Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Milli Edebiyat

5,362 views

Published on

 • Be the first to comment

Milli Edebiyat

 1. 1. MİLLİ EDEBİYAT www.sunuarsivi.com Sunu/Slayt Paylaşım Sitesi
 2. 2. <ul><li>Milli Edebiyat akımı 11Nisan 1911 yılında Ömer Seyfettin ve Ali Canip Yöntem ’in Selanik’te birlikte çıkardıkları Genç Kalemler adlı dergiyle başlar. </li></ul><ul><li>Genç Kalemler dergisinde Ömer seyfettinin yazmış olduğu Yeni Lisan Makalesi bu akımın fikir temelini oluşturur. </li></ul><ul><li>Milli bir edebiyat oluşturmak için dilin millileştirilmesinin savunulduğu bu hareket Ziya Gökalp’inde katılımıyla Türkçülük düşüncesi esas alınmıştır. </li></ul><ul><li>Bu akımın öncüleri Ömer Seyfettin,Ali Canip Yöntem,Ziya Gökalp ve Mehmet Emin Yurdakuldur. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Yeni Lisan Makalesi’nde benimsenen görüşler; </li></ul><ul><li>a)Dilde yalınlık </li></ul><ul><li>b)Halk edebiyatı nazım biçimlerinden yararlanma ve hece ölçüsünü kullanma </li></ul><ul><li>c)Konu seçiminde yerlilik(Milli kaynaklara ve yurt gerçeklerine,meselelerine yönelme)dir </li></ul><ul><li>* 1921’de Genç Kalemler Dergisi kapanmasına rağmen bu hareket uzun yıllar sürmüş ,bazı yazarlarca bu düşünceler işlenmiştir. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Sanat Anlayışları </li></ul><ul><li>a)Hece ölçüsü ulusal bir ölçüdür.Aruz yerine kullanılmalıdır. </li></ul><ul><li>b)Konular yerli hayattan alınmalı ve ulusal tarihten seçilmelidir. </li></ul><ul><li>c)Dil sade,anlatım yalın olmalıdır.İstanbul Türkçe’si temel alınmalıdır. </li></ul><ul><li>d)Doğu ve Batı taklitçiliğinden vazgeçilmelidir. </li></ul><ul><li>e)Edebiyat halka yaklaştırılmalı,eserlerde halkın yaşamı,duyguları ve düşünceleri işlenmelidir. </li></ul>
 5. 5. Manzum Eser Özellikleri <ul><li>Dil sade,anlatım yalın ve İstanbul Türkçe’si esas alınmalıdır. </li></ul><ul><li>Şiirde hece ölçüsü kullanılmalıdır. </li></ul><ul><li>Türk Halk edebiyatının nazım biçimlerinden ve türlerinden yararlanılmalıdır. </li></ul><ul><li>Milli konular ele alınmalıdır. </li></ul>
 6. 6. Milli Edebiyat Nesrinin İlkeleri <ul><li>Yabancı dil kurallarına göre tamlama yapılmamalıdır. </li></ul><ul><li>Arapça ve Farsça çoğul ekleri kullanılmamalıdır. </li></ul><ul><li>Dilimizde Türkçe’nin kuralları egemen olmalıdır. </li></ul><ul><li>Türkçe’si bulunan yabancı kelimeler bırakılmalıdır. </li></ul><ul><li>Dilde kalıplaşmış yabancı sözcüklere dokunulmamalıdır. </li></ul><ul><li>Arapça,Farsça kelimelerin yazımları konuşma diline göre değiştirilmelidir. </li></ul><ul><li>İstanbul Türkçe’si örnek alınmalıdır. </li></ul><ul><li>Konuşma dili ile yazı dili arasındaki fark kaldırılmalıdır. </li></ul><ul><li>Nesir yazarları:Ö.Seyfettin,(hikaye),A.C.Yöntem (eleştiri) </li></ul><ul><li>Z.Gökalp(inceleme) </li></ul><ul><li>H.Edip Adıvar(roman)R.Halit Karay(roman) F.Rıfkı Atay (fıkra) </li></ul>
 7. 7. YAZARLARI VE ESERLERİ <ul><li>Ziya GÖKALP (1876-1924) </li></ul><ul><li>Milli Edebiyatın fikir temellerini kurar.Turancıdır.Edebiyat değil fikir önemli olduğu için halk diliyle yazmıştır.Türkiye’nin ilk sosyoloğu dur. </li></ul><ul><li>Emile Durkheim’den etkilenmiştir. </li></ul><ul><li>Edebiyatı, fikirlerini yaymak için bir araç olarak kullanmıştır. Sanat yapma kaygısı yoktur. </li></ul><ul><li>Şiir ve nesir alanında eserleri vardır. </li></ul><ul><li>Destan, masal ve makaleler de yazmıştır. </li></ul><ul><li>Dile önem vermiştir. Eserlerini sade bir dille yazmıştır. Türk dilinin gelişmesi yolunda çaba harcamıştır. Türkçe karşılıkları olan Arapça ve Farsça kelimelerin atılmasından, Türkçeleşmiş kelimelerin de artık Türkçe sayılmasından yanadır. </li></ul><ul><li>Ona göre millî vezin hece veznidir. </li></ul><ul><li>Şiirleri: Kızıl Elma, Altın Işık,Yeni Hayat, </li></ul><ul><li>Fikir Eserleri: Türkçülüğün Esasları,Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak,Türk Medeniyeti Tarihi, Türk Töresi,Malta Mektupları </li></ul>
 8. 8. Ömer Seyfettin1884-1920 <ul><li>Kısacık hayatında Türk diline ve hikayeciliğine büyük hizmet etmiş yazardır. </li></ul><ul><li>Edebiyata şiirle başlamış fakat öykücülükle ün kazanmıştır. </li></ul><ul><li>Yeni Lisan Makalesi Milli Edebiyatın kuruluş bildirgesi olarak kabul edilir. </li></ul><ul><li>Hikayelerini maupassant tarzında yazmıştır.Olay ağırlıklıdır. </li></ul><ul><li>Dili sade anlatımı yalındır. </li></ul><ul><li>Hikayelerinin konuları tarih,günlük yaşam ve anılarıdır. </li></ul><ul><li>Çağdaş Türk hikayeciliğinin kurucusudur. </li></ul>
 9. 9. ESERLERİ <ul><li>Yüksek Ökçeler </li></ul><ul><li>İlk Düşen Ak </li></ul><ul><li>Bomba </li></ul><ul><li>Gizli Mabet </li></ul><ul><li>Bahar ve Kelebekler </li></ul><ul><li>Falaka </li></ul><ul><li>Beyaz Lale </li></ul><ul><li>Efruz Bey-Harem- Yalnız Efe (roman) </li></ul>
 10. 10. Müftüoğlu Ahmet Hikmet <ul><li>Milli edebiyat döneminde yazmış olduğu küçük hikayeleri ile tanınır.Bu hikayelerini ÇAĞLAYANLAR adlı kitabında toplamıştır </li></ul><ul><li>Hikayelerinde milli duygular ve heyecanlar önemli yer tutar. </li></ul><ul><li>Türkçülük faaliyetleriyle yakından ilgilenmiş Türkçe’nin sadeleşmesinde büyük hizmetleri olmuştur. </li></ul><ul><li>Roman:Gönül Hanım </li></ul><ul><li>Hikayeleri:Haristan ve Gülistan Çağlayanlar </li></ul>
 11. 11. Ali Canip Yöntem 1887-1967 <ul><li>Genç Kalemler dergisinin başyazarlığını kabul etmiş böylece Ö.Seyfettin ve Ziya Gökalp’e katılarak milli edebiyatın öncülerinden olmuştur. </li></ul><ul><li>Önceleri aruz ölçüsünü kullanmış daha sonra hece ölçüsünü kullanmıştır. </li></ul><ul><li>Şiirlerini GEÇTİĞİM YOL adlı kitapta toıplamıştır. </li></ul>
 12. 12. Mehmet Emin Yurdakul1869-1944 <ul><li>Şiir yazmaya Servet-i Fünun döneminde başlamış ilk şiiri CENGE GİDERKEN büyük ilgi toplamıştır. </li></ul><ul><li>Bu şiirle milli edebiyatın öncüsü sayılmıştır. </li></ul><ul><li>Şiirlerinde sade bir dil kullanmıştır. </li></ul><ul><li>***Aruz ölçüsünde hece ölçüsüne geçiş bu yazarla başlamıştır****Hece ölçüsünü kullanmıştır. </li></ul><ul><li>Eserlerinde halkın yaşamını ve Anadolu gerçeklerini şiirlerinde bolca işlemiştir. </li></ul>
 13. 13. Mehmet Fuad Köprülü1890-1966 <ul><li>Halk şiiri tarzında yazmış olduğu şiirleri vardır fakat asıl ünü edebiyat tarihi ve tarih alanındaki eserleriyle kazanmıştır. </li></ul><ul><li>Tarih ve edebiyat alanında batılı görüşe sahip ilk bilginimizdir. </li></ul><ul><li>Eserleri: </li></ul><ul><li>Türk Edebiyatı Tarihi </li></ul><ul><li>Türk Saz Şairleri </li></ul><ul><li>Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar </li></ul>

×