SlideShare a Scribd company logo

Упътване за работа с еър фрайър Лидл.pdf

D
demirbozan

Официалното упътване за работа с еър фрайър Лидл с начините за работа, рецепти за еър фрайър и много друга полезна информация.

1 of 29
Download to read offline
ДИГИТАЛЕН ФРИТЮРНИК
IAN 377118_2110
Съдържание крия
1 SHFD 1400 B2 Дигитален въздушен фритюрник
2 Въведение
3 информация за безопасност
4 Съдържание на опаковката и транспортна проверка
5 Запознаване с уреда
6 Преди първата употреба
7 Най-добрият начин за пържене
8 операция
9 Програмна таблица
10 Таблица с времето за готвене
11 Почистване и грижи
12 Съхранение
13 Отстраняване на проблеми
14 Изхвърляне на уреда
15 Технически спецификации
16 Гаранция на Kompernass Handels GmbH
17 Рецепти
18 Документи / Ресурси
18.1 Препратки
19 Подобни публикации
SHFD 1400 B2 Дигитален въздушен фритюрник
Въведение
Поздравления за покупката на вашия нов уред.
Избрали сте висококачествен продукт. Инструкциите за експлоатация са част от този продукт. Те съдържат важна информация относно
безопасността, употребата и изхвърлянето.
Преди да използвате продукта, моля, запознайте се с всички инструкции за работа и безопасност. Използвайте продукта само
както е описано и за определената гама от приложения. Моля, предайте тези инструкции за експлоатация на всеки бъдещ собственик.
1.1 Правилна употреба
Този уред е предназначен изключително за готвене на храна с горещ въздух. Уредът е предназначен за използване в частни
домакинства. Използвайте уреда само в сухи помещения и никога не го използвайте на открито. Всяка друга употреба или употреба
извън посочената се счита за неправилна употреба. Уредът не е предназначен за използване в търговски или индустриални среди.
Производителят не поема отговорност за щети, причинени от неспазване на тези инструкции, неправилна употреба или ремонт,
неоторизирани модификации или използване на неодобрени резервни части. Рискът се поема единствено от потребителя.
1.2 Предупреждения и използвани символи
Следните предупреждения се използват в тези инструкции за експлоатация (където е приложимо):
ОПАСНОСТ Предупредителна бележка при това ниво на опасност показва непосредствена опасна ситуация.
Ако опасната ситуация не бъде избегната, тя ще доведе до смърт или сериозно физическо нараняване.
► Следвайте инструкциите в това предупреждение, за да предотвратите смърт или сериозно нараняване.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Предупреждение при това ниво на опасност показва потенциално опасна ситуация.
Неизбягването на тази опасна ситуация може да доведе до сериозни наранявания или смърт.
► Следвайте инструкциите на този предупредителен етикет, за да избегнете риска от смърт или сериозно нараняване.
ВНИМАНИЕ
Предупреждение при това ниво на опасност показва потенциално опасна ситуация.
Неизбягването на тази опасна ситуация може да доведе до наранявания.
► Следвайте инструкциите в това предупреждение, за да предотвратите наранявания.
ВНИМАНИЕ
Предупреждение при това ниво на опасност показва риск от щети на имущество.
Неизбягването на тази ситуация може да доведе до материални щети.
► Следвайте инструкциите на този предупредителен етикет, за да предотвратите повреда на имущество.
ЗАБЕЛЕЖКА
► Бележка предоставя допълнителна информация, която ще ви помогне при използването на уреда.
информация за безопасност
РИСК ОТ ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР
► Преди да използвате уреда, проверете дали напрежението на електрическата мрежаtage съответства на обtage дадено на типовата
табелка.
► Уредът трябва да се включва само към заземен контакт.
► Прокарайте захранващия кабел така, че да не може да бъде заклещен или повреден по друг начин.
► Използвайте уреда само в сухи вътрешни помещения, а не на открито.
Никога не потапяйте уреда, захранващия кабел или щепсела във вода или друга течност! Това може да доведе до потенциално
фатален токов удар!
► Винаги изключвайте щепсела от контакта след употреба, преди почистване или преди да преместите уреда. Издърпайте щепсела, а
не захранващия кабел.
► Не работете с уреда, ако е бил изпускан или повреден по някакъв начин. Ако е необходимо, уредът трябва да бъде проверен и/или
ремонтиран от квалифициран техник.
► За да се избегнат потенциални рискове, повредените захранващи кабели трябва да се сменят от производителя, неговия отдел за
обслужване на клиенти или лице с подобна квалификация.
► Никога не докосвайте уреда с мокри ръце.
ВНИМАНИЕ! РИСК ОТ ТРАВМИ!
► Никога не използвайте уреда за цели, различни от описаните в тези инструкции. Съществува риск от нараняване, ако уредът се
използва неправилно.
► Осигурете стабилно място за уреда.
► Прокарайте захранващия кабел така, че никой да не може да го настъпи или спъне.
ВНИМАНИЕ! РИСК ОТ ТРАВМИ!
► Свържете уреда към леснодостъпен контакт. Уверете се, че щепселът може да бъде достигнат бързо в случай на опасност.
► Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности
или от лица без опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасна употреба на уреда и са разбрали
потенциалните рискове.
► Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и са под
надзор.
► Деца на възраст под осем години трябва да се държат далече от уреда и захранващия кабел.
► Не трябва да се позволява на деца да си играят с уреда.
► По време на процеса на готвене се генерира гореща пара. Спазвайте безопасно разстояние от парата.
► Части от уреда се нагорещяват много по време на употреба. Докосването им може да причини сериозни изгаряния. Не докосвайте
вътрешността на уреда, докато се използва. Докосвайте само дръжката и контролите.
► Не местете уреда, докато се използва. Има опасност от изгаряне!
► Оставете уреда да се охлади, преди да го почистите или да смените аксесоарите.
ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР!
► Уредът работи само с горещ въздух. Никога не добавяйте масло или други течности директно в тигана. В противен случай
съществува риск от пожар!
► Не използвайте външен таймер или отделна система за дистанционно управление, за да управлявате уреда.
► Не използвайте уреда в близост до горещи повърхности или запалими материали.
► Никога не оставяйте уреда без надзор, докато се използва.
► Никога не поставяйте уреда близо до или под запалими предмети, особено не под завеси или окачени шкафове.
► Не поставяйте нищо във вентилационните отвори на гърба на уреда и не ги покривайте.
ВНИМАНИЕ! Гореща повърхност!
ВНИМАНИЕ – ПОВРЕДА НА УРЕДА!
► Пазете уреда от капки или пръски вода. Не позволявайте течности да попаднат във вентилационните отвори на задната страна на
уреда.
► За да защитите незалепващото покритие, не използвайте метални инструменти като ножове, вилици и др. Ако незалепващото
покритие е повредено, спрете да използвате уреда.
► Не използвайте уреда без поставена кошница за пържене!
► Хванете уреда отдолу отстрани, за да го преместите. Не използвайте дръжката на кошницата за пържене.
► Използвайте само аксесоарите, препоръчани от производителя.
Съдържание на опаковката и транспортна проверка
Стандартно уредът се доставя със следните компоненти:
• Фритюрник с горещ въздух
• Тиган
• Кошница за пържене със ситова вложка
• Инструкции за работа
3.1 Разопаковане
ОПАСНОСТ
Опаковъчните материали могат да бъдат опасни в ръцете на деца: Риск от задушаване!
► Никога не оставяйте деца без надзор с опаковъчния материал.
Дръжте децата далеч от опаковката и уреда.
1. Извадете всички части на уреда и инструкциите за експлоатация от кутията.
2. Отстранете всички опаковъчни материали и всякакви стикери от уреда.
ЗАБЕЛЕЖКА
► Проверете опаковката за пълнота и признаци на видими повреди.
► Ако доставката е непълна или е възникнала повреда в резултат на дефектна опаковка или по време на транспортиране, свържете се с
горещата линия за сервиз (вижте раздел Сервиз).
3.2 Изхвърляне на опаковката
Опаковката предпазва уреда от повреда при транспортиране.
Опаковъчните материали са подбрани заради тяхната екологичност и лесно изхвърляне и следователно подлежат на рециклиране.
Връщането на опаковката към материалния цикъл запазва суровините и намалява количеството генерирани отпадъци.
Изхвърлете опаковъчните материали, които вече не са необходими, в съответствие с приложимите местни разпоредби.
Изхвърлете опаковката по екологичен начин. Обърнете внимание на етикета на опаковката и отделете компонентите на
опаковъчния материал за изхвърляне, ако е необходимо. Опаковъчният материал е етикетиран със съкращения (a) и цифри (b) със
следните значения: 1–7: пластмаса, 20–22: хартия и картон, 80–98:
композити.
Запознаване с уреда
Фигура A (вижте разгъващата се страница)
1. Контролен панел с дисплей
2. Кош за пържене
3. Ситова вложка (подвижна)
4. Отключете защитата
5. Бутон за освобождаване
6. Дръжка
7. Тиган
8. Жилища
9. Захранващ кабел с кабелна връзка
10. Вентилационни прорези
Фигура Б:
В горната част на контролния панел 1 има символи за различните програми и функции. Те светват,
когато е избрана програма и са само за показване.
Символите в долната част на контролния панел 1 са едновременно дисплеи и бутони и се използват
за извършване на настройки. За по-голяма яснота тук те се наричат бутони. При докосване ще чуете
кратък звуков сигнал.
11. Символ на вентилатора
12. Дисплей на програмата “Муфини”.
13. Дисплей на програмата “Пиле”.
14. Дисплей на програмата “Пържола”.
15. Дисплей на програмата “Риба”.
16. Дисплей (температура/време за готвене)
17. Бутон за избор на програма M
18. Бутон за включване/изключване
19. Бутон за намаляване на температурата/време за готвене

Recommended

Книга за заклинанията
Книга за заклинаниятаКнига за заклинанията
Книга за заклинаниятаdemirbozan
 
Листовка на Дипрогента, крем и маз
Листовка на Дипрогента, крем и мазЛистовка на Дипрогента, крем и маз
Листовка на Дипрогента, крем и мазdemirbozan
 
Бисогама Листовка
Бисогама ЛистовкаБисогама Листовка
Бисогама Листовкаdemirbozan
 
Дактакорт. Листовка
Дактакорт. ЛистовкаДактакорт. Листовка
Дактакорт. Листовкаdemirbozan
 
Ципралекс, листовка
Ципралекс, листовкаЦипралекс, листовка
Ципралекс, листовкаdemirbozan
 
Есобел листовка
Есобел листовкаЕсобел листовка
Есобел листовкаdemirbozan
 
Имена за момиче според НСИ
Имена за момиче според НСИИмена за момиче според НСИ
Имена за момиче според НСИdemirbozan
 
St. John's Conference of the First Class - Programme
St. John's Conference of the First Class - ProgrammeSt. John's Conference of the First Class - Programme
St. John's Conference of the First Class - Programmedemirbozan
 

More Related Content

More from demirbozan

Листовка на Стрезам
Листовка на СтрезамЛистовка на Стрезам
Листовка на Стрезамdemirbozan
 
Листовка на Бусколизин
Листовка на БусколизинЛистовка на Бусколизин
Листовка на Бусколизинdemirbozan
 
Листовка на Аугментин 1000
Листовка на Аугментин 1000Листовка на Аугментин 1000
Листовка на Аугментин 1000demirbozan
 
Прокто гливенол крем. Листовка
Прокто гливенол крем. ЛистовкаПрокто гливенол крем. Листовка
Прокто гливенол крем. Листовкаdemirbozan
 
Урбазон листовка (Метилпреднизолон)
Урбазон листовка (Метилпреднизолон)Урбазон листовка (Метилпреднизолон)
Урбазон листовка (Метилпреднизолон)demirbozan
 
Листовка на Сермион
Листовка на СермионЛистовка на Сермион
Листовка на Сермионdemirbozan
 
Дуфастон листовка
Дуфастон листовкаДуфастон листовка
Дуфастон листовкаdemirbozan
 
Бактериофаги. Министерството: Лечение в България
Бактериофаги. Министерството: Лечение в БългарияБактериофаги. Министерството: Лечение в България
Бактериофаги. Министерството: Лечение в Българияdemirbozan
 
Листовка на Аулин
Листовка на АулинЛистовка на Аулин
Листовка на Аулинdemirbozan
 
Ангал листовка, спрей ментол
Ангал листовка, спрей ментолАнгал листовка, спрей ментол
Ангал листовка, спрей ментолdemirbozan
 
Листовка на Фенистил
Листовка на ФенистилЛистовка на Фенистил
Листовка на Фенистилdemirbozan
 
Панадол Бебе Листовка
Панадол Бебе ЛистовкаПанадол Бебе Листовка
Панадол Бебе Листовкаdemirbozan
 
Тамифлу. Листовка
Тамифлу. ЛистовкаТамифлу. Листовка
Тамифлу. Листовкаdemirbozan
 
Листовка на Конкор
Листовка на КонкорЛистовка на Конкор
Листовка на Конкорdemirbozan
 
Панцеф: Листовка
Панцеф: ЛистовкаПанцеф: Листовка
Панцеф: Листовкаdemirbozan
 
Листовка на Флебодия (Phlebodia)
Листовка на Флебодия (Phlebodia)Листовка на Флебодия (Phlebodia)
Листовка на Флебодия (Phlebodia)demirbozan
 
Атаракс, листовка
Атаракс, листовкаАтаракс, листовка
Атаракс, листовкаdemirbozan
 
Листовка на Грандаксин
Листовка на ГрандаксинЛистовка на Грандаксин
Листовка на Грандаксинdemirbozan
 
Тавипек Форте, листовка
Тавипек Форте, листовкаТавипек Форте, листовка
Тавипек Форте, листовкаdemirbozan
 
Клацид. Листовка
Клацид. ЛистовкаКлацид. Листовка
Клацид. Листовкаdemirbozan
 

More from demirbozan (20)

Листовка на Стрезам
Листовка на СтрезамЛистовка на Стрезам
Листовка на Стрезам
 
Листовка на Бусколизин
Листовка на БусколизинЛистовка на Бусколизин
Листовка на Бусколизин
 
Листовка на Аугментин 1000
Листовка на Аугментин 1000Листовка на Аугментин 1000
Листовка на Аугментин 1000
 
Прокто гливенол крем. Листовка
Прокто гливенол крем. ЛистовкаПрокто гливенол крем. Листовка
Прокто гливенол крем. Листовка
 
Урбазон листовка (Метилпреднизолон)
Урбазон листовка (Метилпреднизолон)Урбазон листовка (Метилпреднизолон)
Урбазон листовка (Метилпреднизолон)
 
Листовка на Сермион
Листовка на СермионЛистовка на Сермион
Листовка на Сермион
 
Дуфастон листовка
Дуфастон листовкаДуфастон листовка
Дуфастон листовка
 
Бактериофаги. Министерството: Лечение в България
Бактериофаги. Министерството: Лечение в БългарияБактериофаги. Министерството: Лечение в България
Бактериофаги. Министерството: Лечение в България
 
Листовка на Аулин
Листовка на АулинЛистовка на Аулин
Листовка на Аулин
 
Ангал листовка, спрей ментол
Ангал листовка, спрей ментолАнгал листовка, спрей ментол
Ангал листовка, спрей ментол
 
Листовка на Фенистил
Листовка на ФенистилЛистовка на Фенистил
Листовка на Фенистил
 
Панадол Бебе Листовка
Панадол Бебе ЛистовкаПанадол Бебе Листовка
Панадол Бебе Листовка
 
Тамифлу. Листовка
Тамифлу. ЛистовкаТамифлу. Листовка
Тамифлу. Листовка
 
Листовка на Конкор
Листовка на КонкорЛистовка на Конкор
Листовка на Конкор
 
Панцеф: Листовка
Панцеф: ЛистовкаПанцеф: Листовка
Панцеф: Листовка
 
Листовка на Флебодия (Phlebodia)
Листовка на Флебодия (Phlebodia)Листовка на Флебодия (Phlebodia)
Листовка на Флебодия (Phlebodia)
 
Атаракс, листовка
Атаракс, листовкаАтаракс, листовка
Атаракс, листовка
 
Листовка на Грандаксин
Листовка на ГрандаксинЛистовка на Грандаксин
Листовка на Грандаксин
 
Тавипек Форте, листовка
Тавипек Форте, листовкаТавипек Форте, листовка
Тавипек Форте, листовка
 
Клацид. Листовка
Клацид. ЛистовкаКлацид. Листовка
Клацид. Листовка
 

Упътване за работа с еър фрайър Лидл.pdf

 • 1. ДИГИТАЛЕН ФРИТЮРНИК IAN 377118_2110 Съдържание крия 1 SHFD 1400 B2 Дигитален въздушен фритюрник 2 Въведение 3 информация за безопасност 4 Съдържание на опаковката и транспортна проверка 5 Запознаване с уреда 6 Преди първата употреба 7 Най-добрият начин за пържене 8 операция 9 Програмна таблица 10 Таблица с времето за готвене 11 Почистване и грижи 12 Съхранение 13 Отстраняване на проблеми 14 Изхвърляне на уреда 15 Технически спецификации 16 Гаранция на Kompernass Handels GmbH 17 Рецепти 18 Документи / Ресурси 18.1 Препратки 19 Подобни публикации SHFD 1400 B2 Дигитален въздушен фритюрник Въведение
 • 2. Поздравления за покупката на вашия нов уред. Избрали сте висококачествен продукт. Инструкциите за експлоатация са част от този продукт. Те съдържат важна информация относно безопасността, употребата и изхвърлянето. Преди да използвате продукта, моля, запознайте се с всички инструкции за работа и безопасност. Използвайте продукта само както е описано и за определената гама от приложения. Моля, предайте тези инструкции за експлоатация на всеки бъдещ собственик. 1.1 Правилна употреба Този уред е предназначен изключително за готвене на храна с горещ въздух. Уредът е предназначен за използване в частни домакинства. Използвайте уреда само в сухи помещения и никога не го използвайте на открито. Всяка друга употреба или употреба извън посочената се счита за неправилна употреба. Уредът не е предназначен за използване в търговски или индустриални среди. Производителят не поема отговорност за щети, причинени от неспазване на тези инструкции, неправилна употреба или ремонт, неоторизирани модификации или използване на неодобрени резервни части. Рискът се поема единствено от потребителя. 1.2 Предупреждения и използвани символи Следните предупреждения се използват в тези инструкции за експлоатация (където е приложимо): ОПАСНОСТ Предупредителна бележка при това ниво на опасност показва непосредствена опасна ситуация. Ако опасната ситуация не бъде избегната, тя ще доведе до смърт или сериозно физическо нараняване. ► Следвайте инструкциите в това предупреждение, за да предотвратите смърт или сериозно нараняване. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Предупреждение при това ниво на опасност показва потенциално опасна ситуация. Неизбягването на тази опасна ситуация може да доведе до сериозни наранявания или смърт. ► Следвайте инструкциите на този предупредителен етикет, за да избегнете риска от смърт или сериозно нараняване. ВНИМАНИЕ Предупреждение при това ниво на опасност показва потенциално опасна ситуация. Неизбягването на тази опасна ситуация може да доведе до наранявания. ► Следвайте инструкциите в това предупреждение, за да предотвратите наранявания. ВНИМАНИЕ Предупреждение при това ниво на опасност показва риск от щети на имущество. Неизбягването на тази ситуация може да доведе до материални щети.
 • 3. ► Следвайте инструкциите на този предупредителен етикет, за да предотвратите повреда на имущество. ЗАБЕЛЕЖКА ► Бележка предоставя допълнителна информация, която ще ви помогне при използването на уреда. информация за безопасност РИСК ОТ ЕЛЕКТРИЧЕН УДАР ► Преди да използвате уреда, проверете дали напрежението на електрическата мрежаtage съответства на обtage дадено на типовата табелка. ► Уредът трябва да се включва само към заземен контакт. ► Прокарайте захранващия кабел така, че да не може да бъде заклещен или повреден по друг начин. ► Използвайте уреда само в сухи вътрешни помещения, а не на открито. Никога не потапяйте уреда, захранващия кабел или щепсела във вода или друга течност! Това може да доведе до потенциално фатален токов удар! ► Винаги изключвайте щепсела от контакта след употреба, преди почистване или преди да преместите уреда. Издърпайте щепсела, а не захранващия кабел. ► Не работете с уреда, ако е бил изпускан или повреден по някакъв начин. Ако е необходимо, уредът трябва да бъде проверен и/или ремонтиран от квалифициран техник. ► За да се избегнат потенциални рискове, повредените захранващи кабели трябва да се сменят от производителя, неговия отдел за обслужване на клиенти или лице с подобна квалификация. ► Никога не докосвайте уреда с мокри ръце. ВНИМАНИЕ! РИСК ОТ ТРАВМИ! ► Никога не използвайте уреда за цели, различни от описаните в тези инструкции. Съществува риск от нараняване, ако уредът се използва неправилно. ► Осигурете стабилно място за уреда. ► Прокарайте захранващия кабел така, че никой да не може да го настъпи или спъне. ВНИМАНИЕ! РИСК ОТ ТРАВМИ! ► Свържете уреда към леснодостъпен контакт. Уверете се, че щепселът може да бъде достигнат бързо в случай на опасност. ► Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или от лица без опит и/или знания, ако са под наблюдение или са инструктирани за безопасна употреба на уреда и са разбрали
 • 4. потенциалните рискове. ► Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и са под надзор. ► Деца на възраст под осем години трябва да се държат далече от уреда и захранващия кабел. ► Не трябва да се позволява на деца да си играят с уреда. ► По време на процеса на готвене се генерира гореща пара. Спазвайте безопасно разстояние от парата. ► Части от уреда се нагорещяват много по време на употреба. Докосването им може да причини сериозни изгаряния. Не докосвайте вътрешността на уреда, докато се използва. Докосвайте само дръжката и контролите. ► Не местете уреда, докато се използва. Има опасност от изгаряне! ► Оставете уреда да се охлади, преди да го почистите или да смените аксесоарите. ВНИМАНИЕ! ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР! ► Уредът работи само с горещ въздух. Никога не добавяйте масло или други течности директно в тигана. В противен случай съществува риск от пожар! ► Не използвайте външен таймер или отделна система за дистанционно управление, за да управлявате уреда. ► Не използвайте уреда в близост до горещи повърхности или запалими материали. ► Никога не оставяйте уреда без надзор, докато се използва. ► Никога не поставяйте уреда близо до или под запалими предмети, особено не под завеси или окачени шкафове. ► Не поставяйте нищо във вентилационните отвори на гърба на уреда и не ги покривайте. ВНИМАНИЕ! Гореща повърхност! ВНИМАНИЕ – ПОВРЕДА НА УРЕДА! ► Пазете уреда от капки или пръски вода. Не позволявайте течности да попаднат във вентилационните отвори на задната страна на уреда. ► За да защитите незалепващото покритие, не използвайте метални инструменти като ножове, вилици и др. Ако незалепващото покритие е повредено, спрете да използвате уреда. ► Не използвайте уреда без поставена кошница за пържене! ► Хванете уреда отдолу отстрани, за да го преместите. Не използвайте дръжката на кошницата за пържене. ► Използвайте само аксесоарите, препоръчани от производителя. Съдържание на опаковката и транспортна проверка
 • 5. Стандартно уредът се доставя със следните компоненти: • Фритюрник с горещ въздух • Тиган • Кошница за пържене със ситова вложка • Инструкции за работа 3.1 Разопаковане ОПАСНОСТ Опаковъчните материали могат да бъдат опасни в ръцете на деца: Риск от задушаване! ► Никога не оставяйте деца без надзор с опаковъчния материал. Дръжте децата далеч от опаковката и уреда. 1. Извадете всички части на уреда и инструкциите за експлоатация от кутията. 2. Отстранете всички опаковъчни материали и всякакви стикери от уреда. ЗАБЕЛЕЖКА ► Проверете опаковката за пълнота и признаци на видими повреди. ► Ако доставката е непълна или е възникнала повреда в резултат на дефектна опаковка или по време на транспортиране, свържете се с горещата линия за сервиз (вижте раздел Сервиз). 3.2 Изхвърляне на опаковката Опаковката предпазва уреда от повреда при транспортиране. Опаковъчните материали са подбрани заради тяхната екологичност и лесно изхвърляне и следователно подлежат на рециклиране. Връщането на опаковката към материалния цикъл запазва суровините и намалява количеството генерирани отпадъци. Изхвърлете опаковъчните материали, които вече не са необходими, в съответствие с приложимите местни разпоредби. Изхвърлете опаковката по екологичен начин. Обърнете внимание на етикета на опаковката и отделете компонентите на опаковъчния материал за изхвърляне, ако е необходимо. Опаковъчният материал е етикетиран със съкращения (a) и цифри (b) със следните значения: 1–7: пластмаса, 20–22: хартия и картон, 80–98: композити.
 • 6. Запознаване с уреда Фигура A (вижте разгъващата се страница) 1. Контролен панел с дисплей 2. Кош за пържене 3. Ситова вложка (подвижна) 4. Отключете защитата 5. Бутон за освобождаване 6. Дръжка 7. Тиган 8. Жилища 9. Захранващ кабел с кабелна връзка 10. Вентилационни прорези Фигура Б: В горната част на контролния панел 1 има символи за различните програми и функции. Те светват, когато е избрана програма и са само за показване. Символите в долната част на контролния панел 1 са едновременно дисплеи и бутони и се използват за извършване на настройки. За по-голяма яснота тук те се наричат бутони. При докосване ще чуете кратък звуков сигнал. 11. Символ на вентилатора 12. Дисплей на програмата “Муфини”. 13. Дисплей на програмата “Пиле”. 14. Дисплей на програмата “Пържола”. 15. Дисплей на програмата “Риба”. 16. Дисплей (температура/време за готвене) 17. Бутон за избор на програма M 18. Бутон за включване/изключване 19. Бутон за намаляване на температурата/време за готвене
 • 7. 20. Бутон за старт / стоп 21. Бутон за увеличаване на температурата/времето за готвене 22. Бутон за избор на температура/време за готвене 23. Дисплей на програмата “Чипс”. 24. Дисплей на програмата “Бекон”. 25. Дисплей на програмата “Скариди”. 26. Дисплей на програмата „Зеленчуци“. Преди първата употреба Преди да използвате фритюрника с горещ въздух за първи път, почистете всички компоненти, както е описано в раздела Почистване и грижа. РИСК НА ПОЖАР Горещият въздух изтича от вентилационните отвори 0 на гърба на уреда. ► Никога не покривайте вентилационните отвори. ► Не поставяйте уреда директно под стени, стенни контакти или близо до завеси, хартия или лесно запалими материали. ► Уверете се, че сте оставили достатъчно свободно пространство около уреда, за да може въздухът да циркулира добре. 1. Поставете уреда върху хоризонтална, равна, стабилна и топлоустойчива повърхност. ЗАБЕЛЕЖКА ► Ако желаете да поставите фритюрника с горещ въздух под абсорбатора, уверете се, че готварската печка е изключена. 2. Вкарайте щепсела в стенен контакт. Уверете се, че електрическият контакт е винаги лесно достъпен, докато уредът работи. Всички символи на контролния панел 1 светва за кратко и ще чуете 2 кратки звукови сигнала. Бутонът за включване/изключване 18 свети постоянно. Уредът вече е готов за употреба и е в режим на готовност.
 • 8. ЗАБЕЛЕЖКА ► По време на първата употреба може да забележите малко количество дим и лека миризма. Това се дължи на производствените остатъци. Това е напълно нормално и безвредно. Осигурете достатъчна вентилация; напримерample, като отворите прозорец. Най-добрият начин за пържене • По правило не се нуждаете от олио, за да приготвите храна във фритюрника с горещ въздух. Въпреки това, добавянето на няколко капки масло може да подобри вкуса. Най-общо казано, фритюрникът с горещ въздух може да се използва за приготвяне на всякакви ястия, които могат да се приготвят в конвекторна фурна. • За пържене във фритюрника с горещ въздух всички храни трябва да са възможно най-сухи. Подсушете добре храната, преди да я добавите в кошницата за пържене 2. ■ Восъчните картофи са най-подходящи за приготвяне на картофени ястия във фритюрник с горещ въздух. Изплакнете нарязаните парчета картофи в прясна вода, за да предотвратите залепването им едно за друго по време на готвене. Изсушете внимателно парчетата картофи, преди да ги поставите във фритюрника с горещ въздух. • Отстранете напълно ледените кристали или замразената вода от замразената храна. • Уверете се, че галета не се отделя от панираната храна, а е полепнала възможно най-здраво върху пържената храна. • Следвайте инструкциите за приготвяне върху опаковката на храната. Задайте температурата и времето за готвене според препоръките. • Ако върху опаковката на храната няма препоръки за приготвяне във фритюрник с горещ въздух, следвайте инструкциите за конвекторни фурни. • Избягвайте да пържите големи количества наведнъж. За идеални резултати при покафеняване препоръчваме да готвите максимум 400–500 g дълбоко замразен чипс наведнъж. • Не препълвайте кошницата за пържене 2! Напълнете кошницата за пържене до не повече от маркировката MAX. Уверете се, че храната, която пържите, не може да достигне нагревателния елемент от горната страна на вътрешността. • Акриламидът е възможно канцерогенно вещество, образувано при пържене на храни с високо съдържание на нишесте. Следователно храни, съдържащи нишесте, като чипс, трябва да се пържат само до златистожълто, вместо до тъмно или кафяво. Това е единственият начин да се постигне готвене с ниско съдържание на акриламид. • За да осигурите равномерно запичане и хрупкава консистенция, например за чипс или пилешки хапки, пържената храна трябва да се разклати или обърне 1-2 пъти по време на готвене.
 • 9. – За да направите това, издърпайте тигана 7 с кошницата за пържене 2 от уреда и разклатете храната или я обърнете с подходящ инструмент. След това поставете тигана 7, включително кошницата за пържене 2 обратно на място. – Когато извадите съда 7 с кошницата за пържене 2, програмата за готвене се спира автоматично. Той се рестартира автоматично веднага щом съдът 7 и кошницата за пържене 2 бъдат сменени. • Можете също така да използвате фритюрника с горещ въздух, за да приготвите печива, като мъфини или малки сладкиши. Тестото или тестото обаче не трябва да се излива директно в тиган 7 или кошница за пържене 2. Вместо това използвайте малки форми за печене като форми за мъфини, които след това поставяте в кошницата за пържене 2. операция РИСК ОТ ИЗГОРЕНИЯ ► Части от уреда се нагорещяват много по време на употреба. Докосването им може да причини сериозни изгаряния. ► Използвайте държачи за тенджери или защитни ръкавици, ако трябва да докоснете тиган 7 или кошница за пържене 2. ► Горещият въздух излиза от вентилационните отвори 0 на гърба на уреда. Не докосвайте тази област. ► Не местете и не премествайте уреда, когато работи. ВНИМАНИЕ - ЩЕТИ НА ИМОТИ! ► Никога не използвайте тиган 7 без кошницата за пържене 2. ► Напълнете кошницата за пържене 2 до не повече от маркировката MAX и се уверете, че храната не докосва нагревателния елемент вътре в корпуса 8. 1. Настройте уреда, както е описано в раздела Преди първа употреба. 2. Пригответе храната според рецептата и я поставете в кошницата за пържене 2. 3. Поставете кошницата за пържене 2 в тиган 7. Уверете се, че дръжката 6 щраква чуто в тиган 7. 4. Натиснете защитата за отключване 4 върху бутона за освобождаване 5. 5. Поставете тигана 7 с кошницата за пържене 2 в корпуса 8. 6. Натиснете бутона за включване/изключване 18 , за да включите контролния панел 1. Ще чуете звуков сигнал. Контролните символи в долната част на контролния панел 1 светват. Дисплеят z показва последователно предварително зададената температура °C и времето за готвене min. Вече можете или да изберете функцията за бърз старт, да стартирате процес на готвене с ръчно зададени време за готвене и температура или да използвате една от предварително зададените програми за пържене. Прочетете следния раздел за повече информация.
 • 10. ЗАБЕЛЕЖКА ► Процесът на готвене може да започне само ако съдът 7 и кошницата за пържене 2 са щракнати правилно на място. 7.1 Функция за бърз старт Ако не е необходимо да правите допълнителни настройки, можете да използвате функцията за бърз старт и да започнете процеса на готвене веднага. За да направите това, натиснете Бутон Старт / Стоп 20, за да започнете да пържите веднага. Уредът работи при предварително зададената температура °C и за предварително зададеното време за готвене от мин. Символът на фена 11 мигания по време на готвене. Можете да регулирате времето и температурата на готвене по всяко време, както е описано в следващия раздел. 7.2 Ръчно задаване на времето и температурата за готвене Когато уредът е включен, бутоните в долната част на контролния панел 1 са активни и светят. Можете да регулирате температурата и времето за готвене според вашите нужди по всяко време, дори когато работи програма за пържене. Продължете както следва: Използвайте бутон 22, за да изберете дали температурата или времето за готвене да се показват на дисплея 16. 2) Натиснете бутон 19, за да намалите показаните стойности или натиснете бутон 21, за да ги увеличите: – Можете да увеличавате или намалявате температурата между 80°C и 200°C на стъпки от 5°C. – Можете да увеличите или намалите времето за готвене между 1 и 60 минути на стъпки от 1 минута. – Ще чуете звуков сигнал при всяко натискане на бутон. ЗАБЕЛЕЖКА ► Можете да натиснете и задържите 19 21 или a бутони за бързо превъртане през стойностите. 3) Стартирайте процеса на готвене, ако още не сте го направили, като натиснете за кратко бутона Старт/Стоп 20. Символът на вентилатора 11 на контролния панел и символът на избраната програма мигат едновременно. Уредът започва да загрява. 7.3 Използване на програмите Уредът има 8 предварително зададени програми за готвене. Когато изберете една от програмите, символът на съответната програма светва в горната част на контролния панел 1. Предварително зададената температура и времето за готвене се показват на дисплея 16.
 • 11. Можете да промените тези настройки в зависимост от рецептата или вашите собствени нужди , както е описано в предишния раздел. Как да зададете програма: 1) Натиснете бутона за включване/изключване 18, ако уредът е в режим на готовност. Контролните символи в долната част на контролния панел 1 светват. 2) Натиснете бутона за избор на програма M 17 многократно, докато символът за желаната програма светне в горната част на контролния панел 1. Предварително зададената температура и времето за готвене за тази програма се показват последователно на дисплея 16. ЗАБЕЛЕЖКА ► Температурата и времето за готвене се появяват последователно на всеки 5 секунди на дисплея 16. За да превключите между температура и време за готвене по-бързо, натиснете бутон 22. 3) Ако е необходимо, регулирайте температурата и времето за готвене с помощта на 19 или 21 бутона според вашите изисквания. 4) Натиснете бутона Старт/Стоп 20 . Символът на вентилатора 11 на контролния панел и символът на избраната програма мигат едновременно. Уредът започва да загрява. В края на програмата уредът се изключва автоматично: ще чуете няколко звукови сигнала, символът на вентилатора 11q изгасва и “000” мига на дисплея 16 за няколко секунди. След това всички дисплеи изгасват с изключение на бутона за включване/изключване 18. Уредът е отново в режим на готовност. 7.4 Пауза на програма Можете да спрете процеса на пържене по всяко време, например, за да проверите степента на запичане или да разклатите или обърнете храната.
 • 12. 1. Натиснете бутона Старт/Стоп 20. Символът на вентилатора 11 изгасва, бутонът Старт/Стоп 20 светкавици. Температурата и оставащото време за готвене се показват последователно на дисплея 16. Индикаторът на програмата свети непрекъснато. 2. Издърпайте тигана 7 от корпуса 8 за дръжката 6. 3. Обърнете или разклатете храната в кошницата за пържене 2, ако е необходимо. ВНИМАНИЕ - ЩЕТИ НА ИМОТИ! ► Тиган 7 и кошницата за пържене 2 са с незалепващо покритие. За да предпазите незалепващото покритие, не използвайте метални инструменти като ножове, вилици и др., за да обърнете храната или да я извадите. 4. Сменете тиган 7 с кошницата за пържене 2. 5. Натиснете бутона Старт/Стоп 20 отново. Дисплеят на програмата и символът на вентилатора 11 мигат едновременно отново. Програмата продължава автоматично до края на времето за готвене. ЗАБЕЛЕЖКА ► Можете също така да извадите съда 7 от уреда, без да натискате бутона Старт/Стоп 20. Програмата спира автоматично и се възобновява веднага щом 7 поставите тигана отново. Не е необходимо да натискате никакъв бутон, за да направите това. 7.5 Отмяна на програма За да отмените програма, да прекратите процеса на готвене преждевременно или да се върнете към основните настройки, натиснете и задръжте бутона Вкл./Изкл. 18 за прибл. 3 секунди. Ще чуете звуков сигнал. Всички дисплеи с изключение на бутона за включване/изключване 18 излизат. Уредът е отново в режим на готовност. 7.6 Премахване на пържена храна РИСК ОТ ИЗГАРЯНЕ!
 • 13. ► Използвайте държачи за тенджери или защитни ръкавици, ако трябва да докоснете тиган 7 или кошница за пържене 2. След като процесът на пържене приключи, ще чуете няколко звукови сигнала и “000” се появява на дисплея z. Уредът автоматично преминава в режим на готовност. 1. Изключете уреда, като извадите щепсела от контакта. 2. Подгответе топлоустойчива основа за тигана 7 и кошницата за пържене 2 и контейнер, напр. чиния или купа, готови за пържената храна. 3. Издърпайте тигана 7 от корпуса 8 за дръжката 6. ВНИМАНИЕ - ЩЕТИ НА ИМОТИ! ► Никога не отделяйте кошницата за пържене 2 от тигана 7, докато я държите в ръка, в противен случай тя ще падне. Преди да направите това, поставете тигана 7 върху устойчива на топлина повърхност. 4. Натиснете защитата за отключване 4 по посока на стрелката, така че бутонът за освобождаване 5 под нея да се разкрие. 5. Натиснете бутона за освобождаване 5 и в същото време повдигнете кошницата за пържене 2 нагоре от съда 7. 6. Поставете кошницата за пържене 2 върху устойчива на топлина повърхност. ВНИМАНИЕ - ЩЕТИ НА ИМОТИ! ► Тиган 7 и кошницата за пържене 2 са с незалепващо покритие. За да предпазите незалепващото покритие, не използвайте метални инструменти като ножове, вилици и др., за да обърнете храната или да я извадите. 7. Извадете пържената храна от кошницата за пържене 2. 8. Оставете уреда и аксесоарите да се охладят напълно, преди да ги почистите и приберете. Програмна таблица Стойностите, дадени в таблиците или предварително програмирани в уреда, са помощни средства за ориентиране. Реалното време за готвене може да варира в зависимост от естеството на храната. Проверявайте редовно напредъка на готвенето.
 • 14. символ програма подходящ за: Предварително зададена т емпература (регулируем д иапазон) Предварително зададе но готвене време (регу лируем диапазон) Чипс, резени картофи, 200 ° C 20 минути. хеш кафяви (80–200°C) (1–60 минути) бекон, пръчици моцарела, 180 ° C 10 минути. рула наденица (80–200°C) (1–60 минути) Скариди, скариди (обелени) 160 ° C 13 минути. (80–200°C) (1–60 минути) Зеленчуци, гъби 180 ° C 22 минути. (80–200°C) (1–60 минути) Мъфини, печива, 160 ° C 15 минути.
 • 15. торти (80–200°C) (1–60 минути) Части от птици, пиле 200 ° C 20 минути. крилца или пилешки бутчета (80–200°C) (1–60 минути) Пържола, пържоли, котлети 200 ° C 20 минути. (80–200°C) (1–60 минути) Риба, рибени пръсти, калмари 180 ° C 18 минути. (80–200°C) (1–60 минути) Таблица с времето за готвене Тази таблица предоставя напрampпо-малко от температурите, при които трябва да се готвят определени храни и колко време е необходимо. Ако те се различават от показаните на опаковката на храната, следвайте инструкциите на опаковката. Храна Брой / тегло (g) темперамент- Ес тество Време завъртете/ раз клаща
 • 16. Картофи и зеленчуци чипс (замразен) Идеален: 400–500 200 ° C 15-20 минути Разклатете два пъти¹ Максимум 800 30 минути. Чипс (прясно нарязан) 500 180 ° C 20-30 минути Разклатете два пъти¹ Картофени филийки (замразени) 500 180 ° C 16-22 минути Разклатете два пъти¹ Зеленчуци (напр. тиквички, чушк и, патладжани) Идеално: 600 180 ° C 22 минути. Разклатете три пъти³ Максимум 750 200 ° C 25 минути. Лук 200 200 ° C 8-10 минути Разклатете² месо Пилешки хапки (замразени) 300 180 ° C 15-20 минути Завъртете² Пилешки бедра Идеално: 4 бр 200 ° C 22-28 минути Завъртете² Пилешки гърди 350 180 ° C 10-15 минути Завъртете² Свински пържоли 350 200 ° C 15-25 минути Завъртете² котлет (замразен) 2-3 броя 180 ° C 20-25 минути Завъртете²
 • 17. Бекон 4 парчета 200 ° C 8 минути. Завъртете² Храна Брой / тегло (g) темперамент- Ес тество Време завъртете/ раз клаща Риба Скариди в галета 10-12 160 ° C 6–8 мин. Завъртете² Скариди 200 160 ° C 10-15 минути Завъртете² Филе от сьомга 400 180 ° C 15-18 минути Не Хляб Брускета 4-5 броя 200 ° C 6 минути. Не крутони 200 180 ° C 5 минути. Не 1. Разклатете/обърнете след около ⅓ и ⅔ от времето за готвене. 2. Разклатете/обърнете около средата на времето за готвене. 3. Разклатете след около 5½ до 6 минути. Почистване и грижи ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР! ► Винаги изваждайте щепсела от контакта, преди да почистите уреда. ► Никога не потапяйте уреда във вода или други течности! Това може да доведе до потенциално фатален токов удар и уредът може да се повреди. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ИЗГАРЯНЕ!
 • 18. ► Оставете уреда да се охлади напълно, преди да го почистите. ВНИМАНИЕ - ЩЕТИ НА ИМОТИ! ► Не използвайте разяждащи или абразивни почистващи препарати или материали като почистващо мляко или стоманена вата. Те могат да повредят повърхността на уреда и незалепващото покритие на аксесоарите! 10.1 Почистване на аксесоарите Ситовата вложка 3 може да се отстрани за по-лесно почистване. 1. Избутайте ситовата вложка 3 нагоре от кошницата за пържене 2 покрай трите заключващи скоби. 2. Отстранете грубите остатъци от храна. 3. Изплакнете тигана 7, кошницата за пържене 2 и ситовата вложка 3 в топла вода с мек почистващ препарат и след това изплакнете с прясна вода. 4. Използвайте нетъркаща гъба и мека течност за миене, за да отстраните упоритите остатъци от мръсотия. След това избършете с прясна вода, за да отстраните всички остатъци от препарат. 5. Изсушете добре всички части преди сглобяването. ЗАБЕЛЕЖКА ► Тиганът 7 и кошницата за пържене 2, както и ситовата вложка 3 могат да се мият в съдомиялна машина. ► След изсъхване в кухините все още може да има влага. Оставете аксесоарите да изсъхнат напълно на въздух. 6. Поставете обратно ситовата вложка 3 в кошницата за пържене 2. При това се уверете, че не е под ъгъл. Натиснете го здраво в трите заключващи скоби, докато чуете да щракне на място. 10.2 Почистване на корпуса 1. Почистете уреда с влажна кърпа. Ако е необходимо, използвайте мека течност за миене върху кърпата. След това го избършете с кърпа, навлажнена само с вода. Уверете се, че във вентилационните отвори на уреда 0 не попадне течност! 2. След това подсушете с кърпа. 10.3 Почистване на интериора 1. Почистете вътрешността с мека гъба, навлажнена само с малко вода и няколко капки мек почистващ препарат. 2. Избършете няколко пъти с рекламаamp микрофибърна кърпа. Изплаквайте го редовно във вода и го изцеждайте.
 • 19. 3. Подсушете добре вътрешността с кърпа. ВНИМАНИЕ - ЩЕТИ НА ИМОТИ! Всяко друго обслужване може да се извършва само от оторизиран сервизен представител или отдел за обслужване на клиенти. Съхранение 1. За да повдигнете или пренесете уреда, поставете двете си ръце отстрани на уреда. Никога не използвайте дръжката 6 на кошницата за пържене 2! 2. Навийте захранващия кабел 9 и го закрепете с предоставената кабелна скоба. 3. Съхранявайте уреда с тиган 7 и кошница за пържене 2 вътре в него. Това поддържа вътрешността на уреда и аксесоарите чисти и без прах. 4. Съхранявайте уреда на сухо и без прах място. Отстраняване на проблеми ПРОБЛЕМ ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ Уредът няма да стартира. Тиган 7 и кошница за пържене 2 не са щракн ати правилно на място. Уверете се, че тиганът 7 с кошницата за пържене 2 са поставени прави в к орпуса. Уредът не работи. Уредът не е свързан към електрически конта кт. Свържете уреда към електрически к онтакт. Уредът е изключен. Включете уреда, като натиснете буто на за включване/изключване i. Уредът е дефектен. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти. Твърде много храна в кошницата за пържене 2. Не превишавайте маркировката MA X в кошницата за пържене 2.
 • 20. Храната е недостатъчно сготвена ил и неравномерно изпържена за зада деното време. Твърде големи парчета. Нарежете храната на по-малки парч ета. Обърнете храната или я разклатете н яколко пъти по време на готвене. Температурата е твърде ниска или времето з а готвене е твърде кратко. Увеличете температурата или времет о за готвене. Силен дим или образуване на мири зма по време на готвене. Храната е в контакт с нагревателния елемент и гори. Не превишавайте маркировката MA X в кошницата за пържене 2. Ако неизправността не може да бъде коригирана или ако сте открили някакъв друг вид неизправност, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти. Изхвърляне на уреда Съседният символ на зачеркната кофа за боклук означава, че този уред е предмет на Директива 2012/19/ЕС. Тази директива гласи, че този уред не може да се изхвърля при обикновените битови отпадъци в края на полезния му живот, а трябва да се отнесе до специално създадени места за събиране, депа за рециклиране или компании за изхвърляне. Изхвърлянето е безплатно за потребителя. Пазете околната среда и изхвърлете този уред правилно. Вашата местна общност или общински власти могат да предоставят информация как да изхвърлите износения продукт. Продуктът подлежи на рециклиране, подлежи на разширена отговорност на производителя и се събира отделно.
 • 21. Технически спецификации Захранване 230 V ~ (AC), 50–60 Hz Номинална мощност 1400 W Клас на защита Аз ( защитно заземяване) Използваем обем кошница за пържене 2 2.2 л до маркировката MAX Всички части на този уред, които влизат в контакт с храна, са безопасни за храна. Гаранция на Kompernass Handels GmbH Уважаеми клиенти, Този уред има 3 години гаранция, валидна от датата на закупуване. Ако този продукт има дефекти, вие, купувачът, имате определени законови права. Вашите законови права не са ограничено по някакъв начин от гаранцията, описана по-долу. Гаранционни условия Гаранционният срок започва да тече от датата на закупуване. Моля, пазете разписката си на сигурно място. Това ще се изисква като доказателство за покупка. Ако възникне материална или производствена грешка в рамките на три години от датата на закупуване на продукта, ние ще поправим или заменим продукта вместо вас или ще възстановим покупната цена (по наша преценка). Това гаранционно обслужване изисква да представите дефектния уред и доказателството за покупка (касова бележка) в рамките на тригодишния гаранционен срок, заедно с кратко писмено описание на неизправността и кога е възникнала. Ако дефектът е покрит от гаранцията, вашият продукт ще бъде ремонтиран или заменен от нас. Ремонтът или подмяната на продукт не означава началото на нов гаранционен период. Гаранционен срок и законови рекламации за дефекти Гаранционният срок не се удължава от ремонти, извършени в рамките на гаранцията. Това важи и за подменените и ремонтирани компоненти. Всички повреди и дефекти, присъстващи в момента на покупката, трябва да бъдат докладвани веднага след разопаковането. Ремонтите, извършени след изтичане на гаранционния срок, се заплащат.
 • 22. Обхват на гаранцията Този уред е произведен в съответствие със строги указания за качество и щателно проверен преди доставката. Гаранцията покрива дефекти в материала или производствени грешки. Гаранцията не се отнася до части на продукта, подложени на нормално износване или на крехки части, които могат да се считат за консумативи като превключватели, батерии или части, изработени от стъкло. Гаранцията не важи, ако продуктът е бил повреден, използван неправилно или поддържан неправилно. Указанията в инструкциите за експлоатация на продукта относно правилната употреба на продукта трябва да се спазват стриктно. Трябва да се избягват употреби и действия, които не се препоръчват в инструкциите за експлоатация или са предупредени. Този продукт е предназначен единствено за лична употреба, а не за търговски цели. Гаранцията се счита за невалидна в случай на злоупотреба или неправилно боравене, използване на сила и модификации/ремонти, които не са извършени от някой от нашите оторизирани сервизни центрове. Процедура за гаранционен иск За да осигурите бърза обработка на вашия случай, моля, спазвайте следните инструкции: • Моля, дръжте касовата бележка и артикулния номер (IAN) 377118_2110 налични като доказателство за покупка. • Ще намерите номера на артикула на табелката на продукта, гравиране върху продукта, на предната страница на инструкциите за експлоатация (долу вляво) или на стикера отзад или отдолу на продукта. • Ако възникнат функционални или други дефекти, моля, свържете се с посочения сервизен отдел по телефона или по имейл. • Можете да ни върнете дефектен продукт безплатно на сервизния адрес, който ще Ви бъде предоставен. Уверете се, че сте приложили доказателството за покупка (до получаването) и информация за това какъв е дефектът и кога е възникнал. Можете да изтеглите тези инструкции заедно с много други ръководства, видеоклипове за продукти и софтуер за инсталиране на адрес www.lidl-service.com. Този QR код ще ви отведе директно до страницата на услугата Lidl (www.lidl-service.com), където можете да отворите инструкциите си за експлоатация, като въведете номера на артикула (IAN) 377118_2110. 15.1 Сервиз Обслужване Великобритания Tel .: 0800 404 7657 Email: kompernass@lidl.co.uk Сервиз Ирландия
 • 23. Тел: 1800 101010 Email: kompernass@lidl.ie IAN 377118_2110 15.2 Вносител Моля, имайте предвид, че следният адрес не е адресът на услугата. Моля, използвайте сервизния адрес, посочен в инструкциите за експлоатация. KOMPERNASS HANDELS GMBH БУРГЩРАСЕ 21 44867 БОХУМ ГЕРМАНИЯ www.kompernass.com Рецепти Чипс Съставки за 2 човека • 400 г замразен чипс • Сол Подготовка 1. Поставете замразения чипс във фритюрника с горещ въздух. 2. Изберете програма „Чипс“. 3. Извадете кошницата за пържене по средата на времето за готвене и разклатете или преразпределете пържените картофи в кошницата за пържене, така че тези отдолу да излязат нагоре. Повторете след 5 минути, ако е необходимо. 4. В края на програмата сложете чипса в съд и добавете сол и подправка на вкус. Сервирайте с дип по избор. Сладък картофен чипс Съставки за 2 човека • 500 г сладки картофи
 • 24. • 1 супена лъжица. сусам • 1 щипка морска сол • 5 мл олио Подготовка 1. Обелете сладките картофи и ги нарежете на пръчици с дебелина 1 см. 2. Сусамът се запича в тиган без мазнина за около 10 минути. Разбърквайте сусамовите семена от време на време. 3. Оставете запечения сусам малко да изстине и заедно със солта го счукайте в хаванче. 4. Смесете суровия чипс от сладък картоф с олиото и го поставете във фритюрника с горещ въздух. Гответе ги на програма „Чипс“. Разклатете по средата на времето за печене. 5. Добавете сместа от сусамова сол към сладкия картофен чипс и сервирайте веднага. ЗАБЕЛЕЖКА ► За да постигнете по-хрупкав резултат, накиснете сладкия картофен чипс във вода за 60 минути преди готвене. След това ги подсушете добре и ги поръсете равномерно с царевично брашно. Пилешки крилца Съставки за 2 човека • 6 пилешки крилца • 10 мл винен оцет • Няколко щипки Табаско • Сладък червен пипер • Малко кафява захар или мед • 2 ч.ч. билки • Сол и черен пипер • 5 мл олио Подготовка 1. Смесете олиото, оцета, табаско, захарта или меда, билките и подправките заедно в купа. 2. Поставете пилешките крилца в купата и разбъркайте равномерно с маринатата. За предпочитане е да се остави за една нощ в хладилника, за да се накисне. 3. Поставете маринованите пилешки крилца във фритюрника и изберете програма “Пиле”. След ок. 15 минути, обръщат се с подходящи прибори. Гответе още 10-15 минути.
 • 25. 4. Проверявайте от време на време хода на готвене и го спирайте, ако пилешките крилца вече са сготвени преди предварително зададеното време. Gyros Съставки за 2 човека • 500 г свински лентички • 2 с.л. гирос подправка • 10 мл олио • Сол Подготовка 1. Смесете олиото и гирос подправките и след това ги смесете с месото. По възможност оставете в хладилника за няколко часа да се мариноват. 2. Сложете месото във фритюрник и печете около 15 минути на 200°C. Изберете програма „Пържола“ и регулирайте времето за готвене според нуждите. Разбърквайте от време на време с подходящи съдове, за да се изпече месото равномерно. Маринована сусамова сьомга Съставки за 4 човека • 400 г сьомга • 1 супена лъжица. сусам • 25 мл соев сос • 25 мл лимонов сок • 1 супени лъжици. пчелен мед • 1 ч.ч. червен пипер на прах • Сол и черен пипер Подготовка 1. Разбъркайте заедно соевия сос със сусамовите семена, лимоновия сок, меда, червения пипер и солта и черния пипер, за да направите марината. 2. Сьомгата се нарязва на кубчета и се смесва с маринатата.
 • 26. 3. Печете маринованите кубчета сьомга на 180°C за ок. 10 минути. Изберете програма „Риба“ и регулирайте времето за готвене според нуждите. 4. Проверете напредъка след половината от времето и разбъркайте храната, ако е необходимо. 5. Сервирайте веднага. Подхожда добре на смесена салата. Ролки с наденица Съставки за 4 човека • 1 опаковка бутер тесто • 8 варени колбаси • Къри кетчуп • Горчица Подготовка 1. Накиснете колбасите в гореща вода за около 5 минути. 2. Междувременно нарежете бутер тестото на прибл. 1 см тънки ленти. 3. Извадете колбасите от водата и ги подсушете. 4. Увийте тестените ленти около кренвиршите, като оставите двата края свободни. 5. Поставете 4 наденички наведнъж във фритюрника с горещ въздух и ги гответе за прибл. 10–13 минути, докато бутер тестото стане златисто кафяво. 6. Сервирайте с къри кетчуп и горчица. Сладкиши с пълнеж Съставки за 16 броя • 200 г бутер тесто (замразено или от охладителен шкаф) • 2 с.л. мляко • Пълнеж по желание Подготовка 1. Нарежете бутер тестото на 16 квадрата (5 х 5 см). 2. Поставете една препълнена чаена лъжичка пълнеж в центъра на всеки квадрат. 3. Сгънете всеки квадрат в триъгълен джоб за сладкиши, като го прегънете. Намажете краищата с малко вода и ги притиснете с вилица. 4. Поставете 8 сладкиши наведнъж в кошницата за пържене и намажете с мляко. 5. Печете ги на програма “Муфини” на 160°C за ок. 15-20 минути, докато станат златисто кафяви.
 • 27. Предложения за пълнеж Шунка и сирене: • Смесете заедно 50 г крема сирене и 50 г варена шунка, нарязана на фини ивици и добавете малко черен пипер. Рикота и спанак: • Смесете 50 г рикота с 50 г добре отцеден спанак, малко индийско орехче, сол и настърган пармезан. Ябълкова канела: • Една ябълка се нарязва на ситно и се смесва с 1 с.л. захар, 1 ч.л.канела и няколко султанчета. Сьомга и крема сирене: • Смесете заедно 50 г крема сирене и 50 г сьомга (прясна или пушена), нарязана на малки кубчета или лентички и малко копър. Шишчета от скариди Съставки за 4 шишчета • 4 дървени шишчета • 16-20 скариди, пресни или размразени • 2 скилидки чесън • 2 лъжица. зехтин • Сол пипер Подготовка 1. Обелете и нарежете на ситно чесъна. Разбъркайте добре в купа заедно със зехтина. 2. Обелете, изчистете жилките и измийте скаридите, ако е необходимо, след което ги подсушете с кухненска хартия. 3. Скаридите се поставят в чесново-маслената марината, разбъркват се добре и се оставят в хладилника за поне 1 час. 4. Поставете 4–5 скариди на всяко шишче. Поставете шишчетата в кошницата за пържене и гответе за 10-13 минути на програма „Скариди“. 5. Обърнете след около половината от времето за готвене. Печени зеленчуци Съставки за 4 човека
 • 28. • 1 тиквички • 1 червен пипер • 1 жълта чушка • 1 червен лук • 250 г пресни гъби • 1 ч.л. зехтин • Хербес де Прованс • Сол и черен пипер Подготовка 1. Почистете и нарежете гъбите. Измийте останалите зеленчуци, отстранете дръжките и семките и нарежете на ситно. Обелете лука и го нарежете на кръгчета или филийки. 2. Смесете подправките заедно със зехтина в купа. Добавете зеленчуците и отново разбъркайте всичко добре. 3. Сложете всичко заедно в кошницата за пържене и печете на прибл. 180°C за прибл. 15 минути. Разклатете или обърнете по средата на времето за готвене. Още рецепти за еър фрайър ТУК: https://preporachai.com/ Мъфини с боровинки и банан Съставки за 5 мъфина • 100 г пшенично брашно • 1 ч.ч. от бакпулвера • 1 зрял банан • 1 голямо яйце • 20 г масло • ½ ч.л. екстракт от ванилия • 50 g мед • ½ чаена лъжичка канела • 100 г боровинки Подготовка 1. Смесете брашното с бакпулвера в голяма купа
 • 29. 2. Намачкайте банана с вилица и добавете брашното и бакпулвера към яйцето, маслото, екстракта от ванилия, меда и канелата и разбъркайте добре. 3. Внимателно сгънете боровинките в тестото. 4. Разпределете тестото във формички за мъфини и ги поставете във фритюрника с горещ въздух. 5. Печете мъфините на ок. 180°C за прибл. 20 минути. За да проверите дали мъфините са изпечени, можете да ги набодете в средата с дървена клечка за зъби. Ако тестото не залепне, когато го извадите, мъфините са готови. KOMPERNASS HANDELS GMBH БУРГЩРАСЕ 21 44867 БОХУМ ГЕРМАНИЯ