Bpm0711 Hooyman 119457

361 views

Published on

Om processen te verbeteren is het noodzakelijk om zicht te krijgen op de voor de klant waarde toevoegende handelingen.
Een goede verbeteranalyse is daarvoor onontbeerlijk, als onderdeel van een groter verbetertraject. Lees mijn artikel in BPM magazine nummer 7/8 over de Ordina vijfdaagse verbeteranalyse

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
361
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bpm0711 Hooyman 119457

  1. 1. process managementData-analyse leidt vaak tot verrassende inzichtenVerbeterAnAlysein Vijf DAgenOm processen te verbeteren is het noodzakelijk om zicht te krijgen op de voor de klant waarde toevoegende handelingen.een goede verbeteranalyse is daarvoor onontbeerlijk, als onderdeel van een groter verbetertraject.Door Derek Hooyman en Anend Harkhoe case om verbeterprojecten te starten en een concreet doel, met een vooraf gedefinieerd resultaat.O rganisaties staan steeds vaker onder druk om kosten te Zo’n verbeteranalyse hoeft geen groots project te zijn. In besparen. Doorlooptijden moeten worden verkort en klan- slechts vijf dagen kan het onderzoek worden afgerond en zijn ten stellen steeds hogere eisen aan de dienstverlening, de mogelijkheden bekend. terwijl organisaties minder resources hebben om in tezetten. De klanttevredenheid verbeteren en tegelijkertijd ope- lean en six sigmarationele kosten verlagen lijken tegenstrijdige doelen; dat zijn Lean Six Sigma biedt een goede basis voor een gestructu-het echter niet. Het betekent wel dat organisaties kritischer reerde verbeteranalyse. De Lean Six Sigma gedachte inte-moeten kijken naar hun processen en de organisatie moeten greert twee belangrijke verbetermethodieken: met Six Sigmainrichten met de klant als uitgangspunt. Het verbeteren van kwalitatief beter en met Lean sneller en efficiënter werken.processen is feitelijk het wegnemen van handelingen die geen Altijd met de eindklant als uitgangspunt.waarde toevoegen voor de klant, en waar een klant dus ook Lean: meer doen, met minder middelen en een hogere kwali-niet voor wenst te betalen. Maar wat zijn de waarde toevoe- teit van de geboden dienst of product voor de klant, dit is een-gende handelingen voor de klant en hoe goed presteren de voudig gezegd de basis van Lean. Productiestappen die geenprocessen van afdelingen en bedrijven? En vooral hoe kunnen waarde toevoegen voor de klant worden bij Lean verwijderdorganisaties de processen beter laten presteren? uit het proces en dat zijn er meer dan veel organisaties den-Een goede verbeteranalyse geeft antwoord op dit soort vragen ken. Lean onderscheidt zeven typen verspillingen; transport,en brengt het verbeterpotentieel van organisaties in kaart. In beweging, fouten, overbewerking, voorraden, wachten en over-dit artikel gaan we in op het belang van een verbeteranalyse productie, zie afbeelding 1. De termen komen uit de industrieals onderdeel van een groter verbetertraject. maar ook in administratieve organisaties zijn deze zeven vor- men van verspillingen terug te vinden.VerbeterpotentieelOm een verbetertraject te starten is het noodzakelijk vooraf te six sigmabepalen waar het verbeterpotentieel zich bevindt, hoeveel dit Six Sigma is gebaseerd op het kwaliteitsdenken en het verwij-is en welke quick wins te realiseren zijn. Een verbeteranalyse deren van variatie uit processen. Met name de statistischegeeft inzicht in het verbeterpotentieel van een organisatie. kant en data-analyse worden binnen Six Sigma ondervangen.Bovendien biedt het een uitstekend onderbouwde business Laten we eens zeggen dat Lean de procesdeur is en Six Sigma36 business process magazine | nummer 7/8 | december 2011
  2. 2. de datadeur. Voor het blijvend verbeteren van processen is hetvan groot belang te weten wat er achter beide deuren zit. Tijdom de vragen die we in de inleiding gesteld hebben te beant- 1woorden. Overproductie1. Wat zijn waarde toevoegende handelingen voor de klant enhoe goed presteren de processen van afdelingen en bedrijven? 7 2 Overbewerking VoorraadIn het begin van dit artikel is gesteld dat het verbeteren vanprocessen het wegnemen van handelingen betreft die geen De zevenwaarde toevoegen voor de klant; tevens wordt gevraagd welke verspillingenhandelingen dit zijn. Lean maakt onderscheid in processen 6 van Lean 3die waarde toevoegen voor de klant, processen die operatio- Fouten Transportnele waarde toevoegen aan een product of dienst en processendie geen waarde toevoegen voor de klant.Een proces wordt als ‘waarde toevoegend’ beschouwd indien 5 4de klant het proces als waarde toevoegend kenmerkt en daar Wachten Bewegingvoor wenst te betalen en/of als het proces direct bijdraagt aanhet tot stand komen van een product of dienst.‘Niet waarde toevoegende processen’ zijn processen die wel inorganisaties voor komen, maar waar de klant niet op zit te Afbeelding 1: Zeven typen verspillingen.wachten en dus ook niet voor wenst te betalen. Kenmerkendevoorbeelden van ‘niet waarde toevoegende processen’ zijn: komen uit wet en regelgeving. Voorbeelden hiervan zijn:- Controleren van producten of diensten; - Processen vanwege fiscale wetgeving en boekhoudkundige- (Herstellen van) fouten; regels (accountancy);- Afhandelen van klachten; - Processen ten behoeve van privacy of veiligheidswetgeving.- Autoriseren, enzovoort. Niet waardetoevoegende processen zijn vaak een oorzaak van‘Operationeel waarde toevoegende processen’ zijn processen langere doorlooptijden en hogere kosten (verspillingen).die zelf niet direct waarde toevoegen voor de klant maar die Inzicht in niet waarde toevoegende processen zijn vaak eenwel noodzakelijk zijn om de ‘waarde toevoegende zaken’ te goede bron voor het identificeren van quick wins.realiseren voor de klant. Vaak zijn dit processen die voort- 2. Hoe kunnen organisaties de kwalteit van de dienstverlening verhogen tegen dezelfde of minder kosten? Processen in een organisatie zijn initieel ontworpen om een De praktijk dienst of product te realiseren. Als gevolg van een verande- Een grote organisatie voert een verbeteranalyse uit rende omgeving, aangepaste klantwensen of regelgeving op een afdeling waar betalingen worden geïncas­ moet een proces worden aangepast om aan de klantwensen seerd. De organisatie wil inzicht in het verbeter­ te kunnen voldoen. potentieel van de afdeling en in de belangrijkste Wat (te) vaak gebeurt is dat niet een oorzaak aangepakt knelpunten van het huidige proces. De betrokken wordt, maar dat de gevolgen worden bestreden met extra consultants concludeerden na enkele dagen: niet controles en workarounds. Dit leidt tot procesinefficiëntie. noodzakelijke controlehandelingen, ‘sorteer en Het is belangrijk om regelmatig stil te staan bij de vraag: doet nietwerk’ wat door de printer overgenomen kon de organisatie nog wel de juiste dingen en doet de organisatie worden, niet noodzakelijke kopieën en archief­ de dingen op de juiste manier. vorming, nauwelijks inzicht in de hoeveelheid Een voorbeeld: Klanten van een bedrijf worden geconfronteerd onderhanden werk, geen werkoverleg en onduide­ met fouten in een product. Om dit te voorkomen besluit de lijkheden over KPI’s en targets. Daarnaast bleek organisatie een controle in het proces te bouwen om fouten te uit een uitgebreide data­analyse dat veel dossiers detecteren en te herstellen. Er is nu een workaround bedacht onterecht een bepaalde status in het systeem om een gevolg (klanten worden geconfronteerd met verkeerde kregen en de routing vaak niet klopte. producten) te bestrijden. De oorzaak van de fouten is echter Het verbeterpotentieel voor deze organisaties niet opgelost. De controles kosten tijd en geld en maken het werd onderverdeeld in Quick wins, Just do It en proces minder efficiënt. verbeterprojecten. Om er achter te komen wat voor een specifieke organisatie de waarde toevoegende processen zijn, moet je terug naar de ❱business process magazine | nummer 7/8 | december 2011 37
  3. 3. process managementkern van een product of dienst om er achter komen welke verbeteren wordt te veel op afstand gedaan. Hierdoor ontstaanprocessen nodig zijn om een product of dienst te produceren. dikke pakken papieren met het ideaalplaatje van de adminis-Bij een verbeteranalyse wordt hierbij vaak gebruik gemaakt tratieve organisatie. In werkelijkheid gaat het niet zoals opvan een SIPOC, zie afbeelding 2. SIPOC staat voor: papier is ontworpen. Workarounds, Excellijstjes, printjes enSupplier; welke afdeling levert input voor het proces; eigen archiefvorming zijn aan de orde van de dag. Vaak zijnInput; waar bestaat deze input uit; deze workarounds erin geslopen of is er een goede verklaringProcess; wat zijn de belangrijkste processtappen; voor. Iedere workaround heeft een oorzaak en juist deze wordtOutput; wat is het resultaat van het proces; niet weggenomen.Customer: aan wie of wat wordt de output geleverd. Processen verbeteren kun je niet op basis van ‘papieren wer-Met een SIPOC ga je terug naar de kern van een proces en kelijkheid’ maar door diepe kennis van het proces en doorhoud je de processtappen over die noodzakelijk zijn voor het aanwezig te zijn op de werkvloer. Door kennis te nemen vanproduceren van je product of dienst. het werkelijke proces kom je tot de kern van bestaande problemen en knelpunten. Door middel van workshops enOm verspillingen te meten en het verbeterpotentieel te bereke- meeloopsessies wordt de aanwezige kennis van medewerkersnen wordt gebruik gemaakt van de Process Cycle Efficiency. optimaal benut en worden verbeteringen en veranderingenOm dit te berekenen worden de waarde toevoegende proces- gedragen en geaccepteerd.stappen gedeeld door het totaal aantal processtappen.Veelal ligt het percentage waarde toevoegende processen (de Het in kaart brengen van het verbeterpotentieel van de pro-PCE) slechts tussen de 2 en 20 procent van alle processen in cessen is slechts één aspect van een verbeteranalyse.een organisatie. Door middel van interviews met managers en directeuren wordt onderzocht wat de strategie, missie en visie van debegin bij medewerkers zelf betrokken afdeling is en of de organisatie ingericht is aan deDe kennis ligt voor het oprapen! Medewerkers die het primaire hand van deze visie. Op welke manier wordt er leiding gege-proces uitvoeren weten als geen ander wat goed of fout gaat in ven? Waar worden medewerkers op afgerekend? Bestaat deeen proces. De aanwezige kennis wordt door organisaties vaak taak van de manager vooral uit ‘brandjes blussen’ of uit lei-veel te weinig benut en processen ontwerpen, inrichten en ding geven aan resultaatverantwoordelijke teams?
  4. 4. S I P O C Suppliers Inputs Process Outputs Customers Process mapAfbeelding 2: siPOC.Met bestaande productiedata processen optimaliseren - Welke groep dossiers is de oorzaak van de (te) lange door-Een andere belangrijke methode is data-analyse. Productie- looptijden?data vormen een zeer waardevolle bron voor het verbeterenvan processen. Veel organisaties bezitten een schat aan (ver- Antwoorden op bovenstaande vragen geven inzicht in deborgen) data die inzicht geeft in (de aantallen van) uitval van hoogte van de besparingen en ook op welk gebied de meesteproducten en dossiers door fouten, werkelijke doorlooptijden besparingen te realiseren zijn.en ‘routings van producten’ . Een grondige data-analyse is Vaak leidt een data-analyse tot verrassende inzichten voor deonmisbaar bij het verbeteren van processen. Een bekend organisatie. De werkelijke prestaties van het proces staan nugezegde luidt dat 80 procent van de tijd besteed wordt aan ineens op papier en dikwijls zijn deze anders dan de papieren20 procent van de producten, dossiers of diensten. Inzicht in werkelijkheid waarop de inrichting van de organisatie en hetwelk soort producten of dossiers dit betreft is noodzakelijk proces gebaseerd is.om de benodigde stappen voor verbetering te realiseren. WerkelijkheidData-analyse begint bij het bepalen van de benodigde data We hebben nu met behulp van de medewerkers het procesen de omvang van de steekproef. Vervolgens moet worden in kaart gebracht en inzicht in de belangrijkste knelpuntenbepaald of de data reeds aanwezig zijn of dat het noodzakelijk van het proces of de afdeling. We hebben ook – op basis vanis om metingen op te zetten. Traditioneel worden voor het historische data – inzicht in routings, doorlooptijden en knel-analyseren van processen meetplannen gemaakt en metingen punten. Zowel de procesdeur als de datadeur is nu geopend.opgezet. Dit is arbeidsintensief werk en bovendien represente- Beide zaken moeten met elkaar gecombineerd worden omren de gemeten waarden lang niet altijd de werkelijkheid en gefundeerde conclusies te kunnen trekken en een businesskunnen situaties door verschillende personen anders geïnter- case met het verbeterpotentieel op te stellen. Van belang ispreteerd of geregistreerd worden. Tijdens een verbeteranalyse het totale verbeterpotentieel overzichtelijk te presenterenis het zinvoller om gebruik te maken van reeds aanwezige in kleine deelprojecten en het besparingspotentieel per deel-productiedata in de systemen van organisaties. Met behulp project in kaart te brengen.van statistische data tooling zoals Minitab en QlikView is het Onze ervaring leert dat het mogelijk is om binnen vijf dagenmogelijk om zeer snel selecties te maken van grote hoeveel- een verbeterpotentieel aan te tonen van gemiddeld 20 tot 30heden data en de gewenste informatie naar boven te halen. procent. Onder te verdelen in Just do It, Quick wins en verbe-Productiedata laten snel belangrijke resultaten zien zoals: terprojecten. Met de eerste twee opties kunt u na vijf dagen- Worden de afgesproken Key Performance Indicators gereali- direct beginnen. seerd;- Hoeveel en welke soort dossiers presteren niet binnen de Derek Hooyman (derek.hooyman@ordina.nl) is business Process Management gewenste kaders; Consultant en lean six sigma blackbelt bij Ordina Consulting.- Hoe vaak is een dossier geopend; door wie; en in welke Anend Harkhoe (anend.harkhoe@ordina.nl) is senior business Consultant en volgorde; lean six sigma black belt bij Ordina Consulting. ❰business process magazine | nummer 7/8 | december 2011 39

×