Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Web 2 0 Bodylife Holland

609 views

Published on

my article on trends in the internet, published in the dutch edition of the fitness magazine BODYLIFE

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Web 2 0 Bodylife Holland

  1. 1. Tanning & Marketing Internet Web2.0 maakt het mogelijk Trends op het internet Web2.0 is in digitale organisaties en bij Hiertoe behoren zaken zoals tijdafspraken, speciale aanbiedingen, lidmaatschapsover- online klanten het sleutelwoord van het eenkomsten, coupons, aanbiedingen van jaar 2007 en zal dit nog lange tijd blijven. coöperatiepartners, belangrijke informatie, Want het is niet alleen een trend, maar gezondheidstips, enz. Informatie die veel ook de eerste evolutiefase van de verder strekt dan alleen een adres, route- digitale toekomst. beschrijving, foto’s van de studio en ope- ningstijden. Dit betekent niet dat deze „visitekaartjesinfo“ er niet op moet staan, maar dit is slechts minimale content. Instrumenten van Web2.0 kunnen bij- dragen tot een toename van het gebruik ikipedia, overigens een van de Welke mogelijkheden van uw website en kunnen leden aanspo- W paradepaardjes van Web2.0, definieert het begrip als volgt: „Web2.0 staat voor een reeks interactieve zijn er voor studio’s? Wij moeten helaas constateren dat studio’s nog veel moeten leren op het gebied van in- ren zich ook op het internet als lid van de studio te bewegen. Zo hebben zij het gevoel ook daadwerkelijk iets te kunnen webapplicaties die een volledig platform ternet en waarschijnlijk nog steeds in de bijdragen. vormen op het World Wide Web.“ Het is een veronderstelling zijn dat internet nog lang verzamelnaam voor vernieuwende web- geen medium voor iedereen is. Dat niets Blogs sites, waarbij alles in het teken staat van echter minder waar is, laten de huidige cij- Blogs zijn ooit begonnen als eenvoudige delen. fers heel duidelijk zien. online dagboeken en zijn momenteel Hiertoe behoren alle ontwikkelingen die er- Voordat men zich intensief met deze kwes- uitgegroeid tot heuse informatiebronnen. toe leiden dat de inhoud van het net steeds tie gaat bezighouden, dient men zich eerst Het gaat hierbij om een eenvoudige tech- meer door iedereen wordt bijgestuurd. De af te vragen of het eigen optreden op het niek waarmee het mogelijk is bijdragen meest bekende sites zijn bijvoorbeeld vide- World Wide Web meer is, of in ieder geval van auteurs en commentaar van lezers oportals zoals YouTUBE, veilingsite ebay, meer dient te zijn, dan slechts een visite- weer te geven. Populaire Nederlandse vriendensites als Hyves, Myspace of Face- kaartje waar de klant de service wordt blogs zijn bijvoorbeeld depers.nl of geen- book of encyclopedieën zoals Wikipedia. verleend die echte meerwaarde oplevert. stijl.nl. 30 TAN*BIZ 3/2008
  2. 2. U kunt een blog gebruiken om onderwer- bepaalde zomeractie. Via portals als Flickr gedeeltelijk ook de verkoopprijs zelf worden pen bij uw leden onder de aandacht te bren- kunnen deze foto’s met leden worden uit- bepaald. Aan het eind van de maand wordt gen of te bespreken. gewisseld. Daarnaast bestaat de mogelijk- de provisie op uw rekening bijgeschreven. Aanbieders van blogs zijn bijv. blog.nl of heid commentaar bij deze foto’s te geven. Ge- Gemakkelijker kan niet. blogger.com. Tegen een laag tarief kan men bruikers kunnen zich via RSS-feed abonne- geheel naar eigen inzicht een reclamevrije ren op fotoalbums en zien zo altijd direct Downloads blog gemakkelijk zelf opstellen, zonder pro- wanneer nieuwe foto’s online zijn geplaatst. Aanbieders zoals Box.net stellen geheu- fessionele hulp. Gevorderde gebruikers Foto’s kunnen dan vanuit Flickr met speci- genplaatsen beschikbaar die men kan ge- kunnen later in de blogs zogenaamde wid- fieke tools zoals Slide.com worden samen- bruiken om partners en leden documenten gets integreren. Dit zijn kleine functionele gevoegd tot professionele diashows die ver- (overeenkomsten, logo’s, advertenties, elementen die bijv. een livechat met bezoe- volgens weer als widget overal kunnen enz.) te laten downloaden. Bijzonder is dat kers of de aanschaf van artikelen uit de worden opgenomen (in een blog, webspa- men ook hier weer een widget van kan ma- webwinkel mogelijk maken. ce of Hyves-profiel). RSS-feeds Newsletter Veel internetgebruikers die erg actief zijn Een regelmatige newsletter via e-mail is op het net, bezoeken de bronnen van hun een ideaal middel om iedereen te bereiken informatie (telegraaf.nl, buienradar.nl, UE- die niet vaak uw website bezoekt. Belang- FA.com, etc.) niet meer rechtstreeks, maar rijk: men moet wel wat te vertellen hebben! abonneren zich op de inhoud van deze pa- Als er geen relevant nieuws is, wordt de gina‘s via zogenaamde RSS-feed en lezen mail al gauw als spam beschouwd en ver- deze in een feedreader. Aanbieders van wijderd, of erger nog, geblokkeerd. portals stellen de inhoud beschikbaar zodat Het net biedt tegenwoordig eenvoudige hulp- gebruikers op gepersonaliseerde pagina’s middelen om het verzenden van de newslet- zoals Pageflakes of Netvibes kunnen inte- ter te organiseren (bijv. CampaignMonitor). greren. Men kan zich via RSS-feeds abon- Naast de werkelijke vormgeving, informatie ken en in de website, blog of Myspace kan neren op de inhoud van vrijwel alle blogs. en verzending van de nieuwsbrief behoren opnemen zodat bezoekers de documenten Ook kunt u zelf een abonnement nemen en hiertoe ook het beheer van abonnees, het in- hier kunnen downloaden. de inhoud aan uw leden aanbieden om te en uitschrijven en ook de integratie van de- lezen. U kunt bijvoorbeeld via een widget ze functies in de eigen website. Events en afspraken de wetenschappelijke nieuwtjes over UV- Events zorgen ervoor dat leden zich met uw licht of vitamine D3 op uw website of in uw Shops studio kunnen identificeren en binden blog laten verschijnen. Shops zijn een extra bron van inkomsten. klanten aan uw bedrijf. Maar events moe- Grote winkeloppervlakken zijn in studio’s ten gepland worden! Met nieuwe websites Video‘s tot nu toe weinig lucratief gebleken. Online (zoals www.N200.eu) kan men afspraken Het succes van YouTUBE ligt niet alleen in shops kunnen eenvoudiger worden georga- maken met leden over de datum van het ge- het feit dat iedereen zijn eigen filmpjes kan niseerd en door de relatief lage kosten ook beuren, uitnodigingen versturen, aanmel- uploaden en dat er dus de meest merkwaar- eerder winstgevend worden. Dit kan op dingen verzamelen en beheren, desge- dige dingen te vinden zijn, maar deze site twee manieren: wenst een complete ticketshop integreren heeft zijn succes te danken aan het feit dat Iedereen kan met een specifieke shopsoft- met creditcardbetaling, machtiging of onli- iedereen deze video’s mee kan nemen en ware (bijv. shopfactory) een eigen online ne afrekening, een carpoolschema organi- weer als directe link of code op zijn eigen shop bouwen waarin de producten uit voor- seren en zelfs de berichtgeving achteraf in- website kan zetten. Iedereen kan zijn of raad (kleding, voedingssupplementen, enz.) clusief foto’s verzorgen. haar eigen tv-kanaal inrichten: eigen film- worden verkocht. Bij merchandise shops zo- pjes van events in de studio met een digita- als Spreadshirt of de Amazon A-Stores kan Enquêtes le camera opnemen en uploaden. Andere de uitstraling van de shop, de portfolio en Wanneer men meer over leden, bezoekers aanbieders zijn bijvoorbeeld Clipfish of Se- en gebruikers te weten wil komen, zal men venload. ze moeten ondervragen. De verzamelde in- Kai Platschke formatie kan worden gebruikt om het aan- Kai Platschke is de oprichter Foto‘s en vennoot van de online por- bod te verbeteren. Een gebruiksvriendelij- Wat YouTUBE voor filmpjes is, is Flickr.com tal www.fitness-heimat.de en ke tool hiervoor is bijv. PollDaddy.com – voor foto’s. Foto’s op een website moeten niet unitleider voor de klanten van hier kan men enquêtes maken, als widget alleen afbeeldingen van lege ruimtes zijn, adidas bij Neue Digitale, een meenemen en op uw eigen website plaat- maar kunnen regelmatig nieuwe snapshots creatieve agentuur voor digi- sen om daar uiteindelijk te analyseren en tale marketing. laten zien van het studioleven of van een archiveren. Kai Platschke TAN*BIZ 3/2008 31

×