Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kinh Te Vi Mo Mo Dau

3,093 views

Published on

Bai 1: Gioi thieu tong quat ve Kinh te hoc vi mo.
Giang vien: PGS. TS. Doan Thi My Hanh

Published in: Education
 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • thank you nhe.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Kinh Te Vi Mo Mo Dau

 1. 1. KHOA QUAÛN TRÒ KINH DOANH Giaûng vieân : TS. Ñoaøn Thò Myõ Haïnh Email : hanhkth@yahoo.com.vn
 2. 2. Buổi học Nội dung Số tiết 1 Giới thiệu về Kinh tế học và Kinh tế học vi mô 4 2 Cầu, cung và giá thị trường 4 3 Co giãn của cầu và cung 4 4 Can thiệp của chính phủ vào thị trường 4 5 Lý thuyết về sự lựa chọn hợp lý của người tiêu dùng 4 6 Lý thuyết sản xuất và chi phí 4 7 Thị trường cạnh tranh hoàn toàn. 4 8 Đường cung ngắn hạn và dài hạn 4 9 Thị trường độc quyền hoàn toàn 4 10 Thị trường cạnh tranh độc quyền và thiểu số độc quyền. 4 11 Bài tập, Ôn tập 4 Cuối kỳ: bài thi trắc nghiệm kiến thức toàn môn học 44
 3. 3. Tài liệu học tập 1. Kinh tế học vi mô: David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch, NXB Thống kê năm 2008 2. Bài tập Kinh tế học vi mô: Damian Ward, David Begg, NXB Thống kê năm 2009 3. Kinh tế học vi mô: Đoàn Thị Mỹ Hạnh – Vũ Việt Hằng, NXB Thống kê năm 2009. 4. Hỏi – Đáp Kinh tế học vi mô : Đoàn Thị Mỹ Hạnh – Vũ Việt Hằng – Hồ Hữu Trí, NXB Thống kê năm 2009. 5. Tài liệu hướng dẫn học tập môn Kinh tế vi mô: Lê Bảo Lâm – Đoàn Thị Mỹ Hạnh – Vũ Việt Hằng – Hồ Hữu Trí, Tài liệu lưu hành nội bộ của Trường Đại học Mở TPHCM, năm 2008. 6. Kinh tế học vi mô : PGS. TS Lê Bảo Lâm, TS. Nguyễn Như Ý, ThS. Trần Thị Bích Dung, NXB Thống kê năm 2008 7. Kinh tế học kinh doanh: Đoàn Thị Mỹ Hạnh, NXB Đại học Quốc gia năm 2004 8. Khác: các bài chuyên khảo đăng trên các Tạp chí khoa học
 4. 4. MỘT SỐ CHỦ ĐỀ BÀN LUẬN, THUYẾT TRÌNH 1. Cầu, cung các loại hàng hoá trên thị trường Việt Nam 2. Chính sách giá tối đa, giá tối thiểu ở Việt Nam. 3. Thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam. 4. Các chính sách của chính phủ làm thay đổi cầu, cung thị trường của hàng hoá. 5. Phương pháp tính giá bán của các công ty có thế lực độc quyền. 6. Chính sách phân biệt giá của các công ty có thế lực độc quyền. 7. Đặc điểm của giá điện, nước ở VN
 5. 5. Chöông môû ñaàu
 6. 6. SÖÏ KHAN HIEÁM VAØ SÖÏ LÖÏA CHOÏN Taøi nguyeân Nhu caàu khan hieám voâ haïn LÖÏA CHOÏN CAÙCH SÖÛ DUÏNG SAO CHO HIEÄU QUAÛ
 7. 7. KINH TEÁ HOÏC NGHIEÂN CÖÙU VAÁN ÑEÀ GÌ? Caùi gì? Söû duïng hieäu quaû Nhö theá naøo? caùc nguoàn taøi nguyeân Cho ai?
 8. 8. NEÀN KINH TEÁ THÒ TRÖÔØNG TÖÏ DO NEÀN KINH TEÁ CHÆ HUY NEÀN KINH TEÁ HOÃN HÔÏP
 9. 9. NEÀN KINH TEÁ THÒ TRÖÔØNG TÖÏ DO NGAØY NAY Neàn kinh teá vaän Neàn kinh teá vaän haønh theo cô cheá haønh theo cô cheá thò thò tröôøng töï do tröôøng coù söï quaûn lyù Giaù caû hình thaønh cuûa nhaø nöôùc theo quan heä cung Nhaø nöôùc coù theå ñieàu - caàu chænh giaù caû baèng Heä thoáng giaù caû chi caùc chính saùch kinh phoái söï phaân boá teá nguoàn taøi nguyeân
 10. 10. ÑÖÔØNG GIÔÙI HAÏN KHAÛ NAÊNG SAÛN XUAÁT Quaàn aùo B ° °F B’ °C C’ °D Giaû ñònh: - Neàn kinh teá chæ coù 2 ngaønh Thöïc phaåm - Kyõ thuaät saûn xuaát vaø nguoàn cung caùc yeáu toá khoâng ñoåi
 11. 11. KINH TEÁ HOÏC VI MOÂ & KINH TEÁ HOÏC VÓ MOÂ VI MOÂ VÓ MOÂ Nghieân cöùu töøng chuû Nghieân cöùu toång theå trong neàn kinh teá theå neàn kinh teá Nghieân cöùu caàu & cung Nghieân cöùu toång cuûa töøng thò tröôøng caàu & toång cung Giaù cuûa töøng loaïi Giaù toång hôïp saûn phaåm
 12. 12. KINH TEÁ HOÏC THÖÏC CHÖÙNG & CHUAÅN TAÉC THÖÏC CHÖÙNG CHUAÅN TAÉC Giaûi thích nhöõng Ñöa ra nhöõng chæ hieän töôïng xaûy ra daãn ñeå giaûi quyeát trong neàn kinh teá caùc vaán ñeà cuûa neàn kinh teá
 13. 13. CHU CHUYEÅN KINH TEÁ Thò tröôøng saûn phaåm Hoä Doanh gia ñình nghieäp Thò tröôøng caùc yeáu toá saûn xuaát doøng hieän vaät doøng tieàn teä
 14. 14. CÔ CAÁU THÒ TRÖÔØNG Caïnh tranh hoaøn toaøn Ñoäc quyeàn hoaøn toaøn Caïnh tranh ñoäc quyeàn Thieåu soá ñoäc quyeàn
 15. 15. Voâ soá ngöôøi mua & baùn THÒ TRÖÔØNG Saûn phaåm ñoàng nhaát CAÏNH Xuaát nhaäp ngaønh deã daøng TRANH HOAØN Thoâng tin ñaày ñuû TOAØN Chaáp nhaän giaù

×