyl metacrylat) được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ. B. Cao su buna−N thuộc loại cao su thiên nhiên. C. Lực bazơ của anilin yếu hơn lực bazơ của metylamin. D. Chất béo còn được gọi là triglixerit hoặc triaxylglixerol. Câu 38: Số nhóm amino và số nhóm cacboxyl có trong một phân tử axit glutamic tương ứng là A. 1 và 2. B. 1 và 1. C. 2 và 1. D. 2 và 2. Câu 39: Nung một lượng butan trong bình kín (có xúc tác thích hợp) thu được hỗn hợp khí X gồm ankan và anken. Tỉ khối của X so với khí hiđro là 21,75. Phần trăm thể tích của butan trong X là A. 66,67%. B. 25,00%. C. 50,00%. D. 33,33%. Câu 40: Hoà tan hoàn toàn 1,1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y (MX < MY) trong dung dịch HCl dư, thu được 1,12 lít khí H2 (đktc). Kim loại X là A. Li. B. Na. C. Rb. D. K. I. PHẦN RIÊNG (10 câu) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần riêng (phần A hoặc phần B) A. Theo chương trình Chuẩn (10 câu, từ câu 41 đến câu 50) Câu 41: Cho dãy các chất: anđehit axetic, axetilen, glucozơ, axit axetic, metyl axetat. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là A. 3. B. 2. C. 5. D. 4. Câu 42: Cho phản ứng hóa học: Br2 + HCOOH ⎯⎯ 2HBr + CO2 → Lúc đầu nồng độ của HCOOH là 0,010 mol/l, sau 40 giây nồng độ của HCOOH là 0,008 mol/l. Tốc độ trung bình của phản ứng trong khoảng thời gian 40 giây tính theo HCOOH là C. 2,5.10-4 mol/(l.s). D. 2,0.10-4 mol/(l.s). A. 5,0.10-5 mol/(l.s). B. 2,5.10-5 mol/(l.s). Câu 43: Để loại bỏ Al, Fe, CuO ra khỏi hỗn hợp gồm Ag, Al, Fe và CuO, có thể dùng lượng dư dung dịch nào sau đây? A. Dung dịch NaOH. B. Dung dịch Fe(NO3)3. C. Dung dịch HNO3. D. Dung dịch HCl. Câu 44: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ancol no, hai chức, mạch hở cần vừa đủ V1 lít khí O2, thu được V2 lít khí CO2 và a mol H2O. Các khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Biểu thức liên hệ giữa các giá trị V1,V2, a là A. V1 = 2V2 + 11,2a. B. V1 = V2 – 22,4a. C. V1 = V2 + 22,4a. D. V1 = 2V2 – 11,2a. Câu 45: Hóa hơi hoàn toàn 4,4 gam một este X mạch hở, thu được thể tích hơi bằng thể tích của 1,6 gam khí oxi (đo ở cùng điều kiện). Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 11 gam X bằng dung dịch NaOH dư, thu được 10,25 gam muối. Công thức của X là A. C2H5COOCH3. B. C2H5COOC2H5. C. CH3COOC2H5. D. HCOOC3H7. Câu 46: Chất nào sau đây vừa tác dụng được với dung dịch NaOH, vừa tác dụng được với nước Br2? A. CH3CH2COOH. B. CH3COOCH3. C. CH2=CHCOOH. D. CH3CH2CH2OH. Câu 47: Cho các chất hữu cơ: CH3CH(CH3)NH2 (X) và CH3CH(NH2)COOH (Y). Tên thay thế của X và Y lần lượt là A. propan–1–amin và axit 2–aminopropanoic. B. propan–1–amin và axit aminoetanoic. C. propan–2–amin và axit aminoetanoic. D. propan–2–amin và axit 2–aminopropanoic. Câu 48: Công thức chung của amin no, đơn chức, mạch hở là A. CnH2n-5N (n ≥ 6). B. CnH2n+1N (n ≥ 2). C. CnH2n-1N (n ≥ 2). D. CnH2n+3N (n ≥ 1). Câu 49: Cho 1,42 gam P2O5 tác dụng hoàn toàn với 50 ml dung dịch KOH 1M, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được chất rắn khan gồm A. K3PO4 và KOH. B. K2HPO4 và K3PO4. C. KH2PO4 và K2HPO4. D. H3PO4 và KH2PO4. Trang 4/5 - Mã đề thi 169
 • 5. Câu 50: Hòa tan hoàn toàn 2,7 gam hỗn hợp X gồm Fe, Cr, Al bằng dung dịch HCl dư, thu được 1,568 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, cho 2,7 gam X phản ứng hoàn toàn với khí Cl2 dư, thu được 9,09 gam muối. Khối lượng Al trong 2,7 gam X là bao nhiêu? A. 1,08 gam. B. 0,54 gam. C. 0,81 gam. D. 0,27 gam. B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60) Câu 51: Cho các phản ứng sau: to X + 2NaOH 2Y + H2O (1) Y + HCl (loãng) Z + NaCl (2) Biết X là chất hữu cơ có công thức phân tử C6H10O5. Khi cho 0,1 mol Z tác dụng hết với Na (dư) thì số mol H2 thu được là A. 0,15. B. 0,20. C. 0,10. D. 0,05. Câu 52: Cho sơ đồ phản ứng: Cr + Cl2 (d−) t o X + KOH (®Æc, d−) + Cl2 Y Biết Y là hợp chất của crom. Hai chất X và Y lần lượt là A. CrCl2 và Cr(OH)3. B. CrCl3 và K2Cr2O7. C. CrCl3 và K2CrO4. D. CrCl2 và K2CrO4. Câu 53: Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Axit glutamic là thành phần chính của bột ngọt. B. Amino axit thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức. C. Các amino axit thiên nhiên hầu hết là các β-amino axit. D. Ở nhiệt độ thường, các amino axit đều là những chất lỏng. Câu 54: Cho thế điện cực chuẩn của các cặp oxi hoá - khử Ag+/Ag, Cu2+/Cu, Pb2+/Pb, Zn2+/Zn có giá trị lần lượt là: +0,80V; +0,34V; −0,13V; −0,76V. Trong các pin sau, pin nào có suất điện động chuẩn lớn nhất? A. Pin Pb-Cu. B. Pin Zn-Cu. C. Pin Zn-Ag. D. Pin Pb-Ag. Câu 55: Oxi hoá hoàn toàn m gam kim loại X cần vừa đủ 0,25m gam khí O2. X là kim loại nào sau đây? A. Cu. B. Ca. C. Al. D. Fe. Câu 56: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, thu được 2,24 lít khí CO2 (đktc) và 3,24 gam H2O. Hai hiđrocacbon trong X là B. CH4 và C2H6. C. C2H2 và C3H4. D. C2H4 và C3H6. A. C2H6 và C3H8. -5 Câu 57: Biết ở 25°C, hằng số phân li bazơ của NH3 là 1,74.10 , bỏ qua sự phân li của nước. Giá trị pH của dung dịch NH3 0,1M ở 25°C là A. 4,76. B. 9,24. C. 11,12. D. 13,00. Câu 58: Cho dãy các kim loại: Cu, Ni, Zn, Mg, Ba, Ag. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch FeCl3 là A. 6. B. 4. C. 3. D. 5. Câu 59: Cho các phát biểu: (1) Tất cả các anđehit đều có cả tính oxi hoá và tính khử; (2) Tất cả các axit cacboxylic đều không tham gia phản ứng tráng bạc; (3) Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch; (4) Tất cả các ancol no, đa chức đều hòa tan được Cu(OH)2. Phát biểu đúng là A. (2) và (4). B. (1) và (3). C. (3) và (4). D. (1) và (2). Câu 60: Cho 14,55 gam muối H2NCH2COONa tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch X. Cô cạn toàn bộ dung dịch X, thu được bao nhiêu gam muối khan? A. 16,73 gam. B. 8,78 gam. C. 20,03 gam. D. 25,50 gam. ---------------------------------------------------------- HẾT ---------- Trang 5/5 - Mã đề thi 169