นำเสนอโครงงาน

1,116 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,116
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

นำเสนอโครงงาน

 1. 1. การใช้สารประกอบ Carboxymethyl Cellulose (CMC) แทนสารประกอบฟอสเฟต ในการผลิตไส้กรอกหมู
 2. 2. รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม <ul><li>1. นาย วรรณวิชช์ ดิษยบุตร </li></ul><ul><li>รหัสนิสิต 52102010812 SC2HB </li></ul><ul><li>2 . นาย สรวิศ วงศ์วิเศษกานจ์ </li></ul><ul><li>รหัสนิสิต 52102010818 SC2HA </li></ul><ul><li>3. น . ส . อมรรัตน์ เหล่านิติศาสตร์ </li></ul><ul><li>รหัสนิสิต 52102010825 SC2HB </li></ul>
 3. 3. <ul><li>1. เพื่อศึกษาวิธีการผลิตไส้กรอกหมูโดยใช้ </li></ul><ul><li>Carboxymethylcellulose (CMC) แทนการใช้ </li></ul><ul><li>สารประกอบฟอสเฟต </li></ul><ul><li>2 . เพื่อศึกษาผลของการใช้ Carboxymethylcellulose </li></ul><ul><li>(CMC) ในการผลิตไส้กรอกหมูแทนการใช้สารประกอบฟอสเฟต </li></ul>วัตถุประสงค์
 4. 4. ที่มาและความสำคัญ <ul><li>ไส้กรอกเป็นผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ซึ่งได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากมีรสชาติและเนื้อสัมผัสตรงตามความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งสารที่ใช้ในการปรุงเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์ของไส้กรอกที่ได้รับความนิยม คือ สารประกอบจำพวกฟอสเฟต ซึ่งตามกฎหมาย ได้กำหนดปริมาณสูงสุดของฟอสเฟตที่ไม่ทำให้เกิดอันตรายในการบริโภคคือ 30 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม ทั้งนี้จึงได้ทำการศึกษาสารประกอบชนิดอื่นซึ่งมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับสารประกอบฟอสเฟต แต่มีความอันตรายน้อยกว่า คือ Carboxymethylcellulose ซึ่งสามารถสกัดได้จากธรรมชาติและมีคุณสมบัติในการให้ความหนืดช่วยให้ไส้กรอกคงรูปอยู่ได้ </li></ul>
 5. 5. คำสำคัญ <ul><li>Carboxymethylcellulose </li></ul><ul><li>CMC </li></ul><ul><li>สารประกอบฟอสเฟต </li></ul><ul><li>การผลิตไส้กรอกหมู </li></ul>
 6. 6. เค้าโครงเรื่อง <ul><li>บทนำ </li></ul><ul><li>Carboxymethyl Cellulose (CMC) </li></ul><ul><li>สารประกอบฟอสเฟต </li></ul><ul><li>โทษของการบริโภคสารประกอบฟอสเฟต </li></ul><ul><li>กระบวนการการผลิตไส้กรอกหมู </li></ul><ul><li>วิธีการผลิตไส้กรอกหมูโดยใช้ CMC แทนสารประกอบฟอสเฟต </li></ul>
 7. 7. เค้าโครงเรื่อง ( ต่อ ) <ul><li>ปัญหาที่พบจากการผลิตไส้กรอกหมูโดยใช้ CMC แทนสารประกอบฟอสเฟต </li></ul><ul><li>วิธีการแก้ไขปัญหา </li></ul><ul><li>สรุปและอภิปรายผลการทดลอง </li></ul><ul><li>บรรณานุกรม </li></ul><ul><li>ภาคผนวก </li></ul>
 8. 8. บรรณานุกรม <ul><li>กฤษณา ิศรเลิศมุกุล . (2553). PRODUCTION OF CARBOXYMETHYL CELLULOSE FROM DURIAN HULK . สืบค้นเมื่อ 22 ธ . ค . 2553, จาก http://www.scisoc.or.th/stt/31/sec_c/paper/stt31_C0257.pdf </li></ul>
 9. 9. บรรณานุกรม ( ต่อ ) <ul><li>Ahmed Fawzy and Ishaq A . Zaafarany . (2553). Acid - catalyzed oxidation of   carboxymethyl cellulose . Kinetics and mechanism of permanganate oxidation of   carboxymethyl cellulose   in acid perchlorate solutions . Retrieved DEC 22, 2553 , from http :// www . sciencedirect . com / science?_ob = ArticleURL&_udi = B6W7K-4XCYJF0-2&_user = 10&_coverDate = 11/25/2009&_alid = 1609601670&_rdoc = 25&_fmt = high&_orig = search&_origin = search&_zone = rslt_list_item&_cdi = 6629&_st = 13&_docanchor = &view = c&_ct = 11631&_acct = C000050221&_version = 1&_urlVersion = 0&_userid = 10&md5 = b347110bed4798b5a35d12171a2e9bff&searchtype = a </li></ul>
 10. 10. บรรณานุกรม ( ต่อ ) <ul><li>K . A . Abdelrahim and H . S . Ramaswamy .(2553). High temperature / pressure rheology of   carboxymethyl cellulose. Retrieved DEC 22, 2553 , from http :// www . sciencedirect . com / science?_ob = ArticleURL&_udi = B6T6V-3YGV363-1X&_user = 10&_coverDate = 12/31/1995&_alid = 1609601670&_rdoc = 15&_fmt = high&_orig = search&_origin = search&_zone = rslt_list_item&_cdi = 5040&_st = 13&_docanchor = &view = c&_ct = 11631&_acct = C000050221&_version = 1&_urlVersion = 0&_userid = 10&md5 = fe4f78e9f56f1b579d886c086270d524&searchtype = a </li></ul>
 11. 11. บรรณานุกรม ( ต่อ ) <ul><li>Metallomicelles of Co(III) coordination complexes – Synthesis, characterization and determination of CMC values. 8 May 2009 . Polyhedron . ปีที่ 7 ฉบับที่ 25 : 1507-1513 </li></ul><ul><li>M.N. Arumugham . (2553). Reportlinker Adds Carboxymethyl Cellulose . Retrieved DEC 22, 2553, from http://article.wn.com/view/2010/08/08/Reportlinker_Adds_Carboxymethyl_Cellulose_CMC_CAS_9000117_Ma/ </li></ul>
 12. 12. บรรณานุกรม ( ต่อ ) <ul><li>Sharon Li . (2553). CarboxyMethyl Cellulose Sodium (CMC) . Retrieved DEC 22, 2553 , from http:// www.thaipurchasing.com/webboard.php?link = view&qId =7569 </li></ul>

×