Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prijemni 07

2,763 views

Published on

  • Be the first to comment

Prijemni 07

  1. 1. UNIVERZITET U BANJOJ LUCIOJ PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTETStudijski program: Biologija Ime i prezime: ______________________ Datum:______________________________ PRIJEMNI ISPITBIOLOGIJAZaokružite slovo ispred tačnog odgovora 1. a) Hormoni se sintetišu u endokrinim žlijezdama b) Endokrine žlijezde imaju kratke izvodne kanale c) Hormoni se izlučuju direktno u krv egzocitozom d) Hormoni su proteini koji se sastoje od velikog broja aminokiselina 2. a) Virusi mogu da žive slobodno u prirodi na vlažnim mjestima b) Virusi žive samo u ćelijama c) Virusi žive u ćelijama životinja, biljaka i bakterija d) U kapsidu virusa mogu da se nalaze DNK i RNK molekul 3. a) Sve ćelijske organele imaju dvojnu membranu b) Sastav ćelijskih membrana je promjenljiv c) Proteinski dio membrane se neprekidno mijenja d) Proteini membrane su hidrofobnim krajevima okrenuti prema površini ćelije. 4. a) Hrskavicu nosa gradi hijalinska hrskavica b) Haverozni kanali se nalaze u hrskavici c) U svih viših beskičmenjaka i kičmenjaka javlja se koštano tkivo d) Na osnovu vlakana koja ispunjavaju vezivne ćelije, izvršena je podjela vezivnih tkiva e) Kožni skelet nastaje od epidermisa 5. a) Svaki zigot sadrži haploidan broj broj hromosoma b) Zigot uvijek sadrži diploidan broj hromosoma c) Zigot nastaje kao rezultat mejotičke diobe d) Mitoza se u suštini sastoji iz dvije uzastopne diobe e) Homologi hromosomi su međusobno jednaki, porijeklom od istog roditelja 6. a) Promjene na genima u polnim ćelijama se nasleđuju b) Promjene u genima somatskih ćelija izazvane radijacijom se nasleđuju c) Promjene u polnim ćelijama se ne nasleđuju d) Promjene na genima u zigotu se ne nasleđuju e) Sve urođene mane i nedostaci se nasleđuju 1
  2. 2. 7. a) Biosfera je prostor gdje postoji život b) U biosferi se razlikuju dva tipa životne sredine: vazdušna i kopnena c) Biosfera se sastoji iz biotičkog i abiotičkog dijela d) Biosfera i ekosistem se isto definišu kao živi dio zemlje8. Poprečno-prugasta vlakna nesačinjavaju muskulaturu a) Tjelesnog zida b) Dijafragme c) Crijvnog kanala d) Očnih mišića9. Šumsko tlo se bogati humusom zahvaljujući a) Opalom lišću i grančicama b) Organskim otpacima životinjskog porijekla c) Bakterijama d) Gljivama e) Svim navedenim faktorima10. Za koji je od navedenih procesa neophodna energija: a) Difuziju b) Osmozu c) Olakšanu difuziju d) Aktivni transport11. Goldžijev aparat: a) Izgrađuje velike, tanjiraste paralelno postavljena vezikule b) Od velikih vezikula se odvajaju manje c) Je mjesto gdje sazrijevaju makromolekuli, enzimi, hormoni d) Je posebno razvijen u žlijezdanim ćelijama e) Sve navedene tvrdnje su tačne12. Hlorofil se nalazi u: a) Stromi hloroplasta b) U tilakoidima c) U membranama zida hloroplasta d) U svim dijelovima hloroplasta13. Na koje od navedenih materija djeluje amilaza: a) Glikozu b) Aminokiseline c) Skrob d) Glikogen14. Masti se u crijevima razlažu do: a) Aminokiselina b) CO2 i vode c) Pirogrožđane kiseline d) Glicerina i masnih kiselina 2
  3. 3. 15. Koji od moždanih nerava inervira oblast oka, gornje i donje vilice: a) Prvi b) Treći c) Peti d) Sedmi16. Koliko se molekula ATP-a dobije iz jednog molekula tokom glikolize: a) 2 molekula ATP b) 36 molekula ATP c) 5 molekula ATP d) 10 molekula ATP17. Sisari sa kloakom naseljavaju: a) Evropu b) Aziju c) Južnu Ameriku d) Australiju18. Provodna tkiva kod biljaka su: a) Sklerenhim b) Ksilem c) Kolenhim d) Periderm19. Gastrula amfioksusa ne sastoji se od: a) Ektoderma b) Endoderma c) Blastopora d) Blastoderma20. U koju kategoriju ekoloških faktora spada visina: a) Edafske faktore b) Klimatske faktore c) Fizičke faktore d) Orografske faktore Dopuniti rečenicu21. U gušterači se sintetišu hormoni _______________________________________.22. Najčešća rezervna materija kod biljaka je __________________________________.23. Lišajevi predstavljaju simbiozu __________________________________________.24. Osnovna funkcija hemoglobina u krvi je ___________________________________.25. Srce sisara sastoji se od ________________________________________________. 3
  4. 4. HEMIJA1. Koji od slijedećih elemenata, sa dolje navedenim atomskim brojevima, ima najveći afinitet prema elektronima? a) 13 b) 11 c) 17 d) 12 e) 92. Zaokruži slovo ispred formule jedinjenja u kojem je zastupljena polarna kovalentna veza! a) O2 b) HBr c) Cl2 d) CO2 e) H23. Koja od slijedećih molekulskih formula nije dobro napisana? a) K2O b) K2O2 c) KO d) K2O44. Koja od slijedećih kiselina neutralizacijom ne može da gradi kisele soli? a) H2SO4 b) H2SO3 c) HClO d) H3PO3 e) H2CO35. Neki rastvor ima pH=0, kad mu je koncentracija vodoničnih jona u molovima/L: a) 0 b) 1 c) 3 d) 10 e) 56. Zaokruži slovo ispred Avogadrovog broja! a) 6,023 x 1023 b) 6,023 x 10-23 c) 6,023 x 103 4
  5. 5. 7. Zaokruži slovo ispred supstance koja predstavlja smjesu! a) aragonit b) vazduh c) fosforit d) ksenon e) kriolit8. Ako se neki elemenat nalazi u četvrtoj periodi i prvoj grupi njegov redni broj je: a) 20 b) 25 c) 19 d) 16 e) 129. Zaokruži slovo ispred formule jedinjenja u kojem je zastupljena jonska veza! a) PH3 b) Na2O2 c) AsH3 d) NH3 e) P2O510. U kojem od slijedećih jedinjenja azot ima oksidacioni broj -3? a) N2O b) HNO3 c) N2O3 d) (NH4)2CO3 e) KNO311. U molekulama alkana su zastupljene: a) samo sigma veze b) jonske veze c) jedna sigma i jedna pi veza d) jedna sigma i dvije pi veze e) trostruka veza12. Koliko tercijarnih C atoma sadrži 2,2,3,4-tetrametilpentan? a) 1 b) 3 c) 2 d) 4 e) 5 5
  6. 6. 13. Metilpropen nastaje dehidratacijom: a) 2-propanola b) 2-butanola c) 2-metil-2-butanola d) 1,2-propandiola e) metil-2-propanola14. Butin ima: a) tri izomera b) dva izomera c) četiri izomera d) nema izomera e) pet izomera15. Reakcija adicije je karakteristična za: a) benzen b) cikloheksan c) eten d) heksan e) ciklopropan16. Koje je jedinjenje, navedeno formulom, etar? a) propenal b) katehol c) dioksan d) acetofenon e) pirol17. Karbonilna grupa je karakteristična za: a) aldehide i ketone b) samo aldehide c) samo ketone d) samo alifatične aldehide e) samo alifatične ketone18. Butan–kiselina nastaje oksidacijom: a) butanala b) propanala c) butina d) butena e) butana 6
  7. 7. 19. Za neutralizaciju 9,2 g neke monokarboksilne kiseline utrošeno je 80 g 10% rastvora natrijum-hidroksida. Koliko iznosi molekulska masa te kiseline? a) 23 b) 86 c) 92 d) 46 e) 6420. Koji od nabrojanih disaharida u sebi sadrži vezanu D-galaktozu? a) saharoza b) laktoza c) trehaloza d) maltoza e) celobioza21. Koja od slijedećih aminokiselina ima diastereoizomere? a) leucin b) metionin c) histidin d) triptofan e) izoleucin22. Koliko se molekula vode izdvoji pri nastanku 0,01 mola glicil-glicil-alanina iz odgovarajućih aminokiselina? а) 6.023 x 1023 б) 0,2 в) 1 г) 2,3 x 1018 д) 12,046 x 102123. Koji od slijedećih proteina u sebi sadrži jod? a) miozin b) kazein c) albumin d) kolagen e) tireoglobulin24. Kazein je: a) fosfoproteid b) nukleotid c) tetrapeptid d) glukoproteid e) hromoproteid 7
  8. 8. 25. Soli vinske kiseline zovu se: a) tartarati b) malati c) oksalati 8

×