Dap an de thi dai hoc tieng nhat 2013

2,865 views

Published on

Dap an de thi dai hoc tieng nhat 2013

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Dap an de thi dai hoc tieng nhat 2013

  1. 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 Môn thi: TIẾNG NHẬT; Khối D (Đáp án có 02 trang) Mã đề - Đáp án Câu 368 417 512 631 739 851 1 A C A D B B 2 A B B B C A 3 D A C C D C 4 A A A D D C 5 B B B A C A 6 D D D B B D 7 B A C B D B 8 A C D D C D 9 A D C C A A 10 A B A B C D 11 B A B D C B 12 A B C A D C 13 C D B C B A 14 C B B D A B 15 D A B D B A 16 A B A A C B 17 D B D D A C 18 D A B D B A 19 A B A B A B 20 B C D C A D 21 C C B D A C 22 D A A A C A 23 C A D C D A 24 B C A B A B 25 D D B D D B 26 C A B D A A 27 D D C C B D 28 A D D C A D 29 D A C B B B 30 C C C D A B 31 D B B D B B 32 A C A C A B 33 C D D B D D 34 B A A B C A 35 B B B A A D 36 C B D C D D 37 C C A C D A 38 B C A A C D 39 D C C C B C 40 D A C A D B 41 B C A A D C 42 A C A B B C 43 C C A B A A www.dethidaihoc.edu.vn
  2. 2. Mã đề - Đáp án Câu 368 417 512 631 739 851 44 B A B D A C 45 C D C B A D 46 B D A D A D 47 B D D C D C 48 C B C B C C 49 D A D A B A 50 D B C B C D 51 B D C D A A 52 B A A D D B 53 C A A C B A 54 A C D A C C 55 B A D C D D 56 B D D D C C 57 A C B B A B 58 D C B D A D 59 B D C B B B 60 D B A A D A 61 A D D A C A 62 D D C A B A 63 C B B C D A 64 C C C D B A 65 B B D C D D 66 D A B A C B 67 B C D B D D 68 A C C C C C 69 A B C B A C 70 D D B C D B 71 B B D A B C 72 C D C A D D 73 A D B B B C 74 C A A A C D 75 C C D A B B 76 C D C A B C 77 D D B B C C 78 A B D A B D 79 A A A C C B 80 C B D C C C www.dethidaihoc.edu.vn

×