Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Προλήψεις - COMENIUS PROJECT

177 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Προλήψεις - COMENIUS PROJECT

 1. 1. Ανηί ππολόγος…Πηζηεύεηε ζηηο πξνιήςεηο; Αλακθηζβήηεηα νη πξνιήςεηο θαη νηδεηζηδαηκνλίεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο θνπιηνύξαο ελόοιανύ. Γηα ην ιόγν απηό καζεηέο από ηελ Πνισλία, ηελ Ηζπαλία, ηελΣνπξθία θαη ηελ Διιάδα, θαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζύκπξαμεο Comenius«A Culture Rainbow Around Europe», έγξαςαλ από θνηλνύ κίαθαληαζηηθή ηζηνξία μεδηπιώλνληαο ηηο πξνθαηαιήςεηο ησλ ηεζζάξσλαπηώλ ιαώλ. Γηαβάδνληάο ηελ θάπνηνο ζπλεηδεηνπνηεί πσο όζα πνπ καοελώλνπλ είλαη ηειηθά πνιύ πεξηζζόηεξα από απηά πνπ καο ρσξίδνπλ…
 2. 2. Κεθάλαιο 1οΜια θορά κι έναν καιρό… ζηην Ιζπανία!!!
 3. 3. Οη ηέζζεξηο θίινη πεξπαηνύζαλ ζηνπο δξόκνπο ηεο Μαλξέζα.Ζ γηαγηά κνπ κνύ έιεγε πνιιά παξακύζηα, όηαλ ήκνπλ κηθξή, είπε ε LaPubilla, θαζώο μελαγνύζε ηνπο θίινπο ηεο ζηελ πόιε ηεο.Αιήζεηα! Πεο καο έλα! ηεο δήηεζε ν Δξκήο. Ννζηάιγεζα ηα παξακύζηαπνπ κνπ έιεγε ε δηθή κνπ ε γηαγηά, ζηε Νέα Καξπά, έλα ρσξηό ηεοΒόξεηαο Διιάδαο θαη ζα ήζεια λα αθνύζσ έλα…
 4. 4. «Μηα θνξά θαη έλα θαηξό» , μεθίλεζε ε La Pubilla, «ήηαλ έλα θνξίηζηπνπ ην ιέγαλε Mariam. Ενύζε ζε έλα δέληξν όπνπ ππήξρε έλα κεγάιν ζπίηη.Μηα κέξα, θαζώο ε Mariam καγείξεπε ζηελ θνπδίλα, έξημε ην αιάηη ζηνπάησκα.- Ωρ! Θεέ κνπ! Δθηά ρξόληα θαθήο ηύρεο, είπε ε Mariam.
 5. 5. Ήηαλ ιππεκέλε. Ζ Mariam απνθάζηζε λα ζηακαηήζεη ηελ θαθή ηεοηύρε. Χσξίο δεύηεξε ζθέςε είπε ζηνλ εαπηό ηεο:- Θα γπξίζσ γύξσ από ην δέληξν εθηά θνξέο.
 6. 6. Καη έηζη έθαλε. Ζ Mariam γύξηζε πίζσ ζην ζπίηη θαη αθνύκπεζεην μύιηλν ηξαπέδη πνπ είρε ζηελ ηξαπεδαξία. Ζ θαθή ηεο ηύρε είρεζηακαηήζεη γηα πάληα θαη έδεζε ραξνύκελε γηα πάληα!»
 7. 7. - Πνιύ σξαία ηζηνξία! ζρνιίαζε ν Αιί από ηελ Σνπξθία.Καζώο πεξπαηνύζαλ, είδαλ πνιύ θόζκν ζπγθεληξσκέλν. Ζ La Pubillaπξνζπκν- πνηήζεθε ακέζσο λα πάεη λα δεη ηη ζπκβαίλεη. Σνποπιεξνθόξεζε όηη γηλόηαλ έλαο δηαγσληζκόο κε έπαζιν έλα ηαμίδη ζηελΔπξώπε κε αεξόζηαην. Όινη ζπκθώλεζαλ κε ραξά λα πάξνπλ κέξνοθαη … ΚΔΡΓΗ΢ΑΝ!- Πάκε πξώηα ζηε ρώξα κνπ; πξόηεηλε ε Aria.- Πάληα ήζεια λα πάσ ζηελ Πνισλία, ζπκθώλεζε ν Ali.- Καη εγώ! ζπκπιήξσζε ε La Pubilla.
 8. 8. Ο κόλνο πνπ είρε αληίξξεζε γηα ηελεκεξνκελία ηνπ ηαμηδηνύ ήηαλ ν Δξκήο:- Λέσ λα αύξην.- Όρη, όρη! Αο μεθηλήζνπκε ζήκεξα. Έρεηθαη θαιό θαηξό, δηαθώλεζαλ νηππόινηπνη θαη… ΣΟ ΣΑΞΗΓΗ ΞΔΚΗΝΖ΢Δ!
 9. 9. Κεθάλαιο 2οΠρώηος ζηαθμός: Πολωνία!!!
 10. 10. ΢ύληνκα ν Ali, ε La Pubilla, ν Δξκήο θαη ε Aria πεηνύζαλεπάλσ από ηελ Πνισλία. Θαύκαζαλ ηελ απίζηεπηε ζέα θαη ηελελδηαθέξνπζα αξρηηεθηνληθή. Δίδαλ ην παιάηη θνπιηνύξαο θαηεπηζηήκεο ζηελ Βαξζνβία, ζηακαηήζαλε ιίγν ζηελ Torun γηα λαγεπηνύλ ην παξαδνζηαθό gingerbread, είδαλ ην θάζηξν Wawel ζηελΚξαθνβία... κέρξη πνπ αληηιήθζεθαλ κηα νκάδα παηδηώλ λα παίδνπλπνδόζθαηξν.
 11. 11. - Ση ζα ιέγαηε λα παίμνπκε καδί ηνπο; Πξόηεηλε ν Ali.- Φαληαζηηθή ηδέα! ΢πκθώλεζαλ όινη.Σν αεξόζηαην πξνζγεηώζεθε θαη ηα παηδηά θαηέβεθαλ.- Γεηα! Σαμηδεύνπκε ζηελ Δπξώπε! Θα κπνξνύζακε λα παίμνπκε καδίζαο; Ρώηεζε ε Aria.- ΢ίγνπξα!Μεηά από ιίγν μεθίλεζε ν αγώλαο. Σα παηδηά δηαζθεδάζαλ αξθεηά.
 12. 12. Κάπνηα ζηηγκή ε Aria θιώηζεζε ηελ κπάια καθξηά. Καζώοπήγε λα ηε θέξεη πίζσ, θώλαμε ζηνπο θίινπο ηεο:-Κνηηάμηε ηί βξήθα! Έλα ηεηξάθπιιν ηξηθύιιη. Λέγεηαη όηη θέξλεη ηύρε.Διπίδσ λα βάισ πεξηζζόηεξα γθνι ηώξα.Αο επηζηξέςνπκε ζην παηρλίδη.
 13. 13. Όκσο κεηά από ιίγν ε κπάια έπεζε ζηνλ θαζξέθηε ηεο Aria.- Ωρ! Όρη! Ο θαζξέθηεο κνπ! Έζπαζε!- Λππάκαη πνιύ! Σν έθαλα θαηά ιάζνο... δήηεζε ζπγλώκε ην αγόξη.- Όπνηνο ζπάεη θαζξέθηε ιέγεηαη πσο ζα έρεη θαθή ηύρε γηα ηα επόκελαεθηά ρξόληα!- Ωρ! ηη πξέπεη λα θάλσ ηόηε;- Γηα λα απνθύγεηο ηελ θαθή ηύρε ζα πξέπεη λα ξίμεηο κηα ρνύθηα αιάηηπάλσ ζην αξηζηεξό ζνπ ρέξη.Αο πάκε λα αγνξάζνπκε αιάηη ηόηε.
 14. 14. ΢ην δξόκν γηα ην καγαδί ε Aria ηνπο ζηακάηεζε ιέγνληαο:- Κνηηάμηε! Έλαο θαζαξηζηήο θακηλάδσλ! Δκπξόο, πηάζηε έλα από ηαθνπκπηά ηνπ! Φέξλεη θαιή ηύρε.Καη έηζη έθαλαλ...
 15. 15. Αθνύ έθπγαλ από ην καγαδί κε ηναιάηη, αληηιήθζεθαλ όηη ζθνηείληαδε θαη έηζηαπνθαζίζαλε όηη ήξζε ε ώξα λα θύγνπλε. Έηζη ηα παηδηά αλεβήθαλε ζην αεξόζηαηό ηνπο γηα λα ζπλερίζνπλ ηελ πεξηπέηεηά ηνπο.
 16. 16. Κεθάλαιο 3οΗ Ελλάδα και οι ομορθιές ηης!
 17. 17. Σαμηδεύνληαο νη ηέζζεξηο θίινη, θηάλνπλπάλσ από ηελ Διιάδα.- Πνπό! Ση όκνξθε πόιε! Δίπε ν Ali.- Πνύ βξηζθόκαζηε; Ρώηεζε ε Aria.- Ση είλαη απηό ην ςειό θηήξην δίπια ζηεζάιαζζα; Απόξεζε ε La Pubilla.- Απηή είλαη ε παλέκνξθε Θεζζαινλίθε, εδεύηεξε κεγαιύηεξε πόιε ηεο Διιάδαο,άξρηζε λα εμεγεί ν Δξκήο, θαη απηό ην ιεπθόθηήξην πνπ δεζπόδεη ζηνλ παξαιηαθό δξόκνείλαη ν Λεπθόο Πύξγνο.
 18. 18. Ξαθληθά, όκσο, ην αεξόζηαην άξρηζελα ράλεη ύςνο.- ΢αο είπα εγώ λα κελ μεθηλήζνπκε ζήκεξα,αιιά εζείο… είλαη γνπξζνύδηθε κέξα!Γθξίληαμε ν Δξκήο.- Γηαηί, ηη κέξα είλαη ζήκεξα; Ρώηεζαλ κεαπνξία νη ππόινηπνη.- Δίλαη «Τπίηη και 13»! Δδώ ζηελ Διιάδα ηεζεσξνύκε γνπξζνύδηθε κέξα
 19. 19. Δπηθξάηεζε παληθόο. - Λέηε λα πέζνπκε ζηε ζάιαζζα θαη λα πληγνύκε; - Λέηε λα πξνζγεησζνύκε πάλσ ζε θαλέλα δέληξν θαη λα κελ κπνξνύκε λα θαηεβνύκε; - Λέηε…- «Δαγκώζηε ηη γλώζζα ζαρ»! Σνπο δηέθνςε ν Δξκήο.- Γηαηί λα ηε δαγθώζνπκε;- Γηα λα κελ γίλνπλ απηά πνπ ιέηε. Δκείο νη Έιιελεο όηαλ ζέινπκε λα απνθύγνπκε θάηη θαθό, «σηςπάμε ξύλο», «κοςνιόμαζηε από ηη θέζη μαρ», ή «δαγκώνοςμε ηη γλώζζα μαρ».
 20. 20. - Ακάλ, ηώξα ην ζπκήζεθα! Έρνπκε αθόκε κία κπνηίιηα κε ήιην.- Οπθ! Σπρεξνί είκαζηε! Αλαζηέλαμαλ όινη κε αλαθνύθηζε.Αθνύ ζπκπιήξσζαλ ηα θαύζηκα, ζπλέρηζαλ ραξνύκελνη ην ηαμίδη ηνπο. - Θέιεηε λα δνύκε ηελ Αθξόπνιε ηεο Αζήλα; Πξόηεηλε θάπνηνο. - Ναη! Ναη! Φώλαμαλ όινη καδί. - «Πιάζηε κόκκινο», ηνπο παξόηξπλε ν Δξκήο. - Γηαηί; - Δπεηδή είπακε ηαπηόρξνλα ηελ ίδηα ιέμε θαη κπνξεί λα καιώζνπκε. Έηζη ηνπιάρηζηνλ ζεσξνύλ απηνί πνπ πηζηεύνπλ ζηηο πξνιήςεηο.
 21. 21. Σν ηαμίδη ζπλερίζηεθε ρσξίο άιιεοδπζθνιίεο.-n Φηάζακε ζηελ Αζήλα! Φώλαμε ε Aria.- Πνύ ην θαηάιαβεο; Ρώηεζε ν Ali.- Κνηηάμηε θάησ ηελ Αθξόπνιε! Πξαγκαηηθάείλαη παλέκνξθε!- Ση ιέηε λα πάκε κηα βόιηα από ηηοΚπθιάδεο; πξόηεηλε ν Δξκήο. Βέβαηα είλαηαξγά. Έρεη ζνπξνππώζεη γηα ηα θαιά θαη δεζα πξνιάβνπκε λα θάλνπκε βνπηηέο ζηαθξπζηάιιηλα λεξά ηνπ Αηγαίνπ.
 22. 22. Όινη ζπκθώλεζαλ θαη ζε ιίγν πεηνύζαλ πάλσ από ηαακέηξεηα λεζηά κε ηα θάηαζπξα ζπηηάθηα θαη ηνπο επηβιεηηθνύοαλεκόκπινπο.
 23. 23. - Πνπό! Ση όκνξθα πνπ είλαη όια! Αο θαηεβνύκε ιίγν πην θάησ λα ηα ζαπκάζνπκε από θνληά, είπε εληππσζηαζκέλε ε La Pubilla. Δκέλα πάλησο κε εληππσζηάδεη ην ιεπθό ηνπίν πνπ αληηθξίδσ παληνύ. ΢ηα ζπίηηα, ζηα πεδνύιηα, ζηα δξνκάθηα …- Κνηηάμηε ηη σξαίνη αλεκόκπινη! Θαύκαζε ν Ali.
 24. 24. - Αρ! Ση είλαη απηό ην θόθθηλν έληνκν πνπέθαηζε πάλσ ζην ρέξη κνπ; Φώλαμεηαξαγκέλε ε Aria.- Μηα παζραιίηζα! Με ηε δηώμεηο! Δίλαηγνύξη! Σελ θαζεζύραζε ν Δξκήο.Καζώο όκσο ν ήιηνο έδπε θαη έξηρλε ηηο ηειεπηαίεο αθηίλεο ηνπ πάλσζηα λεξά ηνπ Αηγαίνπ, ε παξέα απνθάζηζε πσο δελ έπξεπε λα ράζεηάιιν ρξόλν. Έηζη θαηεπζύλζεθαλ αλαηνιηθά πξνο ηνλ ηειεπηαίν ηνποπξννξηζκό.
 25. 25. Κεθάλαιο 4οΜια ιδιαίηερη μέρα ζηην Τοσρκία!
 26. 26. Σν αεξόζηαην ηώξα πεηνύζε πάλσ από ηελ Κσλ/πόιε. Σαπαηδηά ζαύκαδαλ ηα κλεκεία θαη ηηο νκνξθηέο ηεο. Σν Βόζπνξν, ηελΠξνπνληίδα, ηνλ Κεξάηην Κόιπν… όια ήηαλ καγεπηηθά! Καζώο ν Aliεμεγνύζε ζηνπο θίινπο ηνπ ηνλ ηξόπν δσήο ζηελ Σνπξθία θαη ηελθαζεκεξηλόηεηά ηνπ, ζπκήζεθε κία ηδηαίηεξε κέξα γη’ απηόλ θαη άξρηζελα ηνπο ηε δηεγείηαη:
 27. 27. « Γε ζα μεράζσ κηα κέξα πνπ… θαη ηη δε κνπ ζπλέβε! Αλ δελθάλσ ιάζνο ήηαλ πέξζη ηέηνην θαηξό. Ωο ζπλήζσο έθπγα από ην ζπίηηγηα ην ζρνιείν. Ήηαλ κηα ζπλεζηζκέλε κέξα γηα κέλα θαη αγλννύζα ην ηηζα δήζσ. Δίδα ηνπο θαιύηεξνπο κνπ θίινπο, ηνλ Nazli θαη ηνλ Zeynep.Σνπο είπα θαιεκέξα θαη απηνί κνπ είπαλ ρακνγειαζηά: «Σα καιιηά ζνπείλαη σξαία Ali!». Βιέπεηε, είρα θόςεη ηα καιιηά κνπ θαη είρα βάιεη δειέγηα λα ηα θηηάμσ. Έλησζα πνιύ θαιά πνπ ηνπο άξεζαλ.
 28. 28. Ήκνπλ ηόζν ραξνύκελνο πνπδελ πξόζεμα ηελ ζθάια θαη θαηάιάζνο πέξαζα από θάησ. Όια ηαπαηδηά ζην δξόκν θώλαμαλ: «Ali ηίέθαλεο; Πέξαζεο θάησ από κηα ζθάια,είλαη θαθή ηύρε απηό!». Έκεηλαέθπιεθηνο θαη έπεζα θάησ. Σν ραξηίκε ην πνίεκα πνπ ζα δηάβαδα εθείλε ηεκέξα έπεζε από ηελ ηζάληα κνπ θαηιεξώζεθε. Όια ηα παηδηά κε θνηηνύζαλκε θνβηζκέλα κάηηα θαη ζθέθηεθε όηη εθαθή ηύρε είρε μεθηλήζεη.
 29. 29. ΢εθώζεθα θαη πήγα κέζαζηελ ηάμε. Ο δάζθαινο είρε κπεη ήδεζηελ ηάμε θαη ήηαλ ζπκσκέλνο καδίκνπ επεηδή άξγεζα. Ήκνπλα πνιύιππεκέλνο. Κάζηζα ζηελ θαξέθιακνπ θαη άξρηζα ην πνίεκα πνπ ζαδηάβαδα ζην δεύηεξν κάζεκα. Αιιάην πνίεκα ήηαλ ηόζν ιεξσκέλν πνπδελ ήηαλ δπλαηό λα δηαβαζηεί. Καηαθόκα, όρη κόλν δελ θαηάθεξα λαιύζσ ην πξόβιεκα ζηα καζεκαηηθάαιιά ήκνπλα θαη εμνξγηζκέλνο κε ηνλθαιύηεξό κνπ θίιν, ηνλ Nazli. Δίρεβάςεη κε κπνγηέο ην παληειόλη κνπθαη κάισζα άζρεκα καδί ηνπ. Ήηαλ εώξα ηνπ δηαιείκκαηνο.
 30. 30. Όζν ήκνπλ ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ κηα κπάια κε βξήθε ζηνπξόζσπν. Πνλνύζα θαη μεθίλεζα λα θιαίσ. Κνίηαμα ηνλ νπξαλό θαηαλαξσηήζεθα «Γηαηί ζε κέλα;» Δθείλε ηε ζηηγκή έλα ηξειό πνπιί κεθνπηζνύιεζε. Απηό ζήκαηλε θαιή ηύρε. Ήκνπλα αηζηόδνμνο όηη ε θαθή ηύρε ζα κε εγθαηέιεηπε από ‘δσθαη πέξα. Μπήθα ζηελ ηάμε ρακνγειώληαο. Ο δάζθαινο ήζειε λαδηαβάζσ ην πνίεκα κνπ, αιιά ην ραξηί ήηαλ δύζθνιν λα δηαβαζηεί.Πξνρώξεζα δηζηαθηηθά πξνο ηνλ πίλαθα. Πξνζπάζεζα λα ζπκεζώηελ πξώηε γξακκή από ην πνίεκα θαη... ΣΑ ΚΑΣΑΦΔΡΑ!
 31. 31. Δίπα όιν ην πνίεκα απ’ έμσ θαζώο ην είρα απνζηεζίζεη ρσξίολα ην έρσ θαηαιάβεη. Οη ππόινηπνη καζεηέο κε ρεηξνθξόηεζαλ κεελζνπζηαζκό, γηαηί ήκνπλ ν κόλνο καζεηήο πνπ ην είπε απ’ έμσ. Σειηθάηα βξήθακε κε ηνλ Nazli θαη ήζειε λα θάηζνπκε ζην ίδην ζξαλίν.Σξαγνπδήζακε θαη καδί ζην κάζεκα κνπζηθήο. ΢ην δηάιεηκκα πήγακε ζηελ απιή. Ζ αδεξθή κνπ είρε θηηάμεηζάληνπηηο θαη ηα είρα θέξεη καδί κνπ ζην ζρνιείν. Σα κνηξάζηεθα κεηνπο θίινπο κνπ, ηνλ Nazli θαη ηνλ Zeynep, θαη ήκαζηαλ όινη ηόζνραξνύκελνη! Κνίηαμα ζηνλ νπξαλό μαλά θαη ζπκήζεθα ηελ ηειεπηαίαγξακκή ηνπ πνηήκαηνο: «ζηε δσή πξέπεη λα απνιακβάλεηο ηελ θάζεζηηγκή». Δθείλε ηε ζηηγκή απνθάζηζα λα είκαη ραξνύκελνο από δσ θαηπέξα.
 32. 32. Πήγα ζπίηη ραξνύκελνο. Ζ αδεξθή κνπ έξαβε έλα παληειόλη γηα κέλα.Καζώο έθνβε ηελ θισζηή κε ην ςαιίδη, απζόξκεηα πήξα ην ςαιίδη απόηα ρέξηα ηεο.- Μπνξώ λα ην θόςσ θαη κόλνο κνπ! Δίπα ζέινληαο λα βνεζήζσ.- Ali ηί έθαλεο! Πήξεο ην ςαιίδη θαηεπζείαλ από ηα ρέξηα κνπ! Απηόζεκαίλεη πσο ζα καιώζνπκε!- Όρη! Πξέπεη λα ζηακαηήζεηο λα πηζηεύεηο ζ’ απηά!
 33. 33. Ζ αδεξθή κνπ έξαςε ην παληειόλη θαη ην θόξεζα κε ηε κία. Σεθίιεζα θαη ηεο έδσζα κηα αγθαιηά. ΢πλεηδεηνπνίεζα πσο ην λαπηζηεύσ ζηηο πξνιήςεηο δελ κε έθαλε επηπρηζκέλν. Έηπα ζηελ αδεξθήκνπ πσο πξέπεη λα εθηηκάκε ηελ πξαγκαηηθή αμία ηεο δσήο. Οηπξνιήςεηο δελ είλαη αιεζηλέο. Δίπα: «δνύκε ζύκθσλα κε ηηο ζθέςεηοκαο». ΢θέθηεθα όια όζα έδεζα εθείλε ηε κέξα θαη θνίηαμα ηνλ νπξαλόραξνύκελνο.
 34. 34. - Έσειρ δίκιο! Σςμθώνηζαν όλοι μαζί ηος.Είσε πια ζκοηεινιάζει. Οι ηέζζεπιρ θίλοι κοίηαξαν αγκαλιαζμένοι ηονςσηεπινό οςπανό και εςσήθηκαν ζηο αζηέπι πος έπεθηε… … η θιλία ηοςρ να είναι πανηοηινή!

×