แผ่นพับการดูแลตนเองผู้ใส่ฟันปลอม ฟันเทียม

1,287 views

Published on

จัดทำโดย
นศ.ทพ ขวัญกมล ลาวัณย์รัตนากุล
นักศึกษาคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,287
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แผ่นพับการดูแลตนเองผู้ใส่ฟันปลอม ฟันเทียม

  1. 1. ฟันคุด ทาไมต้องเอาฟันคุดออก?? ั ฟนและจนในทีสดเกิดเป็ นเนื้องอกทาลายฟนซี่ ุ่ ั 1.เพือป้องกันการอักเสบของเหงือกทีปกคลุมฟน ่ ่ ั ข้างเคียงฟันคุด คืออะไร?? เพราะจะมีเศษอาหารเข้าไปติดอยูใต้เหงือก หากทา ่ 6.เพือป้องกันกระดูกขากรรไกรหัก เนื่องจากมีฟนคุด ่ ั ั ั ่ ฟนคุด คือ ฟนทีไม่สามารถขึนมาอยูใน ้ ่ ความสะอาดไม่ดี เชือแบคทีเรียทีมาสะสมอยูจะทาให้ ้ ่ ่ ั ่ ฝงอยูจะทาให้กระดูกบริเวณนันบางกว่าทีอ่น เกิดเป็ น ้ ่ ืตาแหน่งทีปกติ หรือขึนมาทาหน้าทีในช่องปากได้ ่ ้ ่ เหงือกอักเสบ ปวดและเป็ นหนอง ถ้าทิงไว้การอักเสบ ้ จุดอ่อนเมือเวลาได้รบอุบตเหตุหรือกระทบกระแทก ่ ั ั ิ ั จะลุกลามไปใต้คางหรือใต้ลน และแพร่ของเชือโรคไป ้ิ ้ 7.ฟั นซ้ อน เชื่อว่าแรงดันจากฟั นคุดจะทาให้ ฟันหน้ าล่างเนื่องจากถูกขัดขวางโดยกระดูก เนื้อเยือหรือฟน่ ยังส่วนอื่นๆของร่างกายได้อย่างง่าย เกซ้ อนได้ จึงแนะนาให้ ถอนฟั นคุดในคนไข้ จดฟั นก่อน ั ั ัข้างเคียง โดยฟนคุดทีพบบ่อยทีสดจะเป็ นฟนกรามล่าง ่ ุ่ 2.ป้ องกันการเกิดโรคปริทนต์ เศษอาหารทีตดระหว่าง ั ่ ิ หรื อหลังการจัดฟั น ัซีสดท้าย รองลงมาคือฟนกรามบนซีสดท้ายและ ุ่ ุ่ ั ั ฟนคุดทีขนมาบางส่วนกับฟนกรามซีตดกัน (second ่ ้ึ ่ ิ ่ ั ี ั ้ตาแหน่งทีมกพบได้อกคือฟนเขียว ทังนี้ไม่จาเป็ นทีทุก ้ ่ molar) ทาให้เกิดการอักเสบและเกิดร่องลึกปริทนต์ ั จะรู้ได้อย่างไรว่ามีฟันคุด?? ัคนต้องมีฟนคุด หรือบางคนอาจจะมีเฉพาะฟนบน/ล่าง ั ด้านหลังของฟน ั ส่วนใหญ่จะรูเมื่อมีอาการปวด อักเสบ บวม มี ้หรือเฉพาะข้าง ซ้าย/ขวา กรามซีท่ี 2 และ ่ กลินเหม็นหรือเป็ นหนอง อ้าปากได้น้อย ทังนี้ในเด็ก ่ ้ ั ฟนโยกได้ ่ ั ควรสังเกตุวาฟนแท้ซไหนไม่ขนทังทีควรขึนมาได้แล้ว ่ี ้ึ ้ ่ ้ช่วงอายุที่พบฟั นคุดบ่อย 3.เพือป้องกันการ ่ ันครบสามสิบสองซีหรือไม่ ส่วนวัยรุนให้สงเกตดูวาฟ ่ ั ่ ่ ประมาณ 17-25 ปี อย่างไรก็ตามพบว่า กลุม ่ ผุทซอกฟน ่ี ั ั ุ่ ฟนซีสดท้ายหายไปหรือไม่ หากหายไปให้ไปพบทันต ั ัวัยรุนบางคนมีฟนคุดของฟนกรามซีสดท้ายตังแต่อายุ ่ ุ่ ้ ระหว่างฟนคุดกับ ั แพทย์เพือถ่ายภาพรังสีดู ่ ั ั ฟนกรามซีท่ี 2 ทีอยูชดติดกัน เนื่องจากทาความ ่ ่ ่ ิประมาณ 17 ปี ฟนคุดทีมน้ีบางคนจะมีอาการปวด ่ ี สะอาดได้ยากและเศษอาหารจะติดค้างอยูทาให้เกิดฟน ่ ับวม แต่บางคนกลับไม่มอาการเลย ี จะผ่าฟั นคุดเมื่อไหร่?? ผุได้ทงสองซี่ั้ ควรทาในวัยหนุ่มสาว เพราะสุขภาพแข็งแรง 4.การละลายของราก (pathologic resorption) แรงดัน แผลหายเร็ว หากทาใน ั ั ของฟนคุดอาจทาให้รากฟนกรามซีท่ี 2 ละลาย ทาให้่ ผูสงอายุจะทาได้ยากกว่า ู้ ั ฟนตายหรือเกิดอาการปวดได้ ั เพราะฟนจะติดแน่นกับกระดูก 5.เพือป้องกันการเกิดถุงน้ าหรือเนื้องอก ฟนคุดทีเกิด ่ ั ่ การหายของแผลจะช้ากว่าใน อาจไม่มอาการปวด และอาจเกิดเป็ นถุงน้าล้อมรอบตัว ี เด็ก และควรทาเมือไม่มอาการ ่ ี และร่างกายแข็งแรง
  2. 2. ขันตอนการผ่าฟั นคุด ้ 6. ห้ามดูดแผลหรือเอาสิงใด ๆ มาแคะบริเวณแผล ่ ทันตแพทย์จะใช้ยาชาเฉพาะทีเพือระงับ ่ ่ 7. ห้ามดื่มสูบบุหรีและสุราในระยะเวลา 24 ชัวโมง ่ ่ ่ี ั ้ความรูสก ในกรณีทฟนขึนมาเต็มซีแล้ว สามารถถอน ้ ึ ่ รวมทังห้ามรับประทานอาหารรสจัด ้ ั ้ออกได้เลย แต่หากฟนขึนมาไม่เต็มซี่ ทันตแพทย์จะ 8. ห้ามออกกาลังกายเกินควร ัเปิ ดเหงือกให้เห็นฟน แล้วใช้กรอกระดูกและตัดฟน ั 9. ถ้ามีอาการผิดปกติควรกลับพบทันตแพทย์ออกมา ล้างทาความสะอาดและเย็บแผลปิด หลังจาก 10. แผลทีมการเย็บให้กลับมาตัดไหมภายใน 5-7 วัน ่ ีนันจึงนัดมาติดตามอาการและตัดไหม ใน 1 อาทิตย์ ้ต่อมา ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าฟั นคุด ทีพบบ่อยคือ อาการปวดและบวม อาการ ่ บวมเกิดจากการอักเสบและมีเลือดคังในแผลและ ่ข้อปฏิ บติหลังการถอนฟั น/ผ่าฟั นคุด ั เนื้อเยือ ซึงโดยทัวไปจะยุบลงใน 3-4 วันในกรณีทเี่ สียง ่ ่ ่ ่ ั1. หลังการถอนฟน กัดผ้าก๊อซให้แน่นพอสมควร 1 ต่อการติดเชือ ทันตแพทย์จะให้ยาปฏิชวนะประมาณ 5 ้ ีชัวโมง แล้วคายผ้าทิง หากเลือดไหลไม่หยุดให้ทาใหม่ ่ ้ ้ ่ วัน ผูปวยอาจมีอาการอ้าปากได้น้อย แต่หากว่าหลังอีก 1ชัวโมง และกลืนน้าลายตามปกติ ่ ั คายผ้าก๊อซหลังจากผ่าฟนคุดแล้วแล้วยังมีเลือดไหล2. ถ้าเลือดไหลไม่หยุด ควรใช้น้าแข็งประคบ นอกปาก จากแผลผ่าตัดมากผิดปกติ มีไข้หรือมีการติดเชือหลัง ้บริเวณทีถอนฟน ่ ั การผ่าตัด หลังผ่าตัด 2 - 3 วันแล้วอาการปวดบวมยัง3. ห้ามบ้วนน้าหรือน้ายาใดๆ ในวันแรก วันต่อไปให้ใช้ ไม่ทุเลา แต่กลับมีอาการเพิมมากยิงขึน หรือมีอาการ ่ ่ ้น้าเกลือ อุ่นๆ บ้วนเบา ๆ ชาของริมฝีปากล่างนานผิดปกติทงทีหมดฤทธิ ์ของยา ั้ ่หลังรับประทานอาหาร ชาแล้ว ควรรีบกลับไปพบทันตแพทย์ได้ทนที เพือ ั ่ ั4. แปรงฟนได้ตามปกติ หาทางแก้ไขแต่เวลาแปรงฟน ระวังัไม่ให้โดนแผลที่ ผ่าฟน ั จัดทาโดยคุด นศ.ทพ ขวัญกมล ลาวัณย์รตนากุล ั5. รับประทานตามทีทนต ่ ั นักศึกษาคณะทันตแพทย์ศาสตร์แพทย์สงให้ครบตามกาหนด ั่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

×