Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Oikeusministeriön sähköiset demokratiapalvelut

482 views

Published on

Oikeusministeriö on tuottanut verkkopalveluita, joiten tavoitteena on lisätä vuorovaikutusta kansalaisten, hallinnon ja päättäjien välillä sekä parantaa kansalaisten osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Sähköisiä demokratiapalveluita ovat kansalaisaloite.fi, kuntalaisaloite.fi, lausuntopalvelu.fi, nuortenideat.fi ja otakantaa.fi.

Published in: Services
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oikeusministeriön sähköiset demokratiapalvelut

 1. 1. Sähköiset demokratiapalvelut haltuun! Lokakuu 2015 Oikeusministeriö
 2. 2. demokratia.fi-sivusto kokoaa alleen sähköiset demokratiapalvelut ja demokratiatiedon lähteet
 3. 3. Sähköisten palveluiden mahdollisuudet ja haasteet • Suomi sijoittuu kansainvälisissä vertailuissa maailman kärkidemokratioiden joukkoon • Valtteina vakaa poliittinen järjestelmä sekä avoin ja korruptoitumaton hallinto • Viime vuosikymmenten aikana poliittisen järjestelmän parlamentaarisuutta on lisätty ja kansalaisten yhdenvertaisia osallistumismahdollisuuksia parannettu • Suomalaisen demokratian suurimpana haasteena voidaan pitää äänestysaktiivisuuden laskemista ja osallistumisen eriarvoistumista 3
 4. 4. Miksi verkossa? • 86 prosenttia 16–89-vuotiaista suomalaisista käyttää internetiä (Tilastokeskus 2014) – Suomalaiset käyttävät nettiä asioiden hoitoon, tiedon hakuun ja viestintään. • Tavoitteena parantaa kansalaisten osallistumismahdollisuuksia: – Lisää osallistumistapoja ja kanavia – Osallistuminen ylittää ajan ja paikan rajat – Selkeä tarve ja kysyntä kansalaisten keskuudessa • Miten internetiä voisi hyödyntää päätöksenteossa?
 5. 5. Oikeusministeriön sähköiset demokratiapalvelut
 6. 6. Sähköiset aloitepalvelut kansalaisaloite.fi kuntalaisaloite.fi nuortenideat.fi
 7. 7. Kansalaisaloite.fi-palvelu • Käytössä joulukuusta 2012 • Palvelussa tehty yli 400 kansalaisaloitetta (11/2015) • Sivukäyntejä keskimäärin 200 000 / kk • Maksuton, esteetön ja turvallinen verkkopalvelu • Toimii sekä suomeksi että ruotsiksi • Kannatusilmoituksia voi kerätä myös sellaisiin aloitteisiin, joiden allekirjoituksia kerätään muissa verkkopalveluissa ja paperilomakkeella.
 8. 8. Kuntalaisaloite.fi-palvelu • Kansalaisaloite.fi-palvelun sisarpalvelu • Avattu 9/2013 • Mukana yli 200 kuntaa (11/2015) • Sivukäyntejä keskimäärin 20 000 / kk • Yli 1100 aloitetta (11/2015) • ”Tavallisia” aloitteita 985 kpl • Valtuustokäsittelyyn tähtääviä aloitteita 133 kpl • Aloitteita kunnallisesta kansanäänestyksestä 27 kpl
 9. 9. Kuntalaisaloite.fi-palvelun tavoitteet • Parantaa kuntalaisaloitteen tunnettuutta vaikuttamisen väylänä ja yhtenäistää kuntalaisaloitteisiin liittyviä käytäntöjä kunnissa • Tuoda kuntalaisaloitteet valtakunnallisesti näkyville yhteen osoitteeseen • Mahdollistaa osallistuminen muiden vireille panemiin kuntalaisaloitteisiin • Helpottaa kunnassa tehtävää työtä aloitteen osallistujien henkilötietojen varmentamisessa – vahva sähköinen tunnistautuminen 2%- ja 5% -aloitteissa
 10. 10. Kuntalaisaloite.fi helpottaa kunnassa tehtävää työtä • Aloitteet suoraan kunnan kirjaamon sähköpostiin tai muuhun kunnan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. • Käyttö mahdollista, vaikka kunnalla olisi myös jokin toinen verkkopalvelu kuntalaisaloitteiden tekemiseksi. • Palvelun leijuke/widget kunnan verkkosivuille  näkymä palvelun kautta kuntaan viimeksi tehtyihin aloitteisiin
 11. 11. Nuortenideat.fi-palvelu • Valtakunnallinen, kaksikielinen ja maksuton vaikuttamispalvelu nuorille • Mahdollisuus viedä ideoita eteenpäin paikallisesti ja valtakunnallisesti • Nuorten mielipiteiden laaja kuuleminen • Käyttöönotto- ja tukipalvelut Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus Koordinaatista • Opetus- ja kulttuuriministeriön tukema palvelu • Oikeusministeriö vastaa teknisestä kehittämisestä
 12. 12. Nuortenideat.fi aloitepalveluna • Nuoret voivat kirjoittaa ideoita ja parannusehdotuksia – osoitetaan organisaatiolle, jotka käyttävät palvelua – voivat olla myös valtakunnallisia – Ideoista voi tehdä kuntalaisaloitteita kuntalaisaloite.fi- palveluun • Yhteyshenkilöt auttavat ideoiden luomisessa ja eteenpäin viemisessä
 13. 13. Nuortenideat.fi kuulemisen ja demokratiakasvatuksen apuvälineenä • Palvelussa mukana olevilla kunnilla, oppilaitoksilla, järjestöillä, nuorten ryhmillä ja muilla organisaatioilla on omat sivunsa – Organisaation perustiedot ja yhteyshenkilöt • Nuorten oman ideoinnin lisäksi heidän mielipiteidensä kuuleminen – Organisaatiot voivat julkaista kysymyksiä tai gallupeja nuorten kommentoitavaksi. • Palvelu toimii myös demokratiakasvatuksen välineenä – Mahdollisuus seurata päätöksentekoprosessia ideasta päätökseen, ja kaikkia siihen liittyviä vaiheita – Esimerkiksi koulujen oppitunneilla sekä järjestöjen toiminnassa – Opetus- ja harjoittelukäyttöä varten on harjoitteluympäristö, jossa voidaan turvallisesti harjoitella ideoiden tekemistä ja kommentoimista
 14. 14. Organisaation yhteyshenkilön tehtävänä on • Luoda organisaatiosivut ja huolehtia niiden ajantasaisuudesta • Neuvoa ja tukea ideoiden kirjoittamisessa ja muotoilussa, julkaisussa, eteenpäin viemisessä ja vastauksen/päätöksen saamisessa • Vastata nuorten kysymyksiin • Edistää ideoiden käsittelyä omassa organisaatiossa • Varmistaa, että ideoiden päätökset kirjataan selkeään muotoon perusteluineen • Ohjata nuoria palvelun käytössä reaaliaikaisen chat-tuen kautta • Kuulla nuorten mielipiteitä palvelun avulla • Moderoida tarvittaessa keskustelua ja poistaa asiatonta sisältöä • Huolehtia yhteydenpidosta Koordinaattiin • Osallistua koulutuksiin (verkossa ja livenä)
 15. 15. Maksuttomat asiantuntija- ja tukipalvelut Koordinaatista (Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämiskeskus) • koulutukset • palvelun ylläpito ja käyttöönotto • markkinointi ja tiedottaminen • materiaalit palvelun käyttöön ottaneiden organisaatioiden tueksi • toiminnallisia ja osallistavia menetelmiä sekä materiaaleja osallisuudesta ja vaikuttamisesta • Materiaalipankki: www.koordinaatti.fi/materiaalipankki/nuortenideat • Lisätietoja ja käyttäjätuki: tuki@nuortenideat.fi
 16. 16. Sähköiset kuulemisen palvelut otakantaa.fi lausuntopalvelu.fi (Nuortenideat.fi)
 17. 17. Palvelun nykyinen versio, joka poistuu käytöstä 1/2016
 18. 18. Palvelun uusi versio otetaan käyttöön 1/2016
 19. 19. Otakantaa.fi-palvelu • Nykyinen palvelu avoinna vuodesta 2012 (1. versio vuodesta 1999) • Palvelu uudistuu kokonaisuudessaan joulukuussa 2015 • Kuka tahansa voi ottaa palvelun käyttöönsä ja tuoda sinne oman hankkeensa. – Kunta, ministeriö, virasto, järjestö tai kansalainen – Hallinnon hankkeet erotetaan palvelussa muista hankkeista, mikä takaa luotettavuuden. • Yhteensä palvelussa ollut reilu 300 hanketta. Suurin osa hallinnon hankkeita (kunnat ja ministeriöt) • Sivukäyntejä keskimäärin 15 000 / kk
 20. 20. Mihin otakantaa.fi soveltuu? • Suunnittelun varhaiseen vaiheeseen. • Ratkaisuehdotusten ideointiin. • Eri kohderyhmien kokemusten selvittämiseen. • Kehittämishankkeiden vuoropuheluun. • Päättäjien ja kansalaisten suoraan kohtaamiseen. • Tavoitteiden ja ongelmien määrittelyyn. • Nykyisen lainsäädännön, hankkeen tai palvelun arviointiin.
 21. 21. Yleistä • Julkaisualusta viranomaisten lausuntopyynnöille – Lausuntopyyntöjä voivat julkaista vain julkishallinnon toimijat – Lausuntoja voivat antaa kaikki palveluun kirjautuneet käyttäjät (viranomaiset, järjestöt, yksityishenkilöt) • Pilottivaihe syksyllä 2014, jatkokehitys vuonna 2015 • Palvelun on ottanut käyttöönsä yli 350 organisaatiota, joista noin 110 kuntia (11/2015) • Sivukäyntejä noin 3000 / kk • Vahva sähköinen tunnistautuminen (Virtu tai Vetuma) 25
 22. 22. Tavoitteet • Yhdenmukaistaa hallinnon toimintatapoja ja luoda uusia käytäntöjä lausuntomenettelyyn • Lisätä lausuntomenettelyn avoimuutta ja parantaa sen laatua • Parantaa eri tahojen mahdollisuuksia vaikuttamiseen ja tiedonsaantiin päätöksenteon valmisteluvaiheessa • Pitkän ajan tavoite: vähentää lausuntokierrokseen menevää työtä ja aikaa 26
 23. 23. Yleisiä huomioita
 24. 24. Huomioita • Läsnäolo ja sitoutuminen tärkeää – Kuulemishankkeelle on hyvä nimetä selkeät vastuutahot, jotka sitoutuvat hoitamaan hanketta koko sen aukioloajan. • Keskusteluihin osallistuminen • Yhteenvedon tekeminen – Miten (pää)sidosryhmät voisivat auttaa hankkeen hallinnoimisessa? • Hankkeen tavoite ja sisältö avattava mahdollisimman lyhyesti ja ymmärrettävästi – Tarvittavat materiaalit on hyvä suunnitella ja tehdä etukäteen • Osallistuminen mahdollistettava eri tavoilla ja anonyymisti – Osallistumiskynnys kannattaa pitää mahdollisimman alhaisena – Eri osallistumistapojen käyttäminen avaa enemmän mahdollisuuksia • Viestintä keskiössä – Sosiaalinen media – Omien sekä sidosryhmien viestintäkanavien hyödyntäminen – Jatkuva viestintä ja mahdollisten mediakontaktien jne. hyödyntäminen
 25. 25. Lisätietoja: demokratia.om@om.fi Seuraa meitä ja osallistu keskusteluun: www.demokratia.fi Facebook.com/demokratia.fi Twitter: @demokratia_fi

×