KKU Faculty Staff Development

1,258 views

Published on

This slide is presented in new faculty staff seminar. It highlights the important of the technology on learning. KKU e-Learning is shown for the audience.

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

KKU Faculty Staff Development

 1. 1. การพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียน การสอน และ e-Learning ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผู้อานวยการสานักนวัตกรรมการเรียนการสอน denpong@kku.ac.th
 2. 2. นักศึกษา Generation Y 2
 3. 3. นักศึกษา Generation Y 3
 4. 4. นักศึกษา Generation Y 4
 5. 5. อาจารย์ผู้สอน กาลังทาอะไร 5
 6. 6. 6
 7. 7. นักศึกษา 7
 8. 8. ผลงานนักศึกษา มข. 8
 9. 9. ในขณะที่อาจารย์บางท่าน 9
 10. 10. นักศึกษาประเมินอาจารย์ ข้อ 8 คะแนนต่าที่สุด นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านระบบ e-Learning หรือใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้ 10
 11. 11. KKU e-Learning http://e-learning.kku.ac.th/ 11
 12. 12. e-Learning Website 12
 13. 13. สถิติการใช้งาน 13
 14. 14. ประเภทการใช้งาน e-Learning o Supplementary tool  เป็ นการสื่อสารทางเดียว โดย e-Learning เป็ น เครื่องมือในการรวมรวมแหล่งข้อมูลออนไลน์ให้ นักศึกษา  มีการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน o Complementary tool  เป็ นการสื่อสาร 2 ทาง โดยจัดกิจกรรมออนไลน์ให้ นักศึกษา เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลออนไลน์  มีการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน o Comprehensive (e-Learning เต็มร้ปแบบ)  เป็ นการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แหล่งข้อมูลและ กิจกรรมออนไลน์เท่านั้น  ไม่มการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ี 14
 15. 15. ตัวอย่าง Courseware 15
 16. 16. อะไรคือ Courseware o บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่อที่ออกแบบและ ผลิตขึ้นโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็ นฐานในการผลิต o มี 2 องค์ประกอบคือ – แหล่งข้อมูล (Resources) – กิจกรรมการเรียนรู้ (Activities) o มีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้ ผู้เรียนเกิดประสบการณ์การเรียนรู้หลายๆ ทาง o มีระบบการวัดผลประเมินผลจากการทา แบบฝึ กหัดและแบบทดสอบด้วย
 17. 17. หลักการในการออกแบบและพัฒนา e-Courseware o การออกแบบต้องสอดคล้องกับส่วนประกอบ ต่างๆในบทเรียน เช่นผู้ใช้บทเรียน เนื้อหา บทเรียน ฯลฯ o การออกแบบจาเป็ นต้องอาศัยพื้นฐานทางด้าน ทฤษฎีและหลักการทางจิตวิทยาการเรียนรู้มา ประยุกต์กบการออกแบบบทเรียน ตอบสนอง ั ความต้องการของผู้เรียน o ต้องทราบว่าอะไรที่ทาให้เกิดการเรียนรู้ และ ควรจัดกิจกรรมอย่างไรสาหรับการเรียนรู้ ด้วยตนเอง
 18. 18. ขั้นตอนในการออกแบบและพัฒนา e-Courseware 1. ขั้นเตรียมตัว 2. ขั้นเลือกเนื้อหา 3. ขั้นการวิเคราะห์หลักสูตร (รายวิชา) 4. ขั้นการวางแผนการสอน (รายวิชา) 5. ขั้นการออกแบบบทเรียน 6. ขั้นการทดลอง และการประเมินผล 7. ขั้นการนาไปใช้จริง
 19. 19. ข้อควรปฏิบัติที่ดีสาหรับผู้สอน o กระตุ้นการเรียนรู้ดวยกันของผู้เรียน ้ o สร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ งานระบบ o เริ่มเล็กๆ แต่คิดให้ใหญ่ๆ o ให้คาอธิบายทุกเอกสาร ไฟล์ หรือสิ่งที่เตรียมไว้ให้ นักศึกษา o สร้างความตระหนักให้นักศึกษาคิดก่อนทา คิดก่อน โพสต์ o เปิ ดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับ รูปแบบของวิชา o แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้สอนอื่น
 20. 20. ข้อพึงระวังในการใช้งาน e-Learning o ไม่ต่ ืนเต้นกับสิ่งที่ระบบ e-Learning มี o ไม่คาดหวังว่าความน่าตื่นเต้นของระบบ e- Learning จะทาให้นกศึกษาเรียนรู้ได้มากขึ้น ดี ั ขึ้น o ไม่ควรให้รายวิชามีแต่ PowerPoint ไฟล์ o ไม่กลัวที่จะลองว่าระบบทาอะไรได้บ้าง o ไม่เน้นความหวือหวา แต่ควรเน้นที่การเรียนรู้ ของผู้ที่จะเข้ามาเรียน o ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ (พรบ. คอมพิวเตอร์ ปี 2550)
 21. 21. Tips สาหรับผู้สอน o ทางานให้สนุก o ยอมรับกับงานที่เพิ่มขึ้น (ในระยะแรก) o ไม่ต้องคาดหวังความสาเร็จและความสมบูรณ์ เหมือนกับที่ท่านทาในห้องเรียน o ค่อยๆ เพิ่มกิจกรรมออนไลน์ในกิจกรรมการ สอน o ติดตามเทคโนโลยีทางด้านนี้ (ท่านต้องเป็ นผู้ที่มี การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเป็ นตัวอย่างที่ดีให้ นักเรียนทาตามอย่างที่เราคาดหวัง)
 22. 22. การพัฒนาอาจารย์ o อบรมพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน o การติดตามประสิทธิภาพการเรียนการสอน  การประเมินการจัดการหลักสูตร  การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา  การสารวจการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ o การสนับสนุนทุนผลิตตารา o การสนับสนุนทุนวิจัยในชั้นเรียนและทุนผลิตสื่อ การสอน o การกาหนดให้การอบรมพัฒนาการเรียนการ สอนเป็ นข้อกาหนดในการต่อสัญญาจ้าง 22
 23. 23. ประสิทธิภาพการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ oผลการประเมินตนเอง ๔ จาก ๕ oผลการประเมินของกรรมการ ประเมินจาก กพร. ๓.๕ จาก ๕
 24. 24. ข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมิน กพร. o ปี งบประมาณ ๒๕๕๑ (ประเมินครังทีผ่านมา) ้่  มีอาจารย์ตอบกลับแบบสารวจการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญมาเพียง 48.57% o ปี งบประมาณ ๒๕๕๒ (การประเมินครั้งต่อไป)  ให้รวบรวมเค้าโครงรายวิชาและแผนการ สอนทุกวิชา  ให้ออกแบบฟอร์มเค้าโครงรายวิชาและ แผนการสอนที่เหมือนกันทั้งมหาวิทยาลัย ที่ มีหัวข้อที่สะท้อนการจัดการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็ นสาคัญ

×