Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

کانتینر

فروش کانیتر دپوماشین

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

کانتینر

  1. 1. ‫کانتینر‬ ‫دارای‬ ‫رود‬ ‫می‬ ‫بکار‬ ‫کاال‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫و‬ ‫وسایل‬ ‫و‬ ‫لوازم‬ ‫نگهداری‬ ‫برای‬ ‫فلزی‬ ‫های‬ ‫اتاقک‬ ‫مانند‬ ‫که‬ ‫ابعاد‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫کانتینر‬ ‫این‬ ‫تواند‬ ‫می‬ ‫دپوماشین‬ ‫شرکت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مشخصی‬ ‫و‬ ‫استاندارد‬ ‫ابعاد‬02( ‫فوت‬6 ‫و‬ )‫متری‬02( ‫فوت‬20‫خ‬ ‫و‬ ‫دوم‬ ‫دست‬ ‫ها‬ ‫کانتینر‬ ‫تمام‬ .‫کند‬ ‫ارائه‬ ‫عزیز‬ ‫مشتریان‬ ‫به‬ )‫متری‬‫که‬ ‫هستند‬ ‫ارجی‬ ‫باشند‬ ‫می‬ ‫دیگر‬ ‫کشور‬ ‫چندین‬ ‫و‬ ‫سنگاپور‬ ‫و‬ ‫ژاپن‬ ،‫امریکا‬ ،‫چین‬ ‫همچون‬ ‫کشورهایی‬ ‫.محصول‬ ‫اندازه‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫ایرانی‬ ‫های‬ ‫کانتینر‬02‫و‬ ‫کشتیرانی‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫های‬ ‫استاندارد‬ ‫که‬ ‫شده‬ ‫تولید‬ ‫فوتی‬ ‫ندارند‬ ‫را‬ ‫دریایی‬ ‫نقل‬ ‫و‬ ‫.حمل‬ . ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫کاری‬ ‫عایق‬ ‫برای‬ ‫رنگ‬ ‫و‬ ‫ضدزنگ‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫آهن‬ ‫های‬ ‫ورق‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫کانتینر‬ ‫بدنه‬ ‫جنس‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫اندود‬ ‫روغن‬ ‫های‬ ‫تخته‬ ‫ها‬ ‫کانتینر‬ ‫کف‬ .‫.شود‬ ‫ک‬ ‫از‬‫جمله‬ ‫از‬ ‫گوناگونی‬ ‫موارد‬ ‫برای‬ ‫انتینر‬ :  ‫طبیعی‬ ‫حوادث‬ ‫و‬ ‫بارندگی‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫کاال‬ ‫و‬ ‫وسایل‬ ‫و‬ ‫لوازم‬ ‫نگهداری‬  ‫آسان‬ ‫بارگیری‬ ‫و‬ ‫کاال‬ ‫راحت‬ ‫انتقال‬  ‫فضا‬ ‫از‬ ‫بهتر‬ ‫استفاده‬ ‫استف‬‫ابعادی‬ ‫استاندارد‬ ‫البته‬ .‫شود‬ ‫می‬ ‫اده‬04‫یا‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫ما‬ ‫کشور‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫ها‬ ‫کانتینر‬ ‫برای‬ ‫نیز‬ ‫فوت‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫کاربرد‬ ‫برای‬ ‫مختلف‬ ‫ابعاد‬ ‫با‬ ‫ها‬ ‫کانتینر‬ ‫کلی‬ ‫حالت‬ ‫در‬ .‫دارد‬ ‫کمتری‬ ‫کاربرد‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫نمی‬ ‫استفاده‬ ‫ا‬ ‫افراد‬ ‫دادن‬ ‫اسکان‬ ‫برای‬ ‫کانتینر‬ ‫از‬ ‫حالتیکه‬ ‫در‬ .‫شوند‬ ‫می‬ ‫استفاده‬‫کاملتر‬ ‫کاری‬ ‫عایق‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫ستفاده‬ ‫قید‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫برطرف‬ ‫جوشکار‬ ‫توسط‬ ‫کانتینر‬ ‫احتمالی‬ ‫منفذهای‬ ‫وضعیت‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫برخوردار‬ ‫بهتری‬ ‫و‬
  2. 2. ‫های‬ ‫دیواره‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫کاری‬ ‫عایق‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫بندی‬ mdf ‫یا‬ pvc ‫و‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫پوش‬ ‫کف‬ ‫آن‬ ‫داخل‬ ‫در‬ ‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫سکونت‬ ‫قابل‬ ‫بندی‬ ‫آب‬ ‫از‬ ‫.بعد‬ ‫برا‬‫پدیا‬ ‫ویکی‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫در‬ ‫کانتینر‬ ‫لینک‬ ‫از‬ ‫توانید‬ ‫می‬ ‫کانتینر‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫دقیق‬ ‫و‬ ‫کامل‬ ‫اطالعات‬ ‫دریافت‬ ‫ی‬ ‫نمایید‬ ‫.بازدید‬ http://depomachine.ir/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4- %DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%B1/

×