HAR‹TA B‹LG‹S‹                                   BÖLÜM 4

Bir çizimin harita say›labilme...
Harita Bilgisi

    1                                            HAR‹TALAR...
Harita Bilgisi

e) Kufluçuflu uzunluk hesaplama:

    K    •         Kufl
                 ...
Harita Bilgisi
                           Belli bafll› co¤rafya terimleri ve harita iflaretle...
Harita Bilgisi
                                               D
    ...
Harita Bilgisi

             ÖZETLE                           •  ‹zohips haritalar›...
BÖLÜM 4                  Harita Bilgisi - Ölçekler                            ...
Harita Bilgisi - Ölçekler

8. Afla¤›dakilerden hangisi topo¤rafya haritala-                 12. Engebeli ye...
Harita Bilgisi – Ölçekler

16. 3330 m uzunlu¤undaki bir yol, harita üzerinde               18.    9   ...
TEST 12                   Harita Bilgisi – Ölçekler                           ...
Harita Bilgisi – Ölçekler

10.                                       13. Bir haritad...
TEST 13                         Harita Bilgisi – Ölçekler                     ...
Harita Bilgisi – Ölçekler

9.  I. 18    0     18  36    54 km                  12. 0   ...
TEST 14                    Harita Bilgisi – ‹zohipsler                        ...
Harita Bilgisi – ‹zohipsler

7.       B                                 9. Bir Türki...
Harita Bilgisi – ‹zohipsler

12. Bir haritada eflyükselti e¤rilerinin aral›klar›n›n             14.
  s›k vey...
BÖLÜM 4                      Harita Bilgisi – ‹zohipsler                       ...
Harita Bilgisi – ‹zohipsler

6.                                            9.
 ...
Harita Bilgisi – ‹zohipsler

12.                                       14.


   ...
ÖSS                     ÖSS SORULARI - Harita Bilgisi                        ...
öLçEkler Ve öLçEk Hesapları
öLçEkler Ve öLçEk Hesapları
öLçEkler Ve öLçEk Hesapları
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

öLçEkler Ve öLçEk Hesapları

24,746 views

Published on

Published in: Business, Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
24,746
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
69
Actions
Shares
0
Downloads
56
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

öLçEkler Ve öLçEk Hesapları

 1. 1. HAR‹TA B‹LG‹S‹ BÖLÜM 4 Bir çizimin harita say›labilmesi için; Ölçek Türleri • Ölçe¤inin olmas› a) Kesir ölçek: Pay k›sm› her zaman 1 olan bir • Kuflbak›fl› olarak çizilmesi baya¤› kesirle ifade edilir. • Düzlem üzerine aktar›lmas› gerekir. Haritalardaki 1 cm uzunlu¤un gerçekte kaç cm’ye eflit oldu¤unu gösterir. Dünya’n›n flekli nedeniyle (Geoit) yeryüzünün düzlem üzerine çizilmesi s›ras›nda bozulmalar Harita üzerindeki uzunluk 1 Ölçek = = olur. Gerçek (Arazi'deki) uzunluk 600.000 KAVRAM DERSHANELER‹ Kesir ölçekte paydadaki say› ne kadar küçükse, haritan›n ölçe¤i o kadar büyük olur. Örne¤in ‹s- tanbul’u gösteren 1/100.000 ve 1/500.000 öl- çekli iki haritay› ele alal›m. 1/500.000 ölçekli ha- ritada ‹stanbul daha fazla küçültülmüfltür ve 1/100.000 ölçekli haritaya göre ayr›nt›lar› gös- terme gücü daha azd›r. 1/100.000 1/500.000 Büyük Ölçekli Haritalarda Küçük Ölçekli Haritalarda • Küçültme oran› az • Küçültme oran› fazla • Ayr›nt›lar› gösterme gücü • Ayr›nt›lar› gösterme fazla gücü az • Ka¤›t üzerinde genifl yer • Ka¤›t üzerinde az yer tutar. tutar. • Yeryüzünün küçük bölümleri- • Yeryüzünün genifl bö- ni gösterirler. lümlerini gösterirler. • Ölçek paydas›ndaki say› • Ölçek paydas›ndaki KAVRAM DERSHANELER‹ küçüktür. say› büyüktür. b) Çizik (Grafik) Ölçek: Haritada iki nokta ara- s›ndaki uzunlu¤un gerçekte kaç birim uzunlu- ¤a eflit oldu¤unu çizgi üzerinde gösteren öl- çektir. Örne¤in; 1/600.000 kesir ölçe¤inin çizik ölçek Haritalarda bozulmalar karfl›l›¤› Harita uzunlu ¤u 1 cm Bir yerin haritas› çizilirken; Ölçek = = Ger çek uzunluk 600.000 cm • Kullan›m amac› belirlenir. 1 cm = = 1 cm • Ölçek belirlenir. 6000 metre 6 km • Lejand haz›rlan›r, uygun bafll›k konur. 1 km = 1000 metre Bütün haritalardan yararlan›larak alan ve uzun- luk hesaplanabilir, konum ve yön bulunabilir. Fizi- 1 metre = 100 cm ki haritalardan (topo¤rafya) ise yükselti ve e¤im 1 km = 100.000 cm hesaplanabilir, yer flekilleri (vadi, tepe, çukur) be- lirlenebilir, profil ç›kar›labilir. 83
 2. 2. Harita Bilgisi 1 HAR‹TALARDAN YARARLANMA ölçekli bir haritada; 1 cm = 6 km ise 600.000 a) Gerçek Uzunlu¤un Hesaplanmas› 2 cm = 12 km 3 cm = 18 km ÖRNEK: 4 cm = 24 km 1/900.000 ölçekli bir haritada 6 cm ile gösteri- len iki flehir aras› gerçekte kaç km’dir? 5 cm = 30 km Çizik ölçek karfl›l›¤› : ÇÖZÜM: Gerçek uzunluk 6 + 36 km = 42 km Gerçek uzunluk = Harita uzunlu¤u x ölçek paydas› KAVRAM DERSHANELER‹ 0 6 12 18 24 30 36 km 6 0 6 12 18 24 30 36 km = 6 cm x 900.000 cm 1 cm 1 cm 6 cm 7 cm = 5.400.000 cm = 54.000 metre Harita uzunlu¤u = 54 km 12 0 12 24 36 48 60 72 km 2 cm b) Harita Uzunlu¤unun Hesaplanmas› HAR‹TA ÇEfi‹TLER‹ ÖRNEK: A– Kullan›m Amac›na Göre Gerçek uzunlu¤u 40 km olan bir karayolu 1- Siyasi Haritalar 1/500.000 ölçekli bir haritada kaç cm ile göste- 2- Fiziki Haritalar rilir? 3- Befleri ve Ekonomik Haritalar ÇÖZÜM: Gerçek uzunluk 40 km B– Ölçeklerine Göre Harita uzunlu¤u = = Ölçek paydas› 500.000 cm 1- Büyük Ölçekli Haritalar a) Plânlar : Ölçekleri 1/20.000’e kadar olan ha- = 4.000.000 cm = 40 cm = 8 cm 500.000 cm 5 cm ritalar, en ayr›nt›l› haritalard›r. b) Topo¤rafya haritalar› : Ölçekleri 1/20.000 ile c) Harita Ölçe¤inin Bulunmas› 1/200.000 aras›nda olanlar ÖRNEK: 2- Orta Ölçekli Haritalar : Ölçekleri 1/200.000 480 km uzunlu¤undaki bir ›rma¤›n 120 cm ile ile 1/500.000 aras›nda olanlar gösterildi¤i haritan›n ölçe¤i nedir? 3- Küçük Ölçekli Haritalar : Ölçekleri 1/500.000’den ÇÖZÜM: küçük olanlar KAVRAM DERSHANELER‹ Harita uzunlu¤u Ölçek = = 120 cm = 120 cm Gerçek uzunluk 480 km 48.000.000 cm = 1 400.000 d) Gerçek Alan Hesaplama 1/27.000.000 ÖRNEK: 1/600.000 ölçekli bir haritada 4 cm2’lik alan kaplayan bir gölün gerçek alan› kaç km2’dir? ÇÖZÜM: Gerçek Alan = Harita alan› x (Ölçek paydas›)2 1/33.300.000 = 4 cm2 x (600.000 cm)2 = 4 cm2 x (36.1010 cm2) = 144 x 1010 cm2 = 144 km2 1/44.400.4000 1 km2 = 1.000.000 m2 Ölçe¤in haritaya etkisi 1 m2 = 10.000 cm2 1 km2 = 10.000.000.000 cm2 84
 3. 3. Harita Bilgisi e) Kufluçuflu uzunluk hesaplama: K • Kufl uçu Bir insan K’dan uza flu • KL aras› bir kalem ya da ka¤›tla iflaretlenir. kl›k • Sazl› L’ye gitmifltir. KL • L • • ‹flaretlenen uzunluk haritan›n çizgi ölçe¤i ile Otlu Deniz aras› kufluçuflu karfl›laflt›r›l›r. KL aras› uzakl›k = 40 km • uzakl›k yaklafl›k Beyli • Akçaova kaç km’dir? 0 20 40 60 80 km ÖLÇE⁄‹N UZUNLUK VE ALANA ETK‹S‹ De¤iflim De¤iflim De¤iflim De¤iflim Kaplad›klar› Oran› ÖLÇEK Oran› UZUNLUK Oran› ALAN Oran› Alanlar Harita Uz. Gerçek Uz. Harita alan› Gerçek alan KÜÇÜLME KÜÇÜLME KÜÇÜLME KÜÇÜLME KÜÇÜLME BÜYÜME BÜYÜME BÜYÜME BÜYÜME 1/200.000 1 cm = 2 km 1 cm2 = 4 km2 1/200.000 2 Kat 2 Kat 2 (2)2=4 1/400.000 1 cm = 4 km 1 cm2 = 16 km2 1/400.000 1/800.000 1 cm = 8 km 1 cm2 = 64 km2 1/1.600.000 2 Kat 2 Kat 2 (2)2=4 1/1.600.000 1 cm = 16 km 1 cm2 = 256 km2 1/800.000 1/900.000 1/300.000 1 cm = 3 km 1 cm2 = 9 km2 3 Kat 3 Kat 3 (3)2=9 1/900.000 1 cm = 9 km 1 cm2 = 81 km2 1/300.000 1/2.700.000 1/2.700.000 1 cm = 27 km 1 cm2 = 729 km2 3 Kat 3 Kat 3 (3)2=9 1/8.100.000 1 cm = 81 km 1 cm2 = 6561 km2 1/8.100.000 1/100.000 BÜYÜME 1/100.000 1 cm = 1 km 1 cm2 = 1 km2 5 Kat 5 Kat 5 (5)2=25 1/500.000 1 cm = 5 km 1 cm2 = 25 km2 1/500.000 • Haritalarda uzunluk ölçek oranlar›n›n de¤iflimiyle do¤ru orant›l›d›r. Örne¤in 1/200.000 ölçekli haritada 10 cm gelen iki flehir aras› 1/400.000 ölçekli haritada 5 cm ile gösteri- lir. • Alan ise ölçek oranlar›n›n karesi kadar de¤iflir. Örne¤in 1/500.000 ölçekli harita 1/100.000 ölçekli haritan›n (1/5)2 = 1/25 i kadar yer kaplar. f) Fiziki Haritalarda Yükselti ve Yerflekillerinin Gösterilmesi 1- Kabartma Yöntemi Kahverengi : Yüksek yerleri gösterir. Renk koyulaflt›kça yükselti artar. 2- Tarama Yöntemi Mavi : Deniz ve göllerde derinli¤i gösterir. Renk 3- Gölgelendirme Yöntemi koyulaflt›kça derinlik artar. 4- Renklendirme Yöntemi: Fiziki haritalarda renk- 5- ‹zohips Yöntemi: Ayn› yükselti’deki noktalar› bir- ler yükselti basamaklar›n› gösterir. lefltiren içiçe kapal› e¤rilerdir. Yeflil : Alçak yerleri gösterir. Renk koyulaflt›k- ça yükselti azal›r. Sar› : Orta yükseklikteki yerleri gösterir. 85
 4. 4. Harita Bilgisi Belli bafll› co¤rafya terimleri ve harita iflaretleri ‹zohipslerin Bafll›ca Özellikleri 1. ‹ç içe kapal› e¤rilerdir, birbirlerini kesmezler. 6. ‹zohips e¤rilerinin s›k geçtikleri yerde e¤im faz- 2. Bir e¤rinin geçti¤i her noktada yükselti ayn›d›r. la, seyrek geçtikleri yerde ise e¤im azd›r. V 3. Ard›fl›k iki e¤ri aras›ndaki yükselti fark› harita- 7. ‹zohips e¤rileri akarsu vadilerinde ters V ( ) n›n tamam›nda birbirine eflittir. fleklini al›rlar. 4. S›f›r metre e¤risi k›y› çizgisini gösterir. 8. Çukur yerler ok (→) iflareti ile gösterilir. 5. Birbirini çevrelemeyen komflu iki izohips e¤ri- 9. ‹zohips e¤rileri doruklarda nokta (•) fleklini al›r. sinin yükseltisi ayn›d›r. 1100 1000 50 0 • 60 900 00 A• •C •B 0 7 10 00 1400 900 0 0 1000 80 00 800 90 40 0 0 16 00 0 0 70 14 200 700 110 00 30 60 0 0 1 600 12 20 0 00 50 10 Tepe ‹ki tepe (A-B) ve boyun (C) Volkan üzerinde krater Vadi 10 0 800 0 00 B 12 1000 1800 400 800 300 30 1200 1600 200 200 0 00 X 600 100 16 400 1200 160 1400 100 1 140 0 1000 00 1200 20 400 Deniz 800 Deniz 0 A 1000 Deltâ Ovas› S›rtlar aras›nda boyun K›y› Dikli¤i (Falez) S›rt (AB aras›) 0 0 170 600 120300 200 1 0 1 150 100 1400 1400 X Y 1300 0 1 600 500 150 110 200 400 0 0 100 160 0 0 300 170 900 100 200 Deniz 0 800 180 Haliç Vadiler aras›nda boyun Tepe üzerinde krater gölü E¤imli yamaç (X) Az e¤imli yamaç (Y) ‹zohips Haritalar›nda Yerflekillerinin Gösterilmesi 86
 5. 5. Harita Bilgisi D P •F •E •H •L •M •G C •K •N A B •R Deniz 400 metre ‹ZOH‹PS HAR‹TASI ‹LE ‹LG‹L‹ YORUMLAR 1- ‹zohips e¤rileri 100 metreden bir geçmifltir. (400 6- G ile gösterilen bölgede dik k›y› (falez) vard›r. metre: 4 aral›k = 100 metre) 7- A ile gösterilen tepe bir adad›r. 2- Haritada dört tepe, (A, C, F, H) bir çukur (D), bo- 8- Akarsu 700 metre yüksekten do¤mufltur. yun (E) ve deltâ (B) vard›r. 9- K noktas› 100 - 200 metre yükseltiler aras›ndad›r. 3- N noktas› k›y› çizgisini (0 metre izhohipsini) gös- V 10- ‹zohips e¤rileri akarsu vadisinde ters V ( ) flekli- termektedir. ni alm›flt›r. 4- H ile gösterilen noktan›n yükseltisi en fazlad›r. (10 11- P do¤rultusu s›rt› göstermektedir. aral›k x 100 metre = 1000 m’den fazla – En içte- 12- F’deki nokta zirveyi göstermektedir. ki e¤ri oldu¤undan) 13- R bölgesinin izdüflüm - gerçek alan fark›, G bölge- 5- L ve M noktalar›n›n yükseltisi ayn›d›r. (Her ikiside sine oranla azd›r. 7 x 100 m = 700 metredir.) (Birbirini çevrelemeyen komflular) 300 m 250 m 200 m 150 m 100 m 50 m 0m 250 200 150 100 100 50 50 0 0 Yukar›daki Yerfleklinin ‹zdüflümü (‹zohips haritas›) 87
 6. 6. Harita Bilgisi ÖZETLE • ‹zohips haritalar›nda içe do¤ru ok, (→) yükseltinin azald›¤›n› gösterir. • Harita yap›m› için öncelikle haritan›n kullan›m amac›n›n belirlenmesi gerekir. • ‹zohips haritalar›nda e¤rilerin s›k geçmesi e¤imin fazla oldu¤una kan›tt›r. • Kesir ölçe¤in paydas› büyüdükçe harita ve ölçek küçülür, payda küçüldükçe harita ve ölçek büyür. • ‹zohips haritalar›nda deltâ, falez gibi yerflekilleri ancak deniz k›y›lar›nda bulunabilir. • En ayr›nt›l› haritalar plânlard›r. • ‹zohips haritalar›ndan yararlanarak; • Plânlar, genellikle mimarl›k, mühendislik, flehir plan- – yükselti KAVRAM DERSHANELER‹ lamas› ve ulafl›mda kullan›l›r. • Plân, ölçe¤i oldu¤undan harita, kroki ise ölçe¤i ol- – e¤im mad›¤›ndan taslak çizimdir, harita say›lmaz. – yerflekilleri • Dünya’n›n flekli nedeniyle hiçbir harita gerçe¤i tam – yükselti fark› yans›tmaz. – gerçek alan ile izdüflüm alan fark› • Ölçek paydas› küçüldükçe, haritan›n ayr›nt›y› gös- – s›cakl›k fark› terme gücü de artar. – akarsuyun h›zl› ya da yavafl akt›¤› yerler bulu- • Santimetreyi metreye çevirirken iki s›f›r, santimet- nabilir. reyi kilometreye çevirirken befl s›f›r, metreyi kilo- • Bozulma oran› büyük ölçekli haritalarda az, küçük metreye çevirirken üç s›f›r silinir. ölçekli haritalarda fazlad›r. • Bir bölgenin yerflekilleri sade ise gerçek alan› ile • Tüm izohips haritalar›nda yamaç bulunur. izdüflüm alan› aras›ndaki fark az, yerflekilleri en- • En az bir tane kapanan e¤ri varsa tepe vard›r. gebeli ise gerçek alan ile izdüflüm alan› aras›nda- • Çizik ölçekle gösterilen haritalarda, harita fotoko- ki fark fazlad›r. piyle büyütülüp, küçültülse bile ölçek de¤iflmez. KAVRAM DERSHANELER‹ 88
 7. 7. BÖLÜM 4 Harita Bilgisi - Ölçekler TEST 11 1. Ankara iline ait bir haritan›n ölçe¤i küçültüldü- 5. ‹stanbul ilini gösteren 1/20.000 ve 1/100.000 öl- ¤ünde afla¤›dakilerden hangisi de¤iflmez? çekli haritalarla ilgili yarg›lardan yanl›fl olan› hangisidir? A) Haritan›n boyutlar› B) Harita ölçe¤inin paydas› A) ‹kinci harita daha az yer kaplar. C) Haritan›n ayr›nt› gücü B) Ayr›nt›lar ikinci haritada daha iyi görülebilir. D) Ankara'n›n gerçek alan› C) Birinci harita plând›r. E) Ankara'n›n haritadaki alan› D) Birinci haritada 5 cm ile gösterilen Kad›köy – Pendik aras› ikinci haritada 1 cm ile gösterilir. 2. I. Ayr›nt›lar› gösterme gücü E) Ayr›nt›lar birinci haritada daha iyi görülebilir. II. Eflyükselti e¤rilerinin say›s› KAVRAM DERSHANELER‹ III. Haritan›n kaplad›¤› alan IV. Co¤rafi koordinatlar Karadeniz Bölgesi’ne ait bir haritan›n ölçe¤i- 6. Bir harita üzerinde n ile gösterilen iki flehir ara- nin de¤ifltirilmesi yukar›dakilerin hangisinde s›, gerçekte N ise haritan›n ölçe¤i afla¤›daki- de¤iflikli¤e yol açmaz? lerden hangisidir? A) n B) 2n C) N N N n A) Yaln›z I B) II ve III C) Yaln›z IV D) I ve II E) Yaln›z II D) 2 E) n N N2 3. Duvara as›ld›¤›nda eflit yer kaplayan bir Türki- ye haritas› ile Konya haritas› karfl›laflt›r›ld›¤›n- da hangi yarg›ya var›lamaz? A) Türkiye haritas›n›n ölçe¤i daha küçüktür. B) Konya haritas›nda ayr›nt› daha fazlad›r. 7. 1/450.000 ölçekli bir haritan›n çizik (grafik) öl- C) Türkiye haritas›nda Konya – Akflehir aras› da- çek cinsinden karfl›l›¤› afla¤›dakilerden hangi- ha uzun gösterilir. sidir? D) Konya haritas›n›n ölçe¤i daha büyüktür. KAVRAM DERSHANELER‹ E) Konya haritas›nda Konya – Akflehir aras› da- A) 9 0 9 18 27 km ha uzun gösterilir. 8 cm 4. ‹stanbul'dan Bursa'ya giden; B) 60 0 60 120 180 km – Bir kamyon floförü ald›¤› yolu harita üzerinde X cm olarak ölçerken, 8 cm – Bir baflka kamyon floförü ayn› yolu bir baflka haritada Y cm olarak ölçmüfltür. C) 0 3 6 9 km Buna göre ayn› uzakl›¤›n iki haritada farkl› de- ¤erlerle ifade edilmesi afla¤›dakilerden hangi- 3 cm siyle aç›klanabilir? D) 30 0 30 60 km A) Harita ölçeklerinin farkl› olmas›yla 6 cm B) Yolun çok virajl› olmas›yla C) Harita iflaretlerinin farkl› olmas›yla E) 0 10 20 30 40 km D) Haritalar›n kullan›m amaçlar›n›n farkl› olma- s›yla 4 cm E) Arabalar›n h›zlar›n›n farkl› olmas›yla 89
 8. 8. Harita Bilgisi - Ölçekler 8. Afla¤›dakilerden hangisi topo¤rafya haritala- 12. Engebeli yerlerde gerçek alan, izdüflüm alan fark› r›ndan ç›kar›lamaz? fazlad›r. Buna göre, afla¤›daki bölgelerimizden hangisi- A) Profil B) Yükselti nin gerçek alan› ile izdüflüm alan› aras›ndaki C) Uzunluk ölçümü D) E¤im fark en fazlad›r? E) ‹llerin s›n›rlar› A) Marmara Bölgesi B) ‹ç Anadolu Bölgesi KAVRAM DERSHANELER‹ C) Do¤u Anadolu Bölgesi D) Güneydo¤u Anadolu Bölgesi E) Ege Bölgesi 9. Küçük ölçekli haritalarla ilgili afla¤›daki yarg›- lardan hangisi yanl›flt›r? A) Ayr›nt›y› gösterme güçleri azd›r. B) Gösterdikleri gerçek alan genifltir. 13. Türkiye'nin en ayr›nt›l› haritas›, afla¤›daki öl- C) Genel özellikleri gösterirler. çeklerden hangisiyle çizilebilir? D) Küçültme oranlar› azd›r. E) Harita alanlar› küçüktür. A) 1/5.000.000 B) 1/500.000 C) 1/3.000.000 D) 1/1.000.000 E) 1/2.000.000 10. Do¤u Anadolu'da gerçek alan ile izdüflüm alan aras›ndaki fark›n fazla, Güneydo¤u Anado- 14. ‹stanbul – Ankara aras› bir haritaya 500.000 lu'da ise az olmas› iki bölgenin hangi yönden defa küçültülerek geçirilmifltir. Ayn› uzakl›k kesinlikle farkl› oldu¤una kan›tt›r? ikinci haritaya 5 defa daha büyük geçirildi¤ine KAVRAM DERSHANELER‹ göre ikinci haritan›n ölçe¤i nedir? A) Denize uzakl›k B) Yerflekilleri C) Ekonomik faaliyet D) Bitki örtüsü A) 1/2.500.000 B) 1/5.000.000 E) Matematik konum C) 1/1.000.000 D) 1/100.000 E) 1/50.000 11. Bir harita yap›m› için afla¤›daki özelliklerden 15. 620 m uzunlu¤undaki bir karayolu bir haritada hangisinin öncelikle belirlenmesi gerekir? 3,1 cm ile gösterildi¤ine göre haritan›n ölçe¤i afla¤›dakilerden hangisidir? A) Co¤rafi koordinatlar›n B) Ölçe¤in A) 1/5.000 B) 1/2500 C) Lejand›n C) 1/20.000 D) 1/36.000 D) Kullan›m amac›n›n E) 1/42.000 E) Çizim yönteminin (projeksiyon) 90
 9. 9. Harita Bilgisi – Ölçekler 16. 3330 m uzunlu¤undaki bir yol, harita üzerinde 18. 9 0 9 18 27 36 km 15 cm ile gösterildi¤ine göre haritan›n ölçe¤i 9 cm afla¤›dakilerden hangisidir? Yukar›daki çizik ölçekle ifade edilen harita- A) 1/20.000 B) 1/4.400.000 da 20 cm ile gösterilen bir uzunluk 1/250.000 C) 1/110.000 D) 1/22.200 ölçekli baflka bir haritada kaç cm ile gösterilir? E) 1/66.000 KAVRAM DERSHANELER‹ A) 40 B) 90 C) 10 D) 60 E) 5 17. 1 / 900.000 ölçekli bir haritada 3 cm ile gösteri- 19. 1/8.100.000 ölçekli bir haritada 80 cm ile göste- len uzunluk, 1 / 300.000 ölçekli baflka bir hari- rilen bir uzunluk, 1/2.700.000 ölçekli baflka bir tada kaç cm ile gösterilir? haritada kaç cm ile gösterilir? A) 6 B) 1 C) 12 A) 12 B) 90 C) 120 KAVRAM DERSHANELER‹ D) 5 E) 9 D) 180 E) 240 91
 10. 10. TEST 12 Harita Bilgisi – Ölçekler BÖLÜM 4 1. Gerçek uzunlu¤u 72.000 m olan bir kanal hari- 6. 1/4.000.000 ölçekli haritada 6 cm ile gösterilen tada 3,6 cm ile gösterildi¤ine göre, haritan›n bir karayolunun gerçek uzunlu¤u kaç km’dir? ölçe¤i afla¤›dakilerden hangisidir? A) 30 B) 60 C) 90 A) 1 / 300.000 B) 1/500.000 D) 120 E) 240 C) 1 /1.200.000 D) 1/2.000.000 E) 1 /200.000 7. 150 0 150 300 450 metre 2. 1/600.000 ölçekli haritada 5 cm ile gösterilen bir uzunluk gerçekte kaç km’dir? Yukar›daki çizik ölçek 1 / 6000 ölçekli bir harita- KAVRAM DERSHANELER‹ dan al›nd›¤›na göre her çentik aras› kaç cm'dir? A) 10 B) 15 C) 30 D) 60 E) 90 A) 10 B) 8 C) 6 D) 5 E) 2.5 3. Bir haritada KL aras› 3,5 cm, MN aras› ise 2,5 cm olarak gösterilmifltir. Ayn› yolun gerçek uzunlu¤u 240 m oldu¤una göre, haritan›n ölçe- ¤i afla¤›dakilerden hangisidir? 8. 1 / 1.200.000 kesir ölçe¤i ile ifade edilen bir ha- ritan›n çizik ölçek de¤eri afla¤›dakilerden han- A) 1/8000 B) 1/6000 C) 1/4000 gisidir? D) 1/2000 E) 1/1000 A) 0 12 24 36 km 4. 2400 km uzunlu¤undaki F›rat Nehri, afla¤›da 2 cm ölçe¤i verilen haritalar›n hangisinde en fazla küçültülmüfltür? B) 6 0 6 12 18 km 1 cm A) 1/3.800.000 B) 1/2.500.000 C) 24 0 24 48 km C) 1/1.200.000 D) 1/900.000 KAVRAM DERSHANELER‹ E) 1/600.000 2 cm D) 0 24 48 72 96 km 5. 1 cm E) 9 0 9 18 km • A B 1 cm • Deniz 12 0 12 24 36 km 9. 1 / 900.000 ölçekli bir haritada 1 cm ile gösteri- len bir uzunlu¤un bir baflka haritada 9 cm ile Haritadaki A merkezinden B'ye giden bir kifli- gösterilebilmesi için ikinci haritan›n ölçe¤i ne nin katetti¤i yolun kufluçuflu uzakl›¤› yaklafl›k olmal›d›r? kaç km'dir? A) 1/900.000 B) 1/100.000 A) 6 B) 12 C) 24 C) 1/1.800.000 D) 1/9.000.000 D) 36 E) 48 E) 1/450.000 92
 11. 11. Harita Bilgisi – Ölçekler 10. 13. Bir haritada X ve Y kentleri aras›ndaki uzakl›k "Z" olarak ölçülmüflse, bu uzakl›¤›n gerçek de- 80' A ¤eri nas›l hesaplan›r? • •B 0° Ekvator 11.1 cm A) Haritan›n ölçe¤i X ve Y ile çarp›l›r. B) Z harita ölçe¤inin paydas› ile çarp›l›r. C) Harita ölçe¤i Z'ye bölünür. Ekvator üzerinde yer alan AB merkezleri aras› D) Harita ölçe¤inin paydas› X ve Y ile çarp›l›r. KAVRAM DERSHANELER‹ Günefl önünden 80 dakikada geçmektedir. E) Z harita ölçe¤inin pay› ile çarp›l›r. Buna göre bu haritan›n ölçe¤i afla¤›dakilerden hangisidir? A) 1/1.000.000 B) 1/111.000 C) 1/22.000.000 D) 1/20.000.000 E) 1/1.200.000. 11. Haritalarla ilgili afla¤›daki yarg›lardan hangisi 14. Bir duvarda as›l› duran 1/ K ölçekli bir harita- yanl›flt›r? n›n kaplad›¤› alan›n küçülmesi afla¤›dakiler- den hangisine ba¤l›d›r? A) Harita yap›m›nda öncelikle amac›n belirlenme- si gerekir. A) Enlem ve boylam derecelerinin de¤iflmesine B) Büyük ölçekli haritalarda ayr›nt› gücü azd›r. B) K de¤erinin küçültülmesine C) Tüm haritalarda uzunluk ve alan hesaplamas› C) Çizim yönteminin de¤iflmesine yap›labilir. D) K de¤erinin büyütülmesine D) Plânlar en ayr›nt›l› haritalard›r. E) Kullan›m amac›n›n de¤iflmesine KAVRAM DERSHANELER‹ E) Dünya'n›n flekline ba¤l› olarak harita yap›m› s›ras›nda bozulmalar olur. 15. Adana Gaziantep Mersin • • • Hatay 12. 0 ? km • 50 0 50 100 150 200 250 km 2 cm Çizik ölçek, 1 /1. 800.000 kesir ölçe¤inden al›n- Yukar›da verilen haritaya göre, Gaziantep’le Ada- d›¤›na göre çizik ölçe¤in sonuna gelecek ra- na aras› kufluçuflu olarak yaklafl›k kaç km’dir? kam ne olmal›d›r? A) 50 B) 100 C) 150 A) 90 B) 180 C) 72 D) 200 E) 300 D) 108 E) 144 93
 12. 12. TEST 13 Harita Bilgisi – Ölçekler BÖLÜM 4 1. 1 / 500.000 ölçekli bir haritada 6 cm2 ile göste- 5. Gerçek alan› ile izdüflüm alan› aras›ndaki far- rilen adan›n gerçek alan› kaç km2’dir? k›n az oldu¤u bir ülke ile ilgili afla¤›daki yarg›- lardan hangisi do¤rudur? A) 30 B) 150 C) 180 A) Bir yar›mada ülkesidir. D) 60 E) 15 B) Ekvator üzerindedir. C) Ortalama yükseltisi fazlad›r. D) Yerflekilleri sadedir. 2. Afla¤›da ölçe¤i verilen ayn› ülkeye ait befl fark- E) Akarsularca çok parçalanm›flt›r. l› haritadan hangisinin duvarda kaplad›¤› alan en büyüktür? KAVRAM DERSHANELER‹ A) 1/3.000.000 B) 1/2.500.000 6. Afla¤›daki ölçeklerden hangisi 1/ 2.500.000 ke- C) 1/2.000.000 D) 1/1.000.000 sir ölçe¤ini göstermektedir? E) 1/500.000 A) 0 10 20 30 40 50 km 3. 15 0 15 30 45 60 75 km 1 cm B) 5 0 5 10 15 20 km 3 cm 1 cm Yukar›daki çizik ölçekle ifade edilen bir harita- C) 20 0 20 40 60 80 km da 72 cm2 ile gösterilen bir alan gerçekte kaç km2’dir? 1 cm D) 15 0 15 30 45 60 km A) 450 B) 225 C) 480 1 cm D) 900 E) 1800 E) 25 0 25 50 75 100 km 1 cm 4. I. Harita II. Harita KAVRAM DERSHANELER‹ 3 cm R 7. Afla¤›da ayn› tepeye ç›kan befl farkl› yolun e¤imi R verilmifltir. P 6 cm Buna göre afla¤›da e¤imi verilen yollardan han- Ölçek = ? gisi en uzundur? P A) % 20 B) % 25 C) % 5 Ölçek = 1/200.000 D) % 15 E) % 40 fiekilde bir gölün ayn› k›y›lar›n› gösteren iki harita- dan I. de 6 cm ile gösterilen PR aras› II. haritada 3 cm ile gösterilmifltir. Buna göre II. haritan›n ölçe¤i afla¤›dakilerden hangisidir? 8. 625 km2 alan kaplayan bir ada 1/500.000 ölçek- li bir haritada kaç cm2 ile gösterilir? A) 1/400.000 B) 1/100.000 C) 1/600.000 D) 1/200.000 A) 15 B) 20 C) 25 E) 1/4.000.000 D) 30 E) 125 94
 13. 13. Harita Bilgisi – Ölçekler 9. I. 18 0 18 36 54 km 12. 0 6 12 18 24 30 36 km 8 cm 6 cm II. 0 9 18 27 km Yukar›daki çizik (grafik) ölçe¤in kesir ölçek de- 9 cm ¤eri afla¤›dakilerin hangisinde do¤ru verilmifl- tir? III. 4 0 4 8 km KAVRAM DERSHANELER‹ 3 cm A) 1/360.000 B) 1/100.000 C) 1/600.000 D) 1/1.000.000 IV. 0 10 20 30 40 km E) 1/120.000 8 cm V. 36 0 36 72 km 12 cm 13. 1/300.000 ölçekli bir haritada 9 cm2 ile gösteri- Yukar›daki çizik ölçeklerle çizilen ve ayn› böl- len bir adan›n gerçek alan› kaç km2’dir? geyi gösteren haritalardan hangi ikisi duvara as›ld›¤› zaman eflit alan kaplar? A) 18 B) 45 C) 61 D) 81 E) 144 A) I ve V B) II ve IV C) III ve V D) I ve IV E) I ve II 10. Gerçek uzunlu¤u 1200 km olan F›rat Nehri, bir haritada 12 cm ile gösterildi¤ine göre haritan›n 14. 1/800.000 ölçekli haritada 12 cm ile gösterilen ölçe¤i afla¤›dakilerden hangisidir? bir akarsuyun uzunlu¤u kaç km’dir? A) 1/10.000.000 B) 1/1.200.000 A) 96 B) 75 C) 60 C) 1/2.400.000 D) 1/1.000.000 D) 40 E) 32 E) 1/3.000.000 KAVRAM DERSHANELER‹ 11. 1 / 3.000.000 ölçekli bir haritan›n çizik (grafik) ölçek cinsinden karfl›l›¤› afla¤›dakilerden han- 15. Afla¤›da bir da¤›n zirvesine ulaflan befl farkl› gisidir? yolun e¤imleri verilmifltir. Buna göre bu yolla- A) 9 0 9 18 27 km r›n hangisi daha k›sad›r? 3 cm A) % 40 B) % 20 C) % 15 B) 2 0 2 4 6 km D) % 12 E) % 3 4 cm C) 0 5 10 15 km 6 cm 16. Bir Türkiye haritas›nda ülkemizin kuzey–gü- D) 10 0 10 20 30 km ney uzunlu¤u 5 cm olarak ölçülmüflse, harita- n›n ölçe¤i afla¤›dakilerden hangisidir? 8 cm E) 30 0 30 60 km A) 1/6.600.000 B) 1/13.320.000 C) 1/11.100.000 D) 1/2.220.000 3 cm E) 1/5.550.000 95
 14. 14. TEST 14 Harita Bilgisi – ‹zohipsler BÖLÜM 4 1. 4. 1 B 2 3 4 A 5 Yukar›daki izohips haritas›nda akarsuyun en Yukar›daki izohips haritas›nda gösterilen tepenin h›zl› akt›¤› bölüm kaç numara ile gösterilmifl- A yamac›nda izohips e¤rileri daha düzgün uzan›r- tir? ken, B yamac›nda zikzakl› bir uzan›fl göstermifltir. KAVRAM DERSHANELER‹ Bu durumun temel nedeni afla¤›dakilerden han- A) 1 B) 2 C) 3 gisidir? D) 4 E) 5 A) E¤im B) Denizden uzakl›k C) Yerflekilleri D) Yükselti fark› E) Akarsu afl›nd›rmas› 5. Deniz A • 300 m •B 2. 8 km mesafedeki A ve B noktalar› aras›nda t›r- man›fla geçen bir da¤c› yamaç e¤iminin % 30 ol- du¤unu belirtiyor. Buna göre A ve B noktalar› aras›ndaki yüksel- Yukar›daki izohips haritas›nda yer alan A ve B ti fark› kaç m'dir? noktalar› aras›nda kaç metrelik yükselti fark› vard›r? A) 3000 B) 1500 C) 2700 KAVRAM DERSHANELER‹ D) 2400 E) 3200 A) 1200 B) 900 C) 350 D) 750 E) 600 3. 6. B • 350 5m 24 A • A • 500 0m •B 14 Yukar›daki izohips haritas›nda izohips e¤rileri ‹zohips haritas›ndaki bilgilere göre A ve B nok- kaç metreden bir geçmifltir? talar› aras›ndaki yükselti fark› kaç metredir? A) 25 B) 50 C) 30 A) 375 B) 280 C) 210 D) 75 E) 125 D) 140 E) 105 96
 15. 15. Harita Bilgisi – ‹zohipsler 7. B 9. Bir Türkiye fiziki haritas›nda Kastamonu ve Malat- 100 ya illerinin ayn› renk tonuyla gösterildi¤i görülmek- tedir. Bu bilgilerden hareketle hangi yarg›ya var›la- bilir? A) ‹ki flehrin benzer bitki örtüsüne sahip oldu¤u A Deniz B) ‹ki flehrin denize eflit uzakl›kta oldu¤u C) ‹ki flehrin iklim özelliklerinin benzer oldu¤u KAVRAM DERSHANELER‹ Yukar›daki izohips haritas›nda yer alan A - B D) iki flehrin ayn› yükseltiye sahip oldu¤u do¤rultusunun profili afla¤›dakilerin hangisin- E) ‹ki flehrin s›cakl›k de¤erlerinin benzer oldu¤u de do¤ru gösterilmifltir? A) B) 300 300 200 200 100 100 10. Bir Türkiye fiziki haritas›nda Büyük ve Küçük Menderes Ovalar› yeflile boyan›rken, Konya A B A B Ovas›'n›n sar›ya, Erzurum Ovas›’n›n ise kahve- C) D) rengiye boyanmas› afla¤›daki özelliklerden 300 300 hangisinin bat›dan do¤uya do¤ru de¤iflti¤ine iyi bir örnek oluflturur? 200 200 100 100 A) ‹klim özelliklerinin B) Yükselti de¤erlerinin A B A B C) Ekonomik faaliyetlerin E) D) Yerflekillerinin 300 E) Tar›m ürünlerinin 200 KAVRAM DERSHANELER‹ 100 A B 8. Eflyükselti e¤rilerinin özellikleriyle ilgili afla¤›- 11. Deniz 0m daki bilgilerden yanl›fl olan› hangisidir? 66 A) Bir e¤rinin geçti¤i tüm noktalarda yükselti ay- n›d›r. B) ‹ç içe kapal› e¤riler her zaman bir zirveyi gös- terir. C) ‹zohips e¤rileri seyreklefltikçe arazi e¤imi aza- l›r. Yukar›daki izohips haritas›nda görülen akarsu kayna¤›n› kaç metre yüksekten alm›flt›r? D) Bir haritan›n tamam›nda izohips e¤rileri ara- s›ndaki yükselti her yerde ayn›d›r. A) 1220 B) 1880 C) 1650 E) S›f›r metre izohipsi deniz seviyesini gösterir. D) 2120 E) 3300 97
 16. 16. Harita Bilgisi – ‹zohipsler 12. Bir haritada eflyükselti e¤rilerinin aral›klar›n›n 14. s›k veya seyrek olmas› afla¤›dakilerin hangisi- • ne ba¤l›d›r? 450 A) Ortalama yükseltinin fazlal›¤›na Deniz B) Yerflekillerinin e¤imine C) Haritada kullan›lan iflaretlere D) Enlem ve boylam de¤erlerine Yukar›daki izohips haritas›nda afla¤›daki yer- KAVRAM DERSHANELER‹ E) Akarsu a¤›n›n s›kl›¤›na flekillerinden hangisi gösterilmemifltir? A) Boyun B) Zirve C) Yamaç D) Tepe E) Vadi 13. Deniz KAVRAM DERSHANELER‹ Yukar›daki izohips haritas›nda çerçeve içine al›nan bölge afla¤›daki yerflekillerinden hangi- sini göstermektedir? A) Delta B) Haliç C) Vadi D) Falez E) Boyun 98
 17. 17. BÖLÜM 4 Harita Bilgisi – ‹zohipsler TEST 15 1. 3. Deniz • •B 90 m •A Deniz Yukar›daki izohips haritas›nda yer alan A ve B Yukar›daki izohips haritas›nda afla¤›daki yer- noktalar› aras›ndaki yükselti fark› kaç m'dir? flekillerinden hangisi yoktur? A) 0 B) 180 C) 90 KAVRAM DERSHANELER‹ A) Doruk B) Dik k›y› D) 45 E) 60 C) Tepe D) Çanak E) Delta ovas› 4. • D 175 E •120 B• 150 C 125 • • A 105 Deniz Yukar›daki izohips haritas›nda e¤riler 25 m’den bir geçmifltir. 2. Buna göre izohips haritas› üzerindeki nokta- • E B • lardan hangisinin yükselti de¤eri yanl›fl göste- rilmifltir? A • KAVRAM DERSHANELER‹ C • A) B B) D C) A D) E E) C Deniz •D 5. Yukar›daki ‹zohips haritas›nda A noktas›n›n yük- seltisi 1000 metredir. Buna göre harita ile ilgili yarg›lardan hangisi yanl›flt›r? A) E noktas› 800 – 1000 m yükseltiler aras›nda- Deniz d›r. B) B noktas› bir çukuru göstermektedir. Yukar›daki izohips haritas›nda afla¤›daki yer- C) A noktas›n›n yükseltisi D'den fazlad›r. flekillerinden hangisi yoktur? D) C noktas› k›y› çizgisini göstermektedir. E) D noktas›n›n yükseltisi 400 m'dir. A) Tepe B) Boyun C) Vadi D) Deltâ E) Falez 99
 18. 18. Harita Bilgisi – ‹zohipsler 6. 9. •D C • •C • B A • 1200 m •E Yükseklere ç›k›ld›kça s›cakl›k her 200 m’de KAVRAM DERSHANELER‹ 1°C azal›r. Vadideki A noktas›ndan C'ye t›rmanan Yukar›daki izohips haritas›nda izohipsler 150 bir da¤c› s›cakl›¤›n 8 °C azald›¤›n› gözlemlemifltir. metreden bir geçirildi¤ine göre C ile E aras›n- Yükselti s›cakl›k iliflkisi düflünüldü¤ünde B, C daki yükselti fark› kaç metredir? ve D noktalar›n›n yükselti de¤erleri s›ras›yla hangi seçenekte do¤ru verilmifltir? A) 50 B) 125 C) 300 B C D D) 450 E) 900 A) 1800 2200 3600 B) 1600 2000 2800 C) 2000 2800 3600 10. D) 2400 2600 3000 Deniz E) 2000 2400 3200 A • 7. • B 10 •E •C 00 m A• 50 m •D • D• C E • B • 100 m Yukar›daki izohips haritas›nda hangi iki nokta aras›ndaki yükselti fark› 2500 metredir? Yukar›daki izohips haritas›nda ayn› yükselti A) A - B B) B - D C) C - E de¤erlerine sahip noktalar hangisinde do¤ru D) B - C E) A - E KAVRAM DERSHANELER‹ efllefltirilmifltir? A) A – B B) E – B C) C – B D) A – C E) C – E 11. •X 8. Deniz •Y Deniz 750 m A Haritadaki X noktas›n›n yükseltisi 170 m'dir. • Buna göre Y ile gösterilen nokta hangi yüksel- Yukar›daki izohips haritas›nda iflaretli A nok- tiler aras›ndad›r? tas›n›n yükseltisi en az kaç metre olabilir? A) 255 – 340 B) 75 – 150 A) 251 B) 301 C) 501 C) 170 – 255 D) 140 – 225 D) 749 E) 999 E) 150 – 235 100
 19. 19. Harita Bilgisi – ‹zohipsler 12. 14. B • A• • Deniz Yukar›daki izohips haritas› üzerinde afla¤›daki KAVRAM DERSHANELER‹ yerflekillerinden hangisi görülmez? Yükseklere ç›k›ld›kça s›cakl›k her 200 m’de 1°C azal›r. A) Vadi B) Zirve C) S›rt Buna göre, yukar›daki haritada A noktas›n›n D) Boyun E) Çukur s›cakl›¤› deniz seviyesine göre 5 °C daha dü- flük oldu¤una göre B noktas› hangi yükseltiler aras›ndad›r? A) 400 – 600 B) 500 – 600 C) 300 – 450 D) 600 – 800 E) 450 – 800 13. IV KAVRAM DERSHANELER‹ V • III II Yukar›daki izohips haritas›nda gösterilen tepe- ye kaç nolu yamaçtan t›rmanmak en zordur? A) V B) IV C) III D) II E) I 101
 20. 20. ÖSS ÖSS SORULARI - Harita Bilgisi BÖLÜM 4 1. 4. K Liman›ndan hareket eden bir gemi, L ye u¤ra- M d›ktan sonra M'ye ulaflm›flt›r. L • • Geminin gitti¤i yol harita üzerinde KL aras› 7 cm, LM aras› ise 5 cm'dir. Gemi bu yolculukta K • 60 km yol gitti¤ine göre, üzerinde ölçüm yap›- lan haritan›n ölçe¤i nedir? Yukar›daki haritada, KLM yolunun uzunlu¤u 3, 5 cm dir. A) 1/50.000 B) 1/200.000 Bu yolun gerçek uzunlu¤u 7 km oldu¤una gö- C) 1/500.000 D) 1/700.000 re haritan›n ölçe¤i nedir? E) 1/1.200.000 KAVRAM DERSHANELER‹ A) 1/100.000 B) 1/200.000 C) 1/350.000 D) 1/400.000 E) 1/500.000 5. Bir bölgenin haritas› çizilirken öncelikle afla¤›- dakilerden hangisinin belirlenmesi gerekir? A) Haritan›n kullan›lma amac›n›n B) Haritan›n çizim yönteminin 2. C) Yararlan›lacak iflaretlerin D) Bölgenin enlem ve boylam›n›n E) Bölgenin yükseltisinin • X• Y Z• 6. Küçük ölçekli haritalar ile büyük ölçekli harita- lar hangi bak›mdan birbirinden farkl›d›r? Yukar›daki haritada belirtilen X, Y ve Z noktalar›- n›n yükseklikleri için afla¤›dakilerden hangisi do¤- KAVRAM DERSHANELER‹ rudur? A) Yerflekillerini gösterme biçimi B) Ayr›nt›lar› gösterme gücü A) X = Y > Z B) X > Y > Z C) X = Y < Z C) Çizim yöntemi D) X = Y = Z E) X < Y < Z D) Profil ç›karma yöntemi E) Uzunluk hesaplama yöntemi 3. Harita ve plan afla¤›da verilen özelliklerden han- gileri bak›m›ndan birbirine benzer? 7. 50 0 50 100 150 m I. Kullan›m alan› II. Kufl bak›fl› çizilmifl olma III. Bir ölçe¤e göre çizilme Yukar›daki çizik ölçe¤in boyu 4 cm dir. IV. Ayr›nt›lar› gösterme gücü Bu ölçe¤in kesir ölçek cinsinden de¤eri nedir? A) I ve III B) II ve III C) III ve IV A) 1/500 B) 1/5000 D) I ve IV E) I ve II C) 1/50.000 D) 1/500.000 E) 1/5.000.000 102

×