Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ICT และการจัดการเรียนการสอน e-Learning
     ผศ.ดร.เด่ นพงษ์ สุ ดภักดี
      ผูช่วยอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ
  ...
การเรียนรู้ แบบ Constructivism
• การสร้างความรู ้ใหม่อนเนื่องมาจากการมีปฏิสมพันธ์
              ั      ...
การเรียนรู้ แบบ Constructionism
• ผูเ้ รี ยนได้ลงมือทาจริ ง หรื อการเรี ยนรู้จาก
 ประสบการณ์
• การพูดนาเสนอ การโพสกระดานข...
การเรียนรู้ แบบ Social Constructionism
• การเรี ยนรู้จากการสื่ อสารระหว่างกัน
• การระดมสมอง เสวนา พูดคุย ทาได้ท้ งการพบปะ
...
การเรียนรู้ โดยสรุป
• ควรเป็ นการเรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง แทนที่จะเป็ น
 การป้ อนความรู ้ในสิ่ งที่ผสอนเห็นว่านักเรี ย...
การเตรียมการสอนทีเ่ น้ นการเรียนรู้ ของผู้เรียนเป็ นสาคัญ
• วัตถุประสงค์การเรี ยนรู้
• ออกแบบการเรี ยนรู้ (learning design...
การออกแบบการเรียนรู้ (Learning Design)
• สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้
• เน้นกิจกรรมมากกว่าเนื้อหา
 การเรี ยนรู ้ร...
กระบวนการและทักษะทีส่งเสริมการเรียนรู้
            ่
• Problem Base Learning
• ฝึ กทักษะการทางานเป็ นทีม
• ทักษ...
ระบบ e-Learning ควรเป็ นแบบไหน
• มีระบบการจัดการบทเรี ยนที่ดีและง่ายต่อการใช้งาน
• MOODLE เป็ น LMS ที่สนับสนุนกิจกรรมการเ...
ผู้สอนควรเน้ นทีจุดไหน
                ่
•  ออกแบบและพัฒนาเนื้อหาในระบบ
•  ร่ วมพัฒนาแผนกลยุทธในการพัฒนาร...
สถาบันหรือหน่ วยงานควรเน้ นทีจุดไหน
                  ่
• สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพของเนื้อหาในระบบ
• ส...
LMS คืออะไร
• LMS ย่อมาจาก Learning Management System ลักษณะของ LMS
• LMS เป็ นซอฟต์แวร์ ที่ทาหน้าที่บริ หารจัดการเรี ยน 1...
ข้ อดีของการใช้ LMS
• สามารถให้ความใส่ ใจกับเนื้อหาได้อย่างเต็มที่
• ผูสอนและผูดูแลระบบสามารถนาไฟล์ขอมูลประเภทต่าง
  ้ ...
มาตรการ SCORM
 SCORM (Shareable Content Object Reference Model) หมายความว่ ารู ปแบบ
 ทีทาให้ เนือหาทีได้ พฒนาขึนมาด้ วยมาต...
MOODLE
Moodle (Modular Objected Dynamic Learning
Environment) คือระบบจัดการเรี ยนการสอน (LMS)
หรื อ ระบบจัดการคอร์ส (CMS) ...
ระบบ e-Learning มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
http://e-learning.kku.ac.th/
อะไรคือ e-Courseware
• บทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่ อที่ออกแบบและผลิตขึ้นโดย
 ใช้คอมพิวเตอร์เป็ นฐานในการผลิต
• มีการใ...
หลักการในการออกแบบและพัฒนา e-Courseware
• การออกแบบต้องสอดคล้องกับส่ วนประกอบต่างๆใน
 บทเรี ยน เช่นผูใช้บทเรี ยน เนื้อหาบ...
ขั้นตอนในการออกแบบและพัฒนา e-Courseware
1.  ขั้นเตรี ยมตัว
2.  ขั้นเลือกเนื้อหา
3.  ขั้นการวิเคราะห์หลักสู ตร (รายวิชา)...
ข้ อควรปฏิบัตทดสาหรับผู้สอน
           ิ ี่ ี
• กระตุนการเรี ยนรู้ดวยกันของผูเ้ รี ยน
      ้      ้...
ข้ อพึงระวังในการใช้ งาน e-Learning
• ไม่ตื่นเต้นกับสิ่ งที่ระบบ e-Learning มี
• ไม่คาดหวังว่าความน่าตื่นเต้นของระบบ e-Lea...
แนวโน้ มในอนาคต
• มีการพัฒนาและออกแบบเนื้อหาและระบบอย่างรวดเร็ ว
• นา e-Learning ไปใช้ในการพัฒนาและฝึ กพนักงาน
• มีการพัฒน...
แนวโน้ มในอนาคต
• มีการพัฒนาเครื่ องมือในการพัฒนาเนื้อหาที่ง่ายขึ้น แต่
 สามารถทางานที่ซบซ้อนได้มากขึ้น
         ...
Tips สาหรับผู้สอน
• ทางานให้สนุก
• ยอมรับกับงานที่เพิ่มขึ้น
• ไม่ตองคาดหวังความสาเร็ จและความสมบูรณ์
   ้
 เหมือนกับที...
Tips สาหรับผู้สอน
• มีเอกสารที่ดี
• เตรี ยมใจกับการต้องอ่าน e-mail หรื อ webboard
 จานวนมาก
• อย่าลืมแทรกคุณธรรม จริ ยธรร...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ICT and e-Learning (Thai)

1,830 views

Published on

Information and communication technology involving in learning and teaching

Published in: Education
 • Be the first to comment

ICT and e-Learning (Thai)

 1. 1. ICT และการจัดการเรียนการสอน e-Learning ผศ.ดร.เด่ นพงษ์ สุ ดภักดี ผูช่วยอธิ การบดีฝ่ายวิชาการ ้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. 2. การเรียนรู้ แบบ Constructivism • การสร้างความรู ้ใหม่อนเนื่องมาจากการมีปฏิสมพันธ์ ั ั กับสิ่ งรอบข้าง • การได้เห็น ได้ยน ได้รู้สึก ได้สมผัส จะถูกนามา ิ ั เชื่อมโยงกับความรู ้ที่มีอยูเ่ ดิม เพื่อสร้างความรู ้ใหม่ • การเรี ยนรู ้ที่ได้จากการถ่ายทอดความรู ้ของผูสอนเป็ น ้ หลัก Content Delivery – low efficiency learning
 3. 3. การเรียนรู้ แบบ Constructionism • ผูเ้ รี ยนได้ลงมือทาจริ ง หรื อการเรี ยนรู้จาก ประสบการณ์ • การพูดนาเสนอ การโพสกระดานข่าว การวาดภาพ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ Experience – medium efficiency learning
 4. 4. การเรียนรู้ แบบ Social Constructionism • การเรี ยนรู้จากการสื่ อสารระหว่างกัน • การระดมสมอง เสวนา พูดคุย ทาได้ท้ งการพบปะ ั ตามปกติ และผ่านระบบ e-Learning • เป็ นการสร้างวัฒนธรรมการเรี ยนรู ้ นาไปสู่การเรี ยนรู ้ ตลอดชีวต (Lifelong Learning) ิ • เรี ยนรู ้จากการมีส่วนร่ วมกับการเรี ยนรู ้ของผูอื่น ้ Social – high efficiency learning
 5. 5. การเรียนรู้ โดยสรุป • ควรเป็ นการเรี ยนรู้จากประสบการณ์จริ ง แทนที่จะเป็ น การป้ อนความรู ้ในสิ่ งที่ผสอนเห็นว่านักเรี ยนต้องรู ้ ู้ • ตระหนักว่าผูเ้ รี ยนสามารถเป็ นผูสอนที่ดีได้ ้ • ผูสอนควรเปลี่ยนแนวคิดจากการทาตัวเองเป็ นแหล่ง ้ รวบรวมองค์ความรู้ เป็ นผูสนับสนุนให้มีการเรี ยนรู้ ้
 6. 6. การเตรียมการสอนทีเ่ น้ นการเรียนรู้ ของผู้เรียนเป็ นสาคัญ • วัตถุประสงค์การเรี ยนรู้ • ออกแบบการเรี ยนรู้ (learning design) ต้องสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ • จัดการเนื้อหาตามสิ่ งที่ตองรู้ ควรรู้ และน่ารู ้ ้ • ไม่ควรสอนแบบบรรยายทุกเรื่ อง • ทุกอย่างไม่จาเป็ นต้องออนไลน์
 7. 7. การออกแบบการเรียนรู้ (Learning Design) • สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรี ยนรู ้ • เน้นกิจกรรมมากกว่าเนื้อหา การเรี ยนรู ้ร่วมกันเป็ นกลุ่ม • • มีงานหรื อการบ้านให้มีการหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่ง ต่างๆ • มีการให้ขอมูลย้อนกลับ (feedback) อย่างสม่าเสมอ ้ • สอดแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ
 8. 8. กระบวนการและทักษะทีส่งเสริมการเรียนรู้ ่ • Problem Base Learning • ฝึ กทักษะการทางานเป็ นทีม • ทักษะการแก้ปัญหา • เวปบอร์ดหรื อกิจกรรมออนไลน์รูปแบบอื่น (ประเมินผลความพยายาม) • มีการทดสอบวัดความรู้เพื่อรักษาคุณภาพ
 9. 9. ระบบ e-Learning ควรเป็ นแบบไหน • มีระบบการจัดการบทเรี ยนที่ดีและง่ายต่อการใช้งาน • MOODLE เป็ น LMS ที่สนับสนุนกิจกรรมการเรี ยนรู ้ เป็ นอย่างดี • ผูสอนเป็ นผูออกแบบและสร้างบทเรี ยนด้วยตนเอง ้ ้ โดยอาจจะมีผสนับสนุนด้านโสตฯ ู้ • หน่วยงานสนับสนุน ส่ งเสริ มการสร้าง courseware ทั้ง วัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณ
 10. 10. ผู้สอนควรเน้ นทีจุดไหน ่ • ออกแบบและพัฒนาเนื้อหาในระบบ • ร่ วมพัฒนาแผนกลยุทธในการพัฒนาระบบ • ฝึ กการใช้งานเทคโนโลยีและโปรแกรมของระบบ • ศึกษาความต้องการของผูเ้ รี ยนและความคาดหวังต่อ ระบบ
 11. 11. สถาบันหรือหน่ วยงานควรเน้ นทีจุดไหน ่ • สนับสนุนให้มีการพัฒนาคุณภาพของเนื้อหาในระบบ • สนับสนุนให้มีการพัฒนาและใช้งานเนื้อหาร่ วมกันใน ลักษณะ Portal และ Repository • มีระบบสนับสนุนให้มีการพัฒนาเนื้อหาที่รวดเร็ วขึ้น (เลือกใช้ LMS ที่ใช้งานง่าย)
 12. 12. LMS คืออะไร • LMS ย่อมาจาก Learning Management System ลักษณะของ LMS • LMS เป็ นซอฟต์แวร์ ที่ทาหน้าที่บริ หารจัดการเรี ยน 1. กาหนดผู้ใช้ งาน การสอนผ่านเว็บ ประกอบด้วยเครื่ องมืออานวย 2. ระบบการสื อสาร ความสะดวกให้แก่ผสอน ผูเ้ รี ยน ผูดูแลระบบ โดย 3. แหล่งอ้างอิง ู้ ้ ผูสอนสามารถนาเนื้อหาและสื่ อการสอนใส่ ไว้ใน 4. การตรวจและให้ คะแนน ้ โปรแกรมได้สะดวก 5. การติดตามพฤติกรรม การเรียน • ผูเ้ รี ยนและผูสอนสามารถใช้เครื่ องมือสื่ อสารที่ ้ 6. การรายงานผล ระบบจัดไว้ให้ได้ ทุกองค์ประกอบ 7. ระบบการสอน • การเก็บบันทึกข้อมูล กิจกรรมการเรี ยนของผูเ้ รี ยน 8. ความสามารถในการ ไว้บนระบบเพื่อผูสอนสามารถนาไปวิเคราะห์ ้ นาเสนอ Rich Media ติดตามและประเมินผลการเรี ยนการสอนได้อย่างมี ประสิ ทธิภาพ
 13. 13. ข้ อดีของการใช้ LMS • สามารถให้ความใส่ ใจกับเนื้อหาได้อย่างเต็มที่ • ผูสอนและผูดูแลระบบสามารถนาไฟล์ขอมูลประเภทต่าง ้ ้ ้ ๆ เข้าไปเก็บไว้ใน LMS ได้ทนที ั • การควบคุมการนาเสนอบทเรี ยน แบบฝึ กหัดและ แบบทดสอบ สามารถทาได้อย่างรวดเร็ วโดยไม่ตองใช้้ ่ โปรแกรมยุงยาก • การพัฒนาระบบ LMS ต้องอาศัยทีมงานในการออกแบบ ระบบให้สอดคล้องกับความต้องการของสถาบัน ่ งบประมาณที่มีอยูให้เหมาะสมกับหน่วยงาน
 14. 14. มาตรการ SCORM SCORM (Shareable Content Object Reference Model) หมายความว่ ารู ปแบบ ทีทาให้ เนือหาทีได้ พฒนาขึนมาด้ วยมาตรฐานดังกล่ าว มีการแลกเปลียนข้ อมูลกัน ่ ้ ่ั ้ ่ ได้ องค์ ประกอบของ SCORM ใน LMS มี 2 ส่ วน คือ 1. การกาหนดมาตรฐานในการพัฒนาเนื้อหาชุดการเรี ยน (Learning Packaging Content) 2. การกาหนดให้ API ที่ทาให้การสื่ อสารส่ งสัญญาณ ระหว่างเนื้อหาที่เรี ยนกับระบบ รับส่ งคะแนนกันได้
 15. 15. MOODLE Moodle (Modular Objected Dynamic Learning Environment) คือระบบจัดการเรี ยนการสอน (LMS) หรื อ ระบบจัดการคอร์ส (CMS) ที่ช่วยในการจัด กิจกรรมการเรี ยนการสอนในระบบการเรี ยนแบบ ออนไลน์ให้มีบรรยากาศเหมือนเรี ยนในห้องเรี ยนผ่าน ระบบเครื อข่ายอินเทอร์เน็ต ในระบบ open source program (โปรแกรมเปิ ด สามารถแก้ไขได้ โดยไม่เสี ย ค่าลิขสิ ทธิ์
 16. 16. ระบบ e-Learning มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
 17. 17. http://e-learning.kku.ac.th/
 18. 18. อะไรคือ e-Courseware • บทเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นสื่ อที่ออกแบบและผลิตขึ้นโดย ใช้คอมพิวเตอร์เป็ นฐานในการผลิต • มีการใช้สื่อประสม (multimedia) และการโต้ตอบกับ บทเรี ยนในลักษณะการมีปฏิสมพันธ์ (Interaction) โดยมี ั ผลป้ อนกลับไปยังผูเ้ รี ยนทันที • มีการออกแบบกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้ผเู้ รี ยนเกิด ประสบการณ์การเรี ยนรู้หลายๆ ทาง • มีระบบการวัดผลประเมินผลจากการทาแบบฝึ กหัดและ แบบทดสอบด้วย
 19. 19. หลักการในการออกแบบและพัฒนา e-Courseware • การออกแบบต้องสอดคล้องกับส่ วนประกอบต่างๆใน บทเรี ยน เช่นผูใช้บทเรี ยน เนื้อหาบทเรี ยน ฯลฯ ้ • มีการทดสอบและประเมินประสิ ทธิภาพในระหว่าง ขั้นตอนการสร้าง • การออกแบบอาศัยผูสอนที่เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา เจ้าหน้าที่ ้ เทคนิค และนักเทคโนโลยีการศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ ทางด้านการเรี ยนการสอน ทางานร่ วมกัน • การออกแบบจาเป็ นต้องอาศัยพื้นฐานทางด้านทฤษฎีและ ั หลักการทางจิตวิทยาการเรี ยนรู้มาประยุกต์กบการ ออกแบบบทเรี ยน ตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน
 20. 20. ขั้นตอนในการออกแบบและพัฒนา e-Courseware 1. ขั้นเตรี ยมตัว 2. ขั้นเลือกเนื้อหา 3. ขั้นการวิเคราะห์หลักสู ตร (รายวิชา) 4. ขั้นการวางแผนการสอน (รายวิชา) 5. ขั้นการออกแบบบทเรี ยน 6. ขั้นการทดลอง และการประเมินผล 7. ขั้นการนาไปใช้จริ ง
 21. 21. ข้ อควรปฏิบัตทดสาหรับผู้สอน ิ ี่ ี • กระตุนการเรี ยนรู้ดวยกันของผูเ้ รี ยน ้ ้ • สร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้งานระบบ • เริ่ มเล็กๆ แต่คิดให้ใหญ่ๆ • ให้คาอธิบายทุกเอกสาร ไฟล์ หรื อสิ่ งที่เตรี ยมไว้ให้ นักศึกษา • สร้างความตระหนักให้นกศึกษาคิดก่อนทา คิดก่อนโพสต์ ั • เปิ ดโอกาสให้นกศึกษาแสดงความเห็นเกี่ยวกับรู ปแบบของ ั วิชา • แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ร่วมกับผูสอนอื่น ้
 22. 22. ข้ อพึงระวังในการใช้ งาน e-Learning • ไม่ตื่นเต้นกับสิ่ งที่ระบบ e-Learning มี • ไม่คาดหวังว่าความน่าตื่นเต้นของระบบ e-Learning จะทาให้นกศึกษาเรี ยนรู้ได้มากขึ้น ดีข้ ึน ั • ไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ • ไม่ควรให้รายวิชามีแต่ PowerPoint ไฟล์ • ไม่กลัวที่จะลองว่าระบบทาอะไรได้บาง ้ • ไม่เน้นความหวือหวา แต่ควรเน้นที่การเรี ยนรู ้ของผูที่ ้ จะเข้ามาเรี ยน
 23. 23. แนวโน้ มในอนาคต • มีการพัฒนาและออกแบบเนื้อหาและระบบอย่างรวดเร็ ว • นา e-Learning ไปใช้ในการพัฒนาและฝึ กพนักงาน • มีการพัฒนาเครื่ องมือที่สามารถทางานที่ซบซ้อนขึ้น แต่ใช้ ั งานง่ายขึ้น • การใช้ระบบ e-Learning สนับสนุนการศึกษาตามปกติมาก ขึ้น • การศึกษาในระบบ e-Learning เป็ นส่ วนหนึ่งของงาน • มีการใช้เนื้อหาในรู ปแบบ e-Learning เป็ นส่ วนหนึ่งของ ผลิตภัณฑ์
 24. 24. แนวโน้ มในอนาคต • มีการพัฒนาเครื่ องมือในการพัฒนาเนื้อหาที่ง่ายขึ้น แต่ สามารถทางานที่ซบซ้อนได้มากขึ้น ั • มีการใช้งานระบบ e-Learning ในการบริ หารจัดการ โครงการ (Project Management) • มีการใช้งานเนื้อหา e-Learning ร่ วมกัน
 25. 25. Tips สาหรับผู้สอน • ทางานให้สนุก • ยอมรับกับงานที่เพิ่มขึ้น • ไม่ตองคาดหวังความสาเร็ จและความสมบูรณ์ ้ เหมือนกับที่ท่านทาในห้องเรี ยน • ค่อยๆ เพิมกิจกรรมออนไลน์ในกิจกรรมการสอน ่ • ติดตามเทคโนโลยีทางด้านนี้ (ท่านต้องเป็ นผูที่มี ้ การศึกษาตลอดชีวตเพื่อเป็ นตัวอย่างที่ดีให้นกเรี ยนทา ิ ั ตามอย่างที่เราคาดหวัง)
 26. 26. Tips สาหรับผู้สอน • มีเอกสารที่ดี • เตรี ยมใจกับการต้องอ่าน e-mail หรื อ webboard จานวนมาก • อย่าลืมแทรกคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณ • อาจารย์ควรมีประสบการณ์ท้ งด้านเนื้อหาที่สอนและ ั ประสบการณ์จดทาเนื้อหาในระบบ e-Learning ั

×