ระบบวัดระดับรังสีแกมมาในอากาศ             (Ambient Gamma Dose Rate)                     ...
ลักษณะของการรายงานผล 1. จะรายงานผล 2 ชองทาง คือ  1.1 จอ LED หนาสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ  1.2 เวปไซตของสํานักงานปรม...
ระบบตรวจวัดระดับรังสีแกมมา 2วัดระดับรังสีแกมมาแบบ Real Time และ สงขอมูลที่    ระบบเตือนภัย         จอแสดงผลได...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ระบบการวัดรังสีแกมมา Fukushima nuclear- crisis2011

1,216 views

Published on

credit www.oaep.go.th/images/news/20101126093850.pdf

Published in: Self Improvement
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ระบบการวัดรังสีแกมมา Fukushima nuclear- crisis2011

 1. 1. ระบบวัดระดับรังสีแกมมาในอากาศ (Ambient Gamma Dose Rate) วัตถุประสงค เพื่อเฝาตรวจระดับรังสีจากการทดลองระเบิดนิวเคลียร และการดําเนินงานของสถานปฏิบัติการทางรังสีใน ประเทศและตางประเทศที่อาจเปนอันตรายตอ ประชาชนและสิ่งแวดลอม โดยการตรวจวัดระดับรังสี แกมมาในอากาศแบบเรียลไทมและสงขอมูลผลการ ตรวจวัดออนไลนมายังศูนยขอมูลเฝาตรวจ กัมมันตภาพรังสี ณ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ นอกจากนี้หากมีการตรวจวัดระดับรังสีแกมมาที่ ผิดปกติได ระบบจะมีการเตือนใหทราบเพื่อดําเนินการ ตรวจสอบ และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ตอไป การเฝาระวังอันตรายจากรังสีโดยการตรวจวัดระดับรังสีแกมมาในอากาศการตรวจวัดระดับรังสีแกมมาในอากาศ (Ambient Gamma Dose Rate) เปนวิธีการที่นิยมใชในการเฝาตรวจหรือเฝาระวังอันตรายจากรังสีที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย เนื่องจากวากิจกรรมทางรังสีขนาดใหญที่มีการรั่วไหลของสารรังสีสูสิ่งแวดลอมนั้น สารรังสีจะแพรกระจายไปไดไกลโดยใชตัวกลางคืออากาศชั้นบน ซึ่งสารรังสีจะคางอยูในบรรยากาศชั้นบนไดเปนเวลานาน จึงทําใหสามารถถูกพัดพาไปไดเปนระยะทางไกลจากจุดกําเนิดนอกจากนี้รังสีแกมมาก็เปนรังสีที่ไดจากการสลายตัวของนิวไคลดรังสีเกือบทั้งหมดโดยเฉพาะนิวไคลดรังสีที่เกิดจากปฏิกิริยาฟชชั่น และการวัดรังสีแกมมายังทําไดงายกวารังสีแอลฟาหรือบีตาดวย การรายงานผลการวัดระดับรังสีแกมมาในอากาศจากสถานีตรวจวัดทั่วประเทศ
 2. 2. ลักษณะของการรายงานผล 1. จะรายงานผล 2 ชองทาง คือ 1.1 จอ LED หนาสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 1.2 เวปไซตของสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (www.oaep.go.th) 2. ขอมูลจะมีการปรับปรุงแบบวันตอวัน 3. รายงานในหนวยนาโนซีเวิรตตอชั่วโมง (nSv/hr) 4. คาที่วัดไดหากต่ํากวา 100 nSv/hr ถือวาระดับรังสีแกมมาในอากาศอยูในระดับปกติที่วัดไดทั่วไปใน ธรรมชาติ 5. หากคาที่วัดไดสูงจนอาจเปนอันตรายตอประชาชนและสิ่งแวดลอม สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติจะมีมาตรการ รองรับเพื่อใหประชาชนและสิ่งแวดลอมปลอดภัยจากอันตรายของรังสี ระบบตรวจวัดระดับรังสีแกมมา 1วัดระดับรังสีแกมมาแบบ Real Time และ สงขอมูลที่ไดผานระบบ GSMไปที่ศูนยเฝาระวังภัยทางรังสี ณ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ สวนประกอบของระบบ หัววัดรังสี NaI หัววัดรังสี GM Counter อุปกรณบันทึกผล และสงขอมูล โปรแกรมประมวลผล จอแสดงผล
 3. 3. ระบบตรวจวัดระดับรังสีแกมมา 2วัดระดับรังสีแกมมาแบบ Real Time และ สงขอมูลที่ ระบบเตือนภัย จอแสดงผลไดผานระบบ modem ไปที่ศูนยเฝาระวังภัยทางรังสีณ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ หัววัดรังสี รุน สถานที่ติดตั้งระบบวัดรังสีแกมมาในอากาศ สถานที่ ประเภท ระดับรังสีแกมมาเฉลี่ย(nSv/hr) สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรุงเทพฯ ระบบ 1 45 มหาวิทยาลัยเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ระบบ 1 50 มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน ระบบ 1 60 มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา ระบบ 1 50 ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดอุบลราชธานี (จะยายไปติดตั้งที่ ระบบ 2 60 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในป พ.ศ.2554) มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา ระบบ 2 จะติดตั้งในป พ.ศ.2554 สถานีวิจัยและฝกอบรมวนเกษตรตราด ระบบ 2 จะติดตั้งในป พ.ศ.2554 จังหวัดตราด สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝงอันดามัน ระบบ 2 จะติดตั้งในป พ.ศ.2554 จังหวัดระนอง *** ระดับรังสีแกมมาที่เปนตองมีการติดตามตรวจสอบมากกวาหรือเทากับ 100 nSv/hr*** กลุมเฝาตรวจกัมมันตภาพรังสี สํานักสนับสนุนการกํากับดูแลความปลอดภัยจากพลังงานปรมาณูโทร.02 596 7600 ตอ 1415 โทรสาร 02 562 0093 www.oaep.go.th Email: rmg@oaep.go.th

×