Závěrečný úkol KPI

275 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Závěrečný úkol KPI

  1. 1. Denisa Hudková (392274) Tradiční školy či pokrok? Metody výuky a alternativní školyArgumentace: Téma jsem si vybrala z prostého důvodu. Dle mého názoru se na základních školách vedemnoho rozporů mezi učiteli a rodiči o tom, jak je vedena výuka. Mnoho rodičů dává přednosttradičnímu typu výuky. Školství by naopak mělo spět k inovacím a k pokrokovým způsobůmvýuky. Studuji na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, obor Učitelství pro 1. stupeňzákladní školy. Jako budoucí vyučující chci na základní škole, kde budu působit, prosaditpokrokový způsob výuky (např. výuka pomocí interaktivních tabulí, učení formou hrya další), který je více efektivní. Proto tedy tato volba tématu. V letošním roce jsem provedla výzkum na jedné základníškole, kde učitelé odpovídali na otázky ohledně pokrokových/konzervativních škol. Většinaz nich odpověděla, že rodiče jsou opravdu konzervativní a pokrokovou výuku zavrhují. Tentopřístup ale správný není. Název práce je tedy formou otázky k zamyšlení, aby si každý čtenář hned v úvoduuvědomil, o čem téma vypovídá. Především ale, aby si na otázku nejprve sám odpověděl.Anotace: Práce popisuje problematiku, která se v poslední době nejčastěji vyskytuje v našemškolství. Nejedna základní škola řeší s rodiči tento problém, a to způsob, jakým by měly býtjejich děti vychovávány k vědění. Text obsahuje také typy alternativních škol a metodyvýuky. Na závěr je v práci dotazník pro učitele ze Základní školy Kpt. Jaroše v Třebíči,kterým bylo položeno několik otázek ohledně této problematiky.Klíčová slova:- pokrokové školy, výuka, tradiční školy, alternativní školy
  2. 2. Denisa Hudková (392274) Dennodenně se setkáváme s tímto problémem. Jaké postupy volit na základních školácha jak vyučovat? Mnoho rodičů dává přednost typu tradiční základní škola. Jejich představyjsou takové, že výuka by měla probíhat stále stejně jako v jejich letech. Vše se dále odvíjí natom, že rodiče své děti přihlašují na takové základní školy, kde probíhá tradiční výuka.Představa rodičů o výuce je však mylná, protože základem výuky již určitě není pouhé„biflování“ z učebnic. Způsob výuky se totiž radikálně mění k lepšímu. Tato představa rodičů se odráží především tehdy, kdy přihlašují své děti na různé základníškoly. Například na ZŠ Nuselské v Havlíčkově Brodě, kam se hlásilo pouhých 30 dětí, se učípráce s počítači, vytváření prezentací v MS PowerPointu, mediální výchovu a cizí jazyky sezde vyučují již od 1. třídy. Rozhodování rodičů v tomto ohledu překvapuje nejen studentyvysokých škol, kteří jsou většinou připravováni na výuku pokrokovou, ale především samotnéředitele škol. Zde potom nastávají problémy. Na pokrokové školy se nahlásí málo studentů,a proto musí být otevřena například pouze jedna třída. Naproti tomu na školy tradiční jepřihlášeno někdy až nadmíru žáků. Rodiče jsou tedy v tomto ohledu velice konzervativní. O tomto problému se však dostatečně nemluví a rodiče nejsou o programu pokrokovévýuky dostatečně informováni. Existuje také mnoho alternativních škol, které vedou pokrokovou výuku. Mezi tytoalternativní školy patří především: Škola hrou, Integrované vyučování, Angažované učení,Otevřené vyučování, Dramatická výchova, Zdravá škola nebo Step by step (začít spolu).1. Škola hrouAutorem se stal autor Tomáš Houška, který napsal několik publikací – například Škola hrou,Škola je hra a další. Forma výuky spočívá v tom, že by měl učitel hodiny sestavovat tak, abybyly použity hravé metody. Autor zdůrazňuje především lásku ke škole a radost z učení.2. Integrované vyučováníAutorem je Jaroslav Kotál, který prosazoval mezipředmětové vztahy. Určil dva hlavípředměty: Český jazyk a Matematiku. Ostatní předměty by měly být mezi sebou různěpropojovány. Zdůrazňoval také, že není nutné mít ve škole zvonění, přestávky tedy mohoubýt kdykoliv.
  3. 3. Denisa Hudková (392274)3. Angažované učeníAutorem je Stanislav Červenka, který také založil spolek PAU (občanské sdružení Přáteléangažovaného učení). Prosazoval názor, že žák by měl mít ve výuce hlavní slovo, měl bypracovat sám a zodpovědný za všechny úkoly a jejich plnění.4. Otevřené vyučováníTento typ výuky vznikl v západních státech v 60. – 70. letech. Prosazována je předevšímpráce v kruhu, společná práce všech žáků a vliv masových sdělovacích prostředků na žáky.Žáci si v průběhu roku píší své vlastní hodnocení, které se potom promítne na jejichvysvědčení (které je mimochodem o vývoji žáka, nezáleží tedy na známkách).5. Dramatická výchovaHodina dramatické výuky probíhá tak, že učitel navodí nějakou situaci a děti se ji následněučí řešit. Žáci se také učí improvizace, vžít se do role jiné osoby a další. Dále následuje citacez knihy Hrajeme si s pohádkami. „V současné dramatické výchově u nás zatím převládázpůsob práce, který preferuje a využívá hlavně samostatných her, cvičení a improvizací. To,co se spojuje v rámci jedné lekce, bývá obvykle pedagogický cíl, jako například rozvíjetsmyslové vnímání, učit se spolupracovat ve skupině, cvičit neverbální komunikaci, naučit sezacházet s imaginární rekvizitou apod.“ (1)6. Zdravá školaNeboli škola podporující zdraví žáků. U nás se tento typ školy objevil poprvé v roce 1986.Učitel musí žáky vést ke zdravému způsobu života, chránit je před stresem a úzkostí. Častá jei spolupráce s rodiči a s různými ekologickými středisky.7. Step by step (začít spolu)Tento způsob výuky má kořeny v USA v 60. letech dvacátého století. Výuk spočívá v tom, žeby se žáci měli od sebe učit navzájem, aby se navzájem tolerovaly, a aby každý žák dostalpříležitost se vyjádřit. Důležitá je také především spolupráce s rodiči, kteří se mohou přijít nasamotné vyučování podívat.
  4. 4. Denisa Hudková (392274) Výukové metody patří mezi základní didaktické kategorie. Lze je definovat jakouspořádaný systém vyučovacích činností učitele a učebních aktivit žáka, který směřuje kdosažení výchovně-vzdělávacích cílů. V literatuře nacházíme mnoho odlišných pojetí členění výukových metod. Mezi nejčastějicitované patří kombinovaný pohled na výukové metody J. Maňáka a V. Švece (2003), kteřívýukové metody rozlišují podle kritéria stupňující se složitosti edukačních vazeb, klasifikacevýukových metod L. Mojžíška (1975). Ten výukové metody dělí podle jednotlivých fázívýuky na motivační metody (metody usměrňující, stimulující zájem o učivo), metodyexpoziční (metody podání učiva), metody fixační (metody opakování a procvičování učiva),metody diagnostické a klasifikační (metody hodnocení, kontroly a klasifikace) a metodyaplikační. Z těchto uvedených klasifikací se budeme zabývat podrobnou klasifikací J. Maňáka a V.Švece (2003), kteří metody člení do třech základních skupin:1) klasické výukové metody;2) aktivizující výukové metody;3) komplexní výukové metody. (2) Výukovými metodami se zabývá předmět Didaktika. Didaktika je teorie vyučovánía vzdělávání, součást pedagogiky. Zkoumá podstatu, cíle i obsah vzdělávání a vyučování,vyučovací zásady, organizační formy, metody a postupy. Systematickou didaktiku vypracoval jako první J.A.Komenský, který spojoval s didaktikoui širší pedagogické otázky. (3) Tento odborný text poslouží jak ke studiu školní pedagogiky, tak k pochopení jednotlivýchvýukových metod. Také by mohl být pomůckou pro rodiče, aby si rozmysleli, na kterou školupřihlásit své děti.
  5. 5. Denisa Hudková (392274)Obrázek s vizualizací tématu: Zobrazení jedné z otázek dotazníku pro učitele, která byla zpracována pomocí on-lineprogramu Infogr.am. Přímý odkaz na mnou vypracovaný odkaz: http://infogr.am/Jste-zastancem-vyuky-tradicni-nebo-pokrokove. (4) Obrázek 1 Otázka z dotazníku zpracovaná formou grafu
  6. 6. Denisa Hudková (392274)Citace:(1) ULRYCHOVÁ, Irina, Vlasta GREGOROVÁ a Hana ŠVEJDOVÁ. Hrajeme si spohádkami: dramatická výchova v mateřské škole a na 1. stupni základní školy. Vyd. 1.Praha: Portál, 2000, 117 s. ISBN 8071783552.- odborná monografie- autor je erudovaný- obsahuje nové a originální myšlenky- informace jsou stále aktuální- informace jsou přesné- publikace je doporučována ke studiu Dramatické výchovy(2) ZORMANOVÁ, Lucie. Výukové metody - úvod. In: Metodický portál RVP: Inspiracea zkušenosti učitelů [online]. 2012 [cit. 2012-12-11]. Dostupnéz: http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/15011/VYUKOVE-METODY---UVOD.html/- odborný článek- autor je erudovaný- www stránka je přehledná- stránka se jmenuje Metodický portál RVP (www. rvp.cz), tedy spolehlivý a odborný článek- informace jsou přesné- datum publikování je zveřejněno (1. 2. 2012), článek je tedy aktuální(3) Didaktika. In: Encyklopedie CoJeCo [online]. 2000-03-14, 2003-05-27 [cit. 2012-12-11].Dostupnéz: http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=19789&s_lang=2&title=didaktika- webová stránka- po obsahové stránce jsou informace totožné s informacemi z jiných zdrojů- informace přesné a přiměřené- navigace na www stránce je přehledná- obsahuje funkční odkazy a linky- kladné ohlasy na tuto encyklopedii(4) HUDKOVÁ, Denisa. JSTE ZASTÁNCEM VÝUKY TRADIČNÍ NEBO POKROKOVÉ?:Dotazník provedený na ZŠ Kpt. Jaroše v Třebíči (jedna z otázek). In: JSTE ZASTÁNCEMVÝUKY TRADIČNÍ NEBO POKROKOVÉ? [online]. 2012-12-11. Brno, 2012, 2012-12-11[cit. 2012-12-11]. Dostupné z: http://infogr.am/Jste-zastancem-vyuky-tradicni-nebo-pokrokove- citace obrázku s vizualizací tématu

×